• Анализ понятий мифа и мифологии, их значение в жизни человека и культуре. Выражение общечеловеческих ценностей и социальных норм в мифологии. Соотношение мифологии с другими философскими понятиями. Основные тематические циклы мифов и их содержание.

  реферат (34,1 K)
 • Религиозная вера как один из важнейших компонентов религиозного сознания. Подходы к исследованию религиозной веры, ее функционирования и роли в жизни верующего. Иллюстрация положения о религиозной вере как одном из видов универсального механизма веры.

  статья (27,6 K)
 • Принципы аскетического богословия Евагрия, восходящие к Оригену. Жизнь деятельная и созерцательная. Очищение от страстей и помыслов как "духовная брань" с "противными силами". Девять главных добродетелей, соответствующих трехчастному устройству души.

  сочинение (22,8 K)
 • Проблема воскресения тела в христианской антропологии I–II вв. н. э. Представления о теле и душе в античной философии. Истоки антропологических идей Афинагора. Анализ содержания и основные направления исследования трактата "О воскресении мертвых".

  дипломная работа (193,8 K)
 • "Священні письмена" як джерело соціальних уявлень і суспільної свідомості. Концепція для виокремлення конкретних трендів у релігійному розвої сьогодення під назвою «Конвергентні процеси у релігійному житті другої половини ХХ — початку ХХІ сторіччя.

  статья (133,8 K)
 • Відтворення біблійного образу людини та створеної християнством на його основі антропологічних, етичних і соціальних поглядів як загальну змістовну базу православного, католицького і протестантського проповідувань. Християнське проповідування в Україні.

  автореферат (35,5 K)
 • Сутність християнських конфесій в сучасній Україні. Функціональна роль релігійного проповідування. Концептуальні основи Біблійного вчення. Трансформації християнського світогляду та християнської релігійності. Методи християнського проповідування.

  автореферат (45,2 K)
 • Аналіз сучасного християнського проповідування в Україні. Напрямки розвитку християнської антропології в цілому та її конфесійних різновидів. Виявлення конфесійних відмінностей проповідування через практичне вираження в ньому розуміння природи людини.

  автореферат (42,0 K)
 • Список апостолов согласно Евангелию от Матфея, апостольское служение. Семьдесят апостолов и их почитание. Новые апостолы и равноапостольные святые. Евангелие от Марка и Иоанна. Оценки деятельности Кирилла и Мефодия, их биография. Апостольские правила.

  реферат (50,3 K)
 • Розгляд православного вчення про Бога Трійцю. Осмислення апофатичного характеру православної тріадології. Обґрунтування єдиноначальності Бога, встановлення незворотних співвідношень, які дають можливість відрізняти дві інші іпостасі від іпостасі Отця.

  статья (24,8 K)
 • Відлік історії мусульманської цивілізації, її становлення та розвиток. Значення та роль шаріату у житті мусульманина. Шлях історичного поступу мусульманської цивілізації, розвиток буржуазного підприємництва. Місце фундаменталізму в ісламській релігії.

  реферат (45,0 K)
 • Эпоха существования Арабского халифата. Положение арабов в покоренных ими землями. Принятие ислама христианами. Первые Аббасиды. "Золотой век" арабской культуры. Потеря политической власти халифов. Гонения на свободомыслие. Вторжение сельджуков.

  реферат (39,5 K)
 • Роль религии и духовенства в жизни народа и государства в XV в. Процесс присуждения права налогового иммунитета в Чухур-Садском беглярбегстве Азербайджана. Господствующие в азербайджанских землях мусульманские династии и их отношение к армянской церкви.

  реферат (22,5 K)
 • Знакомство с богиней плодородия, покровительницей женщин, животных и охоты, дочерью Зевса – Артемидой. Представление изображений богини на полотнах великих художников П. Рубенса и Ф. Буше и ее воплощений в скульптурах. Описание храма Артемиды в Эфесе.

  презентация (1,7 M)
 • Регулятивная, интегративная, защитная и коммуникативная функции архетипов. Значимость и роль первообразов в сохранении специфики культуры и религии. Особенности функционирования архетипов на уровне мифологии и религии, их генезис и классификация.

  статья (31,8 K)
 • Коротка біографія одного із видатних представників православного духовенства ХІХ ст. архієпископа Димитрія (Муретова) (1811-1883 рр.). Дослідження світогляду Димитрія на основі його проповідей. Вдосконалення освіти в Херсонській і Одеській єпархії.

  статья (20,9 K)
 • Сутність аскетичного ідеалу в православній традиції на основі релігієзнавчо-філософського аналізу. Можливість людини подолання власної гріховності. Духовне вдосконалення особи і суспільства, визначення його складових. Українська проповідницька культура.

  автореферат (37,1 K)
 • Изучение этических аспектов религиозного сознания с позиций презумпции атеистического радикализма в отношении конфессионально-регламентированных норм морали. Социологический анализ религии в контексте атеистических интенций эпистемологического поля науки.

  статья (28,3 K)
 • Наукові пошуки і розроблення концепцій функціонування релігії та атеїзму в духовному житті суспільства, що обумовлене реаліями, з якими стикається зараз розбудова демократичної української держави. Філософське осмислення процесу переоцінки цінностей.

  статья (19,6 K)
 • Ознакомление с мифами и правдой об Ахилле. Воспитание Ахилла и начало войны за Трою. Подвиги главного героя "Илиады". Смерть Ахилла и последующие предания. Описание образа данного полководца в литературе, изобразительном искусстве, в кинематографе.

  доклад (22,5 K)