• История возникновения евгеники как учения о селекции применительно к человеку и путях улучшения его наследственных свойств. Оценка возможностей современной науки по улучшению человеческого генофонда. Евгеника и современность, доводы "за" и "против".

  реферат (25,9 K)
 • Позитивная и негативная евгеника. Нацистские евгенические программы. Генетика нарушений способности к обучению. Возможности современной науки для улучшения человеческого генофонда. Синдром дефицита внимания. Конвенция о биомедицине и правах человека.

  контрольная работа (60,7 K)
 • Открытие термина "евгеника", призванного разработать методы социального контроля, которые могут исправить или улучшить расовые качества будущих поколений (физические и интеллектуальные). Возможности современной науки для улучшения человеческого генофонда.

  реферат (36,1 K)
 • Евгеника как наука, изучающая влияния, которые могут улучшить наследственные качества будущих поколений, анализ основных принципов. Знакомство с нацистскими евгеническими программами. Общая характеристика положительных и отрицательных сторон евгеники.

  реферат (40,9 K)
 • Понятие и сущность евгеники. Влияния, которые могут улучшить наследственные качества. Идея усовершенствования человеческой "породы" методами селекции. Закон сцепленного наследования. Стерилизация и умерщвление по отношению к "неполноценным лицам".

  реферат (26,7 K)
 • Евграф Осипов как русский врач, один из активных деятелей земской медицины и основоположников российской санитарной статистики. Избрание секретарём санитарной комиссии московского земства. Захоронение на старой территории Новодевичьего кладбища.

  реферат (19,0 K)
 • Ефективний розвиток агропромислового комплексу. Визначення рівню виробництва аграрної продукції і, у подальшому, споживання основних продуктів харчування населенням країни та обсяги експорту за кордон. Логістична діяльність суб’єктів господарювання.

  статья (184,1 K)
 • Геометрическая теория, основанная на системе аксиом, впервые изложенная в "Началах" математика Евклида (III век до н.э.). Аксиома как "фундамент" для построения доказательств утверждений или теорем. Научные исследования и педагогические заслуги Евклида.

  презентация (4,0 M)
 • Анализ возникновения измерения площадей земельных участков в Древнем Вавилоне и Египте. Открытие теоремы об объемах пирамиды и конуса Демокритом. Характеристика аксиоматического метода Евклида. Особенность векторного обоснования евклидовой геометрии.

  реферат (159,8 K)
 • Понятие системы координат в геометрии. Анализ примеров положительного и неположительного скалярного произведения векторов четырехмерного пространства. Псевдоевклидово пространство, особенности его движения. Кривые в псевдоевклидовом пространстве.

  курс лекций (391,6 K)
 • Аналіз філософських поглядів Aквiнського тa Ж. Мaрiтенa, присвячених пiзнaнню свiту та людської особистостi, дослiдженню потaємних сторiн людської душi тa розуму. Процес становлення філософської аксіоматики томізму. Проблеми католицького персоналізму.

  статья (101,5 K)
 • Генеза та інституціоналізація науки як самостійної функціональної підсистеми суспільства. Чинники сприяння активізації соціально-трансформаційного потенціалу української науки. Закордонний досвід вдосконалення механізмів науково-економічної інтеграції.

  автореферат (71,8 K)
 • Процес кластеризації. Обґрунтування тези, що він змінився від концентрації підприємств на певній території для наближення до ресурсної бази і суміжних виробництв з метою економії на транспортних витратах до об’єднань фірм, що здійснюють наукові розробки.

  статья (628,3 K)
 • Роль "Походження видів" Ч. Дарвіна як поворотного моменту в розвитку біології, пов’язаного з крахом концепції постійності органічних форм і механістичного детермінізму в біології. Укорінення еволюційної ідеї і статистично-імовірнісної методології.

  статья (26,6 K)
 • Аналіз еволюційного підходу до тлумачення прав людини, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Основні складові Конвенції, межі динамічного тлумачення з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

  статья (31,0 K)
 • Розвиток еволюційного підходу та історія його застосування в теоріях економічного розвитку. Досвід розробки та використання еволюційної методології в економічних дослідженнях. Ступінь проникнення і використання еволюційного підходу в економічній науці.

  автореферат (38,0 K)
 • Дослідження соціально-історичних аспектів розвитку реклами. Аналіз історичних етапів становлення, розвитку та інституціоналізації реклами. Тенденції розвитку реклами в ХХІ столітті. Системні перетворення, які відбулися в рекламі за аналізований період.

  статья (557,8 K)
 • Структурний синтез соленоїдних магнітних систем із заданим розподілом магнітного поля в робочому об’ємі за допомогою багатокритеріальної умовної оптимізації зі змінною розмірністю простору пошуку та дискретно-неперервним характером набору параметрів.

  автореферат (64,2 K)
 • Виявлення об'єктивних передумов розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері України. Аналіз етапів розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері, пов'язаних з особливістю економічних відносин. Мотиваційні засади розвитку інтеграційних процесів.

  статья (532,3 K)
 • Розвиток психічних процесів у філогенезі. Становлення нижчих форм поведінки та психіки (концепція Леонтьєва-Фабрі). Культурно-історична теорія розвитку людини. Порівняння мислення, емоцій, почуттів людини і тварини. Відмінності в мотивації їх поведінки.

  контрольная работа (15,5 K)