Багатоаспектна модель підручника з російської мови для іноземних студентів у вищих навчальних закладах України

Розробка рівнів моделі підручника, що відображають сутність процесу навчання в сучасних умовах. Особливості навчання іноземної мови як засобу професійної освіти й адаптації (соціолінгвістичного, лінгводидактичного) що формує методичну систему підручника.

Рубрика Педагогика
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 12.07.2015
Размер файла 85,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 811.161.1'243 (075)(477)

Багатоаспектна модель підручника з російської мови для іноземних студентів

у вищих навчальних закладах України

13.00.02 - теорія та методика навчання (російська мова)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук

Ушакова НАТАЛЯ ІГОРІВНА

Херсон - 2010

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України ГОЛОБОРОДЬКО Євдокія Петрівна, Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, професор кафедри педагогіки і психології.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор ВОЗНЮК Людмила Володимирівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри російської мови та літератури;

доктор педагогічних наук, професор ІВАНЕНКО Валентин Кузьмич, Запорізький національний університет, професор кафедри російської філології;

доктор філологічних наук, професор ПАНЧЕНКО Олена Іванівна, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців.

Захист відбудеться 04 червня 2010 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, зал засідань (ауд. № 256).

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.

Автореферат розіслано 24 квітня 2010 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.Г.Окуневич

АНОТАЦІЇ

Ушакова Н. І. Багатоаспектна модель підручника з російської мови для іноземних студентів у вищих навчальних закладах України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (російська мова) - Херсонський державний університет. - Херсон, 2010.

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми створення підручника з російської мови для іноземних студентів ВНЗ України. методичний підручник навчання іноземний

У роботі запропоновано методичну систему побудови й експертизи підручника з російської мови навчання. Теоретична частина дослідження присвячена розробці рівнів моделі підручника, що відображають сутність процесу навчання в сучасних умовах (методологічного), особливості навчання іноземної мови, що є засобом професійної освіти й адаптації (соціолінгвістичного), а також лінгводидактичного, який формує методичну систему підручника.

Обґрунтовано методичне забезпечення аспектів кожного рівня підручника, що відповідають головним вимогам сучасної освітньої парадигми. На методологічному рівні розроблено: аксіологічний, акмеологічний, компетентнісний, освітній, особистісно-орієнтований, проблемний аспекти; на соціолінгвістичному - міжкультурний, комунікативно-когнітивний, ефективного освітнього мовного середовища, рівнів володіння мовою; на лінгводидактичному - метамовний, семіотико-поліграфічний. Структурно-змістовими елементами моделі є модулі, що засобами терміносистеми, системи операторів навчальних завдань, текстотеки й інтегративної системи вправ підручника реалізують вимоги вищеназваних аспектів. До складу моделі входять матеріали для самостійної роботи, контрольні матеріали, студентський компонент (рівень навченості, спеціальність, рідна мова).

Експериментально доведено ефективність запропонованої моделі підручника, поєднання аспектів у складі багатоаспектного модуля.

Ключові слова: багатоаспектна модель підручника, іноземні студенти, російська мова, мова навчання, методологічний рівень, соціолінгвістичний рівень, лінгводидактичний рівень, багатоаспектний модуль.

Ушакова Н. И. Многоаспектная модель учебника по русскому языку для иностранных студентов в высших учебных заведениях Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.02 - теория и методика обучения (русский язык). - Херсонский государственный университет. - Херсон, 2010.

Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием проблемы создания учебника по русскому языку для иностранных студентов вузов Украины.

В работе теоретически обоснована и методически разработана многоаспектная модель создания и экспертизы учебника по русскому языку обучения для иностранных студентов высших учебных заведений Украины.

Теоретическая часть исследования посвящена анализу требований современной образовательной парадигмы, достижений и проблемных вопросов теории учебника по русскому языку для иностранных студентов. Обоснована и разработана система уровней модели учебника, отражающих сущность процесса обучения в современных условиях (методологического), особенности обучения иностранному языку, который является средством получения профессионального образования и адаптации иностранных студентов в неродной языковой и социокультурной среде (социолингвистического), лингводидактического, который формирует методическую систему учебника.

Проведена методическая экспертиза соответствия требованиям модели репрезентативного количества учебников и учебных пособий для иностранных студентов.

Предложена система методического обеспечения функциональных составляющих каждого уровня учебника - аспектов, соответствующих основным уровням и требованиям современной образовательной парадигмы; на методологическом уровне: впервые выделенных аксиологического (ценностного), акмеологического (формирования зрелой профессиональной личности путем создания и реализации ее модели), получивших дальнейшее развитие компетентностного, образовательного (самостоятельного образования), личностно-ориентированного, стратегического, проблемного аспектов, формирующих деятельностные основы языкового образования; на социолингвистическом - межкультурного, коммуникативно-когнитивного (обеспечивающего обучение аспектам языка и видам речевой деятельности), средо-ориентированного, аспекта уровней владения языком, соответствующих европейским языковым компетенциям; на лингводидактическом - метаязыкового (вербального), семиотико-полиграфического (невербального).

Структурно-содержательными элементами модели являются многоаспектные модули, в составе которых средствами терминосистемы, системы операторов учебных заданий, текстотеки и интегративной гибкой системы упражнений и заданий реализуются требования вышеназванных аспектов, формируется коммуникативно-информационная культура иностранных студентов. В состав модели учебника включены материалы для самостоятельной работы, контрольные материалы, студенческий компонент, учитывающий характеристики студента: уровень обученности, специальность, родной язык.

Экспериментально доказана эффективность предложенной модели учебника, объединения аспектов в составе многоаспектного модуля.

Многоаспектная модель является центральным звеном методической системы языковой подготовки иностранных студентов, связанным с дополнительными учебными пособиями, мультимедийным обеспечением, материалами для преподавателя.

Ключевые слова: многоаспектная модель учебника, иностранные студенты, русский язык, язык обучения, методологический уровень, социолингвистический уровень, лингводидактический уровень, многоаспектный модуль.

Ushakova N. I. Multiaspect Model of the Russian Language Textbook for Foreign Students in the Ukrainian Universities. - Manuscript.

The Dr. Sc. in Pedagogy thesis (13.00.02) - Theory and Methods of Teaching (Russian Language). - Kherson State University. - Kherson, 2010.

Thesis is a theoretical and experimental research of the creation of the Russian language textbook for foreign students in the Ukrainian universities.

Methodical system of creation and expertise of the textbook in instruction language has been proposed. The theoretical part of the given research is devoted to the elaboration of the textbook model levels, which show the present-day training process (methodological level), peculiarities of the process of teaching foreign languages as a means of professional education and adaptation (social-linguistic level), linguistic-didactic one, that forms the methodical system of the textbook.

The system of the methodical providing of the each level aspects corresponding to the basic requirements of the present-day educational paradigm (axiological, akmeological, competence aspect, self-educational, individual-oriented, problematic, intercultural, communicative-cognitive, environment-oriented, level of speaking a foreign language, meta-linguistic, semiotical-polygraphic) has been worked out.

Effectiveness of the proposed textbook model and unification of the aspects in the structure of multiaspect module has been proved by the results of experiment.

Key words: multiaspect model of the textbook, foreign students, Russian language, instruction language, methodological level, social-linguistic level, linguistic-didactic level, multiaspect module.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Інтеграція та глобалізація інформаційних і культурних процесів зумовлюють потреби модернізації освітньої системи України за всіма напрямами, що вимагає розробки концептуальних засад у кожному з них. Навчання іноземних студентів є одним з таких напрямів, важливим чинником становлення української держави як рівноправного партнера у створенні світового освітнього простору.

Базовою складовою вдосконалення навчання іноземців є розробка концепції мовної освіти, бо саме мова є провідною передумовою становлення майбутніх фахівців у їхній професійній підготовці.

Засобом реалізації нових підходів до мовної підготовки іноземних громадян має стати підручник з тієї мови, за допомогою якої студент отримує професійну підготовку. У системі вищої освіти склалась ситуація, коли мовою навчання може бути українська, російська або англійська мова. Більшість іноземних студентів обирає мовою навчання російську.

Уважаємо актуальним створення методичної моделі підручника з мови навчання (російської), яка б ураховувала аксіологічні, професійні, комунікативні, соціокультурні, когнітивні потреби іноземців, які отримують вищу освіту в Україні. Така модель повинна бути інваріантною, придатною до застосування у вивченні іноземцями інших мов.

Необхідність наукових досліджень у цій галузі зумовлена численними теоретичними й методичними проблемами сучасного стану мовної підготовки іноземців.

Підсумком розвитку методики викладання російської мови іноземним студентам вважають свідомо-практичний метод та комунікативно-діяльнісний принцип (підхід) навчання. Свідомо-практичний метод є основним у навчанні іноземної мови в умовах ВНЗ. З одного боку він є свідомим, тому що передбачає засвоєння мовних форм, що необхідні для спілкування, з іншого - практичним, бо вирішальним чинником навчання є мовленнєва практика. Визначення та психологічне обґрунтування методу належать видатному психологу Б. В. Бєляєву, лінгвістичне його підґрунтя закладено роботами Л. В. Щерби.

Теоретичною базою навчання нерідної мови є комунікативно-діяльнісний підхід, основи якого закладено в роботах С. Л. Рубінштейна, О. М. Леонтьєва, І. О. Зимньої. Такий підхід означає, що в центрі освітнього процесу знаходиться той, хто навчається, а система навчання передбачає максимальне урахування його індивідуально-психологічних, вікових і національних особливостей. Об'єктом навчання є мовленнєва діяльність в усіх її видах.

Основні вимоги названих методу та підходу знайшли реалізацію в навчальних посібниках для іноземних студентів залежно від комунікативних сфер спілкування (навчально-професійної, соціокультурної, суспільно-політичної, ділової, побутової). Обов'язковою вимогою є дотримання вторинних методичних принципів: 1) комплексності цілей навчання (практичної, освітньої та виховної); 2) взаємозв'язаного навчання видів мовленнєвої діяльності; 3) етапності та концентричності в поданні матеріалу; 4) комплексної та ситуативно-тематичної організації мовного матеріалу; 5) функціональності відбору мовного матеріалу; 6) вивчення лексики та морфології на синтаксичній основі; 7) опори на висловлювання і текст як головні одиниці навчання.

Дослідники називають різну кількість принципів, тому провідні фахівці в галузі підручникотворення (А. Р. Арутюнов, В. П. Беспалько, І. Л. Бім, М. С. Вашуленко, Н. Й. Волошина, М. М. Вятютнєв, Є. П. Голобородько, В. М. Мадзігон, Г. О. Михайловська, М. І. Пентилюк, Л. В. Скуратівський) наголошують на тому, що підручник є компромісною реалізацією різноманітних загальнодидактичних, психологічних і лінгвістичних вимог. З огляду на це для теорії та практики підручникотворення вагомими є дослідження в галузі психології навчання нерідної мови (І. О. Зимня, Б. В. Бєляєв, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, М. І. Жинкін, О. М. Леонтьєв), розробки фахівців з методики викладання іноземних мов (В. І. Карабан, А. А. Миролюбов, І. В. Рахманов, Ю. І. Пассов, В. Г. Пасинок, С. К. Фоломкіна, Л. М. Черноватий), зокрема російської мови як іноземної (В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова, А. М. Щукін). Підґрунтям вирішення цієї проблеми є роботи лінгвістів (Н. Д. Арутюнової, М. В. Всеволодової, Г. О. Золотової, С. Д. Кацнельсона, О. О. Лаптєвої, Н. І. Формановської). У творенні підручників важливими вимогами вважають урахування комунікативних потреб студентів (О. Д. Митрофанова, Л. Б. Трушина) та індивідуалізацію навчання (С. Ю. Ніколаєва, О. О. Заболотська).

Особливість сучасного стану в галузі викладання іноземних мов (зокрема, російської як іноземної) полягає в тому, що відбулася зміна освітньої парадигми. Публікації науковців (А. Л. Бердичевський, О. Д. Митрофанова, М. І. Пентилюк, Ю. Є. Прохоров, С. Г. Тер-Мінасова, Н. П. Тропіна) доводять, що вивчення іноземної мови сприяє розвитку особистості в процесі міжкультурного діалогу. Тому необхідна розробка спеціальної стратегії поведінки та навчання «розуміння чужого» (А. Л. Бердичевський). Головна мета міжкультурного навчання спрямована на прищеплення здатності студентів до сприйняття нерідної культури. Комунікативна компетенція набуває характеристик міжкультурної, що формується на рівні мислення, почуттів, поведінки. Мовні та мовленнєві засоби забезпечення міжкультурної комунікації відображаються та систематизуються в підручнику з мови навчання. Педагогіка ставить завдання створення розвивального підручника (А. В. Фурман). Він має бути моделлю реального спілкування та передбачати труднощі, що можуть виникнути в студента в процесі мовленнєвої діяльності, адже мова навчання - не тільки навчальний предмет, а й освітня дисципліна (Ю. І. Пассов). Засобами іноземної мови вирішуються професійні, культурологічні, соціальні, ділові завдання.

Аналіз досягнень і проблем підручникотворення засвідчив, що не розроблено засади побудови моделі підручника з російської мови (мови навчання) для іноземних студентів ВНЗ України. Для вирішення цієї проблеми необхідно подолати протиріччя між:

– сучасними потребами системи мовної підготовки іноземних студентів у ВНЗ України й недостатньою розробленістю основних складових такої системи;

– досягненнями педагогічної, психологічної, лінгвістичної та методичної науки й рівнем розробки проблем створення підручника як основного засобу навчання іноземних студентів мови;

– необхідністю забезпечення системності та цілісності мовної підготовки іноземців незалежно від того, якою мовою вони отримують вищу освіту, та недостатнім вивченням інваріантних складових підручника з мови навчання;

– комунікативними та когнітивними потребами студентів і методичними характеристиками чинних підручників і навчальних посібників з російської мови, що повинні забезпечувати ці потреби;

– необхідністю освіти й виховання сучасної гармонійної особистості майбутніх фахівців у парадигмі «діалогу культур» та нерозробленістю засобів втілення цих вимог у підручнику з мови навчання (російської);

– між сучасними вимогами до формування умінь і навичок самостійної навчальної діяльності, особливо вмінь навчитися вчитися, вдосконалювати когнітивно-операційний компонент мовленнєвої діяльності як засіб усебічного розвитку особистості та відображенням цих вимог у навчальних книгах;

– між існуючими в сучасній педагогіці завданнями аксіологічного й акмеологічного розвитку особистості студента і відсутністю цих напрямів у мовній підготовці іноземних громадян в українських ВНЗ.

Нагальна потреба подолання виявлених суперечностей, рівень розробки проблем творення підручника з мови навчання (російської як іноземної) зумовлюють доцільність розробки названих проблем та вибір теми наукового дослідження «Багатоаспектна модель підручника з російської мови для іноземних студентів у вищих навчальних закладах України».

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Тема дисертації є частиною науково-дослідної роботи кафедри мовної підготовки іноземних громадян Центру міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Тему затверджено вченою радою університету (протокол №6 від 29 травня 2009 р.), узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 6 від 29 вересня 2009 р.). Дослідження є складовою частиною наукової роботи кафедри мовної підготовки іноземних громадян «Науково-методичні засади створення підручників і навчальних посібників з мови навчання для іноземних студентів, аспірантів, стажистів».

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та створенні багатоаспектної моделі підручника з російської мови для іноземних студентів, яка відповідає головним аксіологічним і акмеологічним, комунікативним, когнітивним, культурологічним потребам майбутніх фахівців.

Відповідно до мети наукового дослідження було визначено такі завдання:

1) здійснити теоретико-методологічний аналіз сучасної освітньої та методичної парадигми й визначити її основні характеристики під час вивчення іноземними студентами мови, засобами якої вони одержують вищу освіту в іншомовному середовищі;

2) проаналізувати стан теоретичної розробленості проблеми створення підручника з російської мови для іноземних студентів у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях;

3) визначити здобутки й проблеми практичного підручникотворення в галузі мовної підготовки студентів-іноземців;

4) з'ясувати рівень мовної підготовки іноземних студентів, що забезпечується чинними підручниками з російської мови;

5) теоретично обґрунтувати й описати функціональні складові - аспекти методологічного, соціолінгвістичного, лінгводидактичного рівнів підручника з російської мови для студентів ВНЗ України.

6) описати багатоаспектну інваріантну методичну модель і структурно-змістовні елементи (модулі) підручника з мови навчання на матеріалі російської мови.

7) експериментально перевірити ефективність запропонованої моделі.

Об'єкт дослідження: зміст і використання підручника з російської мови в процесі навчання іноземних студентів вищих навчальних закладів України.

Предмет дослідження: аспекти моделі підручника з російської як мови навчання для іноземних студентів, його функції та методичне забезпечення.

Концепція дослідження. Теоретичне й практичне вивчення проблеми дало можливість сформулювати провідну ідею дослідження: створення підручника з російської мови як основного засобу організації процесу мовної підготовки іноземних студентів відбувається відповідно до багатьох чинників, що формуються сучасною освітньою парадигмою: методологічних, соціолінгвістичних, лінгводидактичних. Актуальними стають аксіологічні, акмеологічні, компетентністні, проблемні, особистісно-орієнтовані, міжкультурні параметри оволодіння мовою.

Якість і рівень мовної освіти визначаються здатністю людини здійснювати повноцінну мовленнєву взаємодію, адекватно реалізовувати комунікативні потреби в усіх сферах спілкування. Це є можливим за умов урахування психологічних особливостей сприймання та продукування висловлення, чіткого окреслення комунікативних потреб студентів українських ВНЗ, удосконалення за допомогою мовної освіти прийомів розумової діяльності, аналізу сучасних вимог до організації навчального процесу та формування всебічно розвинутої особистості засобами російської мови. Аналіз теоретичних і практичних досягнень та проблем сучасного підручникотворення, урахування потреб сучасної освіти допомогли сформулювати вимоги до підручника з російської мови відповідно до названих вище чинників і побудувати систему, що їм відповідає.

Визначення змісту підручника з російської мови для іноземних студентів і засад його функціональної організації здійснюється шляхом створення багатоаспектної методичної моделі, що поєднує структурно-змістову та операціональну (процесуальну) сторони керування пізнавальною діяльністю іноземних студентів під час навчання мови (російської), складається з багатоаспектних модулів, структура яких відповідає побудові сучасної освітньої парадигми й містить методологічний, соціолінгвістичний, лінгводидактичний рівні.

Провідну ідею та основні положенні концепції конкретизовано в низці часткових припущень:

– поєднання в підручнику з мови навчання методологічного, соціолінгвістичного, лінгводидактичного рівнів, що реалізуються в системі аспектів підручника, формує ефективну навчальну модель, використання якої при створенні підручників дозволить значно підвищити рівень засвоєння мовного матеріалу та формування мовленнєвих і комунікативних умінь;

– основою формування дидактичної системи навчання студентів вищих навчальних закладів є визначення її методологічного рівня, що передбачає розробку аксіологічних, ціннісних засад, тому виявлення та відображення в підручнику з російської мови аксіологічного аспекту значно підвищує ефективність використання навчальної книги;

– уведення до системи підручника на її методологічному рівні акмеологічного аспекту, що орієнтує на формування зрілої професійної особистості, сприятиме зростанню мотивації засвоєння мови та успішності навчання;

– об'єднання на методологічному рівні підручника освітнього (вміння навчатися, в тому числі самостійно), компетентнісного, особистісно-орієнтованого, проблемного та стратегічного аспектів є основою формування засобами навчальної книги діяльнісних засад здобування знань і формування навчальних умінь;

– на соціолінгвістичному рівні підручника розробка та застосування його міжкультурного та комунікативно-когнітивного аспектів, виявлення та формування когнітивної складової мовних вправ та мовленнєвих завдань удосконалюватиме міжкультурну та комунікативну компетенцію студентів;

– упровадження в підручнику аспекту ефективного мовного освітнього середовища формуватиме вміння міжкультурного спілкування в усіх комунікативних сферах;

– співвіднесення вимог до володіння іноземними студентами російською мовою навчання з сучасними європейськими рівнями мовної компетенції буде мотивуючим чинником підвищення якості мовної підготовки;

– на лінгводидактичному рівні розробка метамовного та семіотико-поліграфічного аспектів, що є планом вираження його змісту, сприятиме реалізації вищеназваних аспектів методологічного та соціолінгвістичного рівнів і формуванню комунікативно-інформаційної культури студентів.

Методологічну основу дослідження становлять філософські принципи об'єктивності, науковості та історизму, положення про теорію пізнання й поетапне формування розумових дій та понять, особистісно-діяльнісний, аксіологічний, гуманістичний та культурологічний підходи до формування мовної особистості; синергічний підхід до управління навчальною системою шляхом дидактично правильно організованих впливів, законодавчі акти й концепції сучасної вищої освіти.

Розв'язання поставлених завдань і перевірку припущень здійснено з використанням таких методів дослідження: теоретичних (аналіз наукових джерел з питань методології, психології, психолінгвістики, дидактики, культурології, методики викладання іноземних мов - для формулювання теоретико-методологічних засад дослідження, а також системний структурно-функціональний аналіз підручників, навчальних посібників і програм з мови навчання для іноземних студентів - з метою визначення здобутків та проблем практичного підручникотворення); емпіричних (анкетування, педагогічне спостереження, бесіда, метод експертної оцінки - для уточнення та корегування проблемних чинників дослідження); експериментальних (констатувальний, формувальний, контрольний експерименти - для з'ясування початкового рівня навченості, впровадження моделі та перевірки її ефективності); метод моделювання (для конструювання моделі підручника з мови навчання), методи тестування та статистичної обробки результатів контролю й результатів дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше теоретично обґрунтовано та методично розроблено багатоаспектну модель підручника з російської мови для іноземних студентів ВНЗ України; уперше у вітчизняній лінгводидактиці перевірено стан теоретичної та практичної розробки проблем створення підручника з російської мови навчання для іноземних студентів; визначено основні функціональні складові (аспекти) та структурно-змістові елементи (модулі) підручника, що формують його методичну систему, виділено й розроблено методичний апарат цих аспектів:

- на методологічному рівні: обґрунтовано та розроблено аксіологічний і акмеологічний аспекти; уточнено особистісно-орієнтований, компетентнісний, освітній (самостійної мовної освіти), стратегічний, проблемний аспекти;

- на соціолінгвістичному рівні обґрунтовано аспект ефективного освітнього мовного середовища, визначено засади переходу на нову систему рівнів володіння іноземними студентами мовою навчання (російською), подальшого розвитку набули міжкультурний і комунікативно-когнітивний аспекти;

- на лінгводидактичному рівні визначено складові метамовного аспекту, уточнено вимоги до семіотико-поліграфічного аспекту та інваріантні характеристики підручника, актуальні для мови навчання іноземних студентів в іншомовному соціокультурному середовищі.

Результати теоретичного дослідження доповнено розробкою методичного забезпечення аспектів підручника, ефективність якого підтверджено висновками експериментального навчання.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дослідження забезпечено методологічною базою його вихідних положень, використанням комплексу методів, що адекватні предмету, меті та завданням дослідження, опрацюванням теоретичної джерельної бази з питань педагогіки, психології, лінгвістики, методики викладання іноземних мов, психологічним та методичним підґрунтям матеріалів експериментального навчання та його позитивними результатами.

Наукове значення роботи полягає у визначенні основних шляхів удосконалення підручника з мови навчання іноземних студентів у нерідному соціокультурному середовищі. Кожний із аспектів інваріантної моделі є перспективним напрямом методичних досліджень з метою розвитку теорії підручника, оптимізації навчального процесу. Запропонована модель є завершеною, але не закритою методичною структурою, розширення її можливе завдяки новим аспектам відповідно до змін вимог суспільства і цілей вищої освіти.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні багатоаспектної моделі підручника з російської мови навчання для іноземних студентів ВНЗ України. Цінність зазначеної моделі визначається тим, що вона є інваріантною і може використовуватись авторами у створенні та методичній експертизі підручників з інших мов навчання під час здобування студентами вищої освіти в іншомовному середовищі.

Включення до складу моделі підручника багатоаспектних модулів, що реалізують вимоги аксіологічного, акмеологічного, компетентнісного, освітнього, особистісно-орієнтованого, стратегічного, комунікативно-когнітивного, міжкультурного аспектів, аспекту ефективного мовного середовища сприяє особистісному та розумовому розвитку іноземного студента, ефективному формуванню вмінь спілкування мовою навчання в усіх комунікативних сферах, дозволяє здійснити урахування якостей студента як носія культури та рівноправного учасника міжкультурного діалогу. Розробка метамовного та семіотично-поліграфічного аспектів значно покращує управління процесом сприйняття інформації підручника, створює ефективну структурно-функціональну систему навчальної книги.

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (акт упровадження, протокол № 9 від 23.06.09), Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (акт упровадження № 11-36, протокол № 3 від 26.11.09), Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури (акт упровадження № 12-24/2139, протокол № 3 від 29.10.09), Криворізькому технічному університеті (акт упровадження, протокол № 2 від 21.09.09), Запорізькому державному медичному університеті (акт упровадження, протокол № 1 від 28.08.09), Одеській національній академії харчових технологій (акт упровадження № 4/70, протокол № 5 від 16.12.09), Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (акт упровадження № 1/3579, протокол № 3 від 16.06.09), Донецькому національному університеті (акт упровадження № 57/01.26/6.11, протокол № 4 від 17.12.09), Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (акт упровадження № 66-05/373-08, протокол № 5 від 23.12.09), Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (акт упровадження, протокол № 5 від 22.12.09).

Особистий внесок здобувача полягає в: а) розробці теоретичних і практичних засад створення підручника з російської мови навчання для іноземних студентів ВНЗ України; б) створенні навчальних посібників з української та російської мов як іноземних, що враховують доведені автором вимоги; в) науковому та методичному керівництві підготовкою комплексу підручників та навчальних посібників з української та російської мов для іноземних студентів окремих факультетів ХНУ імені В. Н. Каразіна, г) участі в розробці програм мовної підготовки іноземців, зокрема програми з української мови для ВНЗ III - IV рівнів акредитації, затвердженої МОН України.

У посібнику «Знакомьтесь: Украина» автором реалізовано міжкультурний, комунікативно-когнітивний аспекти підручника й аспект ефективного мовного середовища; у посібнику для студентів-філологів «Введение в специальность: Введение в языкознание. Введение в литературоведение» (у співавторстві) впроваджено акмеологічний, аксіологічний, компетентнісний, комунікативно-когнітивний аспекти підручника; у посібниках «Практическое пособие по грамматике русского языка. Филологический профиль», «Грамматика русского языка. Филологический профиль» для студентів другого року навчання та «Грамматика русского языка. Филологический профиль» для студентів третього-четвертого років навчання (у співавторстві) впроваджено аксіологічний, акмеологічний, компетентнісний, комунікативно-когнітивний аспекти.

Розроблений автором навчальний курс «Лінгвокраїнознавство» для студентів факультетів іноземних мов, що побудований на аксіологічних, акмеологічних, компетентнісних, міжкультурних, комунікативно-когнітивних засадах, формує аспект ефективного мовного середовища.

За розробленою методикою створено навчальний посібник «Знайомтесь: Україна» (у співавторстві, нами підготовлено розділи 1 - 3, за нашою редакцією) для студентів-іноземців, що навчаються українською мовою. Це доводить інваріантний характер багатоаспектної моделі підручника.

Експериментальна база дослідження: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Криворізький технічний університет, Запорізький державний медичний університет, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Одеська національна академія харчових технологій, Донецький національний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

Етапи наукового дослідження. Дослідження здійснювалося в 3 етапи: на першому етапі (1999 - 2003) вивчено стан теоретичної розробки проблем підручника з мови навчання для іноземних студентів, проаналізовано досвід створення та використання підручників і навчальних посібників, з'ясовано теоретичні та практичні засади проблеми, окреслено межі наукового пошуку; на другому етапі (2003 - 2006) - виявлено суперечності, які існують у навчальному процесі, що дозволило визначити мету, об'єкт, предмет дослідження, проведено констатувальний експеримент, з'ясовано рівень мовної підготовки студентів-іноземців; на третьому етапі (2006 - 2009) обґрунтовано аспекти підручника з російської мови для іноземних студентів, створено багатоаспектну інваріантну модель підручника, на матеріалі російської мови експериментально перевірено її методичну доцільність та ефективність, статистично опрацьовано результати такої перевірки.

Апробація результатів наукового дослідження. Основні положення та результати дослідження обговорювалися на засіданнях науково-методичного семінару та засіданнях кафедри мовної підготовки іноземних громадян ХНУ імені В. Н. Каразіна, висвітлювалися в доповідях і повідомленнях на конференціях різного рівня:

міжнародних: науково-практичних конференціях: «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі» (Харків, 1997 - 2009); міжнародній науковій конференції з актуальних проблем семантичних досліджень (Харків, 1997), «Сучасні технології підготовки фахівців в умовах подальшого розвитку вищої освіти України» (Харків, 2005); «Проблемы функционирования и преподавания русского языка в Украине» (Харків, 2006 -2009); «Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке». Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ (Болгарія, Велико-Тирново, 2006); «Мова і культура» (Київ, 2008, 2009), «Обучение иностранных студентов в иноязычной среде: лингвометодический, психологический и информативный аспекты» (Харків, 2007), «Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур» (Белгород, 2007), «Язык как инструмент познания и зеркало эпохи» (Сімферополь, 2007); «Русский язык в начале XXI века. Проблемы развития, функционирования, преподавания». Международная научная конференция, посвященная Году русского языка (Угорщина, Печ, 2007); «Сучасні стратегії мовної підготовки іноземних студентів-нефілологів» (Запоріжжя, 2008); «Русский язык в мировом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет» (Польща, Варшава, 2008); «Реализация традиционных методов и поиск инноваций в процессе подготовки иностранных студентов в современном высшем учебном заведении» (Харків, 2008);

всеукраїнських: «Проблеми оптимізації процесу викладання іноземних мов (російської як іноземної, української, англійської та ін.) у вищих медичних закладах освіти» (Сімферополь, 2006); «Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе» (Київ, 2006, 2009);

міжвузівських: «Актуальные вопросы обучения студентов-нефилологов украинскому и русскому языку на современном этапе» (Харків, 1996), «Переклад у XXI столітті» (Харків, 2005).

Публікації. Основні положення та результати наукового дослідження відбито в опублікованих після захисту кандидатської дисертації 73 наукових працях, у тому числі - 54 одноосібних. Надруковано одноосібну монографію «Учебник по языку обучения для иностранных студентов в русле современной образовательной парадигмы (Теория и практика создания учебника по языку обучения для иностранных студентов вузов Украины)», видано колективну монографію, 10 навчальних посібників, 28 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до них і загальних висновків, що становить 432 сторінки, додатків з матеріалами констатувального, формувального та контрольного експериментів, матеріалами термінологічного мінімуму, емоційно-оцінювального мінімуму, списку використаних джерел (478 найменувань), списку проаналізованих підручників і навчальних посібників (234 найменування). Робота містить 25 таблиць і 9 рисунків.

Сформульовані концепція, мета й завдання дослідження визначили його логіку і структуру.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету і завдання, об'єкт і предмет, сформульовано концепцію дисертації, мотивовано методи дослідження та його методологічну основу, розкрито наукову новизну та теоретичне значення, практичну значущість роботи, особистий внесок здобувача. Подано інформацію про апробацію та впровадження результатів дослідження.

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади підручника з російської мови для іноземних студентів ВНЗ України» проведено аналіз основних наукових напрямів та положень, що впливають на процес підручникотворення в галузі мовної підготовки іноземців.

Для визначення термінологічного простору дослідження обґрунтовано термін «мова навчання», його роль у формуванні професійної особистості іноземця під час навчання в українському ВНЗ. Мова навчання іноземних студентів - це мова, засобами якої вони одержують професійну освіту в умовах іншомовного середовища. Комунікативні потреби іноземців під час навчання української або російської мови ідентичні, тому вимоги до підручників, що забезпечують мовну підготовку, збігаються. Цей висновок зроблено за результатами аналізу навчальних програм з української та російської мов для іноземних студентів для початкового та основного етапів навчання. Функції і завдання мови навчання іноземних студентів більш складні, ніж функції іноземної мови, коли вона є тільки навчальним предметом під час здобуття вищої освіти рідною мовою в рідному мовному середовищі. Мовна підготовка іноземних студентів повинна забезпечити засоби спілкування в усіх комунікативних сферах: навчально-професійній, соціокультурній, суспільно-політичній, діловій, побутовій.

Методологічні та загальнопедагогічні засади дослідження визначено на основі концепцій комплексного підходу та оптимізації навчального процесу Ю. К. Бабанського, І. А. Зязюна, теорії підручника В. П. Безпалька, Д. Д. Зуєва та В. В. Краєвського, теорії підручника з російської мови як іноземної А. Р. Арутюнова і М. М. Вятютнєва, культурологічних засад навчання мови Є. М. Верещагіна, В. Г. Костомарова, В. В. Воробйова, Н. Й. Волошиної, Н. П. Тропіної, теорії навчання В. І. Загвязинського, методології науково-педагогічного дослідження М. Н. Скаткіна.

Вивчення іноземної мови - складний психологічний процес, в якому функціонують три основні взаємодіючі складові: викладач - підручник - студент. Метою створення нової навчальної системи є формування в студента умінь і навичок, які не могли бути сформовані засобами існуючих навчальних систем. Тому вивчення можливостей особистості студента, його здатності сприйняти нові методи навчання завжди є наріжним каменем побудови новітніх навчальних технологій.

Сутність пізнавальної діяльності та основні психологічні характеристики процесу вивчення нерідної мови з'ясовано в роботах В. А. Артемова, А. Г. Асмолова, Б. В. Бєляєва, Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна, Т. М. Дрідзе, М. І. Жинкіна, І. О. Зимньої, З. І. Кличнікової, О. М. Леонтьєва, О. О. Леонтьєва, Б. Ф. Ломова, С. К. Фоломкіної.

Характеристики сучасного освітнього процесу висувають до майбутніх фахівців вимоги, що передбачають досягнення професійних вершин. У навчанні іноземної мови це проектується на оволодіння навичками та вміннями мовленнєвої діяльності перш за все в навчально-професійній сфері спілкування, формування вмінь удосконалення діяльності з засвоєння мови та користування нею.

Принципово важливим є висновок про те, що під час навчання іноземних студентів мова (українська, російська, англійська) є не тільки навчальним предметом, а й засобом особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців. Це робить мову навчання інструментальною цінністю, що є засобом засвоєння цінностей-цілей. У зв'язку з цим актуальними стають аксіологічні (ціннісні) та акмеологічні засади організації навчальної діяльності (А. А. Деркач, Г. С. Данилова), принципи особистісно-орієнтованого навчання (В. В. Серіков, І. С. Якіманська). Сучасний компетентнісний підхід (І. Д. Бех, С. Бондар, О. І. Локшина, О. Я. Савченко) також має бути врахований у принципах побудови навчальної книги. Необхідно навчати самостійно здобувати знання та формувати навчальні вміння. Такі вимоги роблять актуальними розвиток освітніх стратегій, навичок усвідомлювати та вирішувати проблеми, що постають у процесі засвоєння мови.

Необхідно зазначити, що аксіологічні (В. П. Андрущенко), акмеологічні (З. Ф. Сіверс), компетентнісні (М. Ф. Степко, О. В. Овчарук, О. І. Пометун), особистісно-орієнтовані (І. Д. Бех), проблемні (А. В. Фурман), стратегічні та освітні (М. В. Давер, І. Б. Мангус) принципи організації навчального процесу актуальні для засвоєння будь-якого предмету, тому відносимо їх до методологічного рівня освітньої парадигми. Реалізація таких принципів та підходів - завдання однойменних аспектів підручника.

Навчальна книга - модель освітнього процесу, тому в підручнику з російської мови навчання мають знайти відображення всі рівні мовної системи (фонетика, лексика, словотвір, граматика, стилістика). Лінгвістичні засади вивчення іноземних мов розроблено в дослідженнях Л. В. Щерби, Н. Д. Арутюнової, М. В. Всеволодової, Г. О. Золотової, Г. В. Колшанського, О. О. Лаптєвої, І. Г. Милославського, Г. І. Рожкової.

Методичні вимоги до викладання основних аспектів іноземної мови (російської як іноземної) відображено в дослідженнях практичної спрямованості (А. О. Акішина, З. І. Ієвлева, О. Д. Митрофанова, В. Л. Скалкін, І. П. Слєсарева).

Головним результатом розвитку методики викладання мов, зокрема іноземних, стає комунікативна парадигма (Є. П. Голобородько, В. К. Іваненко, В. Г. Костомаров, Р. П. Мільруд, О. Д. Митрофанова, Г. О. Михайловська, Ю. І. Пассов, М. І. Пентилюк, А. М. Щукін). Діяльність викладача повинна бути спрямована на формування у студентів умінь і навичок спілкування в усіх комунікативних сферах за допомогою всіх видів мовленнєвої діяльності (В. К. Іваненко, В. І. Статівка). Успішна взаємодія викладача та студента можлива лише за умов урахування реальних комунікативних потреб студента (О. Д. Митрофанова, Л. Б. Трушина). Необхідною вимогою організації навчального процесу вважають його індивідуалізацію (С. Ю. Ніколаєва, О. О. Заболотська) або особистісно орієнтовану парадигму (І. Л. Бім, Р. П. Мільруд).

Розвиток мовної особистості відбувається в двох напрямах: оволодіння певним обсягом знань (мовною картиною світу - Ю. М. Караулов, Н. П. Тропіна) і засвоєння засобів діяльності, якими ці знання здобуваються. Якщо в багатьох науках результат навчання оцінюється за параметром «знання», то в засвоєнні мови головний критерій успішності - сформованість умінь мовленнєвої діяльності. Бажання краще зрозуміти, як людина осмислює нову інформацію іноземною мовою, які передумови її ефективного застосування призвели до трансформації комунікативних принципів навчання мови в комунікативно-когнітивні (М. В. Давер, О. Д. Митрофанова, М. І. Пентилюк). Їхнє відображення в характеристиці сучасної освітньої парадигми формує комунікативно-когнітивний підхід, який втілюється в однойменному аспекті підручника.

Оволодіння іноземною мовою передбачає входження в культуру цієї мови. Лінгвокраїнознавчий підхід у методиці (Є. М. Верещагін, В. Г. Костомаров, Г. Д. Томахін, Т. М. Чернявська) розширюється до культурологічного (В. В. Воробйов, Ю. Є. Прохоров, Л. В. Скуратівський), та міжкультурного. Науковцями та викладачами усвідомлено необхідність розробки принципів навчання в «діалозі культур» (А. Л. Бердичевський, О. Д. Митрофанова. В. М. Шаклеїн). Змістом іншомовної освіти є саме іншомовна культура, становлення духовності та моралі особистості (Ю. І. Пассов, Л. В. Кібірева, Е. Колларова). Відображення цих ідей у структурі освітньої парадигми формує міжкультурний підхід та вимагає його втілення у відповідному аспекті підручника.

Процес навчання мови відбувається одночасно з процесами соціалізації та адаптації студента в українському суспільстві. Підручник з мови навчання повинен стати основним засобом, що реалізує ці завдання, а тому його важливим аспектом стає створення ефективного освітнього середовища. (Г. К. Кречетніков, О. І. Суригін). Освітнє мовне середовище - методичний конструкт, що є моделлю іншомовної сфери існування іноземного студента. Складність його побудови засобами підручника полягає в необхідності врахування всіх чинників, що впливають на організацію навчального процесу і входження студента в нову соціокультурну дійсність.

Мовна підготовка іноземних студентів структурована відповідно до курсів навчання, вимоги до володіння мовленнєвими вміннями сформульовані також для початкового (підготовчого факультету) та основного етапів навчання (з першого по четвертий курс для студентів-нефілологів та з першого по п'ятий - для філологів). Європейська мовна освіта перейшла до визначення якості комунікативної компетенції за рівнями володіння іноземними мовами. Для російської мови також створена така схема оцінювання. З метою входження української системи вищої освіти до європейського освітнього простору необхідне переосмислення вимог до мовної підготовки іноземних студентів на відповідних засадах. Підручники мають бути орієнтовані на рівень володіння мовою.

Міжкультурний, комунікативно-когнітивний аспекти, аспект ефективного мовного освітнього середовища та рівнева система оцінювання створюють соціолінгвістичній рівень освітньої парадигми та відповідний параметр підручника з мови навчання (російської).

Практична реалізація методологічних і соціолінгвістичних підходів здійснюється на лінгводидактичному рівні. Матеріальною основою втілення методів, принципів і підходів є метамова підручника (його терміносистема, система операторів навчальних завдань і гнучка інтегративна система вправ, ієрархія текстів) та його семіотико-поліграфічне оформлення.

Підсумком першого розділу дослідження є систематизація вимог сучасної освітньої ситуації, представлення їх у вигляді структури освітньої парадигми, яка складається з методологічного, соціолінгвістичного, лінгводидактичного рівнів. Інтерпретація таких вимог з метою вдосконалення мовної підготовки іноземних студентів формує завдання підручника з російської мови навчання, що можуть бути вирішені засобами однойменних аспектів підручника.

Таким чином, уважаємо, що сучасна освітня ситуація вимагає створення багатоаспектного підручника, на методологічному рівні якого передбачаються аксіологічний, акмеологічний, компетентнісний, особистісно-орієнтований, освітній, стратегічний та проблемний аспекти.

Соціокультурний рівень формують міжкультурний, комунікативно-когнітивний аспекти, аспект ефективного освітнього мовного середовища, система рівнів володіння мовою, відповідна до європейської шкали мовних компетенцій.

Лінгводидактичний рівень складають метамовний та семіотико-поліграфічний аспекти.

Другий розділ «Сучасний стан розробленості проблем підручника з російської мови для іноземних студентів у теорії та практиці» присвячено аналізу теоретичних положень щодо методологічного, соціолінгвістичного, лінгводидактичного рівнів підручника та аспектів, що їх складають, а також реалізації названих методичних конструктів у практиці створення підручників з російської мови для іноземних студентів.

Теорія підручника з російської мови навчання розвивається в річищі теорії підручника іноземної мови і входить до її складу як невід'ємна частина. У методиці викладання російської мови як іноземної накопичено найбільший досвід використання її як мови навчання, тобто не як навчального предмета, а освітньої дисципліни, засобу отримання професійної освіти і лінгвокультурної адаптації в умовах іншомовного середовища.

У методиці викладання іноземних мов підручник розглядається як модель системи навчання, що існує в той чи інший історичний період та відображає стан теорії та практики навчання (І. Л. Бім, Р. П. Мільруд). Підручник реалізує основні методичні категорії: цілі, засоби, зміст та методи навчання (В. П. Беспалько, М. М. Вятютнєв, Д. Д. Зуєв, Я. П. Кодлюк, І. Я. Лернер, А. М. Щукін). Зазначені категорії визначають принципи та загальну стратегію підручника, його структуру, тобто його компоненти як комплексу, розподіл навчального матеріалу на підрозділи, уроки (А. Р. Арутюнов).

У теоретичній розробці методологічного рівня підручника з російської мови для іноземних студентів можна констатувати відсутність аксіологічних (ціннісних) та акмеологічних (професійного росту) вимог до його створення. Щодо компетентнісного аспекту, то на теоретичному рівні розглянуто одну його складову - змістовну, що знаходить вираження в розробці проблем навчання мови спеціальності. Цим питанням присвячено дослідження О. Д. Митрофанової, Є. І. Мотіної, Г. О. Золотової. Алгоритм розуміння наукового тексту за допомогою оволодіння лінгвістичними засобами - маркерами функціонально-комунікативних блоків - запропонований Н. В. Піротті. В українській лінгводидактиці система, близька до нашого розуміння компетентнісного підходу, розроблена О. М. Горошкіною. Компетентність як загальна здатність і готовність до продуктивної діяльності, результативний блок, сформований на основі знань, досвіду, вмінь, відношень (С. Бондар) ще не була предметом вивчення фахівців з викладання російської мови як іноземної. Щоб принцип урахування спеціальності студента, який давно довів свою доцільність, набув якостей, що відповідають акмеологічним вимогам і формують компетентність, він потребує розвитку й удосконалення. Першим етапом цього процесу вважаємо створення моделі особистості студента, що знайде відображення в новому типі програми - програмі для студента, що буде формулювати вимоги до студента у формі «я вмію» або «для досягнення певних професійних цілей я використовую певні мовленнєві вміння».

Деякі передумови розробки особистісно-орієнтованого підходу в галузі викладання російської мови як іноземної створені дослідженнями О. Каган, яка описала основні когнітивні типи учнів (контекстно-незалежний, контекстно-залежний, послідовно-аналітичний та глобально синтетичний) та запропонувала оптимальні для кожного типу стратегії навчання для етапів здобування, зберігання та вилучення знань. Запропонована система створена для засвоєння мовних знань і вимагає розвитку з метою формування вмінь мовленнєвої діяльності.

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.