• Підтримання енергетичного балансу Землі та підвищення температури Землі через парниковий ефект, що обумовлений викидами парникових газів. Людство перед загрозою глобальної екологічної кризи: зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу Землі.

  доклад (20,6 K)
 • Поняття права власності, під яким розуміють право особи на майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Види права власності. Право власності українського народу, приватної, державної, комунальної власності.

  презентация (435,6 K)
 • Виникнення прізвищ, їх поширення по Європі. Особливості їх утворення від власних імен, назв населених пунктів. Історична протиставленість родових найменувань польського і українського панства безіменності народних мас. Прізвищні назви з різними суфіксами.

  реферат (71,8 K)
 • Вимоги, відповідність яким означає відповідність стандарту ISO 14001 ("Системи екологічного менеджменту - специфікація і керівництво з використання"). Використання програмних продуктів фірми "інтеграл" при побудові системи екологічного менеджменту.

  статья (15,5 K)
 • Різні наукові підходи до розуміння стресу. Послідовне розгляд особливостей стресового стану, динаміки його розвитку, а також впливу стресу на поведінку людини. Фізіологічні й біологічні стресори, їх дія. Фази і компоненти стресу, методи боротьби з ним.

  реферат (36,3 K)
 • Відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування головних прав та свобод людини як основа толерантності. Певний компроміс між тими принципами, на яких вибудовується сфера людини, її взаємини з оточуючими, зі світом у цілому.

  реферат (17,0 K)
 • Дослідження велетенських хмар газу і пилу, які тягнуться через галактики. Класифікація туманностей за видами. Методи їх вивчення. Розгляд темних, відбивних і планетарних туманностей. Аналіз тих, що створені ударними хвилями. Теорія еволюція зір.

  презентация (11,0 M)
 • Час як фундаментальна структура всесвіту, вимір, в якому відбувається послідовності подій. Нерозривний зв'язок простору і часу в загальній теорії відносності Ейнштейна. Експеримент щодо уповільнення ходи годинника на об'єкті, що швидко рухається.

  презентация (816,9 K)
 • Характеристика особливостей роботи з редактором презентацій PowerPoint. Запуск програми. Вибір способу створення слайдів. Введення текстів у слайд та їх редагування. Панелі команд та ефектів анімації. Режими впорядкування, приміток та перегляду слайдів.

  презентация (74,2 K)
 • Філософське поняття ролі людини на планеті Земля, зокрема, залежність людини від власних відносин із зовнішнім світом, матеріальна та нематеріальна залежність від законів природи. Можливі потреби щодо об'єктивної необхідності зміни поведінки людства.

  статья (403,6 K)
 • Популярність єзуїтських аптек у XVI-XVIІ століттях нашої ери. Короткі архівні відомості про діяльність Острозького єзуїтського колегіуму та його аптекарів. Відомі сучасники, що внесли значний внесок у розвиток фармацевтичної науки на практичній ниві.

  статья (273,4 K)
 • Аналіз перебігу посольських з’їздів. Суть змісту дискусій, які повсякчас розгоралися між царськими послами та королівськими комісарами. Розгляд "українського питання", яке перетворилося у "камінь спотикання" на шляху до московсько-польського порозуміння.

  статья (21,7 K)
 • Окреслення змістових й формальних ознак жанру щоденника. Визначення його місця, ролі у літературному процесі ХІХ століття. Аналіз жанрових модифікацій, особливостей поетики, типологічних характеристик та стильових факторів щоденникової форми О. Дружиніна.

  автореферат (49,9 K)
 • Генезис і етапи розвитку щоденникового жанру в російській літературі доби життя й творчості Дружиніна. Дослідження жанрових дефініцій щоденника. Класифікація щоденникових текстів на основі домінуючої ознаки; місце Щоденника Дружиніна в цій системі.

  автореферат (49,8 K)
 • Характеристика європейської щоденникової традиції, її вплив на оригінальну творчість Т. Шевченка. Синтетичний аналіз Щоденника з погляду його генези та жанрової специфіки. Аналіз психологічної функції Щоденника, зв’язок фактографічного й белетристичного.

  автореферат (40,1 K)
 • Визначення жанрової природи письменницьких щоденників. Виокремлення місця щоденника серед інших жанрів сучасної документалістики. Розкриття специфіки вказаного виду письма через аналіз авторського самороз’яснення як елемента щоденникової цілості.

  автореферат (53,2 K)
 • Аналіз змісту щоденників українського галицького педагога і громадського діяча Теофіла Грушкевича. Відображення в ньому повсякденного життя, внутрішнього світу українського інтелігента на зламі XIX–XX століть, цінностей людини, громадських пріоритетів.

  статья (45,5 K)
 • Дослідження засад адміністративно-правового порядку провадження господарської діяльності в Україні на основі нормативно-правових актів, призначених регулювати відносини між державою і суб'єктами господарювання. Основні проблеми органів реєстрації.

  статья (230,7 K)
 • Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.

  статья (28,6 K)
 • Реформування системи пенсійного забезпечення сьогодні як один з основних напрямів удосконалення загальної системи соціального захисту населення в Україні. Удосконалення формування та використання фінансів пенсійної системи, її механізм адміністрування.

  статья (20,8 K)