• Шляхи сприйняття та переосмислення середньовічної мізогінії у творах трьох Північних гуманістів – Еразма Роттердамського, Генріха Агріппи та Хуана Вівеса. Основні топоси середньовічного мізогіністичного дискурсу та порівняння їх рецепції гуманістами.

  статья (28,2 K)
 • Подолання утопічних, дистопічних міркувань, які превалюють в судженнях щодо впливу Інтернету на організацію публічної сфери. Постмодерністський перегляд теорії Ю. Габермаса з точки зору медіа-революції. Формування не-егалітарної мережевої публічної сфери.

  статья (32,7 K)
 • Аналіз філософських поглядів славістів, на яких в своїй роботі "A Secular Age" спирається Ч. Тейлор. Роль робіт М. Раєва та І. Берліна в формуванні його концепції. Опис "дисциплінарного суспільства" як добре організованої і адміністрованої структури.

  статья (23,7 K)
 • The philosophical framework of Spengler's argument is a Romantic one, derived ultimately from adaptation of Kant. The time in which this reality exists is a quite different time from the mechanical time of science, which is really a dimension of space.

  доклад (1,6 M)
 • Исследование вопроса об истоках, особенностях функционирования, а также последствиях использования категории "безвременья" в качестве идентификатора исторических эпох. Изменение соотношения между абсолютным и относительным временем в исторических трудах.

  статья (28,3 K)
 • Вивчення поглядів Конфуція на організацію та закономірності здійснення державної влади, її місце в системі соціальних відносин та цінностей. Дослідження систематизованої, оригінальної теорії влади й управління, заснованої на доктрині "благородного мужа".

  статья (28,3 K)
 • Философский контекст свободы бытия и веры через призму концептов "симулякр" и "двойник". Отношение к свободе в классической и постмодернистской философских системах. Взаимодействие этих двух концепций в рамках политики мультикультурализма и толерантности.

  статья (16,3 K)
 • Основные аспекты западной философии об эволюции "вечного круга". Мифология как мировоззренческий тип человеческого сознания. Основы диалектического материализма. Европейский нигилизм и экзистенциализм. Вклад марксизма в развитие теоретической социологии.

  статья (29,0 K)
 • Трактовка общения как особого жизненного творчества, анализ его внутренних механизмов с точки зрения некоторых западных и отечественных философов. Определение сущности общения, антиномический подход к раскрытию диалектики "я", "ты" и "мы" отношения.

  статья (41,5 K)
 • Характеристика работы испанского философа Хосе Ортега-и-Гасета "Восстание масс", анализ эволюции толпы в последнее столетие. Понятия "гипердемократия" и "сверхсвобода". Причины феномена скопления людей, толпа и элита, развитие массового сознания.

  эссе (14,9 K)
 • Аналіз допозитивістського етапу філософії науки. Дослідження гносеологічних проблем наукової діяльності філософів. Вивчення творчості видатних німецьких мислителів І. Канта, Й. Фіхте та Ф. Шеллінга. Історико-філософський аналіз еволюції філософії науки.

  автореферат (85,8 K)
 • Аналіз тішнерівської філософії людини, яка являє собою постійний пошук правди про людину, її основні періоди. Характеристика великого впливу феноменології та теорії цінностей. Визначення важливого місця аксіології та агатології у філософії Ю. Тішнера.

  статья (29,1 K)
 • Последствия воздействия "Другого" на субъект. Тип отношения между "Я" и "Другой". Значимые интерпретации "Другого". Философская тематизация межкультурной коммуникации. Неотъемлемый диалектический элемент человеческого бытия. Культурный плюрализм.

  статья (24,1 K)
 • Рассмотрение главных задач инженерного изыскателя как изучение природных условий строительства с выдачей соответствующих рекомендаций проектировщику и строителю. Естественно-научная картина мира. Место "искусственного" и "естественного" в инженерии.

  реферат (43,6 K)
 • Философский аспект учения Карен Хорни. Постфрейдовское развитие психоанализа. Неофрейдизм, полемика с Фрейдом. Выявление значения культуры в жизни общества и человека. Исследование проблемы личности и культуры. Влияние культуры на психическое здоровье.

  реферат (25,3 K)
 • Порушується проблематика дискурсу "злочину" та "покарання" у давньоукраїнській культурі. Розглядаються поняття "злочин" та "покарання" у контексті давньоукраїнської міфології. Аналізується народно-світоглядний підтекст поняття "суспільна небезпечність".

  статья (20,1 K)
 • Дослідження "злочину" та "покарання" у філософсько-правовому вимірі. Абстрактні законодавчі системи, що взаємодіють із "середовищем" на інформаційному рівні. Механізм кореляції, корелятивні зв'язки та комунікативні властивості правових категорій.

  автореферат (227,7 K)
 • Розгляд спроби подолати революційної травми, запропонованої діячами організації засобами впровадження стратегії "acting out" ("відіграшу"), ключовим моментом якої є репрезентація травми шляхом її адаптації до нової реальності та примирення з ситуацією.

  статья (28,7 K)
 • Присутність філософських роздумів, істин, важливих питань у казці "Маленький принц" Антуана Де сент Екзюпері. Пошук прекрасного в собі, того що заснуло під тягарем повсякденних справ, клопотів, навчання, роботи, дорослих років у філософії Екзюпері.

  эссе (13,6 K)
 • Проанализирована специфика трактовки концепта "искусство и революция" представителей немецкой и отечественной мысли. Значение идей русского философа Д.С. Мережковского о независимости культуры и ее направляющей роли в условиях революционных практик.

  статья (18,6 K)