• Діяльність Української соціал-демократичної спілки на початку ХХ ст. Організація боротьби селян і сільських робітників у добу революції 1905-1907 років. Дослідження місця і ролі Української соціал-демократичної спілки в партійно-політичному русі.

  статья (36,8 K)
 • Аналіз емігрантської творчості Євгена Маланюка, біографічні відомості з життя письменника. Особливості поетичного стилю Маланюка, поезія міжвоєнного часу. Ліричний герой у збірці письменника "Стилет і стилос". Історизм та географізм поезій Є. Маланюка.

  реферат (23,7 K)
 • Аналіз наукових зв’язків двох відомих радянських історіографів професора кафедри історії середніх віків Є.В. Гутнової та професора кафедри загальної історії П.Ф. Лаптіна. Періодизації формування концепції аграрної історії Англії Є.О. Космінського.

  статья (30,0 K)
 • Аналіз організаційних заходів керівництва СРСР щодо впровадження інноваційних технологій у період інтенсивної індустріалізації. Причини опору директорів застосуванню нової техніки і впровадженню інновацій, роль стахановського руху для розвитку економіки.

  статья (39,4 K)
 • Аналіз євангелізаційної та соціальної роботи християн віри євангельської. Дослідження ролі служінь як факторів, що допомагають п’ятидесятницьким церквам у становленні в українському суспільстві. Планування стратегії розвитку церкви п’ятидесятників.

  статья (229,4 K)
 • Аналіз, сутність фрагментів євангельських текстів, характеристика та особливості спілкування Ісуса зі своїми учнями й іншими співбесідниками. Опис зради Іуди та ніч у Гефсиманському саду. Проявлення ініціативи, вільного вибору євангельськими персонажами.

  статья (56,2 K)
 • Особливість співіснування містичних культів поряд із межами християнської міфології. Сутність міфологічного способу пізнання світу. Аналіз консервативної обмеженості і "відсталості" інформаційного середовища спільноти євангельських християн-баптистів.

  статья (26,4 K)
 • Вивчення проблеми педагогіки у сфері життєвих компетенцій молоді. Розгляд духовних та мирських аспектів пошуку щастя молодим поколінням. Євангельські принципи вдосконалення земного життя. Залучення духовно-моральних цінностей до освітнього процесу.

  статья (316,3 K)
 • Біографія українського письменника Є. Гуцало. Світ дитинства, розтерзаний і незмірно поглиблений великою трагедією війни, як джерельна основа його творчості. Вихід першої збірки оповідань автора "Люди серед людей". Лірична стихія творчості Є. Гуцала.

  биография (16,5 K)
 • Ранні роки Євгена Филимоновича Маланюка - українського письменника, культуролога-енциклопедиста, публіциста, літературного критика, сотника Армії УНР. Творча спадщина поета: Ісход, Безкровна Муза, Варязька балада, Воякам. Літературна премія ім. Маланюка.

  презентация (4,2 M)
 • Формування та еволюція світоглядних та естетичних позицій Є.Маланюка. Основні етапи творчої еволюції письменника з їх ідейно-стильовими домінантами. Етапи національного самоусвідомлення. Сутність історіософської концепції творчості видатного письменника.

  автореферат (66,6 K)
 • Ознайомлення з історією видання перших книжок письменника Євгена Плужника. Дослідження та характеристика принципів його літературної діяльності. Визначення своєрідності світоглядної позиції автора. Вивчення властивостей поетичної думки Є. Плужника.

  реферат (21,4 K)
 • Дослідження воєнно-комуністичного наступу 30-х років та крайньої ідеологізації усіх сфер життя суспільства. Біографія Євгена Павловича Плужника - українського поета, драматурга, перекладача зі східної Слобожанщини, аналіз основних мотивів його п'єс.

  доклад (16,8 K)
 • Історіографічний огляд та аналіз джерел, що констатують вагомий науковий доробок Є. Архипенка як основоположника україномовної періодики з бджільництва. Реконструкція його життєвого й творчого шляху в історії становлення видавничої діяльності в Україні.

  статья (32,7 K)
 • Дослідження діяльності Євгена Сагайдачного як колекціонера та дослідника скарбів народного мистецтва Гуцульщини, відстеження "косівського періоду" життя художника-педагога, висвітлення його внеску у розвиток гуцульського мистецтва в ХХ столітті.

  статья (1,4 M)
 • Дослідження медіапостаті українського публіциста Є. Сверстюка. Розгляд моделі комунікаційного процесу Г. Лассвелла, теорії "сильного" автора Г. Блума. Співвіднесення медійної персони Є. Сверстюка з теоретичними поглядами Г. Блума про важливість автора.

  статья (33,7 K)
 • Характеристика особистості херсонського поміщика Євгена Чикаленка на основі листування з Михайлом Грушевським. Дослідження його позиції щодо українського національного руху. Аналіз практичних заходів з фінансування будівництва Академічного дому у Львові.

  статья (24,3 K)
 • Дослідження вкладу Євгена Харлампійовича Чикаленка (діяча українського національного руху, який увійшов в історію, як талановитий публіцист, громадський діяч, політик) в розвиток українського села. Популяризація знань серед селянства рідною мовою.

  статья (23,9 K)
 • Професійна діяльність Є. Волощенко, педагога, керівника Київського обласного відділу народної освіти, на основі архівних документів розкриття репресивної політики радянської влади проти інтелігенції України та освітян Київщини в 30-х роках ХХ століття.

  статья (34,2 K)
 • Життя і професійна діяльність Є. Волощенко, педагога, керівника Київського обласного відділу народної освіти. Репресивна політика радянської влади проти інтелігенції в 30-х роках ХХ століття. Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів.

  статья (32,2 K)