Ігрова діяльність як метод навчання

Особливості організації ігрової діяльності логопедичної групи у дошкільному навчальному закладі. Зміст роботи вихователя в логопедичній групі. Дидактичні ігри на уроках "Я і Україна" у загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.09.2014
Размер файла 46,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Згідно результатів дослідження, 30 % дітей у логопедичній групі мають значні порушення у мовленні. У них відзначалася нерівномірність розвитку мовленнєвої системи: фонематичні уявлення та лексико-граматичний лад мовлення розвивалися і відносно швидко досягали норми, вимова ж дітей тривалий час залишалося дефектною і не відповідало загальному рівню розвитку мовлення. У 70% мовлення перебуває на середньому рівні розвитку. У більшості дітей цієї групи відзначалося рівномірне недорозвинення, не грубе вираження відставання лексико-граматичного ладу мовлення, а також фонетико-фонематичної системи мовлення, несформованість фонематичних уявлень. У всіх дітей мала місце моторна недостатність. Нами визначено, що вихователь використовує ігри протягом всього часу перебування дітей у групі. Ігрова діяльність в логопедичній групі має тривати, ігри мають бути спрямовані не лише розвиток звуковимовної сторони мовлення, а й на розвиток навичок взаємодії та спілкування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Артемова Л. В. Вчися, граючись. Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят: Кн. для вихователів дит. садків та батьків. -К.: Томіріс, 1995.- 112 с.

2. Богуш А. М. Довкілля: Для дітей дошкільного віку. Частина 1. Методичний посібник для вихователів дитсадків та батьків. / А. М. Богуш, В. Р. Ільченко - Полтава: Довкілля, 2005. - 84 с.

3. Грицюк В.І. Рухливі ігри дітей-олігофренів молодшого шкільного віку як предмет дослідження в аспектах педагогічного і батьківського впливу // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: Збірка наукових праць. - Луцьк, 1999.-С. 324-329.

4. Грицюк В.І. Рухливі ігри як фактор активізації рухової діяльності розумово відсталих дітей // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С.. - Харків: ХХПІ, 1999 -№15.- С.18-23.

5. Грицюк В.І. Моделювання ігрової діяльності розумово відсталих молодших школярів // Наукові записки.-Серія:Педагогічні науки.-Випуск XII.-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка,2000.-С.30-34.

6. Григор'єв А.Й., Грицюк В.І., Іванов Ю.П. Формування математичних знань дітей-олігофренів в процесі ігрового навчання // Матеріали VI всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, спорту дітей інвалідів та валеологічної освіти в навчальних закладах України». - Кіровоград , 1998. - С.116-123.

7. Григор'єв А.Й., Грицюк В.І. Аналіз оцінювальної діяльності участі в рухливих іграх дітей-олігофренів молодшого шкільного віку // Матеріали IV всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України». - Кіровоград, 1998. - С.111-113.

8. Грицюк В.І. До проблеми впровадження рухливих ігор направлених на виховання рухових здібностей у розумово відсталих дітей молодшого віку // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури та валеології в навчальних закладах України». - Кіровоград , 1995. - С.107-111.

9. Грицюк В.І., Саченко Р.В. Особливості методики розвитку рухових якостей у розумово відсталих дітей молодшого віку за допомогою ациклічних м'язових вправ // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України».- Кіровоград, 1996. - С. 115-117.

10. Грошенков И. А. Изобразительная дея-тельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. пособие. - М.: Изд. центр «Академия», 2002. - С. 73-85.

11. Дидактические игры и познавательные задания в 1 классе четьірехлетней на-чальной школьї: Пособие для учителей / Н. П. Подгорная, Н. М. Бибик, Н. Ф. Скрип-ченко. - К.: Рад.шк., 1998. - 63 с.

12. Зльконин Д.Б. Игра и психическое развитие / Избр. психол. тр. - М.: Между-народная пед. акад., 1995. - С. 136-156.

13. Єременко О. Г. Аналіз ігрової діяльності учнів допоміжної школи // Питання дефектології. - Вип. 2. - К.: Рад. школа, 1966. -С. 20-28.

14. Лусс Т.В. Формирование навьїков кон-структивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО: Пособие для педагогов-дефектологов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. -104 с.

15. Медведева Е.А., Левченко И.Ю. и др. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. -М.: Изд. центр «Академия», 2002.-С. 55-165.

16. Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе: Кн, для учителя нач. классов. - М: Просвещение, 1986. - С. 66-134.

17. Навчання і виховання учнів 1 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. Савченко О. Я. - К.: «Початкова школа», 2002.-464 с.

18. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. -К.: Ґенеза, 1999. -С. 192-194.

19. Сермеєв Б.В., Грицюк В.І. Вікова динаміка змін показників фізичного розвитку і рухової підготовленості у розумово відсталих дітей // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури та валеології в навчальних закладах України». - Кіровоград,1994.- С.87-89.

20. ТальизинаН.Ф. Педагогическая психо-логия: учебник для студентов. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 228 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.