Ще раз про перспективи індоіранських ономастичних студій (до дискусії історика й лінгвіста)

Обґрунтування фонетичних і словотвірних змін при тлумаченні згаданих назв, імен, прізвищ, термінів та понять (на індоіранському матеріалі). Наукове й ненаукове в етимології онімної лексики. Перспективи індоіранських студій у вітчизняній ономастиці.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 12.04.2018
Размер файла 52,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6. Вербич С. Про етимологію гідронімів Чорне море, Дніпро та деяких інших / С. Вербич // Українознавство. - 2016. - № 4. - С. 214-216.

7. Вербич С. Українська ономастика: перспективи розвитку / С. Вербич // Українська мова. - 2010. - № 3. - С. 73-80.

8. Гідронімія України у її міжмовних та міждіалектних зв'язках / під ред. О. Стрижа- ка. - К., 1981.

9. Гідроніми Нижнього Подністров'я / під ред. Ю. Карпенка. - К.; Одеса, 1981. - 112 с.

10. Горпинич В. Власні назви й відтопонімні утворення Інгуло-Бузького міжріччя / В. Горпинич, В. Лобода, Л. Масенко. - К., 1977. - 192 с.

11. Гулиева Л. Тюркская гидронимия Кубани / Л. Гулиева // Советская тюркология. - 1976. - № 2. - С. 50-56.

12. Добродомов И. О надежности топонимических этимологий (гидроним Оврад на юге Украины) / И. Добродомов // Этимология. - М., 1982. - С. 93-102.

13. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. - К., 1985. - 254 c.

Карпенко Ю. Актуальні проблеми вивчення топонімії Північного Причорномор'я / Ю. Карпенко // Питання ономастики Південної України. Доповіді та повідомл. V Республ. міжвузів. оном. конференції (Миколаїв, травень 1974 р.) / відп. ред. К. Цілуй- ко. - К., 1974. - С. 9-15.

14. Кубанов Д. Особливості топонімії Придніпров'я у романі «Собор» Олеся Гончара / Д. Кубанов // Актуальні проблеми слов'янської філології. - 2010. - Вип. XXIII. - Ч.2. - С. 573-580.

15. Латышев В. Гражданская присяга херсонисцев / В. Латышев // nONTIKA. - СПб., 1909.

16. Лучик В. Етимологічний словник топонімів України / В. Лучик. - К., 2014. - 544 с.

17. Наливайко С. І. Індоарійські таємниці України. - К., 2004. - 448 с.

18. Наливайко С. І. Тисяча найновіших тлумачень давніх українських назв, імен, прізвищ, термінів та понять (на індоіранському матеріалі). - К., 2008. - 360 с.

19. Наливайко С. І. Українська індоаріка / С. І. Наливайко. - К., 2006. - 632 с.

20. Наливайко С. С. До питання про семантику давніх назв Чорного й Азовського морів / С. С. Наливайко // Українознавство. - 2016. - № 1. - С. 63-70.

21. Наливайко С. С. До перспектив індоєвропейських ономастичних студій (у контексті тлумачення потамоніма Дніпро) / С. С. Наливайко // Українознавство. - 2016. - № 1. - С. 222-232.

22. Наливайко С. С. Етнічна історія Давньої України / С. С. Наливайко. - К., 2007. - 624 с.

23. Никонов В. Введение в топонимику /Никонов. - М., 1965.

24. Петровська Є. Ранньоскіфські пам'ятки на південній околиці Києва // Археологія / Є. Петровська. - К., 1970. - Т. XXIV - 129-145.

25. Писаренко Ю. Топос Пирогощі: історія та сучасність (до 830-ліття «Слова о полку Ігоревім») / Ю. Писаренко // Практична філософія. - 2015. - № 3 (57). - С. 91-103.

26. Санскритско-русский словарь / под ред. В. И. Кальянова. - М., 1978. - 895 с.

27. Свод древнейших письменных известий о славянах. - Т. І. - I-IV вв. - М., 1991.

28. Словарь української мови / під ред. Б. Грінченка. - К., 1959. - Т. 3.

29. Словник гідронімів України. - К., 1979. - 781 с.

30. Стрижак О. Етнонімія Геродотової Скіфії / О. Стрижак. - К., 1988. - 224 с.

31. Тищенко К. Етномовна історія прадавньої України / К. Тищенко. - К., 2008. - 480 с.

32. Топоров В. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья / В. Топоров, О. Трубачев. - М., 1962. - 271 с.

33. Трубачев О. Indoarica в Северном Причерноморье / О. Трубачев. - М., 1999. - 320 с.

34. Трубачев О. Названия рек Правобережной Украины / О. Трубачев. - М., 1968.

35. Шпак Д. Тлумачний словник топонімів села Старі Кути / Д. Шпак. - Львів, 1998.

36. Шрамм Г. Реки Северного Причерноморья. Историко-филологическое исследование их названий в ранних веках / Г. Шрамм. - М., 1997. - 155 с.

37. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / под ред. О. Трубачева, А. Журавлева. - М., 1974-2014. - Вып. 4.

38. Monier-Williams M. A dictionary, English and Sanskrit. - Oxford, 1964

References

1. ANDRIEVSKIY, M. (1883). Annalistic Yuriev on Ros. Kievskaya Starina (Kiev Antiquities). Vol. VII. (Sept.-Oct.), pp. 1-38. [in Rus.]

2. VERBYCH, S. (2007). Hydronymy of the Upper Dniester Basin: Etymological Handbook. Kyiv, 120 p. [in Ukr.]

3. VERBYCH, S. (2013). Hydronymy of the Lower Dniester Basin: Etymological Handbook. Kyiv, 155 p. [in Ukr.]

4. VERBYCH, S. (2009). Hydronymy of the Middle Dniester Basin: Etymological Handbook. Kyiv, 236 p. [in Ukr.]

5. VERBYCH, S. (2016). About Etymology of Hydronyms “Black Sea”, “the Dnieper”, and Some Others. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), (4), pp. 214-216. [in Ukr.]

6. VERBYCH, S. (2010). Ukrainian Onomastics: Prospects for Development. Ukrainska Mova (Ukrainian Language), (3), pp. 73-80. [in Ukr.]

7. Hydronymy of Ukraine in Its Interlingual and Interdialectic Relations. (1981). Kyiv, 264 p. [in Ukr.]

8. KARPENKO, Yu., ed. (1981). Hydronyms of Lower Dniester Basin. Kyiv; Odesa, 112 p. [in Ukr.]

9. HORPYNYCH, V, LOBODA V, MASENKO, L. (1977). Proper Names and Toponymic Derivatives of the Inhul-Buh Interfluve. Kyiv, 192 p. [in Ukr.]

10. GULIEVA, L. (1976). Turkic Hydronymy of the Kuban. Sovetskaya Tyurkologiya (Soviet Turkic Studies), (2), pp. 50-56. [in Rus.]

11. DOBRODOMOV, I. (1982). On the Reliability of Toponymic Etymologies (Hydronym “Ovrad” in the South of Ukraine). Etimologiya (Etymology), pp. 93-102. [in Rus.]

12. Etymological Dictionary of Annalistic Geographical Names of Southern Rus. (1985). Kyiv, 254 p. [in Ukr.]

13. KARPENKO, Yu. (1974). Topical Problems in Studying of Toponymy of Northern Black Sea Region. In: K. TSILUIKO, ed., Pytannia onomastyky Pivdennoi Ukrainy. Dopovidi ta povidomlennia 5 Respublikanskoi mizhvuzivskoi onomastychnoi konferentsii, traven 1974 r. (Questions of Onomastics of Southern Ukraine. Proceedings of the 5th Republican Interacademic Onomastic Conference. May 1974). Kyiv, pp. 9-15. [in Ukr.]

14. KUBANOV, D. (2010). Features of the Dnieper Toponymy in the Novel “Sobor” by Oles Honchar. In: Aktualni problemy slovianskoi filologii. Zbirnyk naukovykh prats. (Topical Problems of Slavic Philology. Collected Scientific Works). Vol. 12, Part 2, pp. 573580. [in Ukr.]

15. LATYSHEV, V. (1909). Civic Oath of Inhabitants of Chersonese. In: nONTIKA. Zbornik nauchnykh i kriticheskih statey. (PONTIKA. Collected Scientific and Critical Articles). Saint Petersburg. [in Rus.]

16. LUCHYK, V. (2014). Etymological Dictionary of Toponyms of Ukraine. Kyiv, 544 p. [in Ukr.]

17. NALYVAIKO, St. (2004). Indo-Aryan Mysteries of Ukraine. Kyiv, 448 p. [in Ukr.]

18. NALYVAIKO, St. (2008). A Thousand of Latest Interpretations of Ancient Ukrainian Names, Fornames and Family Names, Terms and Concepts (After Indo-Iranian Materials). Kyiv, 360 p. [in Ukr.]

19. NALYVAIKO, St. (2006) Ukrainian Indoarica. Kyiv, 632 p. [in Ukr.]

20. NALYVAIKO, S. (2016). On the Question of Primeval Semantics of the Ancient Names of Black and Azov Seas. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), (1), pp. 63-70. [in Ukr.]

21. NALYVAIKO, S. (2016). On the Prospects of Indo-European Onomastics (In the Context of Interpretation of the Name of the Dnieper River). Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), (3), pp. 222-232. [in Ukr.]

22. NALYVAIKO, S. (2007). Ethnic History of Ancient Ukraine. Kyiv, 624 p. [in Ukr.]

23. NIKONOV, V. (1965). Introduction to Toponymy. Moscow, 177 p. [in Rus.]

24. PETROVSKA, Ye. (1970). Early- Scythian Monuments on the Southern Edge of Kyiv. Arkheolohiia (Archaeology), Vol. XXIV, pp. 129-145. [in Ukr.]

25. PYSARENKO, Yu. (2015). Topos of Pyrohoshcha: Past and Present (On the 830th Anniversary of “The Song of Igor's Campaign”. Praktychna Filosofiia (Practicsophy), 3 (57), pp. 91-103. [in Ukr.]

26. KALYANOV, V, ed. (1978). Sanskrit- Russian Dictionary. Moscow, 895 p. [in Rus.]

27. The 1st-4th Centuries, Vol. 1 of The Code of the Oldest Written Sources about Slavs. (1991). Moscow, 472 p. [in Rus.]

28. HRINCHENKO, B., ed. (1959). Ukrainian Language Dictionary. Vol. 3. Kyiv. [in Ukr.]

29. Dictionary of Hydronyms of Ukraine (1979). Kyiv, 781 p. [in Ukr.j

30. STRYZHAK, O. (1988). Ethnonymy of Herodotus' Scythia. Kyiv, 224 p. [in Ukr.]

31. TYSHCHENKO, K. (2008). Ethnolingual History of Ancient Ukraine. Kyiv, 480 p. [in Ukr.]

32. TOPOROV, V, TRUBACHOV, O. (1962). Linguistic Analysis of Hydronyms of the Upper Dnieper Basin. Moscow, 271 p. [in Rus.]

33. TRUBACHOV, O. (1999). Indoarica in the Northern Black Sea Region. Moscow, 320 p. [in Rus.]

34. TRUBACHOV, O. (1968). Names of the Rivers of the Right-Bank Ukraine. Moscow. [in Rus.]

35. SHPAK, D. (1998). Explanatory Dictionary of Stari Kuty Village Toponyms. Kyiv. [in Ukr.]

36. SHRAMM, G. (1997). Rivers of the Northern Black Sea Region. Historical and Philological Study of Their Names in the Early Centuries. Moscow, 155 p. [in Rus.]

37. TRUBACHOV, O., ZHURAVLEV, A. (1977). Etymological Dictionary of Slavic Languages. The Proto-Slavic Lexical Fund. Vol. 4. Moscow. [in Rus.]

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Поняття власних назв та їх різновиди. Особливості транскодування англійських онімів українською мовою. Елементи перекладацької стратегії щодо відтворення власних імен та назв на матеріалі роману Дж. Роулінг "Гаррі Поттер та філософський камінь".

  курсовая работа [66,0 K], добавлен 21.06.2013

 • Дослідження композитних і відкомпозитних імен в прізвищах. Аналіз чоловічих християнських імен, які лежать в основах досліджуваних прізвищ. Суфіксація відкомпозитних імен. Польські, угорські, румунські, єврейські та інші запозичення в прізвищах.

  статья [23,8 K], добавлен 18.12.2017

 • Визначення поняття власних імен, їх класифікація та місце в художній літературі. Шляхи досягнення адекватності при перекладі власних імен. Особливості перекладу промовистих власних імен на матеріалі творів Дж. Роулінг та роману Д. Брауна "Код Да Вінчі".

  дипломная работа [94,9 K], добавлен 21.06.2013

 • Безеквівалентна лексика та її класифікація. Способи передачі безеквіваелнтної лексики. Особливості передачі безеквівалентної лексики в процесі перекладу роману Е.М. Ремарка "Чорний обеліск". Переклад власних імен та назв. Проблема перекладу слів-реалій.

  курсовая работа [48,9 K], добавлен 05.10.2014

 • Особливості дослідження понять і класифікація термінів в англійській мові. Вживання термінологічної лексики в художніх текстах. Особливості стилістичного функціонування термінів в текстах художнього стилю на прикладі циклу оповідань А. Азімова "I, Robot".

  курсовая работа [44,3 K], добавлен 03.10.2013

 • Визначення та види термінологічної лексики. Соціокультурні аспекти англомовних текстів. Особливості функціонування та шляхи перекладу англійської юридичної термінології українською мовою. Труднощі відтворення у перекладі складних термінів-словосполучень.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 21.06.2013

 • Способи перенесення власних імен з однієї мови в систему писемності. Проблема перекладу британських, французьких, українських та російських географічних назв. Переклад назв географічних об’єктів літерами українського алфавіту на прикладах друкованих ЗМІ.

  курсовая работа [44,6 K], добавлен 03.10.2014

 • Дослідження фонетичних варіантів, які стосуються кількісно-якісного боку фонем власних назв. Виявлення особливостей на рівні твірних топонімів та похідних ойконімів. Синтаксичне оформлення одиниць мови, що надає їм статусу фонетико-синтаксичних.

  статья [24,0 K], добавлен 18.12.2017

 • Розгляд регіональної специфіки українських прізвищ Північної Донеччини, мотивованих слов’янськими автохтонними іменами, що уможливлює уточнення даних загальної системи прізвищевого антропонімікону України. Аналіз іменного словника в основах прізвиськ.

  статья [24,0 K], добавлен 31.08.2017

 • Аналіз теорій походження українських імен. Наукове вивчення східнослов’янської антропонімії. Особливості у сфері найменування. Деякі діалектні відмінності у творенні варіантів імен. Специфіка ономастичної системи рідного народу. Семантика власного імені.

  курсовая работа [38,1 K], добавлен 11.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.