• Аналіз позиції Великої Британії щодо різних подій тогочасного міжнародного життя. Принципи, засоби реалізації, регіональна специфіка британського зовнішньополітичного курсу в Європі та внутрішні і зовнішні фактори, які впливали на його здійснення.

  автореферат (40,2 K)
 • Вплив європейської політики ФРН на досягнення державної єдності німецького народу задля подолання воєнно-політичного розколу континенту. Еволюція підходів правлячих кіл ФРН до розширення ЄС, взаємовідносин з Францією та євроінтеграційного курсу України.

  автореферат (45,3 K)
 • Визначення рівня ефективності інституційних механізмів реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу у контексті набуття чинності Лісабонського договору. Дослідження основних можливостей, що відкриває для країн-партнерів "Східне партнерство".

  автореферат (59,1 K)
 • Передумови формування та розвитку європейської політики України. Стратегічне значення і роль в загальнодержавному зовнішньому курсі. Основні засоби упередження та уникнення можливих ризиків. Головні методи співробітництва країни з міжнародними фірмами.

  автореферат (87,6 K)
 • Провідні засади зовнішньої політики Франції в постбіполярний період. Основні процеси європейської інтеграції в реалізації зовнішньої політики Франції за президентства Жака Ширака. Особливості трансатлантичного виміру європейської політики Франції.

  автореферат (47,0 K)
 • Суспільно-політичний підхід в аналізі політичних питань європейської інтеграції. Невідповідність цивілізаційної ідентичності бажанню стати членом міжнародної організації, яка відповідає за політичне співробітництво на просторі певної цивілізації.

  автореферат (38,6 K)
 • Значення цивілізаційного підґрунтя сучасних європейських інтеграційних процесів, які виходять в воєнно-політичну площину. Можливості та засоби використання цивілізаційної теорії для прогнозування розвитку інтеграційних процесів у політичній сфері.

  автореферат (37,6 K)
 • Класифікація сільських територій у країнах Європейського Союзу. Концепція регіонів Організації економічного співробітництва. Огляд законодавчого поля використання термінів сільського напрямку. Аспекти розвитку сільських територій та їх проблемні питання.

  статья (130,8 K)
 • Процес становлення і розвитку європейської системи безпеки та правотворчої і правозастосовчої діяльності держав як суб'єктів міжнародного публічного права, що здійснюється в рамках світового співтовариства у сфері побудови європейської системи безпеки.

  автореферат (39,9 K)
 • Права людини, встановлені у Європейській соціальній хартії. Складові елементи адаптації і зміст адаптаційної діяльності держави. Відповідність трудового законодавства України положенням Хартії щодо забезпечення права людини на працю і зайнятість.

  автореферат (40,7 K)
 • Встановлення відповідності трудового законодавства України вимогам обов’язкових статей Хартії, необхідних для її ратифікації. Формулювання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Конституції, законодавчих актів. Проведення класифікації прав людини.

  автореферат (28,1 K)
 • Етапи розвитку європейського класичного мислення. Особливості системи знань про фундаментальні принципи буття й пізнання світу в період Нового часу. Сутність раціоналізму й емпіризму у філософії XVII-XIX ст. Тенденції пізнання епохи просвітництва.

  контрольная работа (36,1 K)
 • Системний характер сучасної міжнародної економічної діяльності, тенденції взаємодії її форм. Поняття міжнародного бізнес-середовища, система кількісних і якісних показників, сучасний стан та перспективи розвитку. Напрями адаптації міжнародної економіки.

  автореферат (46,0 K)
 • Розробка рекомендацій щодо ефективних напрямів адаптації до особливостей європейського бізнес-середовища міжнародної економічної діяльності України. Сучасні теоретичні підходи до вивчення міжнародного бізнес-середовища та визначення його структури.

  автореферат (52,3 K)
 • Становлення і функціонування європейської системи місцевого самоврядування. Аналіз особливостей природи, підходів щодо визначення, предмета і структури, перспектив розвитку європейського муніципального права як самостійної галузі європейського права.

  статья (402,6 K)
 • Характер формування, сутність, чинники та визначальні етапи розвитку Європейського права у галузі оподаткування. Його співвідношення з традиціями розвитку права у Європі. Поняття Європейського інтеграційного податкового права, його склад та зміст джерел.

  автореферат (48,3 K)
 • Європейська правова система. Джерела європейського права у галузі оподаткування. Наступність права (правових систем) як результат циклічного розвитку цивілізацій. Проблема гармонізації сучасної правової системи України з нормами європейського права.

  автореферат (73,4 K)
 • Ознайомлення з процесом домінування християнської теології у свідомості. Характеристика сутності мистецтва, як вираження духовного буття світу й людини. Вивчення архітектури і мистецтва Візантії. Аналіз літургії та карнавалу романської культури.

  реферат (51,0 K)
 • Зміна парадигми філософського мислення у XIX-XX ст. Основні проблеми та ідеї в європейській філософії XIX ст. Вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера. Сцієнтична філософія XIX ст. (позитивізм, емпіріокритицизм, марксизм). Антропологічна філософія XIX ст.

  реферат (32,4 K)
 • Поняття та історія розширення Європейського Союзу, його сучасний стан та подальші перспективи. Головні вигоди та ризики вступу до нього України, економічні та політичні фактори. Співпраця Уряду України з ЄС у розробці та реалізації спільних програм.

  реферат (44,1 K)