• Поява та еволюція грошей. Епоха паперових грошей, що розвиваються на кредитній основі. Валютний курс як економічна категорія, що являє собою ціну грошової одиниці країни, виражену в грошових одиницях інших країн. Показники інфляції, причини її виникнення.

  контрольная работа (22,8 K)
 • Розкриття суті і функцій грошей, їх походження і розвиток, основні концепції грошей. Дослідження проблем розвитку грошових відносин, як у світовій теорії і практиці, так і у вітчизняній. Нові форми грошей в сучасних економічних умовах в Україні.

  курсовая работа (47,4 K)
 • Поява грошей як результат розвитку товарного обігу. Сутність, функції та якісні властивості грошей. Еволюція грошей і грошових систем у ХХ столітті. Роль сучасних грошей у розвитку економіки. Особливості становлення та розвитку грошової системи України.

  курсовая работа (140,0 K)
 • Виникнення перших грошей. Загальна характеристика грошової системи. Еволюція грошових систем та видів грошей. Демонетизація золота, як основа докорінної якісної зміни грошових систем у сучасному світі. Огляд етапів формування грошової системи України.

  курсовая работа (310,0 K)
 • Виникнення перших грошей та загальна характеристика грошової системи. Еволюція грошових систем, демонетизація золота як основа докорінної якісної зміни грошових систем у сучасному світі. Етапи формування грошової системи та її сучасного стан в Україні.

  курсовая работа (312,1 K)
 • Висвітлення розпаду органічної цілісності відродженського світовідчування і поляризації напрямків бароко і класицизму. Трансформація художніх смаків і потреб, що пов’язана з об’єктивним загальним процесом поступового розкладу ренесансного гуманізму.

  статья (25,5 K)
 • Особливості новаторської наративної стратегії роману, роль ретроспекції у ньому. Оригінальність і важливість часопросторової поетики, взаємодія зображеного простору і типажу. Символіко-етична проекція поетики роману, його новаторство і світовий резонанс.

  автореферат (44,1 K)
 • Дослідження проблеми в англійському, українському, російському й польському літературознавстві. Процес кристалізації ґотичної поетики в жанрове утворення в англійській літературі. Теорії співіснування, конфронтації та синтезу ґотики, бароко і романтизму.

  автореферат (46,6 K)
 • Відмінності делоського полісного устрою за афінського верховенства на острові та в період незалежності. Загальна характеристика делоської громадянської общини, основна активність якої була зосереджена довкола загальногрецького святилища Аполлона.

  статья (29,9 K)
 • Шляхи становлення та розвитку держави добробуту з урахуванням екологічної компоненти розвитку соціально-економічних систем. Ключові етапи еволюції держави добробуту від початку її становлення у 1880 р. і до теперішнього часу, подальші перспективи.

  статья (32,3 K)
 • Сфера державного кредитування та розвиток кредитних відносин. Економічний розвиток країни, фінансування виробничих програм та технічна реконструкція діючих потужностей. Міжнародний валютний фонд. Характеристика формування ринку державних цінних паперів.

  доклад (22,7 K)
 • Розглядається проблема цілеспрямованого державного регулювання розвитку управлінського професіоналізму керівників в системі підготовки управлінських кадрів для залізничного транспорту. Необхідність оновлення управлінської теорії і практики керівників.

  статья (41,3 K)
 • Сучасний стан міждисциплінарної теорії модернізації як такої та специфіка її застосування в наукових дослідженнях з державного управління. Діалектика традицій та модернізації як характеристики розвитку державної служби, перспективи подальших досліджень.

  статья (33,7 K)
 • Дослідження теоретико-правових проблем державної влади в умовах еволюції сучасної державності в Україні. Здійснення аналізу сучасної державності як феномена, юридичної категорії та її соціально-політичні реалії. Взаємодії між людиною та державною владою.

  автореферат (67,1 K)
 • Характеристика правового регулювання державної підтримки сільського господарства України з урахуванням сучасних реалій. Визначення наслідків виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері державних закупівель сільськогосподарської продукції.

  статья (29,7 K)
 • Еволюційні зміни розвитку Державної ради (1905-1917 рр.): в устрої, повноваженнях, комплектуванні особовим складом, функціонуванні, політичному представництві, фракційних об'єднаннях та їх програмних настановах, практичних спробах реалізації останніх.

  дипломная работа (51,5 K)
 • Утворення Київської Русі як тривалий і складний процес політичної консолідації східних слов’ян, що звершився наприкінці IX ст. Об’єднання двох величезних слов’янських політичних центрів – Київський і Новгородський. Розбудова Давньоруської держави.

  статья (20,2 K)
 • Аналіз підручників з української мови для рідномовного шкільництва в діаспорі, їх дидактичний супровід і використання у навчанні. Книги українських педагогів Канади і США як засіб формування національно-патріотичних почуттів закордонних українців.

  статья (314,0 K)
 • Причини коливань в системі взаємозалежності Євросоюзу та РФ. Аналіз енергодіалогу, підкріпленого документами внутрішнього і зовнішнього спрямування. Порівняння ситуативних моделей взаємодії ЄС-РФ до і після втручання Росії у внутрішні справи України.

  статья (14,4 K)
 • Вивчення питань становлення найму як зобов'язального консенсуального договору в Давньому Римі. Аналіз форм найму в іus civile та іus gentium в різні історичні періоди. Проблематика формалізму в римському праві та практичний характер римського права.

  статья (761,3 K)