Характер и специфика переживания чувства вины родителями детей с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами

Исследование проблем переживания чувства вины родителями детей с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами. Психоэмоциональное состояние родителей. Отношение матери, отца и процесс принятия ими ребенка с ограниченными возможностями.

Рубрика Психология
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 31.01.2018
Размер файла 23,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стаття

на тему: Характер и специфика переживания чувства вины родителями детей с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами

Виконала:

Ольга Викторовна Царькова

Данная статья посвящена проблеме переживания чувства вины родителями детей с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами. В публикации рассматриваются особенности психоэмоционального состояния родителей и их дальнейших внутрисемейных взаимоотношений. Сделан вывод, что длительный стресс может провоцировать депрессию. Рассматривается отношение матери и процесс принятия ею ребенка с ограниченными возможностями. Также рассмотрена психоэмоциональная реакция отца ребенка с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами.

Ключевые слова: вина, депрессия, семья, личность, ребенок.

Стаття присвячена проблемі переживання почуття провини батьками дітей з обмеженими можливостями та функціональними розладами. У публікації розглядаються особливості психоемоційного стану батьків та їх подальших внутрішньосімейних взаємин. Зроблено висновок, що тривалий стрес може провокувати депресію. Розглядається ставлення матері і процес прийняття нею дитини з обмеженими можливостями. Також розглянута психоемоційна реакція батька дитини з обмеженими можливостями та функціональними розладами. Виявлено, що батьківський інстинкт, на відміну від материнського, формується не відразу, для цього потрібен час і близький контакт з дитиною. Встановлено, що мати любить дитину за те, що вона є, і приймає такою, якою вона є. Зроблено висновок, що емоційний вплив стресу на жінку, яка народила хвору дитину, в декілька раз сильніший. У матерів часто спостерігаються істерики, депресивні стани, які з часом призводять до виникнення неврозів. Для таких матерів характерно зниження психічного тонусу, занижена самооцінка, що проявляється у втраті смаку до життя, перспектив професійної кар'єри, неможливості реалізації особистих творчих планів, втрата інтересу до себе як до жінки і особистості. У батьків інша психологія - вони люблять дітей за щось конкретне і за майбутнє, яке ті символізують. А коли народжується дитина-інвалід, мрії про майбутнє руйнуються. Батько не може з цим змиритися і відсторонюється від ситуації. Також визначено, що важливим є усвідомлення наявності почуття провини. Своєчасний психологічний супровід батьків дітей з обмеженими можливостями та функціональними розладами є запорукою попередження психоемоційних розладів, депресій, суїцидальних станів. Необхідною є гармонізація внутрішньосімейних відносин та певне збалансування сімейної атмосфери, де росте та розвивається дитина з особливими потребами. Також зроблено висновок, що наявність спокійної, гармонійної обстановки сприяє поліпшенню загального стану як дитини так і батьків.

Ключові слова: вина, депресія, сім'я, особистість, дитина.

This article deals with the problem of experiencing guilt by parents of children with disabilities and functional disorders. The features of psycho-emotional state of parents and their relations are described. It is concluded that the prolonged stressful state can cause the depression. The author also considers the attitude of parents towards their disabled child. It has been revealed that paternal drive is formed not from the very beginning, a father needs some time to spend with a child. A mother loves her child just because he/she exists regardless of his functional state and possible disadvantages. It is concluded that the emotional impact of stress on the woman who has given birth to a sick child, is several times stronger. Mothers often have tantrums, depressions, which eventually lead to neuroses. Such women are characterized by typical decrease of mental tone, low self-esteem, which is manifested in the loss of zest for life, professional career prospects, inability of realization of personal plans, loss of interest in own life and in one's own personality. Fathers' psychology is different - they love children for something certain and the future that is expressed by them. When a baby is born with some disabilities, dreams for the future are destroyed. Experiencing a sense of guilt is very important. A timely psychological support for parents of children with disabilities and functional disorders is the key point of preventing psychoemotional disorders, depression, suicidal states. It is necessary to harmonize certain intrafamily relationships and keep friendly family atmosphere, where a child with special needs is growing and developing. Also, it is concluded that calm, harmonious environment improves the general state of both a child and parents.

Keywords: guilt, depression, family, person, child.

Актуальность

Актуальность исследования заключается в необходимости проанализировать имеющиеся данные о психологическом феномене чувства вины у родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, а также объяснить разницу переживания этого сложного и противоречивого эмоционального чувства у отцов и матерей.

Анализ последних публикаций. Такие авторы, как Д. М. Исаев, Е. Н. Мастюковой и А. Г. Московкина, В. В. Ткачева, Л. М. Шипицина достаточно единодушны в описании наиболее общих характеристик родительских реакций, к которым относят отрицание, гнев, чувство вины, эмоциональную адаптацию.

Особенности родительских отношений и их влияние на развитие детей изучали А.А. Бодалев, Я. Варга, И. В. Добряков, В.И. Захаров, М.И. Лисина, Е.М. Мастюкова, В.М. Минияров, И. М. Никольская, В.В. Столин, С.М. Сорокоумова, В. Ткачева, У.В. Ульенкова, Э.Г. Эйдемиллер, П.М. Якобсон.

Психологическое исследование межличностных отношений в семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, проведенное Л. Н. Шипициной, показало, что большинство семей не в состоянии самостоятельно справиться с проблемами, связанными с появлением ребенка-инвалида в семье. В большинстве из них имеют место конфликтность, тревожность, эмоционально неоднозначно окрашены семейные отношения, отчужденность, одиночество в семье [2, с. 58].

Целью данной работы является теоретический анализ характера и специфики переживания чувства вины родителями детей с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами.

Рождение ребенка с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами воспринимается его родителями как величайшая трагедия. Факт появления на свет ребенка «не такого, как все»является причиной сильного стресса, полученного родителями, в первую очередь матерью. Стресс, который имеет пролонгированный характер, оказывает сильное деформирующее влияние на психику родителей и становится исходным условием резкого травмирующего изменения сложившегося в семье жизненного уклада. При этом деформируются стиль внутрисемейных отношений, система отношений членов семьи с окружающим социумом, особенности мировоззрения и ценностных ориентаций каждого из родителей ребенка с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами [1, с. 47].

Все надежды и ожидания членов семьи в связи с будущим ребенка оказываются бесполезными и рушатся в один миг, а осмысление происшедшего и приобретения новых жизненных ценностей порой растягивается на длительный период. Это может быть обусловлено многими причинами, среди которых можно выделить следующие:

1. Психологические особенности личностей самих родителей, их способность принять или не принять ребенка;

2. Наличие комплекса расстройств, характеризующих ту или иную аномалию развития, степень их выраженности;

3. Отсутствие положительного поддерживающего влияния социума в контактах с семьей, ребенка с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами.

Следует подчеркнуть, что принятие больного ребенка - очень сложный и неоднозначный по своему содержанию процесс и зависит не столько от характера заболевания ребенка, сколько от особенностей личности матери и отца.

Исследователи отмечают, что иррациональный страх за ребенка дополняется таким же иррациональным чувством вины перед ним.

Эмоциональное воздействие стресса на женщину, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами, неизмеримо значителен. У матерей часто наблюдаются истерики, депрессивные состояния. Страхи, присутствующие у женщин по поводу будущего ребенка, порождают чувство одиночества, потерянности и ощущение «конца жизни». Матери с детьми находятся постоянно. Они жалуются на большое количество повседневных забот, связанных с ребенком, что ведет к повышению физической и психической нагрузки, подтачивают силы, вызывают утомление [3, с. 21]. Часто для таких матерей свойственны снижение психического тонуса, заниженная самооценка, что проявляется в потере вкуса к жизни, перспектив профессиональной карьеры, невозможности реализации собственных творческих планов, потери интереса к себе как к женщине и личности.

После принятия диагноза наступает стадия тоски и протеста. Родители испытывают тоску по утраченной мечте и протест против диагноза, против невозможности ребенка с ограниченными возможностями следовать уже продуманному родителями пути. Сначала такое отрицание играет защитную роль, но если оно укрепляется в родительском сознании надолго, они могут требовать от ребенка большего, чем он способен сделать. Протест приводит к тому, что родители чувствуют себя беспомощными, растерянными, они могут ходить по врачам до тех пор, пока не услышат «подходящий» диагноз, не воспринимая при этом реальную информацию.

На первой стадии кроме отрицания и тоски, отмечают, что родители начинают искать смысл в том, что происходит. Это приводит к следующей стадии - соглашения. Соглашение может проявляться в уже указанных выше поисках «подходящего» диагноза, а также оно часто сопровождается обращением к мистике или религии, когда родители рассматривают вину за что-то и пытаются искупить ее, например, договорившись с «высшими силами». Причем фиксиро- ванность на этой стадии зависит от того, насколько «нормальным» выглядит ребенок [4, с. 67]. На этот фактор в свою очередь влияет характеристика нарушения: оно легкое, среднее или тяжелое.

Первые две оставляют детям возможность для относительно нормального функционирования, но и позволяют родителям «тянуть время», надеяться на благополучный исход и пребывать в стадии отрицания. Однако, в дальнейшем при отсутствии своевременной помощи состояние ребенка может ухудшиться, и тогда родители испытывают большую тревогу и растерянность. вина ребенок ограниченные возможности

Если не происходит «чуда», если нарушения ребенка никуда не исчезают, наступает фаза гнева. Этот гнев направлен на «высшие силы», с которыми до этого родители пытались договориться, на мужа, на специалистов, работающих с ребенком. Часто гнев обращается отцом на самого себя, превращаясь в чувство вины, и затем приводит к депрессии. При этом важно, чтобы родителям разрешили проявлять гневные реакции. В противном случае, при их подавлении, происходит отчуждение родителей и в дальнейшем может усилиться депрессия [5, с. 42].

Сама по себе фаза депрессии считается временной фазой, которая совпадает с некоторым семейным циклом. В этот период важно то, как семья интерпретирует состояние ребенка и справляется с ним. Депрессию также вызывает сравнение родителями своего ребенка и семьи с другими. В этот период, как и в предыдущие, важно, чтобы близкие и родные поддерживали семью, помогали ей справляться с трудностями. Депрессия может сопровождаться отчужденностью и безразличием ко всему, а это указывает на переломный момент - момент принятия нарушения.

Далее следует вина, вина и беспокойство по поводу того, что они - родители - могли стать причиной инвалидности ребенка. Они думают: «Я сделал что-то не так? Я наказан за что-то? Я недостаточно следила за собой во время беременности? Следила ли моя жена за собой во время беременности?» [6, с. 12].

Иногда чувство вины может выражаться в религиозном аспекте в виде наказания или казни божьей. Часто родители плача спрашивают: «Почему я? Почему мой ребенок? Почему Бог дал мне это испытание?».

Отец, узнав об инвалидности ребенка, находится в состоянии стресса. Он сначала носит острый характер, а затем переходит в хронический. Может возникнуть очень сильное чувство вины, гнева, длительная депрессия или сильное отчаяние. Если человек склоняется к решению покинуть семью, нужна профессиональная помощь психолога. Это даст возможность гармонизировать психоэмоциональное состояние, сформировать позитивные установки в сознании. То есть, для того, чтобы родители детей-инвалидов не оставляли семьи, с их психологическими проблемами необходимо работать. Особенно тяжелый этап - приспособление ребенка к отцу и отца к ребенку. Для этого нужно пройти не одно групповое и индивидуальное занятие.

Когда отец предпочитает отказаться от ребенка- инвалида, забыть об этом и жить дальше, это происходит еще и потому, что для мужчины важно, чтобы его род продолжал здоровый человек. Кроме того, людям, склонным к лидерству, трудно посвящать жизнь заведомо проигрышному «проекту». Немалую роль здесь играет и то, что в нашем обществе на сегодняшний день, инвалидов считают людьми второго сорта. В результате, многие родители просто стесняются быть родителями «ненормального».

Однако есть то, что может удержать отца от такого шага. Это родительский инстинкт. Он, в отличие от материнского, формируется не сразу, для этого нужно время и близкий контакт с ребенком. Мать любит ребенка за то, что он есть, и принимает таким, какой он есть. У отцов другая психология - они любят детей за что-то конкретное и за будущее, которое те символизируют. А когда рождается ребенок-инвалид, мечты о будущем разрушаются. Отец не может с этим смириться и отстраняется от ситуации.

Трудно не отвернуться от ребенка-инвалида и любить его как здорового. Но отношение обоих родителей к нему, как лакмусовая бумажка, проверяет семью на прочность - близкие и любящие люди на самом деле единомышленники? Ведь бывает и наоборот: появление больного ребенка сплачивает семью. В 1970-1980-е годы роль родителей детей-инвалидов в социализации детей изучали американские исследователи. По результатам одного из тестов, дети- инвалиды, родители которых принимали активное участие в воспитании, показали более высокие оценки по тестам моторного и умственного развития. Другое исследование показало, что такие дети вырастают более адаптированными в социальном плане.

1. Чувство вины является индикатором присвоения моральных норм и правил, влияет на их соблюдения. Значение и роль чувства вины в нравственном развитии личности признается многими исследователями, однако, проблема функций и роли чувства вины в современной психологии остается недостаточно изученной. Зарубежные и отечественные психологи от-- носят чувство вины к нравственной сфере личности, придавая этому чувству социально-исторический характер. К разногласиям принадлежит разное содержательное наполнение этого чувства, что можно считать скорее дополнением и расширением граней понимание чувства вины [7, с. 48].

С точки зрения практики, важным является определение вины как отраженного гнева (или возмущения), который направлен в большей степени против себя, чем на объект гнева. Если гнев выражается непосредственно, чувство вины исчезает или связывается для человека с тем, что его непосредственно вызвало. Понимание некоторых элементов, участвующих в формировании чувства вины, помогает управлять чувствами, а также вербализировать свои желания, мысли, осуществлять четкий выбор и брать на себя ответственность за свой выбор.

Выводы

Итак, следует отметить, что переживание чувства вины отцами и матерями ребенка с ограниченными возможностями разительно отличается. Также немаловажным является осознание наличия этого чувства и его своевременная психологическая проработка.

ЛІТЕРАТУРА

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья: психологические основы: учеб. пособие / Л.И. Акатов. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 368 с.

2. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук. пр. / за заг. ред. П.М. Таланчука, Г.В. Онкович. - К.: Університет «Україна», 2002. - 339 с.

3. Васильева О.С. Особенности переживания вины в современном обществе / О.С. Васильева, Е.В. Короткова // Моск. психотерапевт, журн. - 2004. - № 1. - С. 48-73.

2. Лукьянченко Н.В. Родительское отношение в семьях с ребенком, имеющим особенности развития /

3. Н.В. Лукьянченко // Сборник тезисов участников второй всероссийской научно-практической конференции по психологии развития «Другое детство». - М., 2009. - 125 с.

4. Муздыбаев К. Переживание вины и стыда / К. Муздыбаев. - СПб.: фил. Ин-та социологии, 2005. - 39 с.

5. Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования / Е.Г. Силяе- ва. - М.: Академия, 2005. - 250 с.

6. Сорокин В.М. Содержание и динамика реакций родителей на факт рождения ребенка с отклонениями в развитии / В.М. Сорокин. - ВЕСТНИК ОГУ №5. - 2001. - 235 с.

REFERENCES

7. Akatov, L.I. (2004). Sotsialnaya reabilitatsiya detey s ogranichennymi vozmozhnostyami zdoroviya [Social rehabilitation of children with disabilities: psychological bases]. Moscow: VLADOS [in Russian].

8. Talanchuk, P.M., Onkovich, G.V. (Eds.) (2002). Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osobly- vymy potrebamy: zb. nauk. pr. [Current problems of training and education ofpeople with special needs: collection of scientific works]. Kyiv: Universitet «Ukraina» [in Ukrainian].

9. Vasilieva, O.S., Korotkova, E.V. (2004). Osobennosti perezhivaniya viny v sovrsmennom obshhestve [Features feelings of guilty in contemporary society]. Mosk Psihoterapevt. zhurn. - Moscow psychotherapeutic journal, 1, 48-73 [in Russian].

10. Lukiyanchenko, N.V. (2009). Roditelskoe otnoshenie v semiyakh s rebenkom, imeyushhim osobennosti razvitiya [Parental relations in families with a child with features of development]. Sbornik tezisov uchastnikov vtoroy vserossiyskoy- nauchno-prakticheskoy konferentsii po psihologii razvitiya «Drugoe detstvo» - Proceedings of the 2nd All-Russian conference in developmental Psychology. Moscow [in Russian].

4. Muzdybaev, K. (2005). Perezhivanie viny i styda [The experience of guilt and shame]. Saint Petersburg: fil. In-ta sotsi- ologii [in Russian].

5. Silyaeva, E.G. (2005). Psihologiya semeinykh otnoshe- niy s osnovami semeinogo konsultirovaniya [Psychology of family relations with the basics of family counseling]. Moscow: Akademiya [in Russian].

6. Sorokin, V.M. (2001). Soderzhanie i dinamika reaktsiy roditeley na fakt rozhdeniya rebenka s otkloneniyami v raz- vitii [The content and dynamics of the reactions of parents on the birth of a child with developmental disabilities].

VESTNIK OGU- Newsletter of OSU [in Russian].

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.