• Визначення ґендерних орієнтирів сучасної преси для дітей в Україні. Необхідність доступу дітей до інформації із різних національних джерел. Значення мови, стилю у спілкуванні редакцій із юними читачами. Особливості аудиторії окремо дівчаток та хлопчиків.

  статья (29,6 K)
 • Аналіз часопростору поетичної творчості Бай Хуа, розгляд та розтлумачення особливостей використання образів, пов’язаних з порами року та простором у ліриці поета, досліджено їх основних характеристик. Хронотоп віршів Бай Хуа - лірика сучасного Китаю.

  статья (16,9 K)
 • Діалог з чеховською драматургією - спосіб, який висвітлював найсуттєвіші етапи мистецького поступу у європейському театральному просторі ХХ століття. Сценічні особливості спектаклю "Дядя Ваня", здійсненого творчим тандемом С. Данченко — Д. Лідер.

  статья (26,7 K)
 • Дослідження жанрової структури твору в її взаємозв`язку з часопростором, простеження поєднання родових і жанрових первнів Франківського роману у вияві їхніх хронотопних можливостей. Моделювання художнього простору у творі "Для домашнього огнища".

  автореферат (42,6 K)
 • Роман Іваничук як один із незаперечних лідерів українського історичного роману. Розгляд історичного роману Р. Іваничука "Мальви" крізь призму визначення поетикальних домінант письменника. Визначення основних формотворчих категорій художнього тексту.

  статья (256,6 K)
 • Комбінація часопросторових ознак у повісті, яка сприяє оригінальному рішенню розвитку сюжету і композиції, зображенню характерів персонажів. Взаємозв’язки часопростору особистого життя героїв та хронотопу міста. Втілення категорій часу і простору у творі.

  статья (23,5 K)
 • Аналіз просторово-часового виміру "Повернення Дон Кіхота" Г. Честертона як однієї зі складових поетики цього роману. Характеристика часу і простору художнього твору як взаємопов'язаних моделей реалізації уявлення автора про буття людини в світі.

  статья (329,2 K)
 • Розгляд художнього феномену і аналіз часопросторових координат літературної казки-повісті українського дитячого письменника Всеволода Нестайка "Дивовижні пригоди в лісовій школі". Виявлення особливостей хронотипу на рівні жанрової моделі казки для дітей.

  статья (120,8 K)
 • Типологія образів часу та простору літературної творчості Юрка Ґудзя. Аналіз художніх та видавничих відмінностей збірки "Маленький концерт для самотнього хронопа". Визначення взаємозв’язку між внутрішньою еміграцією письменника та герметичною поетикою.

  статья (61,7 K)
 • Риторика как фундаментальная наука, изучающая объективные законы и правила речи. Разделы общей риторики в традиции, восходящей к Цицерону и Квинтилиану. Особенности критики топосов. Произношение и голосоведение как заключительный этап подготовки речи.

  контрольная работа (20,9 K)
 • Части речи как основные классы слов языка, выделяемые на основании сходства их синтаксических, морфологических и логико-семантических свойств. Противопоставление имени и глагола. Формы существительного при склонении. Лексико-грамматический разряд слов.

  презентация (56,7 K)
 • Изучение наречия как знаменательной части речи, передающей признак другого признака. Передача субъективного отношения говорящего к высказыванию посредством модальных слов. Описание правил служебных частей речи: предлогов, союзов, частиц и артиклей.

  лекция (17,1 K)
 • Изучение понятия частей речи — группы слов, объединенных на основе их признаков. Ознакомление с частями речи в русском языке: существительным, прилагательным, числительным, местоимением, глаголом, наречием, предлогом, союзом, частицей, междометием.

  реферат (22,1 K)
 • Рассмотрение понятия родственных языков. Определение основных частей речи. Изучение грамматического выражения имя существительного, прилагательного, числительного. Правила применения местоимения, глагола, наречия, предлогов. Основы написания частицы.

  научная работа (28,1 K)
 • Застосування норм законодавства щодо правового регулювання нежитлового приміщення. Питання використання частини нежитлового приміщення як предмета угоди. Судова практика щодо договору оренди частини нежитлових приміщень. Державна реєстрація речових прав.

  статья (146,9 K)
 • Визначення поняття частин мови. Аналіз сутності семантичного критерію, який передбачає віднесення до однієї частини мови слів із спільним загальним граматичним значенням. Характеристика основних частин мови: іменника, прикметника, дієслова, прислівника.

  лекция (87,1 K)
 • Вивчення економічних термінів сучасної англійської мови, які функціонують у межах політичного дискурсу. Розгляд термінів, представлених кореневими, похідними та складними словами. Аналіз термінів-слів на предмет їх належності до відповідної частини мови.

  статья (26,9 K)
 • Функционирование инициально локализованной частицы "вот" в русских поэтических тестах ХХ века для выделения отдельных слов, словосочетаний и предложений. Особенности дейктической функции, функции акцентирования, указания на пространственную локализацию.

  статья (325,5 K)
 • Основные проблемы описания частиц. Слово "ну" в словарях и научной литературе. Понятие, классификация и границы класса частиц. Прагматика, семантика и функции частиц, теория речевых актов. Адресованность монологической речи и эгоцентрические элементы.

  дипломная работа (75,7 K)
 • Омонимия слова "ти" в древнерусском языке в форме частицы, союза и местоимения, его роль в построении высказывания. Особенности значения и функционирования частиц. Разграничения омонимов "ти" в древнерусских текстах. Древненовгородские берестяные грамоты.

  дипломная работа (193,3 K)