• Суспільно-політичний підхід в аналізі політичних питань європейської інтеграції. Невідповідність цивілізаційної ідентичності бажанню стати членом міжнародної організації, яка відповідає за політичне співробітництво на просторі певної цивілізації.

  автореферат (38,6 K)
 • Класифікація сільських територій у країнах Європейського Союзу. Концепція регіонів Організації економічного співробітництва. Огляд законодавчого поля використання термінів сільського напрямку. Аспекти розвитку сільських територій та їх проблемні питання.

  статья (130,8 K)
 • Дослідження інституційного механізму Європейського Союзу. Особливість легітимності функціонування Європейської Ради, не передбаченого установчими договорами. Характеристика створення нових або зміни правового статусу вже існуючих інститутів і органів.

  статья (342,8 K)
 • Процес становлення і розвитку європейської системи безпеки та правотворчої і правозастосовчої діяльності держав як суб'єктів міжнародного публічного права, що здійснюється в рамках світового співтовариства у сфері побудови європейської системи безпеки.

  автореферат (39,9 K)
 • Права людини, встановлені у Європейській соціальній хартії. Складові елементи адаптації і зміст адаптаційної діяльності держави. Відповідність трудового законодавства України положенням Хартії щодо забезпечення права людини на працю і зайнятість.

  автореферат (40,7 K)
 • Встановлення відповідності трудового законодавства України вимогам обов’язкових статей Хартії, необхідних для її ратифікації. Формулювання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Конституції, законодавчих актів. Проведення класифікації прав людини.

  автореферат (28,1 K)
 • Етапи розвитку європейського класичного мислення. Особливості системи знань про фундаментальні принципи буття й пізнання світу в період Нового часу. Сутність раціоналізму й емпіризму у філософії XVII-XIX ст. Тенденції пізнання епохи просвітництва.

  контрольная работа (36,1 K)
 • Ознайомлення з історією процесу становлення європейської цивілізації. Дослідження особливостей антропоцентризму - однієї з провідних рис європейської цивілізації, сприйнятої від античності. Визначення та характеристика впливу протестантизму на Європу.

  лекция (43,5 K)
 • Системний характер сучасної міжнародної економічної діяльності, тенденції взаємодії її форм. Поняття міжнародного бізнес-середовища, система кількісних і якісних показників, сучасний стан та перспективи розвитку. Напрями адаптації міжнародної економіки.

  автореферат (46,0 K)
 • Розробка рекомендацій щодо ефективних напрямів адаптації до особливостей європейського бізнес-середовища міжнародної економічної діяльності України. Сучасні теоретичні підходи до вивчення міжнародного бізнес-середовища та визначення його структури.

  автореферат (52,3 K)
 • Тема смерті в музиці в XVII столітті. Характеристика загальної барокової театралізації життя. Аналіз особливостей барокового стилю в архітектурі Іспанії, Німеччини, Фландрії, Росії, Франції. Дослідження традицій рубенсівської портретної майстерності.

  реферат (512,7 K)
 • Становлення і функціонування європейської системи місцевого самоврядування. Аналіз особливостей природи, підходів щодо визначення, предмета і структури, перспектив розвитку європейського муніципального права як самостійної галузі європейського права.

  статья (402,6 K)
 • Комплексне дослідження інституту Європейського наказу. Визначення для України найбільш перспективних шляхів уніфікації і гармонізації цивільного процесуального законодавства держав-учасниць ЄС в аспекті підвищення ефективності національного судочинства.

  статья (23,4 K)
 • Характер формування, сутність, чинники та визначальні етапи розвитку Європейського права у галузі оподаткування. Його співвідношення з традиціями розвитку права у Європі. Поняття Європейського інтеграційного податкового права, його склад та зміст джерел.

  автореферат (48,3 K)
 • Європейська правова система. Джерела європейського права у галузі оподаткування. Наступність права (правових систем) як результат циклічного розвитку цивілізацій. Проблема гармонізації сучасної правової системи України з нормами європейського права.

  автореферат (73,4 K)
 • Ознайомлення з процесом домінування християнської теології у свідомості. Характеристика сутності мистецтва, як вираження духовного буття світу й людини. Вивчення архітектури і мистецтва Візантії. Аналіз літургії та карнавалу романської культури.

  реферат (51,0 K)
 • Зміна парадигми філософського мислення у XIX-XX ст. Основні проблеми та ідеї в європейській філософії XIX ст. Вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера. Сцієнтична філософія XIX ст. (позитивізм, емпіріокритицизм, марксизм). Антропологічна філософія XIX ст.

  реферат (32,4 K)
 • Ідея європейського атласу історичних міст. Концепція німецького дослідника Г. Штооба як методологічна основа атласу, його робоча схема, що дозволяє проводити порівняльні дослідження у загальноєвропейському масштабі. Публікація міського атласу Львова.

  статья (40,3 K)
 • Особливості торговельного співробітництва та економічної співпраці України з країнами ЄС у сферах торгівлі товарами та послуг. Аналіз динаміки і товарної структури експорту та імпорту. Визначення шляхів активізації торговельних стосунків України з ЄС.

  статья (137,7 K)
 • Аналіз світових тенденцій розвитку вищої освіти. Розгляд напрямів модернізації системи освіти в контексті Болонського процесу. Характеристика різних модульних технологій, що мають методологічне значення у процесі підготовки фахівців європейського рівня.

  статья (20,3 K)