"Pax Technica": политико-философская рефлексия влияния интернет-сетей на природу публичной сферы и демократического управления

Подолання утопічних, дистопічних міркувань, які превалюють в судженнях щодо впливу Інтернету на організацію публічної сфери. Постмодерністський перегляд теорії Ю. Габермаса з точки зору медіа-революції. Формування не-егалітарної мережевої публічної сфери.

Рубрика Философия
Предмет Социальная философия
Вид статья
Язык русский
Прислал(а) О.В. Славина
Дата добавления 10.05.2018
Размер файла 32,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • "Ідеологія" як система світоглядів. Історичні аспекти впливу різних ідеологій на філософію. Формування сфери переконань і сфери дискурсу. Філософія як наука, що створює ідеологію. Особливість виникнення проблеми подвійного переживання сучасної людини.

  реферат [25,5 K], добавлен 07.01.2010

 • Предмет философии, уровни субъект-объектных отношений. Основные философские категории и принципы. Содержание законов диалектики. Соотношение материи и сознания, бытия и мышления. Понятие, структура и виды мировоззрений. Философская рефлексия и ценности.

  презентация [434,4 K], добавлен 17.07.2012

 • Точки зору про час виникнення науки. Загальні моделі її розвитку, основні елементи. Закономірності акумуляції знання і конкуренції науково-дослідних програм. Поняття наукової революції, пов’язаною із зміною парадигм. Ідеї динаміки наукового пізнання.

  реферат [24,7 K], добавлен 14.10.2014

 • Дослідження громадянського суспільства. Географічне середовище та його вплив на формування національної психології. Приклад телурократичного і таласократичного суспільства. Джерела розвитку політичної сфери. Збалансованість інтересів людини і держави.

  реферат [46,6 K], добавлен 20.09.2010

 • Начало формирования философского знания. Общие причины бытия и существования человека в мире. Что такое конечность и бесконечность с философской точки зрения. Структура философии по И. Канту. Рефлексия как психологический акт на элементарном уровне.

  реферат [20,0 K], добавлен 24.08.2011

 • Дослідження проблеми буття у філософії французьких матеріалістів ХVІІІ століття. Вивчення представників матеріалістичного напрямку філософії Просвітництва. Огляд ідей Просвітництва та їх впливу на всі сфери духовного життя європейського суспільства.

  контрольная работа [32,7 K], добавлен 26.08.2013

 • Проблема свідомості з точки зору науки і філософії. Дві концепції щодо розгляду проблем свідомості. Генезис форм відображення на різних рівнях розвитку матерії. Свідомість і психіка, мислення та мова. Поняття самосвідомості, несвідоме та підсвідоме.

  реферат [40,0 K], добавлен 25.02.2015

 • Проблематика дихотомію "природа / домовленість". Неоднозначність точки зору Платона щодо статусу мови та мовних знаків у діалозі "Кратіл". Дослідження категорії "правильності імен". Сучасний дослідник античного мовознавства М.П. Грінцер та його висновки.

  реферат [22,1 K], добавлен 13.07.2009

 • Дослідження буддійської традиції в буддології. Показ її подібності з традицією європейського скептицизму щодо відображення змісту основних категорій пізнання. Окремий розгляд вчення Нагарджуни і його тлумачення відомим сходознавцем Є. Торчиновим.

  реферат [23,3 K], добавлен 20.09.2010

 • История возникновения постнеклассической парадигмы. Содержание концепций целостности, универсального эволюционизма и самоорганизации. Проблемное поле синергетического познания образования. Философская рефлексия над проблемами становления естествознания.

  учебное пособие [304,1 K], добавлен 17.10.2010

 • Етапи формування та еволюції проблеми комунікації в європейській філософській думці від її зародження до ХХ століття. Основні підходи до проблеми комунікації у німецькій філософії другої половини ХХ століття (вчення Ю. Габермаса та К.-О. Апеля).

  автореферат [25,4 K], добавлен 11.04.2009

 • Кант и Гегель о сущности Просвещения, рационализм как характерная его черта. Методология мышления Локка. Рефлексия в качестве объекта познания. Экспериментальное естествознание Бэкона. Метафизичность материализма Гоббса. Метод научного познания Декарта.

  контрольная работа [21,3 K], добавлен 01.12.2009

 • Герменевтика как искусство истолкования текстов и философская теория понимания. Методы гуманитарного познания согласно учениям В. Дильтей. Феномен понимания и правильного истолкования понятого. Особенности и этапы становления философской герменевтики.

  реферат [22,2 K], добавлен 31.07.2009

 • Шляхи зближення гуманітарних та природничо-наукових вчень. Визначення впливу розвитку науково-технічної революції і застосування її досягнень на виснаження природних ресурсів, погіршення умов людського існування та руйнування природного середовища.

  реферат [26,5 K], добавлен 22.02.2010

 • Преобладание рационального момента - теорий, законов и других "мыслительных операций" в теоретическом уровне научного познания. Направленность на себя (внутринаучная рефлексия) как характерная черта. Формы мышления как способы отражения действительности.

  реферат [23,5 K], добавлен 16.04.2009

 • Дослідження специфіки цінностей, їх дуалістичної природи й суперечливої сутності. Виділення сфери юридичних цінностей, які являють собою предмет юридичної аксіології. Розгляд проблеми визначення категорії "цінність" в загальнофілософському дискурсі.

  статья [23,9 K], добавлен 17.08.2017

 • Проблема диалектики сознания и языка: представление об окружающем нас мире. Сознание как психическое состояние и высшая функция мозга, связанная с речью. Самосознание и рефлексия, сфера бессознательного. Язык как средство общения и понимания людей.

  реферат [28,1 K], добавлен 21.05.2009

 • Наука как форма духовной и творческой деятельности по получению нового знания. Ограниченность научного предвидения. Системность, непосредственная цель и методологическая рефлексия как признаки научного познания. Главные элементы науки по В. Вернадскому.

  реферат [19,0 K], добавлен 16.04.2009

 • Порівняння спільних та відмінних позицій Винниченка і Донцова у питаннях формування української еліти. Специфіка поглядів письменників щодо проблеми України, її самоідентифікації, питання мови, культури, формування нації як основи української державності.

  статья [21,4 K], добавлен 27.08.2017

 • Роль інформаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності людей: філософський і аксіологічний аспекти. Віртуалізація та інформатизація суспільства. Духовний зміст і місце Інтернету у філософії. Інтернет як ядро формування нової соціокультурної програми.

  реферат [37,5 K], добавлен 28.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.