• Анализ эпизоотологических данных по пироплазмозу. Обзор препаратов, позволяющих снизить возможность заражения собак. Изучение эпизоотологии, патогенеза и симптомов бабезиидозов животных. Рассмотрение методов диагностики, лечения и профилактики болезни.

  курсовая работа (47,5 K)
 • История изучения болезни пироплазмоза. Рассмотрение биологии её развития. Эпизоотологические и клинические данные бабезиоза. Исследование особенностей патологоанатомических изменений. Прижизненная диагностика и лабораторные методы исследования болезни.

  курсовая работа (296,5 K)
 • Паразитология и инвазионные болезни животных. Систематика, локализация и морфология бабезий. Цикл развития дефинитивных хозяев – иксодовых клещей. Клинические признаки и патогенез бабезиоза у собак. Диагностика, прогноз, лечение и профилактика бабезиоза.

  реферат (54,6 K)
 • Епізоотична ситуація щодо бабезіозу собак в Україні. Морфо-функціональні та метаболічні зміни в організмі собак, хворих на бабезіоз. Дослідження стану імунологічної реактивності організму собак, які хворіють на бабезіоз. Розробка схеми лікування тварин.

  автореферат (81,5 K)
 • Хвороби очей у собак. Вивчення бабезіозного увеїту цуценят. Дослідження наслідків запалення війкового тіла: світлобоязні, сльозотечі, змін райдужки ока. Раціональне лікування шляхом застосування мідріатиків, розчину атропіну, диклофенаку і тималіну.

  автореферат (103,8 K)
 • Иран в начале XIX в., отношения с европейскими державами. Заключение Туркманчайского договора. Последствия проникновения английского капитала в Иран. Обострение кризиса феодальных отношений. Начало бабидских восстаний. Бабидский центр Шейх-Таберси.

  реферат (35,4 K)
 • Фенологічні особливості бабок південного заходу України. Структура поліморфних популяцій Ischnura elegans: вікові та статеві характеристики, співвідношення андроморфних і гіноморфних самиць, їх середня та питома плодючість, морфометричні характеристики.

  автореферат (212,7 K)
 • Превращение ползающей личинки в великолепную бабочку как одно из самых захватывающих чудес природы. Особенности питания личинки. Формы маскировки бабочек, мотыльков и их гусениц. Миграция бабочек-данаид. Обнаружение мотыльками эхолокационных сигналов.

  реферат (1,7 M)
 • Изучение характеристик бабочек как одного из самых крупных отрядов насекомых. Рассмотрение основных семейств чешуекрылых, представленных в фауне России. Подробное описание семейства Волнянки (Limantriidae) и семейства Коконопряды (Lasiocampidae).

  курсовая работа (488,6 K)
 • Рекомендации по приготовлению теста для выпечки. Разновидности дрожжевого, сдобного без дрожжей и песочного теста. Рецепты пирогов с ягодной начинкой. Виды начинок для несладких пирогов. Особенности приготовления яблочного пирога по различным рецептам.

  книга (4,7 M)
 • Використання систем МІМО в мобільних мережах. Розгляд вимог до мобільних мереж 5G. Порівняння швидкостей передачі різних мереж. Схеми передачі даних і архітектура WLAN -модуля. Впровадження технологій МІМО в WLAN-системи. Огляд ринку WLAN-пристроїв.

  реферат (152,0 K)
 • Розробка рівнів моделі підручника, що відображають сутність процесу навчання в сучасних умовах. Особливості навчання іноземної мови як засобу професійної освіти й адаптації (соціолінгвістичного, лінгводидактичного) що формує методичну систему підручника.

  автореферат (85,6 K)
 • Зміст та класифікація залізничних вокзалів. Етапи розвитку суспільно-транспортних інтересів виявлених аспектів їхнього соціально-економічного призначення. Квазісервісне забезпечення ефективної економічної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень.

  статья (398,2 K)
 • Аналіз сучасних мікропроцесорних пристроїв та їх особливостей як об'єктів діагностування. Характеристика відомих методів генерації тестів та області застосування. Особливості розробки структурно-поведінкової моделі МПП як об'єкту діагностування.

  автореферат (44,1 K)
 • Характеристика суб’єкта права як багатоаспектного явища. Визначення та надання характеристики кожному з аспектів, поняття суб’єкта права в його найважливіших проявах. Характеристика елементу, який визначає значущість суб’єкта права для самого права.

  статья (158,1 K)
 • Дослідження змісту принципу правової визначеності як однієї зі складових принципу верховенства права. Аналіз підходів до визначення сутності вказаного принципу. Дослідження реалізації принципу правової визначеності у конституційно-правових відносинах.

  статья (33,8 K)
 • Ознайомлення із трактуваннями поняття безпеки підприємництва. Розгляд багатоаспектного та широкомасштабного призначення моделі безпеки підприємництва. Характеристика контрольної та попереджувальної функцій моделі безпеки підприємництва; їх підфункції.

  статья (33,3 K)
 • Ознайомлення зі змістом багатовимірної теорії особистості. Дослідження піраміди просторово-часових орієнтацій. Аналіз світогляду людини, його змісту і типів в контексті просторово-часових орієнтацій особистості. Розгляд культурно-історичної локалізації.

  статья (527,6 K)
 • Особливості розробки цифрових АСР парогенераторів енергоблоків АЕС. Аналітична модель динаміки барабанного котла та експериментально-аналітична модель динаміки ділянки живлення парогенераторів енергоблока. Багатовимірний цифровий оптимальний ПІ-регулятор.

  автореферат (64,3 K)
 • Розробка концепції багатовимірного аналізу стратифікаційних порядків та операціоналізації методики емпіричного дослідження соціальної стратифікації. Дослідження позиціонування населення у просторі нерівності регіону. Неконсистентність статусних позицій.

  автореферат (72,6 K)