• Визначення методу кластерного розкладу з використанням Фур’є-компонентів багаточастинкових потенціалів хімічної взаємодії. Аналіз деформаційної частини міжатомної взаємодії, параметризованої в термінах потенціалів традиційного кластерного розкладу.

  автореферат (80,0 K)
 • Розрахунок парних та багаточастинкових внесків до Фур’є-компонентів потенціалів міжатомних взаємодій. Кластерне розкладання на випадок урахування багаточастинкових деформаційних ефектів. Схема параметризації деформаційної взаємодії силовими параметрами.

  автореферат (83,0 K)
 • Використання багатошарових моделей характеристик процесу пожежогасіння в якості алгоритмів перетворення вигляду інформації. Отримання експериментального підтвердження гіпотези про зростання точності інформації при багатошаровому її перетворенні.

  статья (449,7 K)
 • Мова як засіб пізнання світу. Значення мови у житті. Українська мова як одна з найбільш багатих і розвинених мов світу. Поняття багатства мови, наукова класифікація та різноманіття мов у світі. Культура і мова як духовні вартості. Мова про мову.

  реферат (21,9 K)
 • Функції уснопоетичної мови роману "Солодка Даруся" у художньому дискурсі прози М. Матіос. Аналіз позалітературної лексики авторського твору. Мовна палітра "Драми на три життя". Художні засоби зображення реалістичних фрагментів навколишньої дійсності.

  статья (141,7 K)
 • Биография самого выдающегося математика IX века, прославившего Багдадскую математическую школу, ал-Хорезми. Краткое введение в алгебраическое исчисление. Труды ал-Караджи и книга "Ал-Бахир" (Блестящая книга о науке арифметике) ученика ас-Самавала.

  презентация (1,4 M)
 • Определение меры влияния Маяковского на творчество Багрицкого. Общность идейно-творческих позиций Багрицкого и Маяковского во второй половине 1920-х гг. Сравнение тем, мотивов и проблем, поднимающихся в литературном творчестве Багрицкого и Маяковского.

  статья (338,7 K)
 • Изучение парамагнитных центров в бадделеите методом электронно-парамагнитных резонансов, запись россыпей при температуре жидкого азота. Температурные параметры и зависимость амплитуды поглощения парамагнитного центра от мощности сверхвысоких частот.

  статья (416,9 K)
 • Морфологічний аналіз решток наземних рослин з місцезнаходження ранньосарматських рослинних решток з селища Луково. Встановлення географічного і геологічного поширення таксонів древніх рослин, екологічних умов їх існування і кліматичних умов зростання.

  автореферат (27,0 K)
 • Биологически активные добавки к пище (БАД) как концентраты натуральных или идентичных натуральным биологически активным веществам, предназначенные для непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов. Профилактика хронических заболеваний.

  презентация (153,2 K)
 • Місце, що посідає Бажан в українській літературі, нарис його життя, формування світогляду та творчі здобутки. Наслідки "італійського періоду" в поезії. Історичні твори: від минулого до сучасного. Переосмислення цінностей з руйнуванням культу Сталіна.

  биография (38,8 K)
 • Щастя як соціокультурний імператив в актуальних умовах сучасного суспільства. Проблематика медійного конструювання емоції щастя як технології соціального контролю. Рецепти досягнення успіху, стратегії перманентного лікування, фітнес-культура, насолода.

  статья (28,7 K)
 • Створення таблиць, схема даних та зв’язки в базі даних. Проектування та захист бази даних з використанням об'єктно-орієнтованої моделі даних. Створення запитів за допомогою мови структурованих запитів SQL. Кошторисні витрати на реалізацію проекту.

  курсовая работа (1,2 M)
 • Принципи застосування та основні функції табличного процесора Міcrosoft Access, історія його розробки та склад програмного продукту. Особливості роботи з інформацією в табличному форматі та створення запитів. Класифікація баз даних та їх відмінності.

  презентация (218,5 K)
 • Тематичні предметні рубрики з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України. Формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу. Створення авторитетного файлу "Предметні заголовки".

  статья (414,2 K)
 • Створення бази даних авторитетного файлу тематичних предметних рубрик з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу. Технологія створення авторитетного файлу "Предметні заголовки", його значення для формування інформаційного ресурсу.

  статья (226,3 K)
 • Технічне обслуговування автотранспорту. Впровадження елементів CRM у сферу обслуговування. Вивчення предметної області та вибір ефективного життєвого циклу системи. Проектування бази даних та інтерфейсу користувача, програмний код прототипу системи.

  дипломная работа (1,9 M)
 • Проектування та розробка бази даних для шеф-кухаря в ресторані для спрощення, оптимізації та модернізації роботи з інформацією. Опис та загальна характеристика програмного забезпечення для реалізації даного проекту. Структура та головний зміст таблиць.

  курсовая работа (1,2 M)
 • Інформаційна система як сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Етапи проектування бази даних, її внутрішня структура та вимоги. Вибір, обґрунтування СУБД.

  курсовая работа (1,2 M)
 • Комплексна розробка бази даних менеджера банку по роботі з клієнтами. Побудова форм і запитів бази даних. Процес автоматизації робочого місця за допомогою макросів. Розрахунок споживаної потужності технічних засобів для автоматизованого робочого місця.

  курсовая работа (1,3 M)