• Анализ законодательства Армения по вопросам, касающихся евгенических опытов, допустимости практического применения евгенических мер и селективных абортов. Рассмотрение целесообразности новой конституционной нормы, запрещающей проведение таких опытов.

  статья (25,0 K)
 • Понятие и сущность евгеники. Влияния, которые могут улучшить наследственные качества. Идея усовершенствования человеческой "породы" методами селекции. Закон сцепленного наследования. Стерилизация и умерщвление по отношению к "неполноценным лицам".

  реферат (26,7 K)
 • Евгеника как наука, изучающая влияния, которые могут улучшить наследственные качества будущих поколений, анализ основных принципов. Знакомство с нацистскими евгеническими программами. Общая характеристика положительных и отрицательных сторон евгеники.

  реферат (40,9 K)
 • Евграф Осипов как русский врач, один из активных деятелей земской медицины и основоположников российской санитарной статистики. Избрание секретарём санитарной комиссии московского земства. Захоронение на старой территории Новодевичьего кладбища.

  реферат (19,0 K)
 • Вплив античних евдемонізму та гедонізму на становлення концепцій щастя у західній філософії. Недоліки заснованих на психологічному гедонізмі сучасних підходів до визначення щастя. Специфіка конституйованої в евдемонізмі кореляції між благом та щастям.

  статья (30,7 K)
 • Ефективний розвиток агропромислового комплексу. Визначення рівню виробництва аграрної продукції і, у подальшому, споживання основних продуктів харчування населенням країни та обсяги експорту за кордон. Логістична діяльність суб’єктів господарювання.

  статья (184,1 K)
 • Геометрическая теория, основанная на системе аксиом, впервые изложенная в "Началах" математика Евклида (III век до н.э.). Аксиома как "фундамент" для построения доказательств утверждений или теорем. Научные исследования и педагогические заслуги Евклида.

  презентация (4,0 M)
 • Анализ возникновения измерения площадей земельных участков в Древнем Вавилоне и Египте. Открытие теоремы об объемах пирамиды и конуса Демокритом. Характеристика аксиоматического метода Евклида. Особенность векторного обоснования евклидовой геометрии.

  реферат (159,8 K)
 • Понятие системы координат в геометрии. Анализ примеров положительного и неположительного скалярного произведения векторов четырехмерного пространства. Псевдоевклидово пространство, особенности его движения. Кривые в псевдоевклидовом пространстве.

  курс лекций (391,6 K)
 • Аналіз філософських поглядів Aквiнського тa Ж. Мaрiтенa, присвячених пiзнaнню свiту та людської особистостi, дослiдженню потaємних сторiн людської душi тa розуму. Процес становлення філософської аксіоматики томізму. Проблеми католицького персоналізму.

  статья (101,5 K)
 • Генеза та інституціоналізація науки як самостійної функціональної підсистеми суспільства. Чинники сприяння активізації соціально-трансформаційного потенціалу української науки. Закордонний досвід вдосконалення механізмів науково-економічної інтеграції.

  автореферат (71,8 K)
 • Еволюційна біологія - наукова дисципліна, яка досліджує походження видів від єдиного спільного предка, що включає процеси природного відбору, спадковості, мінливості ознак та розмноження. Визначення постнекласичної науки в філософських дослідженнях.

  статья (16,6 K)
 • Рух працездатного населення як складова економічного розвитку кожної країни світу. Недостатність землі, політичні, соціальні, економічні негаразди, що зазнавала держава на протязі історичного періоду свого існування - причини української еміграції.

  статья (140,1 K)
 • Процес кластеризації. Обґрунтування тези, що він змінився від концентрації підприємств на певній території для наближення до ресурсної бази і суміжних виробництв з метою економії на транспортних витратах до об’єднань фірм, що здійснюють наукові розробки.

  статья (628,3 K)
 • Роль "Походження видів" Ч. Дарвіна як поворотного моменту в розвитку біології, пов’язаного з крахом концепції постійності органічних форм і механістичного детермінізму в біології. Укорінення еволюційної ідеї і статистично-імовірнісної методології.

  статья (26,6 K)
 • Аналіз еволюційного підходу до тлумачення прав людини, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Основні складові Конвенції, межі динамічного тлумачення з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

  статья (31,0 K)
 • Розвиток еволюційного підходу та історія його застосування в теоріях економічного розвитку. Досвід розробки та використання еволюційної методології в економічних дослідженнях. Ступінь проникнення і використання еволюційного підходу в економічній науці.

  автореферат (38,0 K)
 • Результати дослідження змін основних понять та підходів процесів відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки. Синергетичний і збалансований підхід, концепція сталого розвитку регіону і території, поняття інформаційно-знаннєвих ресурсів.

  статья (20,7 K)
 • Дослідження соціально-історичних аспектів розвитку реклами. Аналіз історичних етапів становлення, розвитку та інституціоналізації реклами. Тенденції розвитку реклами в ХХІ столітті. Системні перетворення, які відбулися в рекламі за аналізований період.

  статья (557,8 K)
 • Структурний синтез соленоїдних магнітних систем із заданим розподілом магнітного поля в робочому об’ємі за допомогою багатокритеріальної умовної оптимізації зі змінною розмірністю простору пошуку та дискретно-неперервним характером набору параметрів.

  автореферат (64,2 K)