• Евгеника как наука, изучающая влияния, которые могут улучшить наследственные качества будущих поколений, анализ основных принципов. Знакомство с нацистскими евгеническими программами. Общая характеристика положительных и отрицательных сторон евгеники.

  реферат (40,9 K)
 • Евгенические теории и их строение на фундаменте "научного" знания. Склонность переоценивать реальные возможности "учёных" воздействовать на процесс получения особей с заданными качествами. Рассмотрение механизма тканевой дифференциации Ф. Гальтону.

  статья (25,6 K)
 • Изучение научно-философских и идеологических оснований евгеники, имевшей статус прикладной науки и форму общественного движения в странах Западной Европы и США в конце XIX - первой половине XX века. Эволюционизм в контексте метафизического натурализма.

  статья (31,6 K)
 • Рассмотрение научно-философских и идеологических оснований евгеники, имевшей статус прикладной науки и форму общественного движения в странах Западной Европы и Америке. Исследование эволюционизма, как научно-философским элемента этого фундамента.

  статья (34,3 K)
 • Евграф Осипов как русский врач, один из активных деятелей земской медицины и основоположников российской санитарной статистики. Избрание секретарём санитарной комиссии московского земства. Захоронение на старой территории Новодевичьего кладбища.

  реферат (19,0 K)
 • Вплив античних евдемонізму та гедонізму на становлення концепцій щастя у західній філософії. Недоліки заснованих на психологічному гедонізмі сучасних підходів до визначення щастя. Специфіка конституйованої в евдемонізмі кореляції між благом та щастям.

  статья (30,7 K)
 • Ефективний розвиток агропромислового комплексу. Визначення рівню виробництва аграрної продукції і, у подальшому, споживання основних продуктів харчування населенням країни та обсяги експорту за кордон. Логістична діяльність суб’єктів господарювання.

  статья (184,1 K)
 • Дослідження можливих сценаріїв розвитку АПК України. Формалізація аналогової модель організації логістичної діяльності підприємств АПК для кожного із сценаріїв. Дослідження основного змісту логістичної діяльності для описаних сценаріїв розвитку АПК.

  статья (495,2 K)
 • Використання в економічних роботах інтертекстуального та риторичного аналізів. Розробка нової концепції "економічної людини", дослідження епістем або структур знань, аналіз в світі проблем економічного знання в сучасному інформаційному суспільстві.

  статья (93,3 K)
 • Підготовка, проведення, наслідки Евіанської конференції. Зміст гуманітаристських ініціатив американського лідера для вивчення ролі країни у формуванні міжнародної системи опіки над політичними вигнанцями напередодні та під час Другої світової війни.

  статья (38,2 K)
 • У цій статті проаналізовано особливості переповідності з погляду евіденційної семантики. Актуальність теми дослідження зумовлена активною тенденцією поглиблених сучасних досліджень функціонального та семантичного аспекту граматики української мови.

  статья (26,7 K)
 • Геометрическая теория, основанная на системе аксиом, впервые изложенная в "Началах" математика Евклида (III век до н.э.). Аксиома как "фундамент" для построения доказательств утверждений или теорем. Научные исследования и педагогические заслуги Евклида.

  презентация (4,0 M)
 • Анализ возникновения измерения площадей земельных участков в Древнем Вавилоне и Египте. Открытие теоремы об объемах пирамиды и конуса Демокритом. Характеристика аксиоматического метода Евклида. Особенность векторного обоснования евклидовой геометрии.

  реферат (159,8 K)
 • Проведение исследования линейного пространства с некоторым образом введенной операцией "скалярного произведения". Анализ изучения ортогональных и ортонормированных систем векторов. Характеристика ортогонального дополнения к линейному подпространству.

  практическая работа (169,4 K)
 • Рассмотрение содержания арифметической теории квадратичных форм. Изучение основ теории билинейных и квадратичных форм. Линейные операции над векторами евклидова пространства. Неравенство Коши-Буняковского. Основные свойства квадратической формы.

  реферат (112,9 K)
 • Понятие системы координат в геометрии. Анализ примеров положительного и неположительного скалярного произведения векторов четырехмерного пространства. Псевдоевклидово пространство, особенности его движения. Кривые в псевдоевклидовом пространстве.

  курс лекций (391,6 K)
 • Аналіз філософських поглядів Aквiнського тa Ж. Мaрiтенa, присвячених пiзнaнню свiту та людської особистостi, дослiдженню потaємних сторiн людської душi тa розуму. Процес становлення філософської аксіоматики томізму. Проблеми католицького персоналізму.

  статья (101,5 K)
 • Генеза та інституціоналізація науки як самостійної функціональної підсистеми суспільства. Чинники сприяння активізації соціально-трансформаційного потенціалу української науки. Закордонний досвід вдосконалення механізмів науково-економічної інтеграції.

  автореферат (71,8 K)
 • Вплив французької влади на прояви ідей західного фемінізму, а також вплив ісламських реформістів на проблеми жіночої освіти та участі жінок у суспільно-політичному житті. Якісно новий етап, пов'язаний із президентством Бен Алі та його політикою.

  статья (27,9 K)
 • Еволюційна біологія - наукова дисципліна, яка досліджує походження видів від єдиного спільного предка, що включає процеси природного відбору, спадковості, мінливості ознак та розмноження. Визначення постнекласичної науки в філософських дослідженнях.

  статья (16,6 K)
 • Дослідження логіки економічного розвитку та еволюції політекономії з огляду на трансформацію парадигми економічної науки на певному етапі розвитку економічних відносин. Характеристика важливості комплексної реалізації концепції сталого розвитку економіки.

  статья (128,2 K)
 • Рух працездатного населення як складова економічного розвитку кожної країни світу. Недостатність землі, політичні, соціальні, економічні негаразди, що зазнавала держава на протязі історичного періоду свого існування - причини української еміграції.

  статья (140,1 K)
 • Світові тенденції і досвід організації бізнесу на основі створення мережевих об’єднань кластерного типу. Зміни процесу кластеризації від концентрації підприємств на певній території для наближення до ресурсної бази до об’єднань виробничих фірм і установ.

  статья (944,4 K)
 • Процес кластеризації. Обґрунтування тези, що він змінився від концентрації підприємств на певній території для наближення до ресурсної бази і суміжних виробництв з метою економії на транспортних витратах до об’єднань фірм, що здійснюють наукові розробки.

  статья (628,3 K)
 • Загальна стратегія руху моделей організації теоретико-еволюційного знання. Різні форми теоретичного уявлення еволюції: історичні теорії та гіпотетико-дедуктивні моделі, аксіоматичні та індуктивні узагальнення, синтаксичні та семантичні точки зору.

  статья (50,9 K)
 • Роль "Походження видів" Ч. Дарвіна як поворотного моменту в розвитку біології, пов’язаного з крахом концепції постійності органічних форм і механістичного детермінізму в біології. Укорінення еволюційної ідеї і статистично-імовірнісної методології.

  статья (26,6 K)
 • Аналіз впровадження в діяльність органів публічної влади ідеології "служіння" держави інтересам людини, що визнається одним із основних завдань адміністративної реформи. Адміністративно-правовий режим взаємовідносин органів виконавчої влади і людини.

  статья (25,9 K)
 • Аналіз рішення Європейського суду з прав людини. Встановлення нових правил для національного законодавства держав - учасниць Конвенції. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України. Норми національного законодавства в державі.

  статья (21,7 K)
 • Аналіз еволюційного підходу до тлумачення прав людини, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Основні складові Конвенції, межі динамічного тлумачення з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

  статья (31,0 K)
 • Характеристика технологічного прогресу як основного рушійного фактору розвитку будь-яких суспільних формацій. Висвітлення еволюційного розвитку технологічного способу виробництва. Виокремлення останнього паралельно з генезисом людської цивілізації.

  статья (16,3 K)