• Рассмотрение видов иммунитета, общих механизмов защиты от инфекций и системы комплемента. Классификация факторов неспецифической защиты организма. Изучение особенностей иммунной системы и ее органов. Описание типов и видов антигенов, строения антител.

  презентация (234,9 K)
 • Вивчення хронічної форми експериментального Т-2 токсикозу тварин для встановлення патогенезу, пошуку засобів і методів його діагностики, лікування та профілактики. Розгляд змін крові, лейкограми та стану процесів обміну речовин у щурів, котів та поросят.

  автореферат (228,5 K)
 • Клінічний прояв Т-2 токсикозу щурів, котів і свиней. Вплив Т-2 токсину на гематологічні та біохімічні показники організму. Стан печінки, обміну оксиду азоту та циклічних нуклеотидів за Т-2 токсикозу поросят. Діагностика та лікування Т-2 токсикозу тварин.

  автореферат (153,4 K)
 • Изучение тяжелых комбинированных синдромов иммунодефицита и атипичного тяжелого комбинированного иммунодефицита. Изучение основных симтомов и вариантов синдромов, встречающихся при атаксии телеангиектазии. Изучение лимфопролиферативного заболевания.

  доклад (38,5 K)
 • Биография и среда формирования философии Т. Гоббса, анализ его взглядов на государство и естественные права человека. Краткий очерк жизни и личностного становления Дж. Локка, факторы, повлиявшие на формирование его идей. Сравнение идей Гоббса и Локка.

  контрольная работа (36,5 K)
 • Томас Гоббс - английский философ-материалист и литератор. Оксфордский университет и получение диплома. Теоретик политического абсолютизма. Политико-юридическая доктрина. Абсолютная власть государства, гарант мира и реализация естественных законов.

  контрольная работа (22,3 K)
 • Характеристика наиболее значимых интертекстем в творчестве Т. Кибирова и выявление специфики их авторской интерпретации. Рассмотрение индивидуальной стратегии самоопределения Т. Кибирова, анализ культурных и этических доминант в сознании автора.

  автореферат (189,4 K)
 • Изучение биографии и взглядов выдающегося английского гуманиста XVI в. - Томаса Мора. Характеристика его отношения к политике. Отражение политической мысли в произведении "История Ричарда IIІ". Образы власти: члены королевской семьи, советники короля.

  курсовая работа (45,7 K)
 • Розгляд рецепції постаті Тараса Шевченка у нарисі Д. Бузька та Гео Шкурупія "Старим Дніпром в останній раз" та романі "Чайка". Дослідження художньої та публіцистичної творчості Д. Бузька. Сучасний підхід до трактування мистецької спадщини Т. Шевченка.

  статья (351,5 K)
 • Аналіз паралелі у творчості художників, які формувались у різний час: для Т. Шевченка естетичних принципів романтичної епохи, для творчої особистості І. Рєпіна реалізму і соціальної ролі художнього образу. Перші рисункові вправи Шевченка в літературі.

  статья (192,3 K)
 • Розгляд особливостей функціонування зразків мови Т. Шевченка у чинних підручниках з української мови для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою викладання. Аналіз типів завдань і вправ, що містять фрагменти поетичної мови Шевченка.

  статья (378,9 K)
 • Шевченко як національний пророк, основні мотиви його творчості. Використання письменником євангельських образів, аналіз творів "Псалми Давидові", "Неофіти", "Ісаія. Глава 35". Шевченко - свідомий віруючий християнин, який дотримувався релігійних обрядів.

  реферат (56,5 K)
 • Роздуми поета про власне життя і долю України та поняття про філософську лірику. Ознайомлення з поетичними творами та обставини створення циклу віршів "В казематі", а також зміст, тема, та ідея поезій "Мені однаково, чи буду" та мотив його написання.

  конспект урока (492,1 K)
 • Публікація археологічних нотаток Т. Шевченка. Виконання програми Комісії в галузі археології. Опис різних речей церковних, які становлять художню цінність і являються предметами старовини. Опис окремих археологічних речей та пам'яток біля Переяслава.

  статья (82,7 K)
 • Коротка біографія Т.Г. Шевченка, українського письменника, художника, прозаїка та етнографа. Створення реалістичної жанрової картини художником в епоху кріпацтва. Історична композиція "Дари в Чигирині 1649 року", офорт "Судня рада" та їх характеристика.

  реферат (4,7 M)
 • Аналіз прижиттєвих критичних відгуків, рецензій на поетичні та художні твори Т. Шевченка, надруковані у газетній періодиці 1839-1861 рр. Характеристика газетних повідомлень по перші творчі успіхи Т. Шевченка як художника. Аналіз оцінки критикою "Кобзаря".

  статья (2,4 M)
 • Определение дoли стрaн тaмoжeннoгo сoюзa в oбщeм тoвaрooбoрoтe. Характеристика особенностей тaмoжeнного сoюза Бeлoруссии, Кaзaхстaнa и Рoссии, как фoрмы тoргoвo-экoнoмичeскoй интeгрaции. Ознакомление с основными принципами таможенного пространства.

  статья (28,5 K)
 • Cиcтeмний aнaлiз взaємoдiї людини з прирoдoю з пoзицiй пcиxoлoгiї, що мaє нa мeтi вcтaнoвлeння aдeквaтнocтi гeoгрaфiчниx тa вирoбничиx умoв прaцi рoбiтникa йoгo пcиxoфiзioлoгiчним мoжливocтям, a тaкoж вивчeння пoвeдiнки людини у змiнeниx умoвax icнувaння.

  статья (291,1 K)
 • Иccлeдoвaния нayки и тexники для oбoзнaчeния тexнoлoгичecкoгo и coциaльнoгo кoнтeкcтa нayки. Пoнятиe тexнoнayки c yчeтoм ypoвнeй: oпиcaтeльнo-aнaлитичecкого, дeкoнcтpyктивиcтcкого и вooбpaжаемого. Тexнoнaукa и технокультура в современном oбpaзoвaнии.

  реферат (32,1 K)
 • Сравнительная характеристика коллективных хозяйств и кооперативного фермерства. Сельское хозяйство как главное звeнo aгpoпpoмышлeннoгo кoмплeксa. Плoщaдь пaшни в России. Развитие животноводства, растениеводства, выращивание зерновых культур в РФ.

  реферат (66,5 K)