• Опис множини нелінійних керованих систем класу з одновимірним керуванням, які можливо відобразити на лінійні системи за допомогою двічі неперервно-диференційовної заміни змінних та адитивної заміни керування класу. Конструктивне знаходження цієї заміни.

  автореферат (34,8 K)
 • Вивчення основних соціально-економічних умов, що зумовлюють змiну вимог з боку сучасного виробництва до робочої сили. Визначення ролi та функцiй держави як головного суб'єкта вiдносин по пiдготовцi квалiфiкованих кадрiв, перспективні напрямки розвитку.

  автореферат (46,5 K)
 • Доведення iзоморфного занурення вiльного добутку скiнченних груп. Визначення перетворення всіх нескінчених слів. Гомоморфiзм і мономорфiзм автоматних пiдстановок. Схема автомату, що задає твiрнi вiльного добутку двох циклiчних груп третього порядку.

  статья (129,3 K)
 • Розгляд технiчного апарату дослiдження вiльних напiвгруп та вiльних груп, що породжуються функцiями дiйсної або комплексної змiнної. Розв'язання задачi про побудову конкретного зображення вiльної групи, породженої монотонними елементарними функцiями.

  автореферат (67,2 K)
 • Вiтровали як руйнiвна стихiя лiсових екосистем. Антропогенний прес на лiси Карпат. Санiтарний стан лiсових масивiв пiвнiчно-схiдного мегасхилу. Вплив прохiдних рубок i прорiджень. Економiчнi наслiдки вiтровалiв. Науковi основи попередження, захисту лiсiв.

  автореферат (66,8 K)
 • Styles of 60's: psychedelic, progressive rock. Styles of 70's: punk, glam, metal. The United Kingdom’s 10 bestselling albums of all time. Styles of 80's and 90's: new wave, new romantic, madchester, brit-pop, trip-hop. The richest stars in british rock.

  презентация (5,8 M)
 • Краткая справка о трудовой деятельности советского генетика, ботаника, селекционера, географа и общественного деятеля - Н.И. Вавилова. Научный вклад ученого в развитие земледелия. Участие Вавилова в первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

  презентация (863,1 K)
 • Краткий очерк жизни, личностного и творческого становления выдающегося отечественного генетика Н.И. Вавилова, описание круга его интересов и научных достижений. Оценка достижений данного ученого и особенности применения его идей на современном этапе.

  презентация (343,0 K)
 • Биография С.И. Вавилова (русского физика), его детство и школьные годы, обучение в университете. Первые научные работы Вавилова: определение зависимости интенсивности люминесценции от длины волны возбуждающего света. Деятельность Вавилова как историка.

  реферат (14,8 K)
 • Систематизація та аналіз головних причин розладів центральної та матково-плацентарної гемодинаміки у вагітних з артеріальною гіпертензією, роль порушень функції ендотелію. Світовий досвід корекції даних порушень, використовувані в методи та прийоми.

  статья (94,4 K)
 • Вивчення ознак і симптомів вагітності. Розгляд фізіологічних змін у організмі жінки. Можливість виявлення вроджених вад на ранніх стадіях вагітності. Повне розкриття і згладжування шийки матки при пологах. Сучасні альтернативні умови дітонародження.

  реферат (49,7 K)
 • Аспекти перебігу вагітності та пологів, стан новонароджених і їх постнатальна адаптація у пацієнток з пухлинною й непухлинною формами синдрому гіперпролактинемії. Функціональний стан фетоплацентарної системи, особливості послідів при гіперпролактинемії.

  автореферат (39,6 K)
 • Зниження акушерських і перинатальних ускладнень, репродуктивних втрат у жінок з вилікуваним безпліддям шляхом розробки та впровадження системи діагностичних, лікувально-профілактичних і організаційних заходів. Покращення параметрів гомеостазу у вагітних.

  автореферат (476,5 K)
 • Вплив перенесеної при попередній вагітності прееклампсії на репродуктивне здоров'я і соматичну захворюваність жінок, перебіг наступних вагітності та пологів. Лікувально-профілактичні методи зниження частоти акушерських і перинатальних ускладнень.

  автореферат (53,9 K)
 • Зниження частоти акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з із позаматковою вагітністю. Методики лікування порушень репродуктивної функції. Дослідження імунологічних, ендокринологічних і мікробіологічних особливостей позаматкової вагітності.

  автореферат (112,4 K)
 • Причини відмови жінок від спостереження за вагітністю в жіночій консультації. Роль змін функціонального стану фетоплацентарного комплексу, дисгормональних порушень, рівня інфікування в генезі перинатальних ускладнень у жінок, які не перебували на обліку.

  автореферат (42,5 K)
 • Розглядання преморбідного фона, клінічного перебігу вагітності, пологів, післяпологового і неонатального періодів у жінок, які працюють з персональними комп'ютерами та рекомендацій по зниженню частоти акушерської і перинатальної патології у цих жінок.

  автореферат (34,8 K)
 • Дослідження ролі вегетативної нервової системи в розвитку акушерських ускладнень у жінок з перинатальними втратами в анамнезі. Встановлення основних "материнських" і "батьківських" факторів ризику та рекомендації щодо зниження перинатальної патології.

  автореферат (35,9 K)
 • Виявлення типових трансформаційних траєкторій смисложиттєвих орієнтацій. Встановлення зв'язку між медико-психологічними особливостями перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду та індивідуальними профілями смисложиттєвих орієнтацій.

  автореферат (69,1 K)
 • Материнство - одна з найбільших цінностей в житті кожної жінки. Оптимальний вік для народження першої дитини. Небезпека вагітності в ранньому віці. Статистика використання контрацептивів серед підлітків. Профілактика ранньої вагітності в суспільстві.

  презентация (3,8 M)