• Analysis of the process of forming a model of "competitive space" of the aviation industry taking into account environmental and innovation factors. The parameters for assessing the competitiveness of aviation services enterprises in their analysis.

  статья (120,0 K)
 • Approaches to definition of economic essence of profit. The different types of approaches to the assessment of income and expenses. Subjects of entrepreneurial and non-entrepreneurial activities, structure of financial results of these entities.

  статья (217,2 K)
 • Развернутый анализ учебного пособия Е.Б. Филинковой "Психология российского предпринимательства". Характеристика современного состояния психологии предпринимательства, ключевые проблемы ее развития. Отношение российских предпринимателей к риску.

  анализ книги (81,0 K)
 • Причины экономического кризиса в Америке, пути его разрешения. Понятие и сущность рынка и рыночной экономики, их регулирование в период "Великой депрессии". Характеристика направлений антикризисной программы американского правительства, их последствия.

  курсовая работа (40,9 K)
 • Определение понятия "Великая депрессия". Исследование предпосылок и последствий краха существующего экономического строя. Характеристика процесса становления системы регулируемого капитализма. Программа выхода из кризиса "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта.

  эссе (19,3 K)
 • Розгляд прикладів емірації кращих наукових кадрів, які створили найбільші інжинірингові та технологічні компанії у розвинених державах, що підкорили світові ринки. Аналіз відмінностей у функціонуванні національного та закордонного наукового середовища.

  статья (132,8 K)
 • Понятие и механизм развития "голландской болезни". Признаки "голландской болезни" в экономике России и методы борьбы с ней. Способы нейтрализации угрозы превращения России в сырьевой придаток стран Запада и государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

  реферат (27,1 K)
 • Сырьевая ориентация экономики Российской Федерации, ее проблемы и последствия. Понятие "голландской болезни", история, механизм развития, негативное влияние и зависимость страны от конъюнктуры мировых рынков. Российский феномен и его воздействие.

  курсовая работа (30,5 K)
 • Принципи побудови економіки знань в процесі глобалізації світової економіки. Вплив вступу світової економіки в новий етап розвитку економіки знань. Сучасні чинники економічного зростання. Принципові ознаки та основні пріоритети економіки знання.

  статья (27,3 K)
 • Виникнення школи фізіократів у Франції XVIII століття. Теоретичний аналіз обороту річного валового та чистого продуктів в натуральній і грошовій формах, рух товарно-грошових потоків в масштабі економіки в науковій праці Ф. Кене "Економічна таблиця".

  презентация (725,7 K)
 • Визначення шляхів формування й функціонування економіки, спрямованої на збереження благополуччя суспільства, за рахунок ефективного використання природних ресурсів. Ознайомлення із стратегічними пріоритетами "зелених" реформ на регіональному рівні.

  статья (191,5 K)
 • Проблема досягнення необхідної збалансованості між розвитком суспільного виробництва та станом навколишнього середовища. Збалансованість як запорука економічного й соціального прогресу як сучасного суспільства, так і прийдешніх поколінь та суспільства.

  статья (251,3 K)
 • Сущность и основополагающие принципы Зеленой экономики как особого направления в науке, история ее формирования и развития. Стратегия вхождения в данную систему Казахстана, анализ тенденций и перспектив. Семь ключевых направлений развития и управления.

  контрольная работа (20,8 K)
 • Обґрунтування питань про ступінь використання у виробничому процесі власних засобів виробництва. Використання власних засобів праці та закупівля напівфабрикатів або комплектуючих виробів. Залежність підприємства від коливань ринкової кон'юнктури.

  контрольная работа (13,1 K)
 • Причини дефіциту кваліфікованих кадрів у сільському господарстві. Обґрунтування пропозицій щодо його подолання зусиллями держави, навчальних закладів, підприємців. Досвід провідних сільськогосподарських підприємств щодо підбору і навчання персоналу.

  статья (415,9 K)
 • Подходы к объяснению равновесия товарного рынка: классический и кейнсианский. Функция потребления Кейнса. Особенности мультипликатора, его общая формула. Понятие совокупного спроса и предложения. Причины неизменной популярности кейнсианской теории.

  реферат (149,6 K)
 • Обеспечение устойчивого динамического равновесия. Теория Кейнса как источник системы экономических взглядов. Особенности левого направления кейнсианцев. Теория ценности П. Сраффы. Анализ фундаментальных проблем современного капитализма Д. Робинсон.

  реферат (23,0 K)
 • Аналіз основних концепцій економічного зростання. Характеристика циклічності розвитку світового господарства. Аналіз основних причин гальмування економічного росту в світі і перспективи економічних змін у світовій економіці на період до 2020 року.

  статья (83,1 K)
 • Розгляд витоків виникнення теорій "людського капіталу" та "людського потенціалу", їх основних засад та підходів до їх аналізу. Внесок Г. Беккера в створення та розвиток теорії людського капіталу. Шляхи розвитку та зміцнення людського потенціалу.

  статья (299,1 K)
 • Возникновение субъективного направления экономической мысли как первого и второго этапов "маржинальной революции". Изучение экономических учений Менгера, О. Бем-Баверка и Ф. Визера. Учения А. Маршалла, Дж.Б. Кларка, У. Джевонса и Л. Вальраса, В. Парето.

  курсовая работа (37,3 K)