Ґенеза канадської англомовної лексикографії в етнолінгвістичному аспекті

Аналіз ґенези канадської англомовної лексикографії в загальному контексті розвитку лексики. Таксономічні характеристики лінгвістичних словників. Розробка методики етнолінгвістичного аналізу національної лексикографії в контексті мовної ситуації.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 12.07.2015
Размер файла 99,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Спеціальність 10.02.04 - германські мови

Ґенеза канадської англомовної лексикографії в етнолінгвістичному аспекті

Гордієнко Олена В'ячеславівна

Одеса 2010

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі іноземних мов Запорізького державного медичного університету, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Скибіна Валентина Іванівна, Запорізький державний медичний університет, завідувач кафедри іноземних мов.

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Омельченко Лариса Федорівна, Київський міжнародний університет, професор кафедри германської філології; кандидат філологічних наук, доцент Маліновська Ірина Віталіївна, Киівський інститут перекладачів, професор кафедри спеціалізованого перекладу англійської мови, в.о. ректора Київського інституту перекладачів.

Захист відбудеться «25» червня 2010 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 166.

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.

Автореферат розіслано «21» травня 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Матузкова О.П.

1. Загальна характеристика роботи

канадський лексикографія англомовний етнолінгвістичний

Дисертаційну роботу виконано в межах теоретичної лексикографії і присвячено комплексному дослідженню ґенези англомовної лексикографії Канади.

Дисемінація англійської мови за кордони споконвічної території зумовила її трансформацію в національно негомогенну мову, а через глобалізацію вона стала основною мовою міжнародної комунікації. Неминучим наслідком цих процесів стало формування значного обсягу локально маркованих неологізмів і модифікація лексичної системи загалом. Частина локальних неологізмів стала надбанням носіїв різних варіантів англійської мови, проте переважна більшість таких лексем зберігає яскраво виражену локальну маркованість і використовується насамперед носіями тих варіантів, у яких ці одиниці сформувалися.

Лексикографічний опис варіантів англійської мови, перш за все їх відмінних характеристик, відбувається одночасно з формуванням самих варіантів, що пов'язане як з необхідністю реєстрації мовних явищ, так і зі зростанням національної самосвідомості. В результаті за останні двісті років напрям практичної лексикографії, об'єктом якого є різні варіанти англійської мови, набув інтенсивного розвитку. На певному етапі цей напрям стає центром наукової рефлексії у межах теоретичної лексикографії, яка вивчає історичні та типологічні особливості словникової продукції, а також діяльність видатних лексикографів. Цей напрям став невід'ємною частиною загальної теорії англомовної лексикографії, яка, у свою чергу, є потужним складником загальної теорії лексикографії.

Найповніше вивчено лексикографічні традиції й окремі словники, створені у Великобританії (Х. Біджойнт, Ч. Бруер, Дж. Консідайн, Л. Маглстоун, Л.Ю. Семейн, Л.П. Ступін, Г. Ямартино) та США (А.А. Євсєєв, С. Ландау, Д. Миклетвейт, Дж.Х. Френд). Досліджень на матеріалі інших варіантів англійської мови значно менше, але в останні десятиліття спостерігається інтенсифікація таких розвідок. Так, австралійська лексикографія, теоретичне вивчення якої розпочато в київській лінгвістичній школі під керівництвом

Г.Г. Почепцова і Л.Дж. Почепцової, отримала комплексну характеристику в дисертаційному дослідженні та публікаціях В.І. Скибіної. Окремі історичні й типологічні аспекти австралійської лексикографії розглянуто в цілій низці публікацій, що з'явилися в кінці 20-го - на початку 21-го століття (В.І. Скибіна,

П. Остин, В.С. Ремсон).

Лексикографія Нової Зеландії не була предметом спеціального комплексного дослідження, проте зростання інтересу до неї можна прослідкувати по окремих публікаціях останніх років (Дж. Алджіо, Д. Баярд, А. Белл, К. Коуенрад, Т. Деверсон).

В аналогічному положенні знаходиться й англомовна лексикографія Канади, теоретичне зацікавлення якою виявляється лише в останні 20 років (О.В. Гордієнко, Р. Грег, С. Долінджер, О.В. Домніч, Т. Макартур, М. Фі).

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена зверненням до маловивченого феномену поліетнічності англійської мови крізь призму лексикографії. Актуальним є, по-перше, складання повної бази даних словників, що видані в Канаді й описують особливості канадського варіанту англійської мови (КА) з урахуванням канадського варіанту французької мови (КФ) і мов корінного населення; по-друге, дослідження ґенези канадської англомовної лексикографії в контексті розвитку мовної ситуації (МС) в цій країні і визначення місця англомовної лексикографії в загальній картині лексикографічного документування МС в Канаді; по-третє, розробка класифікації в першу чергу англомовних словників, виданих у межах канадської лексикографії; по-четверте, виявлення тенденцій подальшого розвитку лексикографії Канади.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційну роботу виконано у межах наукової теми «Особливості медичної термінології та методи її лексикографічного опису» (номер держреєстрації 0108U005116), яка розробляється кафедрою іноземних мов. Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Запорізького державного медичного університету, протокол № 3 від 21 грудня 2005 року.

Метою дисертаційної роботи є діахронічний аналіз канадської англомовної лексикографії, виявлення тенденцій її розвитку, а також визначення особливостей ії сучасного стану в етнолінгвістичному аспекті.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

1) складання повної бази даних словників, виданих в рамках канадської лексикографічної традиції за весь час ії існування;

2) опис ґенези канадської англомовної лексикографії як віддзеркалення мовної ситуації в Канаді;

3) виявлення особливостей розвитку англомовної лінгвістичної лексикографії у межах формування канадської лексикографії;

4) класифікація англомовних тлумачних, перекладних та енциклопедичних словників і встановлення кореляції між їх диверсифікацією й динамікою соціально-культурних потреб канадського суспільства;

5) визначення тенденцій розвитку канадської англомовної лінгвістичної лексикографії.

Відповідно до мети і завдань у дисертаційній роботі застосовано наступні методи дослідження: бібліографічний метод використано для складання бази даних словників; описовий метод лексикографічного аналізу прислужився для аналізу макро- і мікроструктури словників; метод порівняльно-зіставного аналізу, відомий у світовій лексикографічній практиці як `Dictionary criticism' (R.R.K. Hartmann), задіяно при зіставленні параметрів мовної ситуації і ходу формування канадської лексикографічної традиції; метод таксономічного аналізу став у нагоді при розробці класифікацій словників.

Об'єктом дослідження є словники, складені на матеріалі канадського варіанту англійської мови як відображення мовної ситуації Канади, інтегруючої англійську, французьку та мови корінного населення Канади. Всього проаналізовано 207 словників.

Предметом дослідження є закономірності формування канадської англомовної лексикографії, історичні особливості, а також етнолінгвістична складова цього процесу.

Матеріалом дослідження служили бібліографічні каталоги, історичні й етнографічні документи, тлумачні англійські, перекладні англо-аборигенно-англійські / англо-франко-англійські словники, англомовні енциклопедії, створені у межах канадської лексикографії.

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що вперше:

· в результаті комплексного аналізу виявлено умови і хід ґенези канадської англомовної лексикографії в загальному контексті національної лексикографі;

· складено повну базу даних словникової продукції, виданої на матеріалі КА з урахуванням словників КФ і мов корінного населення Канади;

· визначено типи аналізованих словників і подано їх загальну характеристику;

· встановлено кореляцію між диверсифікацією словників та динамікою соціально-культурних потреб канадського суспільства;

· висвітлено основні тенденції і напрями розвитку канадської англомовної лексикографії.

Теоретичне значення роботи полягає у встановленні закономірностей ґенези лексикографії в специфічних умовах поліетнічності англійської мови. Висновки дисертації становлять певний внесок у теоретичну лексикографію та поглиблюють усвідомлення лексикографування, як віддзеркалення негомогенної мовної ситуації будь-якого ареалу функціонування англійської мови.

Практична цінність дисертації зумовлена тим, що її матеріали та методики виявляться корисними у викладанні таких нормативних курсів англійської мови, як вступ у мовознавство, лексикологія, історія англійської мови, а також у спецкурсах з лексикографії, міжкультурної комунікації, країнознавства. Результати дисертації сприятимуть вдосконаленню методів лексикографування.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації апробовано на міжнародних, всеукраїнських конференціях та на засіданнях лінгвістичних семінарів кафедри іноземних мов ЗДМУ: Canadian English in the Global Context: а conference in honour of Jack Chambers (Toronto (Canada), 2005); VII Міжнародна школа-семінар “Современная лексикография: глобальные проблемы и национальные решения”(Іваново (Росія), 2007); XV Міжнародна наукова конференція „Мова і культура” (Київ, 2006); XVI Міжнародна наукова конференція „Мова і культура” (Київ, 2007); І Міжнародна конференція “Іноземна філологія в ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2009).

Публікації. Основні теоретичні положення і результати дослідження викладено в 4 статтях, опублікованих у фахових виданнях України.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (199 позицій), списку джерел матеріалу дослідження (210 позицій) і 5 додатків, у яких представлено діахронно-таксономічні характеристики перекладних (англо-аборигенно-англійских, англо-франко-англійських), тлумачних та енциклопедичних словників.

Основний зміст роботи викладено на 173 сторінках тексту, загальний обсяг дисертації - 226 сторінок. Дисертація містить 4 таблиці, 6 схем, 8 графіків, 10 рисунків.

2. Основний зміст роботи

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об'єкт, предмет, мету та завдання дослідження, конкретизовано методи аналізу фактичного матеріалу, висвітлено наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи.

У першому розділі «Базові положення теорії загальної і регіональної лексикографії» на основі розгляду головних напрямів сучасної теоретичної лексикографії, історії та методології вивчення національної лексикографії сформовано теоретичну базу дисертації, обґрунтовано методику дослідження канадської англомовної лексикографії в етнолінгвістичному аспекті.

Теоретична лексикографія (металексикографія) є відносно „молодим” напрямом лінгвістики, її початок було покладено невеликою за об'ємом програмною статтею Л.В. Щерби «Досвід загальної теорії лексикографії» (1940). З тих пір ця галузь мовознавства розвивається інтенсивно й інтегрує різноманітні аспекти словникарської справи.

Через свою природу теоретична лексикографія знаходиться в центрі широкого кола дослідницьких проблем. Тематика металексикографічних студій охоплює різні аспекти словникової роботи як у ретроспективі, так і в перспективі, а також широкий спектр проблем, пов'язаних з вивченням історії словникарства, теоретичних основ і методів складання, видання і продажу словників і поширюється від обговорення окремих аспектів роботи по складанню конкретних словників (С. Долінджер, В.С. Ремсон) до дослідження лінгвістичних проблем, пов'язаних зі станом системи і структури мови і методів їх відібраження в словниках (Д. Гераертс, Ч.Дж. Кей). Всі дослідження в галузі металексикографії спрямовано на вдосконалення словникарської практики (Р. Бейлі, Х. Виганд, Р.М. Горелл, Дж. Грін, В.Д. Дєвкін, Х. Джексон, Л. Згуста, С. Ландау, В.М. Лейчик, Т. Макартур, Я. Малкіл, В.В. Морковкин, Е. Хенсен, В. Хюлен, Л.В. Шерба).

Одним з основних завдань теоретичної лексикографії є опис історії практичної лексикографії з акцентом на особливостях культур, у яких вона формувалася, а також статусу і функцій лексикографічних довідників, насамперед різних типів лінгвістичних словників у межах різних культурних систем (Ф. Хаусман).

Діахронічний підхід у лексикографічних студіях застосовується до матеріалу різних мов. Значну кількість досліджень присвячено англомовній лексикографії.

Методика діахронічних металексикографічних досліджень має комплексний характер і узгоджується із цілями та завданнями конкретних робіт. Основними методами є такі: бібліографічний, текстологічний, лінгвістичний (передбачає залучення до аналізу мікроструктури словників прийомів і методів різних галузей лінгвістики - від фонології, морфології, семантики до когнітивної лінгвістики), лексикографічний (для вивчення формальних аспектів словникової роботи), культурологічний (для встановленні ролі й місця словників у процесах формування мовної норми та її кодифікації). В конкретнішому плані лексикографічна спадщина і перспективні напрями розвитку розглядаються з педагогічної, комерційної, технічної, загальногуманітарної позицій.

Таксономічний підхід у лексикографії є значимим як теоретично, так і практично. З теоретичної точки зору його вага зумовлена необхідністю вироблення й уніфікації параметрів словників різних типів, з практичної - необхідністю співвідношення всіх аспектів словника із запитами користувача.

В основу всіх таксономічних класифікацій (В.Г. Гак, С.В. Гріньов, В.В. Дубичинский, Л. Згуста, Р.Ю. Кобрін, С. Ландау, Я. Малкіл, В.В. Морковкин, А. Рей, В.Ф. Роменська) покладено принцип зіставлень, який було запропоновано Л.В. Щербою. Сучасні класифікації відрізняються одна від однієї переважно різною мірою деталізації.

Методика, запропонована в даній роботі для дослідження канадської англомовної лексикографії в етнолінгвістичному аспекті, спирається на визнання того факту, що як словникова робота, так і її теоретичне осмислення є похідними від культурно-історичного розвитку етносу, а словник і лексикографія в цілому є своєрідними культурними артефактами й особливим типом дискурсу.

У реальності словник, у тому числі і словник реєструвального типу, не реєструє факти мови, а інтерпретує їх. Інтерпретація зумовлена культурно-історичними умовами, за яких створюється словник, станом науки про мову, в тому числі - і металексикографії, та підходами, на які орієнтується лексикографія.

Як культурний артефакт словник створюється людиною і надає інформацію про культуру його творця й користувача. З часом, зі змінами культури, артефакт може змінюватися як по своїх параметрах, так і по тому, як він використовується. Витлумачуючи дискурс як комунікативну подію між учасниками, ми, слідом за Р. де Богранте (Beaugrande 1997), розглядаємо словники як комунікативні події, що відбуваються за певних обставин. Дискурсивність словника і лексикографії (як сукупності словників) виявляється у двох напрямах - лексикограф/словник :: словник/користувач. У ширшому плані дискурсивність словника виявляється ще виразніше: позамовний/ мовний матеріал/ лексикограф/ лексикографія/ словник/ користувач.

Національна лексикографія, виступаючи на кожному певному етапі як сукупність словників різних типів і призначень, у ретроспективі виявляє себе як культурно-історичний дискурс, у центрі комунікативних актів у цьому дискурсі знаходяться культурні артефакти - словники.

Виходячи з обґрунтованого вище розуміння лексикографії, словника і металексикографії та враховуючи особливості культурно-історичного розвитку Канади було розроблено методику етнолінгвістичного аналізу канадської англомовної лексикографії. Її суть полягає в аналізі ґенези англомовного компонента канадської лексикографічної традиції в контексті мовної ситуації в цілому і в його співвідношенні з франкомовним та аборигенним компонентами, а також у виявленні таксономічних характеристик словників і таксономічної структури англомовної лексикографії у межах канадської лексикографічної традиції.

У другому розділі «Канадська англомовна лексикографія в етнолінгвістичному аспекті» представлено дослідження ґенези англомовної лексикографії Канади в загальному контексті розвитку канадської лексикографічної традиції. Обраний підхід зумовив часові межі дослідження, які охоплюють період у понад п'ять століть з XVI по XXI ст. (2008 р.).

Бібліографічний пошук показав, що за цей час в англомовній лексикографії було видано 76 перекладних словників, з них 19 - аборигенно-англо-аборигенних і 57 англо-франко-англійських, 72 тлумачних словника, орієнтованих на опис особливостей канадського варіанту англійської мови, 31 англомовний енциклопедичний словник та 28 тлумачних словників на матеріалі канадського варіанту французької мови.

Використання методів етнолінгвістичного аналізу допомогло виявити, що сучасна мовна ситуація (МС) в Канаді, з одного боку, є природним продовженням та розвитком тих тенденцій і процесів, які сформувалися на початкових етапах освоєння цієї території європейцями, а з іншого, визначається змішуванням мов і культур, що є наслідком глобалізації. Обидва ці чинники рівною мірою значимі для розуміння лінгвістичних особливостей сучасної Канади, в тому числі і напрямів розвитку національної лексикографії.

Спостереження над змінами параметрів МС, релевантних для лексикографічного дослідження, дали підстави для виокремлення двох періодів у розвитку МС Канади.

Перший період охоплює приблизно 300 років (XVI-1866 р.), протягом яких відбуваються процеси формування етнокультурної своєрідності канадського суспільства, включаючи лінгвістичну складову, розвивається канадська система освіти, поступово англійська мова висувається на домінуючу позицію. В цілому, з точки зору ґенези англомовної лексикографії, цей період можна розглядати як час формування передумов і умов для її створення. В цей час лексикографічна діяльність в Канаді зосереджена на описі французької мови, чим, до певної міри, готується грунт для англомовної лексикографії. Значущими для формування англомовної традиції є процеси подолання мовного пуризму по відношенню до особливостей канадського узусу й оформлення принципів перекладної лексикографії.

Другий період, що охоплює приблизно 150 років (1867-2008), - це час зародження, розвитку і розквіту канадської англомовної лексикографії. Неоднорідність цього процесу зумовила необхідність виокремлення трьох фаз у межах другого періоду.

У першій фазі (1867-1976) починається процес законодавчого закріплення паритетних стосунків французької й англійської мов, академічна громадськість долає лінгвістичну залежність від метрополії. Положення корінного населення і ставлення до їх мов залишаються негативними, проте необхідність взаємодії з найбільш значними етнічними групами, насамперед, з боку місіонерів, вимагає освоєння аборигенних мов.

У другій фазі (1977-1989) законодавчо закріплюється рівний статус французької й англійської мов. Носії найбільш поширених аборигенних мов отримують право використовувати їх при зверненні до адміністративних органів, створюється система середньої і вищої освіти для корінного населення. Завершується нормування канадського варіанту англійської мови.

У третій фазі (1990-2008) на регіональному рівні спостерігається відродження культури і мов корінного населення, підвищується статус аборигенних мов. Дві території Канади - Північно-західні території і Нунавік - проголошують офіційними декілька мов, у тому числі й аборигенних.

Етнолінгвістичний аналіз параметрів МС у Канаді виявив, що впродовж усього досліджуваного періоду мовна ситуація залишається полікомпонентною, багатомовною, гетерогенною і гетероморфною. Решта компонентів із часом трансформується. Мовна ситуація останньої фази другого періоду може бути схарактеризована як збалансована, рівнопотужна, рівноважна і гармонійна, але уточнимо, що така оцінка радше відображає домінуючу тенденцію в розвитку МС, а не її стан.

Особливостями історичного розвитку Канади в цілому і мовної ситуації зокрема зумовлений той факт, що канадська лексикографічна традиція зароджується на матеріалі французької мови і спочатку орієнтована на особливості регіонального узусу, що гіпотетично послужило відправною точкою для формування аналогічного напряму в канадській англомовній лексикографії. Педагогічна лексикографія Канади, орієнтована на учнів системи освіти саме цієї країни, також зароджується на матеріалі французької мови. При цьому одночасно виявляються два протилежні підходи до опису регіональних особливостей - реєструвальний та пуристський. На початок формування англомовної лексикографії Канади на матеріалі мови попередньої колонізації було пройдено вкрай складний та болісний для інтелектуальної еліти процес первинного осмислення суті лінгвістичних процесів, що відбуваються, та саме тоді закладаються підстави для подолання пуризму як ставлення до національного варіанту мови, що формується. Припускаємо, що це мало певний вплив на англомовних лексикографів, для яких характерним є відмова від пуризму і позитивне ставлення (реєструвальний підхід) до локальних особливостей уже на самому початковому етапі розвитку.

Надалі розвиток франкомовної й англомовної лексикографії проходить паралельно, не маючи точок перетину.

Розвиток англійської лінгвістичної лексикографії Канади, що починається у другому періоді (1867-2008), має декілька складників: перекладні словники (реєструють мови корінного населення та канадський варіант французької мови) та тлумачні словники.

Початок англомовної лексикографії було покладено у першій фазі (1867-1976) другого періоду перекладними словниками: Dictionary of the language of the Micmac Indians 1888; Eskimo-English dictionary 1925. Враховуючи особливості МС цього періоду, закономірно, що укладачами цих словників були місіонери, а основною метою створення словників було сприяння діяльності представників церкви, орієнтованої на обернення корінного населення в християнство. В цілому за цей період було видано 6 англо-аборигенно-англійських словників.

Інший напрям англійської перекладної лексикографії починає розвиватися також у першій фазі другого періоду виданням в 1937 р. English-French, French-English Law Dictionary. За цей період видано ще 18 англо-франко-англійських словників, причому в 16 з них об'єктом опису служать терміни - військової справи, фінансові, природоохоронні, гірничовидобувної промисловості, бізнесу, транспорту, метеорології, математики і психології. Кількісна перевага термінологічних словників засвідчує, що найбільш активними галузями взаємодії між англомовною і франкомовною частинами Канади були ділові, а не гуманітарні сфери. Підтверджує це спостереження і той факт, що у виданні словників беруть активну участь урядові установи та ділові кола Канади.

У другій фазі (1978 - 1989) у межах перекладної лексикографії видано лише 5 англо-аборигенно-англійських словників (при тому, що в країні існує майже 30 лише найбільш поширених аборигенних мов) і 30 англо-франко-англійських словників. Таке кількісне співвідношення свідчить як про стан корінних народів у суспільному житті країни, так і про їх позиціонування в інтелектуальному середовищі Канади.

В 1983 році видається словник Basic Kangiryuarmiut Eskimo Dictionary під редакцією Р. Лове (Lowe, Ronald). Його складання відображає зміни мовної ситуації в країні, зокрема, активізацію діяльності організацій корінного населення, оскільки словник видається на замовлення від Committee for Original Peoples Entitlement - асоціації Inuvialuit Mackenzie (Північно-західні території Канади). Подальшим розвитком цього проекту були укладання і видання Basic Siglit Inuvialuit Eskimo dictionary / Siglit Inuvialuit uqausiita kipuktirutait 1984, в якому зафіксовано лексику мови сиглит (Siglit), Basic Uummarmiut Eskimo Dictionary 1984, а також проект університету Лаваль - An Inuktitut-English Dictionary of Northern Quebec, Labrador and Eastern Arctic Dialects 1985.

На відміну від англо-аборигенної, англо-французька лексикографія залишається вірною тенденції, що виявилася в першому періоді, - а саме у 28 з 30 словників об'єктом опису служить термінологічна лексика. Всі ці словники є не результатом планомірної діяльності університетів або лексикографічних центрів, а видаються відповідними урядовими і неурядовими галузевими організаціями для задоволення своїх внутрішніх потреб.

У третій фазі (1990 - 2008) видано 8 перекладних англо-аборигенно-англійських і 9 англо-франко-англійських словників.

В 1994 р. Naskapi Development Corporation видає Naskapi lexicon / Lexique naskapi. Передмова до словника дуже яскраво ілюструє зміну в мовній ситуації Канади і появу нового типу словарного дискурсу - культурно-освітнього. Укладачі відзначають, що основне завдання словника - не лише збереження і розвиток мови Naskapi, але й виховання патріотизму та гордості за свій народ у молодого покоління.

Цікаво, що одним з учасників процесу лексикографічного опису мов корінного населення залишається церква. Так, у 1998 р. за ініціативою місіонера сестри Ненсі ЛеКлер (Nancy Sister LeClaire) був виданий словник Alberta elders' Cree dictionary / Alperta ohci kehtehayak nehiyaw otwestamakewasinahikan.

У XXI столітті перекладна лексикографічна практика продовжується виданням наступних словників мов корінного населення Канади: Castel's English-Cree dictionary and memoirs of the elders 2001; English - Cayuga / Cayuga - English dictionary 2002; Onondaga - English / English - Onondaga dictionary 2003. Розробка і фінансування цих проектів здійснювалися в рамках програм міністерства освіти, за підтримки державних і муніципальних органів влади, за активної участі суспільних організацій корінних народів. Метою створення словників є вдосконалення системи викладання мов крі (Cree) й онондага (Onondaga), збереження цих мов, а також примноження числа людей, що ними володіють. Таким чином, у сукупності за весь досліджуваний період у межах англомовної лексикографії було описано 10 мов корінного населення Канади.

Англо-франко-англійські словники третьої фази продовжують тенденцію опису термінології, причому в 5 словниках об'єктом опису є юридична термінологія.

Ґенеза тлумачної англомовної лексикографії тісно пов'язана із становленням і розвитком канадського варіанту англійської мови в цілому та з кодификацією/фіксацією КА зокрема і починає свій розвиток з опису особливостей регіонального узусу виданням 1912 р. Western Canadian dictionary and phrase-book: things а newcomer wants to know. Протягом подальших 50 років канадськими лінгвістами ведеться робота з теоретичного осмислення лінгвістичних процесів і збір фактичних даних. Результати цієї роботи відбивають видані за 15 років 11 тлумачних словників, призначених як для академічної громадськості (A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles 1967 під редакцією В. Авіса) і вузьких фахівців (Canadian Agricultural Thesaurus 1971), так і для широкої аудиторії (A Concise Dictionary of Canadianisms 1973), в тому числі і для системи освіти (The Intermediate Dictionary 1963; The Gage Canadian Dictionary 1973).

Нестійкість мовної ситуації в другій фазі, постійна напруга в галузі «конкуренції» між англомовною і франкомовною частинами Канади, з одного боку, та розвиток англо-канадської лінгвістичної школи і проведення глибоких досліджень КА - з іншого забезпечують підтримку інтересу до лексикографії та фінансування розробок і видань словників як університетами, так і урядовими організаціями. В англомовній тлумачній лексикографії цього періоду віддзеркалюється формування англо-канадизмів на регіональному рівні (наприклад, Dictionary of Newfoundland English 1982; Dictionary of Prince Edward Island English 1988; West Coast Words: A dictionary of British Columbia words and Phrases 1989), регіональної термінології (Canadian Thesaurus of Construction Science and Technology 1978; Canadian Law Dictionary 1983). Все відчутнішою стає спрямованість англомовної лексикографії на систему освіти (наприклад, The Canadian Dictionary for Children 1979; Gage Canadian Junior Dictionary 1985) і, отже, на кодифікування мовної норми КА (наприклад, The New Standard Dictionary of the English Language 1987). Починається в другому періоді і процес створення загальних тлумачних словників КА (наприклад, Everyday Canadian English Dictionary 1984).

В третій фазі, не зважаючи на значні зміни МС по двох компонентах - франкофонному й аборигенному, позиції англійської мови продовжують зміцнюватися, що відбивається і в лексикографічній практиці. Все більшу увагу в цей період приділяють системі освіти, вихованню грамотного користувача КА, для якого цей варіант англійської мови є найбільш престижним і переважним. Важливість цього напряму діяльності посилюється значним припливом іммігрантів та іноземних студентів. Лексикографи відіграють значну роль в освітньому процесі, розробляючи й видаючи словники для різних етапів навчання (Canadian Children's Dictionary 1991; Gage Canadian Intermediate Dictionary 1998; In Other Words: Canadian Student Thesaurus 2003).

В цей період продовжується і опис канадської термінології (Canadian Political babble: а cynic's dictionary of political jargon 1993), і створення словників канадизмів (Only in Canada You Say 2007).

Значною подією в історії канадської англомовної лексикографії, що знаменує остаточне визнання КА стандартним національним варіантом англійської мови, стало видання в 1998 р. під редакцією К. Барбер Canadian Oxford Dictionary.

В цей час розгорнуто масштабну програму по створенню Dictionary of Canadianisms on Historical Principles-2 (DCHP-2). У роботі беруть участь лексикографи, викладачі, співробітники і студенти канадських університетів. Метою проекту є оновлення, доповнення й удосконалення DCHP-1.

Очевидно, що лексикографічна традиція опису КА спрямована на опис особливостей саме цього варіанту за весь час його розвитку на даній території, тим самим, з одного боку, відображаючи історію розвитку мови і нації в цілому, а з іншого, сприяючи зміцненню позицій англомовної культури загалом і англійської мови зокрема.

Таблиця 1 ілюструє співвідношення між англомовною і франкомовною лексикографією Канади, виявляючи кількісну перевагу першої попри історично коротший період розвитку.

Таблиця 1 Кількісні показники розвитку канадської лексикографії

Проміжок часу

Словники

Перекладні

Тлумачні англомовні

Англомовні енциклопедії

Тлумачні словники французької мови

А-Аб-А

А-Ф-А

Загальні та спеціалізовані

XVI с.-1866

5

1867 - 1976

6

18

12

9

8

1977 - 1989

5

30

22

3

9

1990 - 2008

8

9

38

19

6

XVI с.-2008

19

57

72

31

28

Як показано у Графіку 1, у розвитку англомовної лінгвістичної лексикографії спостерігається чітка позитивна динаміка в галузі одномовних словників, що в цілому співвідноситься з характеристиками МС. Таке положення, з одного боку, відображає зростання національної самосвідомості англо-канадців, посилення позицій канадського варіанту англійської мови, а з іншого - виявляє значущість лексикографії в цих процесах. Стан англо-аборигенно-англійської лексикографії показує як місце мов корінного населення в загальноканадській МС, так і відсутність академічного інтересу до них з боку лексикографів і лексикографічних центрів. У той же час, зазначені вище тенденції в розвитку МС відкривають перспективи для цього напряму канадської лексикографії. Англо-франко-англійська складова перекладної лексикографії не корелює з характеристиками мовної ситуації.

У третьому розділі «Таксономічна характеристика канадської англомовної лексикографії» на основі застосування класифікуючого підходу подано комплексну характеристику основних типів словників і виявлено домінуючі напрями і динаміку формування типологічної різноманітності англомовної лексикографії, насамперед лінгвістичної.

Таксономічний опис словників є одним з основних методів дослідження в теоретичній лексикографії, оскільки дає змогу впорядкувати все різноманіття словникової продукції, сприяє складанню словників, структура і зміст яких орієнтовані на певного споживача, сприяє виявленню основних тенденцій ґенези національної лексикографії, визначенню наявних лакун і, отже, перспективним напрямам розвитку.

В основу таксономічної характеристики канадської англомовної лінгвістичної лексикографії покладено типологічну класифікацію, розроблену з урахуванням положень і принципів сучасної металексикографії, а також особливостей вивчених словників. Зауважимо, що всі параметри, на підставі яких класифікуються словники, є перехрещуваними.

В дисертаційній роботі класифікація англомовних лінгвістичних словників проводиться в межах двох основних напрямів лексикографії - перекладної і тлумачної, для чого розроблено відповідні класифікації. Крім того, подається загальна характеристика енциклопедичних словників.

Аналіз перекладних англо-аборигенно-англійських словників показав, що всі 19 проаналізованих словникових довідників, виданих у Канаді до 2008 року, є лінгвістичними словниками з алфавітним розташуванням уведень.

Загальні перекладні словники представлені виданнями, що складаються з двох частин, в одній з яких мовою опису є аборигенна мова - Delaware, Cree, Eskimo, Micmac, Inuktitut, Onondaga, Cayuga, Ojibwa (Chippewa), Michif, в іншій - англійська мова. Регіональні перекладні словники містять лексику, поширену в окремих регіонах, а саме в Альберті, Манітобі, Квебеке, Онтаріо, Саскачевані, північно-західних територіях, Turtle Mountains. Навчальні перекладні словники, як правило, складаються з трьох частин: аборигенно-англійської, англо-аборигенної та ілюстрованої текстової, представленої короткими текстами, на лексиці яких базуються перша та друга частини. Тексти записані зі слів корінних жителів і описують історію, побут та традиції корінного населення, для зручності вони подаються на мові носіїв з послідовним перекладом фрагментів на англійську.

Вивчення макроструктури (відбір лексики, обсяг і характер слувника, принципи розташування матеріалу) та мікроструктури (структура словникової статті, типи словникових визначень, співвідношення різних видів інформації про слово, типи мовних ілюстрацій і т. ін.) перекладних англо-аборигенно-англійських словників виявило їх принципову схожість між собою. Так, у загальних словниках якнайповніше представлені орфографічні, граматичні, семантичні і синтаксичні характеристики; для регіональних характерні регіональні, стилістичні й етимологічні позначки; в навчальних (за адресатом і засобом опису) матеріал подано у формі, зручній для використання в учбовому процесі; у спеціальних (за матеріалом і засобом опису) об'єктом опису є Біблія, а дефініція має енциклопедичний характер.

Типовим зразком перекладного англо-аборигенно-англійського словника є Dictionary of the language of the Micmac Indians: who reside in Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Сарі Breton and Newfoundland 1888. Макроструктура словника представлена двома блоками: дословниковою частиною й основною частиною - English-Micmac слувником. Усю інформацію дословникової частини можна поділити на дві групи: 1) ключ до вимови та 2) опис метамови словника: опис структури словника, організації словникових одиниць, складу словникової статті, видів інформації, яку можна знайти у словнику.

Власне словник є алфавітним. Структура словникової статті є такою: головне слово, варіант/и перекладу на мову микмак із зазначенням наголосу, довготи і стислості голосних, граматична інформація (вказівка на частину мови).

Вивчення англо-франко-англійських перекладних словників виявило, що всі 57 проаналізованих словникових довідників, виданих у Канаді до 2008 року, є лінгвістичними словниками; при цьому в 55 словниках введення розташовані в алфавітному порядку, у двох - принцип розташування введень тематичний.

Типовим прикладом цього типу словників є Collins Robert French-English Dictionary, виданий у Канаді у 2008 році під редакцією Gaelle Amiot-Cadey.

Макроструктура словника представлена двома блоками - дословниковим і власне словником. Дословникова частина цього лексикографічного видання містить французький та англійський розділи: вступ, де пояснюються правила користування словником, особливості побудови словникової статті, способи подання граматичної інформації, перекладу і пояснення значення слів; подано перелік абревіатур; таблицю діакритичних знаків; таблицю форм англійських дієслів; таблицю форм французьких дієслів; список числівників; список слів і виразів, що належать до даного часу.

Власне слувник складається з двох частин: франко-англійської та англо-французької і має алфавітну будову. Словникова стаття складається з головного слова, фонетичної транскрипції, граматичної характеристики (частина мови, флексії, рід, число) та перекладу значення.

Аналіз 103 одномовних англійських словників, виданих у Канаді за період з 1880 року по 2008 рік, показав, що англомовна лексикографія Канади представлена словниковими довідниками різних типів. У межах даної лексикографічної традиції укладено як лінгвістичні словники (72 словника), так і енциклопедії (31 словник).

Своєрідність макро- і мікроструктури канадських лінгвістичних словників найбільш репрезентативно виражено в загальних тлумачних словниках і в словниках канадизмів.

Типологічні характеристики загальних тлумачних словників якнайповніше ілюстровано в The Canadian Oxford Dictionary 2004.

Макроструктура словника представлена декількома частинами: I. Дословникова; II. Слувник; III. Післясловникова. Дословникова і післясловникова частини містять інформаційні блоки двох типів. По-перше, це відомості про культурний, історичний, країнознавчий, політичний контекст, у якому створено даний словник, по-друге, це металінгвістичні відомості про словник як такий.

Основний принцип відбору словника - значущість леми для канадського узусу. Джерелами словника послужили понад 8000 канадських видань (белетристика, спеціальна література, газети, журнали, театральні програми, рекламні листівки магазинів тощо), з яких відібрано базу даних обсягом майже 20 000 000 слів. Словник містить більше 2000 канадизмів.

Сам слувник має алфавітну побудову. Лема отримує повну орфоепічну, граматичну і семантичну характеристику. Реєструються також орфографічні варіанти. В кінці статті наводяться похідні головного слова, вирази з ним з відповідними дефініціями, перехресні посилання, приклади використання слова та етимологічна характеристика. В тілі словника зустрічаються позначки, що відображають регіональну специфіку, стилістичну характеристику леми та її належність до певної термінологічної галузі.

Характеристики словників канадизмів якнайповніше подано в A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles 1967.

Макроструктура словника представлена декількома блоками:

I. Дословниковий; II. Слувник; III. Післясловниковий.

У дословниковій частині, зокрема, вказано що це лексикографічне видання покликане стати історичним документом, який відображає слова і вирази, характерні для різних сфер канадського життя протягом майже 400 років використання англійської мови в Канаді. Післясловникова частина є списком джерел словника і матеріалу цитат.

Словникова стаття складається з леми, представленої в орфографії, яка переважає в джерелах словника; орфоепічної характеристики слів, які «зазвичай не наводяться в стандартних словниках» або вийшли з уживання - історізми, архаїзми і застарілі слова; етимологічної довідки (“wherever relevant”); дефініції; цитування. Дефініції корелюють з особливостями леми і можуть бути як лінгвістичними, так і енциклопедичними; використовуються також дефініції відсилань, що характерно для словників, побудованих на історичних принципах. Окремим випадком енциклопедичного способу дефінування є ілюстрації. Цитати використано як для документування введень, так і як дефініції, що в цілому є характерним для словників такого типу; при цьому кількість цитат варіює від однієї до тридцяти дев'яти. Весь матеріал цитації забезпечено бібліографічними посиланнями.

Вивчення 31 англомовної енциклопедії дало підстави для створення класифікації, представленої в Схемі 5, де енциклопедії класифіковано на універсальні, де представлено загальносвітову інформацію, та національні, присвячені переважно канадським реаліям.

Мікроструктура енциклопедичних словників, як правило, проста, інтегрована (головне слово та його позалінгвістичний опис). На відміну від лінгвістичних словників, енциклопедичні багаті на малюнки, карти.

Із самих ранніх етапів основним типом англомовних енциклопедичних словників, що видаються в Канаді, був персональний (біографічний) тип, який віддзеркалює процес формування національної самосвідомості і в цілому характерний для регіональної лексикографії. Для англомовних енциклопедичних словників притаманний інтерес до літератури і мистецтва.

Отже, те, що кількість і різноманітність канадських англомовних енциклопедичних словників, об'єктом яких служить переважно національна реальність, корелює з особливостями лінгвістичної лексикографії, доводить наявність взаємозв'язку між цими процесами і мовною ситуацією в цілому.

Канадська англомовна лексикографія розвивається на основі і в традиціях англійської лексикографії, що яскраво виявляється на рівні макро- і мікроструктури словників. У той же час, її істотною відмінністю є орієнтація на канадський узус у галузі лінгвістичної лексикографії, канадську культуру й історію в галузі лексикографії енциклопедичної.

Висновки

Канадська англомовна лексикографія є невід'ємним складником історико-культурного розвитку Канади в 19-му - 21-му століттях, своєрідною формою культурно-історичного дискурсу, компонентами якого служать: позамовний/ мовний матеріал/ лексикограф/ лексикографія/ словник/ користувач. Національна специфічність лексикографії виявляється в усіх компонентах дискурсу: мовою лексикографічного опису є канадський варіант англійської мови (в різній якості в тлумачних та перекладних словниках); лексикографами виступають канадські дослідники на замовлення канадських університетів і державних установ; словники видаються переважно канадськими видавництвами; основними користувачами є канадійці.

Запропонована в дисертації методика дослідження ґенези канадської англомовної лексикографії, вкоріненої в культуру країни і народів, що в ній мешкають, поєднує методи етнолінгвістичного та таксономічного підходів. Застосування етнолінгвістичного підходу зумовило розгляд матеріалу дослідження в межах мовної ситуації й дало змогу окреслити тенденції та динаміку ґенези англомовної лексикографії в контексті розвитку загальної канадської лексикографічної традиції. Використання таксономічого підходу виявило типологічну структуру англомовної лексикографії.

В історії розвитку канадської англомовної лексикографії виокремлено два періоди. В першому франкофонному періоді формуються передумови для ії зародження; в другому, в межах якого виявлено три фази, спостерігається ії розвиток, що нелінійно корелює з параметрами мовної ситуації (МС).

В першій і другій фазах загальні характеристики МС збігаються; вона є полікомпонентною, багатомовною, гетерогенною, гетероморфною, екзоглосною, диглосною, незбалансованою, різнопотужною, нерівноважною, дисгармонійною. Проте при цьому змінюється політична ситуація, співвідношення мов, їхній статус, що опосередковано відображається в напрямах розвитку англомовної лексикографії.

Так, у першій фазі основний об'єм словникової продукції видається в галузі перекладної лексикографії (6 аборигенно-англійських і 18 англо-франко англійських словників). У галузі тлумачної лексикографії (12 англомовних словників) основним об'єктом опису є канадизми (загальномовні і терміни).

В другій фазі активізується процес видання перекладних англо-франко-англійських термінологічних словників, кількість яких становить 30 словників. Напрями та об'єм словникової продукції на матеріалі аборигенних мов не зазнають змін (видано 5 англо-аборигенно-англійських словників). Поглиблюється й розширюється лексикографування англо-канадизмів через опис регіонально-специфічних канадизмів і термінів та закріплення в словниках норм КА; всього в цей період видано 22 англомовних тлумачних словника. Проте, не зважаючи на зростання мовної різноманітності й визнання легітимності використання мов іммігрантів, словникова робота з опису особливостей їх узусу в Канаді не ведеться.

В третій фазі МС виявляється тенденція до трансформації у полікомпонентну, багатомовну, гетерогенну, гетероморфну, екзоглосну, збалансовану, рівнопотужну, рівноважну, гармонійну.

Ці процеси певною мірою відбиваються на розвитку англо-аборигенно-англійської лексикографії через збільшення кількості описуваних мов та спрямованість словникової роботи на систему освіти. Основним завданням англомовної лінгвістичної лексикографії є закріплення за КА статусу кодифікованого національного варіанту англійської мови.

Найвиразніше національна специфічність канадської англомовної лексикографії виявляється в енциклопедичних словниках: з 31 енциклопедії 27 належать до регіональних, з яких, у свою чергу, 15 описують біографії видатних канадійців.

Упродовж усього досліджуваного періоду мовна ситуація Канади залишається полікомпонентною, багатомовною, гетерогенною і гетероморфною. Між розвитком мовної ситуації та лексикографією існує нелінійна кореляція, при якій зміни в напрямах і тенденціях розвитку лексикографії не зумовлені безпосередньо параметрами мовної ситуації. Основним чинником, стимулюючим ґенезу лексикографічної традиції і її напряму, є становлення етнічної самосвідомості та формування національного наукового процесу.

Історично канадська англомовна лексикографія проходить шлях від фрагментарного опису інновацій у КА до їх опису чіткими методами історичної лексикографії з подальшим лексикографуванням академічними методами канадських неологізмів, уживаних в окремих регіонах; із самих початкових етапів для неї характерним є розвиток педагогічної лексикографії, яка, разом з описом канадизмів, є основним напрямом. Подальші етапи характеризуються збільшенням об'єму видання словників і зростанням типологічної різноманітності. Вершиною розвитку канадської лексикографії на цьому етапі є загальний тлумачний словник канадського варіанту англійської мови. Паралельно впродовж всієї історії розвивається двомовна лексикографія (англо-аборигенно-англійська; англо-франко-англійська). Англомовна енциклопедична лексикографія проходить самостійний шлях розвитку від окремих словників до національної енциклопедії і далі - через переважне створення окремих словників. Загальна спрямованість енциклопедичної складової канадської англомовної лексикографії - національно-патріотична. Діахронічній розгляд англомовної лінгвістичної лексикографії в контексті ґенези канадської лексикографічної традиції продемонстрував домінуюче положення цієї складової порівняно з франкофонною й аборигенною.

У розвитку одномовних словників прослідковується чітка динаміка як за кількісними показниками, так і в типологічному аспекті. У першій фазі другого періоду розвитку канадської лексикографії було видано 12 англомовних словників, що складає 16%: у другій фазі - 22 словники (32%) і в третій фазі - 38 словників (52%). У першій фазі було видано лише три типи спеціальних словників: за об'єктом опису - термінологічні і канадизмів: за призначенням - навчальні. У другій фазі типологія словників розширюється і містить уже загальні тлумачні алфавітні словники, а також словник скорочень. У третій фазі процес розширення типології продовжується за рахунок створення орфографічних словників.

Перспективним видається зіставлення тенденцій, напрямів і методів канадської англомовної лексикографії з іншими територіальними різновидами англомовної лексикографії, а також із франкомовною.

Основні положення дисертації висвітлено в таких публікаціях

1. Гордієнко О.В. Canadian lexicography: a historical and typological review / О.В. Гордієнко // Мова і культура. - К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. - Вип. 9. - Том VI (94). - С. 100 - 103.

2. Гордиенко Е.В. Макроструктура словаря, характеристика её составляющих и методы изучения / Е.В. Гордиекно // Мова і культура. - К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. - Вип. 10. - Том VII (108). - С. 215 - 220.

3. Гордиенко Е.В. Особенности языковой ситуации в Канаде на ранних этапах развития / Е.В. Гордиенко // Записки з романо-германської філології. - Одеса: Фенікс, 2008. - Вип. 21. - С. 16 - 23.

4. Гордиенко Е.В. Языки коренного населения Канады в лексикографической практике: вопросы истории и типологии / Е.В. Гордиенко // Нова Філологія. - Запоріжжя: ЗНУ, 2009 р. - № 3. - С. 196 - 205.

Анотація

Гордієнко О.В. Ґенеза канадської англомовної лексикографії в етнолінгвістичному аспекті. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 - германські мови. - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - Одеса, 2010.

Дисертацію присвячено аналізу ґенези канадської англомовної лексикографії в загальному контексті розвитку канадської лексикографічної традиції. Складено базу даних англомовних лінгвістичних та енциклопедичних словників. Обґрунтовано методику етнолінгвістичного аналізу національної лексикографії в контексті мовної ситуації. Визначено характеристики мовної ситуації в Канаді та встановлено напрями їхньої трансформації. З'ясовано особливості розвитку англомовної перекладної, тлумачної та енциклопедичної лексикографії в їх кореляції зі змінами мовної ситуації. Розроблено класифікації англомовних лінгвістичних словників у цілому, перекладних і тлумачних словників, а також енциклопедій.

...

Подобные документы

 • Поняття теоретичної і практичної лексикографії та напрямки її розвитку. Принципи класифікації словників, що вміщують інформацію про речі, явища, поняття та слова. Різниця між енциклопедичними та лінгвістичними (одномовними й багатомовними) словниками.

  реферат [27,9 K], добавлен 28.03.2014

 • Лексикографія як розділ мовознавства, пов’язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад. Староукраїнська лексикографія. Українська лексикографія з кінця XVIII ст. по ХХ ст. Етапи розвитку концепції і принципів укладання словників.

  статья [25,8 K], добавлен 14.02.2010

 • Вивчення основ педагогічної лексикографії. Історія створення двомовних словників. Характеристика структури англо-українського перекладача бібліотечної, економічної термінології та навчального із методичними коментарями і граматичними таблицями.

  курсовая работа [42,0 K], добавлен 03.02.2010

 • Компонентний аналіз як система прийомів розщеплення та синтезу значення слова на складові компоненти (семи), його використання в лексикографії та комп'ютерному перекладі. Методи соціолінгвістики як синтез лінгвістичних і соціологічних процедур.

  реферат [18,0 K], добавлен 15.08.2008

 • Мовна ситуація в аспекті соціолінгвістики. Поняття мовної ситуації, рідна й державна мова в мовній політиці. Соціолінгвістичні методи дослідження мовної ситуації, проблема мовної ситуації в АР Крим. Дослідження мовно-етнічної ідентифікації кримчан.

  дипломная работа [74,3 K], добавлен 04.04.2013

 • Лексичне значення слова. Явище омонімії у сучасній українській мові. Слова індоєвропейського походження. Перифрази та евфемізми як різновиди синонімів. Синтаксичні функції фразеологічних одиниць. Предмет та завдання лексикографії. Типи словників.

  курс лекций [90,5 K], добавлен 03.09.2013

 • Етнолінгвістика у сучасній науковій парадигмі: проблематика і міждисциплінарні зв`язки. Лексика як виразник національної культури народу. Тематична класифікація великодньої обрядової лексики. Назви великодніх страв. Писанка в народному світосприйманні.

  курсовая работа [55,5 K], добавлен 30.10.2012

 • Дидактичні та психолінгвістичні передумови навчання лексики англійської мови в основній школі. Психолінгвістичні особливості навчання англомовного лексичного матеріалу. Відбір та організація матеріалів для навчання англомовної компетенції учнів.

  курсовая работа [43,4 K], добавлен 09.04.2014

 • Давня та сучасна українська лексикографія. Поняття словника. Орфографічний словник української мови. Тлумачний словник української мови. Словник синонімів української мови. Винекнення лексикографії з практичних потреб пояснення незрозумілих слів.

  реферат [33,0 K], добавлен 25.01.2009

 • Характерні ознаки детективної прози як типу тексту. Жанрово-стилістичні особливості детективу як жанру сучасної масової літератури. Лінгвостилістичні специфічні засоби англомовної прози та особливості їх перекладу (на матеріалі творчості Д. Брауна).

  дипломная работа [148,2 K], добавлен 22.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.