• Анімізм та шаманізм як віра в існування душі і духів, в натхненність усієї природи та в особливо могутні надприродні можливості стародавніх професійних служителів культу. Основні риси шаманізму, елементи екзальтації та їх залишки у сучасних релігіях.

  реферат (18,8 K)
 • Поняття та сутність анімізму. Зародження релігій в віруваннях та обрядах первісних людей. Первісні уявлення про душу і духовні сутності які лежать в основі релігії за концепцією Тайлора. Категорії міфологічних героїв: Боги, деміурги, духи, прабатьки.

  реферат (23,7 K)
 • Виды духовности: от Бога и от Сатаны. Прелесть как состояние человека, находясь в котором он уверен в собственной святости, правильности пути, а на самом деле находится во власти диавола и идет по пути погубления души. Опасность дара чудотворений.

  реферат (31,2 K)
 • Аналіз та деталізація процесів врегулювання нормативно-правового забезпечення щодо богословської освіти в Україні. Аналіз і оцінка діяльності Громадської ради з питань співпраці з церквами і релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки.

  статья (30,8 K)
 • З’ясування особистісних викликів з точки зору гендерних перспектив при становленні та формуванні індивідуальної релігійності православного віруючого. Статева природа людини. Сучасні трансформації богословської рефлексії над антиномією "чоловік-жінка".

  статья (23,3 K)
 • Розкриття культурних, типологічних та світоглядно-доктринальних особливостей антитринітаризму в Україні, його становлення й еволюції. Визначення джерел віровчення та форм ідеологічної трансформації. Аналіз антитринітарних течій у міжконфесійному житті.

  автореферат (33,2 K)
 • Сатанізм - окультно-релігійні уявлення, що є антитезою християнства і опозицією до прийнятих в суспільстві морально-правових принципів. Аналіз жанрових особливостей важкого року як музичного напряму. Приклади сатанинських проявів у "хеві металі".

  статья (15,2 K)
 • Ознакомление с образом Адониса в европейском искусстве античности, Возрождения и Нового времени. Исследование и анализ отличительных особенностей Адониса - одного из самых популярных персонажей античной живописи (помпейских фресок, вазописи) и пластики.

  презентация (731,1 K)
 • Анализ понятий мифа и мифологии, их значение в жизни человека и культуре. Выражение общечеловеческих ценностей и социальных норм в мифологии. Соотношение мифологии с другими философскими понятиями. Основные тематические циклы мифов и их содержание.

  реферат (34,1 K)
 • Религиозная вера как один из важнейших компонентов религиозного сознания. Подходы к исследованию религиозной веры, ее функционирования и роли в жизни верующего. Иллюстрация положения о религиозной вере как одном из видов универсального механизма веры.

  статья (27,6 K)
 • Рассмотрение попыток создания религии государственными властями, исходя из политических интересов. Религиозная реформа древнеегипетского фараона Аменхотепа IV. Создание культа Верховенства Существа якобинцами в ходе Великой французской революции.

  статья (50,0 K)
 • Принципы аскетического богословия Евагрия, восходящие к Оригену. Жизнь деятельная и созерцательная. Очищение от страстей и помыслов как "духовная брань" с "противными силами". Девять главных добродетелей, соответствующих трехчастному устройству души.

  сочинение (22,8 K)
 • Проблема воскресения тела в христианской антропологии I–II вв. н. э. Представления о теле и душе в античной философии. Истоки антропологических идей Афинагора. Анализ содержания и основные направления исследования трактата "О воскресении мертвых".

  дипломная работа (193,8 K)
 • "Священні письмена" як джерело соціальних уявлень і суспільної свідомості. Концепція для виокремлення конкретних трендів у релігійному розвої сьогодення під назвою «Конвергентні процеси у релігійному житті другої половини ХХ — початку ХХІ сторіччя.

  статья (133,8 K)
 • Продовження інтегральної лінії Католицької церкви після ІІ Ватиканського собору - одна з ключових рис, що характеризує Понтифікат папи Римського Франциска. Віра - онтологічний стан людини в якому вона здатна усвідомлювати наявність духовного світу.

  статья (10,8 K)
 • Проекція релігійних установок на поведінку як один з суттєвих показників індивідуальної релігійності православного віруючого. Сімейне виховання, вплив найближчого оточення, спілкування з одновірцями - головні чинники належності людини до православ’я.

  статья (14,4 K)
 • Відтворення біблійного образу людини та створеної християнством на його основі антропологічних, етичних і соціальних поглядів як загальну змістовну базу православного, католицького і протестантського проповідувань. Християнське проповідування в Україні.

  автореферат (35,5 K)
 • Аналіз сучасного християнського проповідування в Україні. Напрямки розвитку християнської антропології в цілому та її конфесійних різновидів. Виявлення конфесійних відмінностей проповідування через практичне вираження в ньому розуміння природи людини.

  автореферат (42,0 K)
 • Сутність християнських конфесій в сучасній Україні. Функціональна роль релігійного проповідування. Концептуальні основи Біблійного вчення. Трансформації християнського світогляду та християнської релігійності. Методи християнського проповідування.

  автореферат (45,2 K)
 • Исследование феномена конца света, отражённого в апокрифах. Стилистика написания и этические основы апокалиптических апокрифов, как и апокрифов в целом, их отличие от традиционных канонических текстов. Проблема авторитетности апокрифов и их авторства.

  статья (21,0 K)