• Аналіз підручників з української мови для рідномовного шкільництва в діаспорі, їх дидактичний супровід і використання у навчанні. Книги українських педагогів Канади і США як засіб формування національно-патріотичних почуттів закордонних українців.

  статья (314,0 K)
 • Причини коливань в системі взаємозалежності Євросоюзу та РФ. Аналіз енергодіалогу, підкріпленого документами внутрішнього і зовнішнього спрямування. Порівняння ситуативних моделей взаємодії ЄС-РФ до і після втручання Росії у внутрішні справи України.

  статья (14,4 K)
 • Вивчення питань становлення найму як зобов'язального консенсуального договору в Давньому Римі. Аналіз форм найму в іus civile та іus gentium в різні історичні періоди. Проблематика формалізму в римському праві та практичний характер римського права.

  статья (761,3 K)
 • Вивчення періоду трансформації шкільної галузевої системи освіти в Російській Федерації. Питання адаптації дітей у шкільній спільноті за допомогою створення позитивного емоційного оточення. Формування "емоційно фахових навичок" та "емоційних ролей".

  статья (308,7 K)
 • Дослідження етномовних процесів в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Здійснення аналізу змін чисельності, етнічного складу та мовної структури населення, як у цілому в Україні, так і за окремими регіонами та областями. Рівень мовної асиміляції.

  автореферат (60,6 K)
 • Аналіз концепцій історичних досліджень основних методологічних засад, найбільш придатних для об'єктивного, комплексного вивчення еволюції етнополітичного простору міст України доби промислової індустріалізації наприкінці ХІХ — на початку ХХ століть.

  статья (52,8 K)
 • Криза української історіографії. З’ясування основних методологічних засад, найбільш придатних для об’єктивного, комплексного вивчення еволюції етнополітичного простору міст України доби промислової індустріалізації наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть.

  статья (35,4 K)
 • Вплив і взаємодія психоаналізу й фемінізму в етнопсихологічній концепції особистості у творчості П. Загребельного, особливості моделювання ним образів національних героїв та їх ментальних спонукань. Національні домінанти й універсальні парадигми.

  автореферат (51,6 K)
 • Виявлення особливостей жіночого спортивного одягу та тенденцій його формування. Аналіз впливу на його розвиток стереотипів щодо соціальної ролі жінки. Вивчення еволюційних змін жіночого одягу у гольфі, їзді верхи, плаванні, тенісі, фігурному катанні.

  статья (393,3 K)
 • Розгляд проблем, що виникли у політичній, економічній, соціально-демографічній, воєнній та інформаційній сферах і релігійних відносинах за часи незалежності. Аналіз зовнішньополітичних викликів національній безпеці. Розробка стратегії їх подолання.

  научная работа (80,3 K)
 • Бандитизм як форма прояву організованої злочинності, його правова кримінологічна і соціально-психологічна характеристика. Шляхи боротьби з організованими видами збройної злочинності. Співвідношення бандитизму з терористичною, екстремістською злочинністю.

  статья (26,1 K)
 • Встановлення закономірностей і особливостей мовної еволюції, що виявляються у структурі й функціонуванні категорії звертання і засобів його вираження в індоєвропейських мовах. Визначення формальних і семантичних критеріїв у плані діахронії і синхронії.

  автореферат (70,1 K)
 • Історичний огляд становлення та розвитку системи запобіжних заходів. Вивчення форм процесуального примусу у кримінальному процесі періоду ХІІІ-ХІХ століття на Русі. Розгляд примусу у вигляді обшуків та арешту як первісних дій до судової реформи 1864 року.

  статья (24,4 K)
 • Особливості та значення звичаєвого права у розвитку суспільства та складення державності у східних слов’ян. Нормативний характер племінних звичаїв антів і склавінів у VІ–VІІ ст. Місце звичаєвого елементу в системі злочинів і покарань "Руської Правди".

  автореферат (42,2 K)
 • Спадковість правових традицій східних слов’ян, перетворення звичаю нормативного характеру на звичаєве право Руської держави. Виникнення права у східних слов’ян до масової появи на їх землях норманів, його еволюція від звичаю до кодифікованих норм.

  автореферат (37,5 K)
 • Об'єктивні і суб'єктивні чинники еволюції системи землеволодіння у Волинській губернії. Законодавство Російської імперії початку ХХ ст., яке регулювало аграрні відносини та аграрні реформи 50-60-х років та їх вплив на зміну структури землеволодіння.

  автореферат (72,9 K)
 • Принцип утворення зірок, їх життєвий шлях. Процес еволюції зірок на прикладі Сонця. Спектральна класифікація Моргана-Кінана. Протозоря та зоряні системи. Зоряні рештки та їх види: білі карлики, нейтронна зоря, чорна діра, їх структура та народження.

  презентация (1,8 M)
 • Соціальні ефекти конкурентного ринку. Складові еволюції змісту державної соціальної політики в ринковій економіці, передумови їх формування в Україні. Проблем ефективності соціальних концепцій, їх співвідношення з якісними досягненнями минулих років.

  статья (23,5 K)
 • Освітня політика у Німеччині другої половини ХХ ст. Зміст і методи навчання географії в загальноосвітній школі і гімназіях. Розвиток типів навчання від традиційного та програмованого до проблемного і навчання з застосуванням математичних методів.

  статья (1,5 M)
 • Огляд розвитку поняття "престиж" від емпіричного рівня, через теорії середнього рівня, до сучасної теоретичної соціології. Поняття розширення даного поняття та зміни його об’єктивного аналогу. Онтологічні виміри "престижу" у соціологічному дискурсі.

  автореферат (39,1 K)