• Аналіз розвитку нормативно-правового регулювання місцевого оподаткування. Особливості фіскальної та економічної функції місцевих податків і зборів та шляхи подальшого удосконалення механізму правового регулювання системи місцевих податків і зборів.

  статья (20,5 K)
 • Аналіз виникнення і розвитку управлінської деонтології як міждисциплінарної галузі знань, що вивчає особливості формування і механізми функціонування принципів та морально-етичних норм у сфері управління освітнім закладом. Передумови та етапи її розвитку.

  статья (35,6 K)
 • Дослідження наукових підходів до визначення поняття "енергетична безпека", її основних складників. З'ясування обставин, які призвели до необхідності забезпечення національної енергетичної безпеки державами світу. Практика заощадження енергоресурсів.

  статья (51,1 K)
 • Дослідження ґенези та особливостей розвитку жанру оди в українській літературі XVI-XX століття. Розгляд дискусійних питань теорії оди: проблеми дефініції одичного жанру в українському літературознавстві, його кореляції з іншими жанрами похвальної лірики.

  автореферат (62,0 K)
 • Дослідження науково-публіцистичної спадщини зарубіжних українських дослідників, які торкалися аспектів розвитку української нації та розуміння сутності національного буття українців. Причини переосмислення проблем становлення суверенної держави.

  статья (28,7 K)
 • Фінансове господарство як одним із основних чинників економічного розвитку держави. Аналіз книги С.М. Голубки "Інституціалізація фінансового господарства України". Місце та роль національного фінансового господарства в системі загального наукознавства.

  статья (110,1 K)
 • Специфіка гносеологічних засад і соціокультурні детермінанти процесу становлення ідеї науковості гуманітарного знання. Особливості і характеристика трансформації основних епістемних критеріїв науковості в структурі гуманітарного пізнання та знання.

  автореферат (44,0 K)
 • Розгляд зародження та становлення гуманітарного ідеалу науковості в умовах інтегративних процесів. Філософських погляд на природу людини. Суспільствознавчо-аналітична характеристика гуманітаризації. Актуальність формування наукової раціональності.

  автореферат (31,5 K)
 • Умови становлення ранньодержавних інститутів влади Давньої Русі. Місце віча, князя і ін. державних владних інституцій у структурі державної самоорганізації Русі. Тенденції трансформації звичаєвих правових норм та їх систематизація в "Руській Правді".

  автореферат (44,0 K)
 • Аналіз причин та процесу виникнення гетьманства в Україні. Визначення ролі шляхти у процесі формування організаційних структур козацтва через дослідження станового походження гетьманів XVІ – середини XVII ст. Висвітлення зовнішньої діяльності гетьманів.

  автореферат (46,9 K)
 • Перші ґрунтовні дослідження з історичної фонетики української мови. Погляди науковців ХХ ст. на походження української мови, погляди О. Шахматова, Кримського, Бузука на періоди розвитку мови. Новаторський погляд на походження української мови Царука.

  курсовая работа (62,3 K)
 • Огляд знань історії та розвитку системи органічного виробництва. Аналіз, систематизація та виділення спірних питань впровадження його в економіці Україні та створення підґрунтя до унеможливлення повторення у майбутньому відповідних помилок минулого.

  статья (28,6 K)
 • Опис структурно-семантичних особливостей ґенітивних речень, визначення їх лінгвістичного статусу та місця в синтаксичній системі української мови. Принципи класифікації й структурні типи та семантико-синтаксичні моделі ґенітивно-квантитативних речень.

  автореферат (53,7 K)
 • Розгляд влади старости в контексті підпорядкування йому ґродських урядників, які зазвичай обиралися з кола старостинських слуг і клієнтів. Характеристика ідентифікації командирів як членів шляхетської спільноти та королівського урядовця-намісника.

  статья (53,1 K)
 • Формування в учнів поняття "ґрунт" та уявлень про перегній і склад ґрунту. Узагальнення спостережень за змінами в природі. Актуалізація знань, умінь, навичок учнів. Створення проблемної ситуації на основі демонстрації ілюстрації на уроці природознавства.

  конспект урока (27,9 K)
 • Теорія ґрунтоутворення в заплавах малих та середніх річок Північно-Західного Причорномор’я. Закономірності прояву і особливості функціонування елементарних ґрунтових і ландшафтно-геохімічних процесів, що визначають диференціацію ґрунтового покриву.

  автореферат (72,7 K)
 • Ґрунт як тонкий поверхневий пухкий шар земної кори, що утворився внаслідок тривалої взаємодії рослинності, тваринного світу, мікроорганізмів, гірських порід, сонячного тепла і води. Етапи дослідження його властивостей та різновидів. Фактори формування.

  реферат (70,3 K)
 • Ґрунт як придатний для життя рослин верхній шар земної кори, етапи та особливості його формування, необхідні умови та оцінка складу. Характеристика ґрунтів Шевченківщини, їх класифікація та типи, можливості та напрямки господарчого застосування.

  реферат (27,5 K)
 • Аналіз ґрунтової схожості насіння береки (Sorbus torminalis (L.) Crantz) у відкритому ґрунті. Аналіз особливості технології підготовки та висіву насіння в осінній та весняний періоди. Результати ґрунтової схожості, їх специфіку та основні перспективи.

  статья (208,6 K)
 • Типологiчнi особливостi покриву в зонi Полiсся. Визначення спорiдненнiстi зонального грунтоутворення на лесових i крейдяно-мергельних породах. Утворення дерново-пiдзолистих глейових горизонтiв. Спiввiдношення валових хiмiчних елементiв у гумусi.

  автореферат (35,1 K)