Використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації гурткової роботи у позашкільних навчальних закладах

Організаційно-методичні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності позашкільного навчального закладу. Використання інформаційних технологій на заняттях гуртків декоративно-прикладного мистецтва. Заняттях вокальних гуртків.

Рубрика Педагогика
Вид доклад
Язык украинский
Дата добавления 04.02.2016
Размер файла 122,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Позашкільний навчальний заклад

«Будинок дитячої творчості»

Використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації гурткової роботи у позашкільних навчальних закладах

Звонарьова

Наталя Михайлівна

Зміст

Вступ

1. Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у позашкільній освіті

1.1 Організаційно - методичні аспекти впровадження ІКТ в діяльності сучасного позашкільного навчального закладу

1.2 Основні напрями використання ІКТ в роботі Позашкільного навчального закладу, їх відповідність меті та завданням діяльності навчального закладу

1.3 Вплив ІКТ на життя і розвиток позашкільного навчального закладу

1.4 Переваги та недоліки використання ІКТ в навчанні

2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації гурткової роботи у позашкільному навчальному закладі

2.1 Використання ІКТ на заняттях гуртків декоративно-прикладного мистецтва

2.2 Використання ІКТ на заняттях вокальних гуртків

2.3 Використання ІКТ на заняттях гуртків хореографічного мистецтва

Висновки

Бібліографія

Додаток А. Схема-таблиця "Вплив ІКТ на розвиток навчально-виховного процесу"

Додаток Б. Схема-таблиця "Переваги ІКТ"

Додаток В. Конспект заняття у гуртку "Образотворче мистецтво"

Додаток Г. Конспект заняття у гуртку вокального мистецтва

Додаток Д. Конспект заняття у гуртку хореографічного мистецтва

Вступ

У посібнику визначені сучасні підходи та науково-теоретичні основи та напрями використання інформаційно-комунікаційних технологій у позашкільних навчальних закладах, розкрито методику використання ІКТ при організації гурткової роботи у позашкільних навчальних закладах, подано розробки занять по використанню ІКТ у гуртках з образотворчого, вокального та хореографічного гуртків.

Рекомендований для педагогів і керівників гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Ми змінили своє оточення так радикально,

що тепер повинні змінювати себе, щоб жити

в цьому новому оточенні.

Норберт Вінер,

американський вчений,

математик і філософ.

В умовах виконання завдань "Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр." система освіти має бути спрямованою на задоволення потреб суспільства у цілісних, творчо розвинених учителях, які володіють сучасними методологіями і спроможні до застосування у професійній діяльності інноваційних, в тому числі комп'ютерних технологій та завдяки цьому вдосконалювати фахову компетентність, педагогічну майстерність, культуру, духовність, соціальну й творчу активність.

Ні для кого не секрет, що діти ХХІ століття живуть і розвиваються в глобальному інформаційному полі. Телебачення і Інтернет міцно увійшли в життя наших дітей і має серйозний вплив на їх розвиток.

У сфері освіти все більше уваги приділяється інформаційним технологіям навчання, що обумовлено вимогами, які висуває суспільство і роботодавців до молодих фахівців.

Сьогодні, перед педагогами постала серйозна проблема використання комп'ютера не тільки для оформлення ділової документації, а й для використання презентацій на заняттях, батьківських зборах, святах та розвагах, виготовлення наочних посібників для індивідуальної роботи з дітьми тощо. Адже рукописне оформлення документацій, самостійне малювання дидактичного матеріалу - це вже далеко вчорашній день.

Все вищевикладене не піддається сумніву. Але виникає закономірне питання: а хто створить вихованцям необхідні умови навчання з використанням найсучасніших технологій та засобів технічного навчання?

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні визначають одним із пріоритетних напрямів державної політики - науково-технічний та інноваційний розвиток України. Розвиток інформаційного суспільства в Україні передбачає широке впровадження ІКТ в усі сфери суспільного життя, науку, освіту, культуру, охорону здоров'я тощо.

В сучасному позашкільному закладі відбувається цілеспрямований процес виховання та навчання особистості, формування її творчої компетентності, яка має свободу вибору професії, отримання знань про матеріальний та духовний світ. Реалізація цього процесу у значній мірі залежить від рівня професійної підготовки педагогічних працівників.

Традиційні методи викладання в закладах позашкільної освіти в сучасних умовах не можуть повною мірою забезпечити необхідний потенціал інтелектуального випередження, що виражається в готовності вихованців до сприйняття нових ідей, знань і технологій, а також до продуктивних нових розробок. Відповідно необхідний пошук нових методів, які в більшій мірі забезпечать підготовленість вихованця до швидкої зміни технологій, притаманні сучасному суспільству.

Одним із напрямів модернізації системи освіти у позашкіллі є впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес. Сучасне життя вимагає від педагогів освоєння комп'ютерної техніки, тому що багатьом вихованцям, які вже достатньою мірою володіють комп'ютерною технікою, більш близькими і зрозумілими є комп'ютерні та мультимедійні версії тем курсів гуртків, які вони відвідують.

Позашкільні навчальні заклади мають великі можливості для впровадження ІКТ, які надають знання, формують вміння за інтересами, створюють умови для розвитку творчого потенціалу дітей і підлітків. Використання у навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів ІКТ сприяє гармонійному формуванню творчої та діяльнісної особистості вихованця, та підвищенню професійної компетентності педагога.

1. Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у позашкільній освіті

1.1 Організаційно - методичні аспекти впровадження ІКТ в діяльності сучасного позашкільного навчального закладу

В умовах оновлення навчального середовища, коли відбувається перехід від знаннєвоцентричного підходу до компетентнісного, особливої уваги набуває створення таких психолого-педагогічних умов, що сприяли б творчому розвитку та вихованню підростаючого покоління, залучення його до соціально-економічного та освітньо-культурного життя країни. За такої умови пріоритетна роль у навчально- виховному процесі належить ІКТ, застосування яких викликає необхідність детального дослідження проблеми використання їх у навчально-виховному процесі.

Законами України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007- 2015 роки", "Про освіту", "Про позашкільну освіту",

Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державною цільовою програмою впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій

"Сто відсотків" на період до 2015 року та іншими нормативними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.

Будь-яка інформаційна технологія - це педагогічна технологія, оскільки основу процесу навчання складає отримання та засвоєння інформації. Тому під час використання ІКТ у навчально-виховній діяльності необхідно дотримуватися основних дидактичних принципів (систематичності, послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості), а також принципів адаптивності (пристосування ІКТ до індивідуальних особливостей дитини), керованості (можливість корегування педагогом процесу навчання та виховання на будь-якому етапі), інтерактивності (спілкування суб'єктів навчально-виховного процесу), оптимального поєднання індивідуальної та групової роботи; підтримання в дитини стану психологічного комфорту, необмеженості змісту навчання.

Впровадження ІКТ передбачає необхідність розвитку освіти на основі нових концепцій і запровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес, підготовку нової генерації педагогічних кадрів.

Мета провадження ІКТ в навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі:

1. Удосконалення професійної майстерності педагогів у сфері розширення освітнього простору засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

2. Залучення педагогів до створення інформаційного освітнього простору, що об'єднує педагогів, вихованців та їх батьків за близькими до педагогіки проблемами для акумулювання ідей та об'єднання можливостей.

3. Стимулювання керівників гуртків до самостійного поглибленого розширення знань шляхом вивчення сучасних педагогічних технологій.

4. Пошук та підтримка керівників гуртків як педагогів-творців та педагогів-дослідників, сприяння впровадженню їхніх розробок, ідей у педагогічну практику керівників гуртків.

5. Аналіз, фактичний стан педагогічного процесу в аспекті впровадження ІКТ у навчально-виховний процес.

Аналіз проблем використання ІКТ в навчально-виховному процесі засвідчує, що раціональне поєднання новітніх засобів навчання з традиційними є складним педагогічним завданням, яке потребує розв'язання багатьох матеріально-технічних, організаційних, психолого-педагогічних, навчально-методичних проблем: розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення, формування культури творчої діяльності, розвиток творчих здібностей, пізнавальної та творчої активності, формування індивідуального стилю творчої діяльності.

1.2 Основні напрями використання ІКТ в роботі Позашкільного навчального закладу, їх відповідність меті та завданням діяльності навчального закладу

Найбільш актуальними напрямами розвитку процесу впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес ПНЗ є:

- створення концепції інформатизації та комп'ютеризації закладу;

- розроблення комплексної програми її реалізації (організаційна підтримка, матеріально-технічне, програмне і кадрове забезпечення);

- навчання педагогічних працівників ефективно використовувати ІКТ у навчальній, методичній та організаційній діяльності;

- удосконалення організації навчального процесу на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій, неантагоністичне поєднання цих технологій із традиційними і новітніми педагогічними технологіями;

- забезпечення централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту;

- інтегрування освітніх, наукових і культурних ресурсів Internet у навчальному процесі в ПНЗ.

Основою інформаційного середовища для ПНЗ має стати створення та підтримка освітньо-наукового порталу позашкільної освіти України. Його використання - це можливість отримання необхідних знань, сприяння оволодінню вміннями і навичками розв'язування конкретних навчальних і виховних завдань. Опановуючи роботу з новими програмними продуктами, педагоги і вихованці зможуть розвивати навички самоосвіти, знаходитимуть шляхи розв'язання проблем, що виникають у процесі колективної праці.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання можуть суттєво вплинути на формування нового змісту освіти та модифікацію й удосконалення організаційних форм і методів навчання.

Інформаційно-комунікаційні технології є таким засобом навчання, використання якого надає педагогам можливість організувати навчально-виховний процес на якісно вищому рівні. Проте проблема використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій як ефективного засобу навчання та виховання в ПНЗ на сьогодні є малодослідженою. Отже, існує необхідність наукового обґрунтування змісту й методики використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою створення ефективного освітнього мікросоціуму в ПНЗ. Для успішної реалізації поставлених освітніх завдань в умовах реформування концептуальних, організаційних і структурних засад сучасної позашкільної освіти важливою є готовність методичної служби позашкільного навчального закладу до інноваційної діяльності, що стимулює розвиток педагогів завдяки усвідомленню ними практичної значущості інновацій у системі освіти на професійному та особистісному рівнях. Застосування інноваційності в роботі педагогічного колективу - основа для визначення подальшого розвитку закладу та впровадження відповідних організаційно-технічних, методичних і процесуальних інновацій у діяльність закладу. Основними показниками готовності педагогічного колективу до інноваційної діяльності є поінформованість про новітні інформаційно-педагогічні технології, мотивація до використання їх у педагогічній діяльності та володіння практичними навичками освоєння ІКТ. Для цього доцільним є використання таких форм роботи, як виставки досягнень педагогічної науки та позашкільної освіти, конференції, семінари, тренінги, консультації, що проводяться з метою надання допомоги педагогам у підвищенні їхньої інформаційної компетентності.

1.3 Вплив ІКТ на життя і розвиток позашкільного навчального закладу

Використання ІКТ як засобу формування знань і візуалізації інформації про предметний світ дозволяє педагогові оптимізувати зміст навчально-виховного процесу в гуртках та інших творчих об'єднаннях, модернізувати методи та форми організації навчально-виховної роботи, забезпечити високий науковий і методичний рівень навчання та виховання, підвищити ефективність і якість надання освітніх послуг. Зазначене вище сприяє створенню ефективного освітнього середовища, що є педагогічно сформованим соціально-предметним інформаційним простором, який здійснює інтегрований вплив на розвиток особистості, сприяє її соціалізації, робить можливою індивідуалізацію навчально-виховного процесу, зокрема забезпечення індивідуального темпу навчання.

Єдиний інформаційний простір для системи позашкільної освіти є сукупністю засобів ІКТ, використання яких забезпечує можливість вільного обміну різноманітними інформаційними матеріалами між усіма суб'єктами освітнього процесу завдяки використанню ними таких інформаційно-комунікаційних технологій мережі Інтернет, як форум, електронна пошта, пошукові системи, тематичні каталоги, освітні портали, Вікі, блоги, мультимедіа тощо.

Використання можливостей електронної пошти для індивідуального спілкування та обміну інформацією, а також мультимедійних презентацій для проведення гурткових занять і виховних заходів, створення блогу чи Веб-сторінки у світовій мережі Інтернет, де подається суспільно доступна інформація, підвищують ефективність оволодіння профільними знаннями (чим більше видів сприймання інформації активізовано, тим ефективніше засвоюється інформація), сприяють чіткому усвідомленню проблеми, впливають на емоції та почуття вихованців.

Створення цілеспрямованого навчально-виховного середовища має забезпечувати суб'єктам освітнього процесу можливості для ефективного особистісного саморозвитку, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення. Зазначені чинники є необхідними для процесу навчання та виховання засобами інформаційно-комунікаційних технологій, що передбачають спілкування, обмін думками, знаннями, почуттями, схемами поведінки, а також спільну діяльність учасників комунікації, під час якої формується спільний погляд на речі, події та навколишнє середовище.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ПНЗ сприяє:

- індивідуалізації навчального процесу;

- високій ступені наочності під час занять у гуртку;

- пошуку необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);

- можливості моделювання природних процесів і явищ;

- організації групової роботи;

- забезпечення зворотного зв'язку в процесі навчання;

- ефективному контролю засвоєння вихованцями навчального матеріалу та оволодіння творчими уміннями та навичками.

Перевагою застосування ІКТ на заняттях гуртків є те, що завдяки достовірності та сконцентрованості викладу матеріалу вихованці дістають значний обсяг навчальної інформації за порівняно короткий час. Це звільняє керівника гуртка від тривалих, часом достатньо непереконливих пояснень, що призводить до формального засвоєння навчального матеріалу.

1.4 Переваги та недоліки використання ІКТ в навчанні

Очевидно, що навіть слабо підготовлений педагог має переваги над самим досконалим комп'ютером. Справа в тому, що міжособистісні взаємовідносини не вдається формалізувати за допомогою алгоритмів. Сьогодні погляди, смаки та ставлення до подій, що відбуваються, формуються у підростаючого покоління переважно під впливом засобів масової інформації, комунікації, освітніх інформаційних технологій, що викликає необхідність актуалізації питання комп'ютеризації освіти. Цій важливій проблемі пильну увагу приділяють не лише діячі освіти, а й психологи.

Визначимо позитивні сторони використання ІКТ:

- забезпечують високий рівень інтерактивності між учнем і матеріалом;

- можна розробляти і вдосконалювати різноманітні навчальні стилі і взаємодії, що стало можливим завдяки застосуванню інтерактивного відео;

- формат CD дисків забезпечує великі об'єми для зберігання інформації, що стимулює навчання, яке включає перегляд значних баз даних (текстів, графіки,відео);

- існує можливість підключення через мережу, що значно заощаджує час і гроші;

- об'єднує звук та зображення з навчанням на базі ПК;

- приваблює значну кількість користувачів, які навчаються;

- збереження даних у цифровому форматі надає більших можливостей для навчання, матеріал може розглядатися покроковo з різними рівнями деталізації;

- різна швидкість показу (відтворення) дозволяє аналізувати рух, або окремі кадри, доповнювати коментарями тексти, графіку, стоп-кадри, зображення рухів у динаміці;

- сприяє мотивації та заохоченню учнів.

- є можливість одержати доступ до будь-якого відеокадру або їхній послідовності практично миттєво;

- використовуючи гнучкість інтерактивного відео, в межах потужності даного засобу подання інформації, можна створювати різноманітні варіанти переміщень статичного та динамічного відео;

- графіки, аудіо треків;

- можна передавати і подавати інформацію в чіткому і структурованому вигляді, зберігаючи гнучкість;

- інформацію легко поновлювати і конвертувати в інші формати;

- порівняно легко навчитися працювати з електронною поштою та інформаційними форумами.

Недоліки використання ІКТ:

- кожному учню необхідний доступ до комп'ютера;

- потрібне спеціальне обладнання для роботи програм;

- Internet надає величезну кількість інформації, яка може збивати учнів;

- стандарти знаходяться у стадії розробки і поки що не можна визначити, хто буде займати провідні позиції;

- системи мультимедіа представляють насичене інформацією середовище і для того, щоб експлуатувати їх у повному обсязі, потрібний добір значної кількості матеріалів;

- невисока якість зв'язку;

- для декого з учнів важко сприймати інформацію з екрана.

2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації гурткової роботи у позашкільному навчальному закладі

2.1 Використання ІКТ на заняттях гуртків декоративно-прикладного мистецтва

Комп'ютерні технології за аналізом сучасних досліджень - є інструментом, який дає змогу педагогу якісно змінити методи, а також організаційні форми своєї роботи і завдяки цьому розвивати індивідуальні здібності школярів, спонукати кожного гармонізувати властиві йому особистісні якості, концентрувати основну увагу на формуванні пізнавальних здібностей, на ефективній навчальній діяльності, підтримувати і розвивати прагнення до самовдосконалення, посилювати міждисциплінарні зв'язки в навчанні, комплексність вивчення явищ дійсності, здійснювати постійне динамічне оновлення навчального процесу, його форм і методів, забезпечувати постійну адаптацію навчальних закладів до змінних зовнішніх умов і контингенту тих, хто навчається.

Підвищення якості професійної освіти керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва з використанням комп'ютерних технологій потребує розв'язання таких завдань:

1) вивчення інтересів вихованців до гуртка, підвищення їх активності в пізнавальній діяльності;

2) поповнення педагогічного досвіду різними технологіями, методиками, формами і методами організації пізнавальної діяльності на заняттях.

Важливо розуміти, що комп'ютерні технології можна використовувати на різних етапах сучасного заняття: актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого матеріалу і навіть під час контролю оволодіння вихованцями творчими уміннями та навичками .

Фундаментом роботи керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва є опора на активне впровадження використання комп'ютерів та мультимедіа, що забезпечує формування: навичок роботи з інформацією, дослідницьких навичок, умінь приймати оптимальне рішення; розвиває комунікативні здібності та дозволяє дати вихованцям стільки інформації, скільки вона потребує.

Людина, яка володіє технологіями та інформацією, має інший, новий стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінювання проблеми, що виникла; до організації своєї діяльності. Використання комп'ютерних технологій на заняттях гуртків декоративно-прикладного мистецтва дозволяє формувати та розвивати у вихованців такі компетентності: саморозвитку та самоосвіти, інформаційної, комунікативної, полікультурної, а за умови залучення прикладних комп'ютерних програм, ще й компетентності продуктивної творчої діяльності.

Під час проведення занять слід широко використовувати програмні засоби навчання та мультимедіа: презентації, відеоролики, комп'ютерні програми тощо.

Навчальний матеріал легше засвоюється і найдовше зберігається в пам'яті в тому випадку, коли вихованець не пасивно сприймає те, що говорить керівник гуртка, а активно діє під час вивчення матеріалу.

Комп'ютерна презентація завжди викликає цікавість у гуртківців. Вона, як яскрава обгортка, викликає у дітей бажання скуштувати цукерку під назвою "заняття". Мотивація учбової діяльності зростає в декілька разів, особливо коли це стосується хлопців. Презентація звільняє керівника гуртка від традиційного використання дошки. Етапи уроку, основні тези і весь ілюстративний матеріал, чітко і наочно виконані на слайдах, сприяють концентрації уваги гуртківців і активізації їх діяльності. Практично всі заняття вивчення нового матеріалу, узагальнення і систематизації знань сучасним керівникам гуртків слід проводити з використанням презентацій, які містять інформацію про різні види декоративно-прикладного мистецтва, матеріалознавство, банки ідей, зразки робіт, тощо.

У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, зоровою) для подальшого засвоєння вихованцями знань, ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу. У будь-якому випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим джерелом знань та уявлень.

Використання мультимедійної дошки дає змогу ефективніше керувати навчальним процесом, адже коли педагог відвертається до дошки, він мимоволі втрачає контакт із групою дітей, інколи навіть чує шум за спиною. В режимі мультимедійного супроводу керівник гуртка може постійно бачити реакцію своїх вихованців, вчасно реагувати на ситуацію, що поступово змінюється.

Гуртки декоративно-прикладного мистецтва -- це особливі гуртки, які вимагають засвоєння гуртківцями великої кількості різнобічних умінь та навичок, без яких неможливе подальше формування, вдосконалення алгоритмів дій та їх творче застосування. Тому другий інструмент, який доцільно використовувати - це відеоролики з поетапним виконанням практичної роботи. Їх використання дозволяє гуртківцям наперед бачити кінцевий результат роботи і шляхи його досягнення, концентрувати увагу на навчальному матеріалі, працювати швидко, науково організовувати свою діяльність. А керівник гуртка більше приділяє уваги особистій консультації під час поточного інструктажу. Робота виконується швидше, спокійніше і впевненіше. Час на виконання практичної роботи зменшується втричі. Удосконалене таким чином заняття дозволяє збільшити час для самостійного опрацювання, закріплення нового матеріалу та виконання творчих завдань.

Сучасний керівник гуртка повинен широко використовувати інформацію з Інтернету для ознайомлення з новими сучасними видами декоративно-прикладного мистецтва. Багато вихованців самостійно освоюють технологію виготовлення того чи іншого виробу за майстер-класами, що розміщені в Інтернеті. Потім на заняттях гуртка чи просто на перервах обмінюються досвідом, навчають один одного.

Інформаційно-комунікаційні технології тісно переплітаються з проектними технологіями. Саме проектна діяльність є однією з результативних видів учнівської діяльності, в процесі якої відбувається розвиток пізнавальних навичок, уміння орієнтуватися у потоці інформації, самостійно конструювати свої знання, вдосконалювати навички роботи з електронними комунікаціями, розвивати творчі здібності, формувати практичні знання і вміння, перевіряти отримані знання на практиці, робити висновки, шукати найоптимальніші шляхи вирішення різних питань, і, головне, самостійно приймати рішення.

Де ж ПК можна застосувати, приміром, на заняттях гуртка образотворчого мистецтва? Насамперед, для демонстрації наочності. Погодьтеся, що репродукцій картин зараз можна дістати дійсно багато (але, на жаль, не всіх картин і художників і не безкоштовно). Крім того - це віртуальні екскурсії в музеї.

Цікавими за формою і методом для використання на даних заняттях є комп'ютерні програми, які дозволяють створити пензлем (мишкою) малюнки. Комп'ютер є універсальним пристроєм для створення творчої атмосфери шляхом використання музичного супроводу.

Заняття з образотворчого мистецтва сприяють естетичному вихованню дітей, вихованню поваги до творчості народу. Заняття з образотворчого мистецтва з використанням ІКТ передбачають урахування об'єктивних можливостей, вікових особливостей розвитку і практичного художнього досвіду гуртківців, тісні внутрішні зв'язки з іншими предметами. Для загального розвитку вихованців, їх свідомості цілісної картини про світ дуже корисними є інтегровані заняття образотворчого мистецтва та музики, образотворчого мистецтва та трудового навчання тощо. Усе це розширює у дітей світогляд, спонукає до самоосвіти, підвищує інтерес до навчання в цілому. Цікавим для гуртківців при створенні учбової імітаційної роботи за мотивами українських вишиванок "Чарівний рушничок" є такий вид роботи як створення орнаментів за допомогою комп'ютера. Слід наголосити учням про можливість використання орнаментів у побуті (при моделюванні одягу, столярній справі, малярстві і т.п.), тим самим проводячи зв'язок з українознавством та трудовим навчанням.

Сприяють розширенню знань учнів з історії уроки з теми "Первісне мистецтво. Звіриний стиль та рослинні мотиви в ужитковому мистецтві народів різних континентів". При цьому можна використати комп'ютерне програмове забезпечення для вивчення міфів і легенд народів світу.

Тема "Світло, світлотінь. Кольори і їх властивості. Тон і тональність дає можливість використати на практиці розділ з фізики "Фізичні властивості світла". На комп'ютері можна продемонструвати дослід, який розкриває можливості кольору (біле світло, проходячи крізь скляну призму, розкладається на спектр - 7 кольорів веселки). Тож, комп'ютер хоча і є об'єктом технічного середовища, дуже вдало входить у синтез з традиційним, природним середовищем заняття.

Наприклад: починаючи вивчати вишивку, в'язання, бісерне рукоділля, для вихованців готуються відомості з історії цих видів рукоділля, їх походження у вигляді мультимедійних презентацій.

Основним програмним інструментарієм, що використовується керівниками гуртків при розробці занять декоративно-прикладного мистецтва - це, насамперед, пакет MS Office. Так, за допомогою різноманітних редакторів, що входять до цього програмного комплексу, зручно та швидко готувати мультимедійні презентації та майстер-класи у вигляді слайд-шоу (MS PowerPoint), готувати індивідуальні та яскраві інструкційні картки та тестові листи (MS Word, MS Excel), готувати зразки презентаційних буклетів, технологічних карт (MS Publisher) тощо. Розмаїття готових програмних рішень допомагає викликати в учня особисту зацікавленість у успішному виконанні покладеної задачі. Наприклад, використання програми "Stitch Art Easy!" дозволяє перетворити на схему для вишивання будь-яку картинку або фотографію, адже цікавіше вишивати те, що до вподоби, програма "Бисер с MyJane" дозволяє робити теж саме, але вже для плетіння бісером.

При вивченні теми "Виготовлення швейного виробу", для повторення правил техніки безпеки при роботі з колючими та ріжучими інструментами можна пограти у гру "Чарівна скринька", суть якої в тому, що під картинками мультимедійної презентації із зображенням різних інструментів схована назва, і коли вихованці називають правило безпечної роботи, що стосується даного інструменту, картка зникає і відкривається ключове слово. Використовувати цей ігровий прийом доцільно і при проведенні такого етапу заняття як актуалізація опорних знань на початку вивчення теми "Вишивка", коли дітям необхідно нагадати види допоміжних швів, що вивчалися на попередньому занятті; при вивченні тем з матеріалознавства, де учні пригадують види волокон натурального походження, види переплетіння ниток у різних видах тканин.

Так, наприклад, при викладені вступного заняття з теми "Макраме", мультимедійна технологія дає можливість продемонструвати і історію розвитку вузликового плетіння, і історію перетворення вузликового плетіння в окремий вид рукоділля - макраме, і продемонструвати фрагменти картин відомих художників, де зображені прикраси та інші вироби із макраме, і продемонструвати застосування виробів виконаних у техніці макраме в наш час - аксесуарів, одягу та предметів побутового ужитку. Застосування ІКТ в цьому випадку дало можливість за короткий час викласти достатньо великий об'єм інформації, з яскравим художньо-естетичним оформленням, що сприяє кращому засвоєнню учнями побаченого матеріалу, виховує естетичний смак у дітей, створює умови до розвитку фантазії. Дуже багато різноманітної теоретичної інформації, кращих зразків моделей виробів, що вивчаються за програмою, можна подати при вивченні тем з моделювання та виготовлення одягу.

Особливо важливим є те, що яскрава картинка, яка відображає послідовність виконання того чи іншого прийому (особливо тоді коли недостатньо відповідної літератури), що вивчається на занятті, може зберігатися перед очима учнів стільки, скільки це необхідно для успішного виконання його ними. Так, при вивченні тем "Вишивка" "В'язання гачком", "В'язання спицями", "Виконання машинних швів" та інших, зображена на екрані послідовність виконання прийомів, що застосовуються при тій чи іншій технології допомагає вихованцям повторити їх та швидше і краще засвоїти. При виготовлені швейного виробу мультимедійні технології дають можливість наглядно продемонструвати дітям всі етапи цієї роботи та прийоми обробки окремих деталей і виробу у цілому.

2.2 Використання ІКТ на заняттях вокальних гуртків

Проблема застосування новітніх інформаційних технологій та рите них засобів у процесі підготовки керівника гуртка з естрадного співу до заняття є однією з найбільш актуальних для сучасної вітчизняної музичної педагогіки. Це пояснюється тим, що,з одного боку, естрадний спів набуває дедалі більш широкого розповсюдження серед школярів підліткового та юнацького віку; з іншого боку - підготовка та виконання естрадного репертуару попередньо потребують від педагога використання нетипових для класичного вокалу, але поширених у аудіо-галузі технічних пристроїв та володіння відповідними технологіями їх використання.

Відомо, що завдяки поширенню в засобах суспільної інформації музики, невисокої за своїми художніми якостями та розповсюдженню модних музичних шоу, які орієнтують молодь на аматорський рівень виконання, типовою є зацікавленість дітей та шкільної молоді естрадним співом. При цьому інтереси дітей-співаків зорієнтовані, здебільш, на виконання "дорослого" репертуару, у подразнення улюбленим співакам. З цього погляду проблема співацького та художньо-естетичного виховання школярів у процесі занять естрадним вокалом тісно змикається з питанням відбору репертуару, на якому вони навчаються.

Специфіка естрадного виконавства безпосередньо пов'язана з використанням електронної техніки: мікрофонів та навушників, підсилювачів звуку, мікшерних пультів та інших засобів озвучення, з якими має працювати керівник гуртка. Крім того, ефективність виховної роботи викладача у значній мірі залежить і від якості фонограм, тому викладач має бути обізнаним із елементарними функціями звукорежисера. Все це вказує на необхідність володіння керівником вокальною дитячою студією всім комплексом практичних навичок, а саме: навичками пошукової роботи у Інтернеті; вміннями користуватись технічними засобами під час проведення занять; навичками роботи з співаками з використанням мікрофону; вмінням корегувати звучання під час співу своїх вихованців (робота з мікшерним пультом); володіння навичками створення робочих аудіо-записів своїх вихованців; володіння технологією підготовки запису учнів за допомогою комп'ютера; засобами обробки звуку у процесі підготовки та коригування фонограм так званих "мінусівок".

Сучасна вокальна студія повинна містити у собі необхідну кількість електронних приладів, що вкупі звуться "цифрова вокальна станція". Один з центральних компонентів цифрової стації вокальної студії - комп'ютер. Для забезпечення нормальної роботи його дані мають відповідати певним вимогам. В їх числі - звукова плата (найбільш поширені - "Сreative" та "AudioFire"; професіонали користуються частіше платою "Lexiсon") та повний комплект програмного звукового забезпечення: драйвери, кодеки, віртуальні мікшери, а також програми для запису, озвучення й редагування звуку у можливих форматах "WAVE" і "MІDІ". Всі звукові плати дозволяють використовувати 1(моно) або 2 (стерео) звукових канали (доріжки). Зрозуміло, що чим більш досконалим та повним буде обладнання студії, тим більше зросте творчий потенціал студії. Але досягнення художнього результату не в меншій мірі залежить від уміння використовувати це обладнання, а ще точніше - від поєднання співацької підготовки виконавця та володіння технічними можливостями апаратури.

Однією з відносно нових технологій, яка в останні роки стає все більш поширеною у вокальній педагогіці, є використання фонограм "мінус". Частіш за все вони являють собою запис супроводу у тому вигляді, який буде використовуватись під час реального виступу юних співаків. Створення фонограм такого роду власне надає можливість систематично працювати під удаваний інструментальний ансамбль або навіть оркестр.

У числі головних достоїнств використання таких фонограм - їхня універсальність у рішенні навчально-виховних завдань, можливість раціональної організації самостійної роботи соліста. Використання та накопичення педагогом подібних фонограм, по-перше, є дійовим засобом систематизації навчального матеріалу, по-друге, - надає можливість варіювання пісенного матеріалу адекватно актуальним завданням виконавця, по-третє, - дає змогу йому самостійно працювати.

Робота із фонограмою ефективна при рішенні питань розвитку слухового сприйняття, музичної пам'яті, технічної майстерності юних співаків, вона також може використовуватись для більш ефективного розучування музичного тексту, відпрацювання складного фрагменту, для відпрацювання чи вдосконалення тих чи інших співацьких технічних і виконавських прийомів у самостійні роботі. Корисним є використання фонограми під час пошуку манери виконання (особливо - у процесі підготовки незнайомого твору), у створенні власної інтерпретації твору.

Не менш важливим є і накопичення фонограм типу "плюс", тобто записів пісенних творів у виконані різних співаків, у тому числі і власного виконання. Їх прослухування та порівняння дають змогу знайомити молодих співаків з широким колом виконавських манер, поширювати музичний кругозір щодо пісенного репертуару, стимулюють розвиток навичок критичного аналізу. Використання цих записів створює умови для формування у молодого співака вміння відбирати та пристосовувати до своїх можливостей найбільш вдалі зразки втілення художнього образу, технічних прийомів, орієнтуватись на якісне темброве звучання, нарешті - навчатись різним засобам інтерпретації.

Окрім так званих "Wave-фонограм" де звучання адекватне концертному, як під час "живого" виступу, іноді навіть з підспівуванням (бек-вокал) існують і MIDI(Musikal Instrument Digital Inteface). Формат MIDI- даних існує для створення, зберігання й передачі MIDI-повідомлень (тобто фонограм).

Доцільно використовувати такі фонограми у процесі роботи з учнями, що дає змогу досконаліше розучувати нові твори, відокремлено за часом прослуховувати тему та акомпанемент, змінювати тональність, кількість інструментів акомпанементу, варіювати темп, динаміку, тим самим вдосконалювати майстерність інтерпретації та співу у цілому. Викладач також має змогу коригувати стиль твору (оброблювати та створювати RMX) й т.п.

Використання MIDI-фонограм дозволяє підвищити продуктивність домашніх занять, створюють умови для їх цілеспрямованості, а в цілому - дає можливість скоротити час на відпрацьовування співацьких технічних та виконавчих навичок на підготовку творів. Робота з такою фонограмою доступна вокалістам з різним ступенем підготовки, у тому числі й початківцям.

Полегшує заняття з учасниками естрадного гурту також робота з програмами, що дозволяють набирати, редагувати та обробляти нотні тексті. Найбільш відомі програми такого типу - "Finale" та "Sibelius". Ці програми також необхідні для читання партитур, якщо є потреба у використанні нотного тексту, записаного за їх допомогою.

"Fіnale 2005" дозволяє набирати, друкувати й редагувати ноти, переводити нотний запис у музичний MIDI-файл, програвати його. Fіnale також пропонує різноманітні функції, такі, як зв'язування (лінковка) партій, редагування декількох сторінок одночасно. Це професійний нотний редактор для написання, відтворення й друку музичних партитур. За допомогою даної програми можна створювати власний музичний CD-диск та розміщати музику в Інтернеті.

Застосування охарактеризованих вище технологій дає змогу педагогу з естрадного вокалу ефективно здійснювати індивідуальний вплив на кожного вихованця, розвивати його виконавчу особистість.

2.3 Використання ІКТ на заняттях гуртків хореографічного мистецтва

У формуванні світогляду підростаючого покоління важлива роль відводиться естетичному вихованню, що розвиває морально-естетичні якості, творчі здібності, смак, ідеали, культурний запит. Діти довірливі до дорослого. Їх душі відкриті навколишньому світу і педагогам. Тому багато залежить від того, що, доторкнувшись дитину одного разу, не залишить її.

Актуальність використання ІКТ на заняттях гуртків хореографічного мистецтва продиктована самим часом. Сучасний світ сьогодні висуває нові вимоги до сприйняття та використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дітьми.

Значно покращити професійну підготовку юних хореографів, виходячи за рамки традиційної моделі навчання, можна за допомогою інноваційних освітніх технологій.

Дидактичний аспект аудіовізуальних засобів на заняттях з хореографії спрямований на оптимізацію навчального процесу, основне завдання якого - активізація пізнавальної діяльності.

Величезне значення під час вивчення цілого ряду предметів хореографічного циклу має те, що завдяки телебаченню можна відтворити на екрані історичні події, літературні твори, балетні вистави. Використання у навчальному процесі навчальних і художніх фільмів дає можливість вихованцям прослідкувати життєвий та творчий шлях видатних балетмейстерів, танцівників, побувати на концертах професійних ансамблів народного танцю, переглянути сцени з балетних вистав, уривки художніх фільмів із використанням хореографічного мистецтва, фрагменти виступів майстрів сучасного танцю. Так, вивчаючи історію балетного театру, вихованцям на заняттях можна запропонувати переглянути балетні спектаклі хореографії великих балетмейстерів - Ж. Перро, М. Петіпа, М. Фокіна та інші. Фільми з серії "Скарби російського балету", що містять архівні записи, дають можливість гуртківцям зануритися в атмосферу давно минулих часів, проаналізувати характерність образів А. Павлової, Т. Карсавіної, М. Семенової, В. Чабукіані, Н. Кургапкіної, Н. Дудінської, Г. Уланової, К. Сергєєва, М. Плисецької, І. Колпакової, А. Осипенко та багатьох інших відомих танцівників і танцівниць.

Вивчаючи також історію українського хореографічного мистецтва, вихованці мають можливість переглянути відеофільм "Життєвий і творчий шлях видатних балетмейстерів і танцівників народного танцю", ознайомитися з відеозаписом концертів відомих ансамблів народного танцю. Завдяки виступам учасників ансамблів народного танцю учні опановують драматургічну побудову хореографічних номерів, лексичний матеріал танців різних регіонів України, відповідність музики і костюмів танцювальній лексиці, види хореографії.

Використанням засобів мультимедіа на заняттях гуртків з хореографії одночасно впливає на кілька органів почуттів, забезпечуючи максимальну наочність навчання, а також забезпечує високий емоційний рівень сприйняття хореографічної інформації, при якому гуртківці не просто пасивно сприймають її, а й активно нею цікавляться.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій суттєво активізує пізнавальну діяльність вихованців, сприяє формуванню їх професійно-орієнтованих знань і вмінь. Використання аудіовізуальних засобів дозволяє учням краще зрозуміти та засвоїти навчальний матеріал.

Висновки

Характерною особливістю модернізації сучасного суспільства є його глобальна інформатизація, що зумовила використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життя. Поява технологій наблизила перехід суспільства на якісно новий ступінь розвитку - інформаційне суспільство, що визначає інформацію як одне з головних джерел його розвитку.

Зміни в розвитку програмно-технічних засобів створення, збереження й оброблення інформації у світі визначають нові орієнтири сучасного педагога. Підготувати підростаюче покоління до майбутнього життя, використовуючи найбільш ефективні шляхи передавання знань, є однією з основних функцій його діяльності.

Для ефективного вдосконалення системи позашкільної освіти необхідно оптимізувати реалізацію державних програм, спрямованих на інформатизацію, комп'ютеризацію та оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів. Розв'язання зазначених завдань матиме позитивний вплив на всі складові системи навчання та виховання: мету, зміст, методи, засоби та організаційні форми. Це дозволить знаходити шляхи вирішення актуальних психолого-педагогічних та організаційно-методичних проблем для сприяння розвитку творчого й інтелектуального потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу в креативному освітньому соціумі.

Основна перевага використання ІКТ у навчально-виховному процесі полягає в динамічності, можливості вносити зміни в процес учіння, виправляти, доповнювати, враховуючи індивідуальні особливості конкретного вихованця чи колективу . Мультимедійні засоби надають нові можливості в організації навчального процесу керівнику гуртка, а вихованцю - у виявленні і розвитку його творчих здібностей, а також сприяють формуванню самостійної роботи під час навчальної діяльності. Організаційні можливості засвоєння самостійно навчального матеріалу при використанні мультимедійних засобів, без сумніву, набагато вищі ніж у традиційному, бо вони у першу чергу забезпечують полі сенсорне сприйняття матеріалу: зорове, слухове та чуттєве, а таке поєднання подачі матеріалу сприяє мобілізації активності учнів, стимулює їх мисленнєву діяльність, викликає інтерес до навчання, довільна увага перетворюється у мимовільну, розвиваються всі види пам'яті і таким чином створюються належні умови для творчого розвитку уяви, яка спонукає кожного учня, незалежно від його індивідуальних задатків, до раціонального пошуку найоптимальніших кроків для самостійного оволодіння матеріалом. По-друге, вони сприяють формуванню мотивів учіння через виявлення потреб та інтересів. Адже сформувати в учня мотиваційну сферу - означає виробити в нього систему цінностей розкрити індивідуальну суть навчання, бо учень починає усвідомлювати, що навчання допомагає йому визначити своє місце у житті.

Використання комп'ютера в навчальному процесі - один з важливих шляхів інтенсифікації навчального процесу сьогодення, який відповідає інтересам та попиту сучасної молоді.

Бібліографія

1. Артюхов С. Обучение в Internet // Мир ПК.- 2001.- N 10. - С. 90-92.

2. Використання мультимедійних технологій у процесі навчання // Завуч. - 2007. - № 3 - с. 10-11.

3. Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей/ Георгий Гаранян. - 2-е изд. Доп. - М.: Музыка, 1986.

4. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Як можна комп'ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За рит. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. - К.: Міленіум, 2005. -Т. 8, вип. 1. - 238 с.

5. Жалдак М. І. Професійна діяльність вчителя та інформаційні технології / М. І. Жалдак // Освіта. - 2004. - 3-10 берез . - С. 5.

6. Жук Ю. О. Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. Наук. Праць. - К. : Атіка, 2005. - С. 96-99.

7. Журнал "Комп`ютер у школі та сім`ї", № 4, 1998.

8. Пейперт С.Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. - М.: Мир, 1990.

9. Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. Посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. - К. : А.С.К., 2004. - 192 с.

10. Технічні засоби навчання: курс лекцій: навч. Посібник [для студентів педагогічних закладів] / Г. П.Дубовецький, Є. О.Перепелиця [та ри.]; / Національний рит. Університет імені М. П.Драгоманова. - К., 2000. - 136 с.

11. Усов Ю. Н. О современных моделях киновоспитания и кинообразования / Ю. Н. Усов // Юный зритель. Проблемы социологии кино. - М., 1981. - С. 90.

12. Усов Ю. Н. Экранные искусства как новый вид мышления и познавательной деятельности в эмоционально-интеллектуальном развитии школьников / Ю. Н.Усов // Обновление эстетического образования учащихся и учителя: материалы Всерос. Науч. - практ. Конф. - М.: НИИО РАО, 1998. - С. 42 - 45.

Додаток А. Схема-таблиця "Вплив ІКТ на розвиток навчально-виховного процесу"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Додаток Б. Схема-таблиця "Переваги ІКТ"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Додаток В. Конспект заняття у гуртку "Образотворче мистецтво"

Конспект заняття у гуртку "Образотворче мистецтво"

Тема: "Паперопластика. Конструювання з кольорового паперу "Веселі восьминоги"

Мета: ознайомити учнів з можливістю створення художнього образу засобами конструювання; розвивати уяву, фантазію, образне мислення, конструктивні здібності; удосконалювати навички роботи з папером; виховувати старанність, акуратність.

Обладнання: комп'ютер (ноутбук), малюнки, мультимедійна презентація із зображенням жителів морського царства, зображення акваланга та батискафа для проведення словникової роботи; кольоровий папір, ножиці, клей, шаблони восьминіжок, деталей для прикрас восьминога, шаблони сонечка та хмаринки, кольорові олівці, лінійки, гумки, об'ємні вироби восьминогів.

Тип заняття: комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

1. Привітання.

Сьогодні у нас незвичайний урок

У світ природи ми зробимо крок

Ми з творчістю стрічалися не раз

З морськими жителями завіта вона до нас.

Отже сядьте рівненько, посміхніться гарненько.

Візьміть з собою в кулачок

Хороший настрій на урок.

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок учнів.

1. Вправа "Малюємо настрій".

(на партах лежать шаблони сонечка та хмаринки. Учні вибирають шаблон, який відображає їх настрій на момент початку заняття та розфарбовують його. Якщо учні вибрали сонечка, керівник акцентує увагу на збереженні позитивного настрою протягом всього заняття. Якщо деякі вихованці вибрали хмаринку, то висловлює надію, що на кінець заняття в них зміниться настрій і вони виберуть сонечко)

2. Вступна бесіда з музичним супроводом.

- Сьогодні на занятті ми будемо милуватися красою підводного царства - помандруємо до морських глибин, щоб познайомитись з мешканцями моря.

Для цієї подорожі нам не знадобиться ні батискаф, ні акваланг.

До речі, а хто знає, що таке батискаф?(апарат для підводних досліджень) Акваланг? (спорядження для пірнання під воду) - демонстрація зображень аквалангу та батискафу.

Нашу мандрівку ми здійснимо в своїй уяві, а допоможе нам у цьому, як завжди, музика. гурток декоративний мистецтво вокальний

(Звучить спокійна приємна музика, що навіює мрійливий настрій.)

Отже, примружте очі… Темно…Тихо… Прислухайтесь до самих себе, до свого серця…

За допомогою чарівниці-уяви кожен з вас зараз перетвориться на маленьку рибку і пірне у теплі, ласкаві хвилі моря.

І так, наша фантастична мандрівка по морських глибинах починається.

Яка чиста, тепла, прозора морська вода! Озирніться: навколо багато риб - малих і великих, таких різних за формою, величиною і забарвленням.

Оця маленька рибка схожа на зернятко або квасолинку. Вона перламутрова й блискуча. Он повз нас пропливає, ніби королівна, невелика золотиста рибка.

Ой, чому рибки так швидко зникли. Чого вони злякалися? Хто це? Що за величезне червоне створіння з великою головою-кулею та безліччю ніг, схожих на довгі стрічки, що виростають прямо з голови? А очі! Величезні, як тарілки, сердито й пильно дивляться на нас. Відкриваємо оченята….

- Діти, чи здогадались ви, про кого тут йдеться? Якщо ні, то спробуйте відгадати загадку.

3. Відгадування загадки

Чи рибина, чи тварина

Прожива в морських глибинах?

В неї є аж вісім ніг!

Знають всі, то - … (восьминіг)

4. Продовження бесіди з демонстрацією наочного матеріалу.

О, це ви, пане Восьминоже! Добридень! Ми подорожуємо по вашій чудовій морській країні. Ми знаємо про вас з мультфільмів.

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.