• Тлумачення поняття та основні аспекти літературної категорії "образ автора". Аналіз біографічних даних та творчого доробку Т. Шевченка. Вивчення поезії 1837–1847 років, образ внутрішнього світу автора вираженого в ліриці (цінності, уподобання, риси).

  автореферат (37,0 K)
 • Соціально-філософське дослідження еволюції образу майбутнього у ідеологіях. Тенденції формування цивілізації, відображення її у процесах розвитку українського суспільства. Етапи генезису і традиції філософського осмислення поняття "образ майбутнього".

  автореферат (74,0 K)
 • Системи пакетної обробки. Багатотермінальні системи. Глобальні мережі. Поява локальних мереж. Обчислювальні мережі - окремий випадок розподілених систем. Мультипроцесорні комп'ютери. Багатомашинні системи. Основні програмні й апаратні компоненти мережі.

  реферат (327,1 K)
 • Вивчення специфіки державної наукової політики України. Особливості публічної адміністрації у сфері здійснення наукової політики на сучасному етапі розвитку суспільства. Характеристика виконання функцій, спрямованих на реалізацію публічного інтересу.

  статья (364,6 K)
 • Управління міжнародними інвестиційними ризиками. Ризик-менеджмент як один з важливих складників ефективного управління міжнародною інвестиційною діяльністю. Довіра до світової фінансової системи. Отримання збитків інвесторами внаслідок змін середовища.

  статья (50,6 K)
 • Опис підходів до менеджменту лісових екосистем. Сталий врожай комерційної деревини. Багатоцільове використання сталого врожаю. Природно-функціонуючі лісові екосистеми. Просторовий розподіл місць проживання диких тварин багатьох видів у лісовому ландшафті.

  статья (194,0 K)
 • Становлення та розвиток менеджменту якості, його взаємозв'язок із загальним менеджментом. Концепція інтегрованих і міжфункціональних процесів управління якістю та практика їх реалізації. Сертифікація систем якості та міжнародні стандарти ISO серії 90003.

  реферат (30,0 K)
 • Характеристика буття матерії і простору. Уявлення Аристотеля про простір з догмами християнства. Фіксація минулого через пам`ять. Відмова від античного циклічного часу Августином Блаженним. Ідея вічності Фоми Аквинського. Філософія часу і буденності.

  доклад (20,2 K)
 • Проблема національної ідентичності як одна з визначальних в українському русі за національне самовизначення кінця XIX - початку XX століття. Системне обґрунтування концепції всеукраїнськості в історико-публіцистичному доробку В’ячеслава Липинського.

  статья (34,3 K)
 • Аналіз еволюції системи літерних знаків французького письма ІХ – початку ХХІ ст. у фонографічному та ідеографічному аспектах. Опис гемінованих літерних графем і орфограм кожного періоду розвитку французької мови. Динаміка розвитку основних принципів.

  статья (331,0 K)
 • Розгляд світоглядних переорієнтацій у творчості К. Вєжинського, зумовлених суспільними та історичними подіями. З’ясування впливу літературного оточення на його творчий розвиток. Визначення художньо-естетичних засобів моделювання поетом художнього світу.

  автореферат (39,0 K)
 • Зміни гемодинаміки на доклінічному етапі на макро- і мікроциркуляторному рівнях, етапі пізнього гестозу (ПГ) і реконвалесценції для профілактики виникнення ускладнень. Значення реографії щодо виявлення ранніх доклінічних ознак ПГ під час вагітності.

  автореферат (36,7 K)
 • Огляд розвитку регіональної політики Ізраїлю в контексті процесу врегулювання проблеми на Близькому Сході. Відображення наслідків палестинської проблеми на розвитку міжнародних відносин. Розгляд засобів розв'язання арабсько-ізраїльського конфлікту.

  автореферат (27,4 K)
 • Погіршення відносин між країнами-членами ОАЄ та Ізраїлем. Засудження ізраїльської політики в Африці. Формування позиції відносно Близькосхідного конфлікту. Резолюція П’ятої Асамблеї "Резолюція щодо агресії проти ОАР". Проведення Десятої Асамблеї ОАЄ.

  статья (28,4 K)
 • Еволюція європейської безпеки у першій половині 90–х років. Деякі аспекти можливих наслідків у політиці у зв’язку з розширення НАТО. Програми партнерства і співробітництва Північноатлантичного Альянсу з країнами ЦСЄ та проблеми його розширення.

  контрольная работа (39,9 K)
 • Огляд основних теоретичних підходів до вивчення взаємодії акторів на міжнародній арені. Дослідження еволюції, сучасного стану та перспектив політики Тайваню щодо Китаю. Характеристика стратегії мінімізації ризиків та максимізації вигід в політиці Тайваню.

  автореферат (42,0 K)
 • Політичні вчення Стародавнього Сходу та Стародавньої Греції. Характерні риси та основні представники політичних вчень епохи Відродження, Просвітництва, Нового часу. Політичні ідеї Т. Шевченка, І. Франка, М. Драгоманова, М. Костомарова, М. Грушевського.

  реферат (58,3 K)
 • Еміграційна політична діяльність Станіслава Ворцеля, його місце в польській історіографії. Аналіз політичних поглядів С. Ворцеля у контексті діяльності польського національного руху в еміграції. Життя і діяльність Ворцеля, ідеї демократії та соціалізму.

  статья (41,5 K)
 • Оцінка трансформаційних процесів у політичному житті незалежної Республіки Білорусь. Аналіз національної ідентичності білорусів у пострадянський період. Огляд етапів концентрації влади навколо інституту президента. Нарис прийняття нової Конституції.

  автореферат (41,0 K)
 • Основні твори, в яких розвивалися думки стосовно політичного устрою та проблем держави. Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток української політичної думки. Діяльність українських просвітників XVIII ст. Політичні ідеї Конституції П. Орлика.

  реферат (72,8 K)