• Аналіз ролі християнства, ідей і духовної практики ісихазму в становленні естетичної думки й релігійно-естетичних транспозицій мистецтва Київської Русі. Загально-християнські закономірності і етнокультурні особливості культури східнослов’янських племен.

  статья (233,0 K)
 • Особливості впровадження програм, що впливають на духовний розвиток особистості молоді в процесі викладання курсу "Етика і естетика", зокрема методу драматизації, елементів образотворчого мистецтва, витинанок. Значущість проведення тренінгу "Мої слова".

  статья (204,8 K)
 • Рассмотрение сущности понятия "имидж". Особенности внешнего вида деловой женщины. Значение мелких деталей в процессе формирования профессионального образа. Гендерный аспект этикетного поведения в деловом общении. Условия организации рабочей коммуникации.

  доклад (2,1 M)
 • З'ясування способів просторового перетворення геометричних елементів у знакові форми побудови естетично інформативних формоутворень. Дослідження зв'язку між геометрією та семіотикою естетично інформативних формоутворень об'єктів предметного середовища.

  автореферат (41,8 K)
 • Суспільне значення піднесеного й героїчного, особливості бачення означених категорій у різних історичних епохах в різних країнах. Встановлення зв’язку феномену героїчного з людським ідеалом. Погляди на взаємозв’язок піднесеного, прекрасного та героїчного.

  статья (22,3 K)
 • Визначення сутності гідності як поняття моральної свідомості й категорії етики. Відношення суспільства до неї. Становлення гідності як абстрактної властивості, що формується у процесі росту людини як особистості та реалізації її моральних чеснот.

  реферат (12,9 K)
 • Гідність - сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості; усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку. Моральне ставлення людини до себе, що виявляється в усвідомленні нею своєї самоцінності й моральної рівності.

  статья (24,3 K)
 • Этимология слова "гордость" и его толкование. Расшифровка понятия "гордыня" в толковых словарях различных авторов. Понятие "национальная гордость" в произведениях выдающихся писателей. Гордость и тщеславие как корни человеческих грехов и страстей.

  реферат (14,9 K)
 • Обзор стратегий и тактики ведения деловых переговоров. Характеристика основных форм группового обсуждения служебных вопросов. Изучение особенностей информативного собеседования, творческого и автократического совещания. Деловые переговоры между группами.

  реферат (28,2 K)
 • Жизненная мудрость гуманистической этики. Психологическое формирование каждого индивида как существа, заключающего в себе систему моральных установок и ценностей. Критиканство, декаданс, цинизм и пессимизм как признак слабости и регресса человека.

  доклад (14,0 K)
 • Сучасний стан досліджень у галузі ґендерної лінгвістики. Аналіз понять "ґендер", "ґендерний стереотип" та "ґендерлект". Встановлення зв'язку між ґендерними відмінностями чоловіків і жінок та явищем перебивання комунікації в англомовному дискурсі.

  статья (31,9 K)
 • Етика Демокрита - частина натурфілософського вчення про космічну цілісність світу. Специфіка етичного скептицизму у софістів. Основні погляди Платона на суперечності між тілесними та духовними потребами. Ключові різновиди мужності згідно Аристотеля.

  реферат (18,0 K)
 • Дистанціювання від раціонального в естетиці І. Канта, його позиції щодо неможливості теоретично-понятійного виразу естетичного. Теорія смаку І. Канта як справжня теорія лібералізму в естетиці. Розумінням єдності естетичного в працях І. Шіллера і І. Фіхте.

  статья (24,5 K)
 • Требования к сервировке стола. Условия проведения процесса питания. Подбор и расстановка мебели в соответствии возрастом и ростом детей. Цветовое оформление стола. Решение вопросов нравственно-этического воспитания детей. Организация дежурств в столовой.

  доклад (17,9 K)
 • Перші форми предметно-художньої діяльності людини. Поняття мімезису в естетиці Стародавньої Греції. Декоративно-прикладне мистецтво як знаряддя праці у процесі розвитку суспільства, опис його видів: текстильне, керамічне, тектонічне та стеретомічне.

  контрольная работа (21,8 K)
 • Противоречивая сущность мотивации общения. Основные принципы делового этикета. Исследование влияния индивидуальных психологических качеств личности на общение. Этика деловых бесед и переговоров. Правила общения по телефону. Заповеди делового человека.

  реферат (22,0 K)
 • Роль делового общения в жизни человека. Особенности деловой беседы, ее основные этапы и процесс. Подготовка к деловой беседе, рекомендации для проведения начального этапа и задачи ее успешного завершения. Речевые приемы беседы и активное слушание.

  контрольная работа (37,8 K)
 • Разновидности деловых бесед, этапы подготовки. Определение цели разговора, главные особенность его начала. Закрытые и открытые вопросы, задаваемые в ходе беседы. Вопрос, подавляющий сопротивление, его употребление. Деловая беседа как форма общения.

  контрольная работа (19,0 K)
 • Правила подготовки и проведения деловой беседы. Установление места и времени встречи, постановка проблемы и передача информации, аргументирование, принятие решения и анализ результатов беседы, своей тактики общения при проведении деловых переговоров.

  реферат (390,8 K)
 • Понятие деловой беседы как специально организованного предметного разговора, служащего для решения управленческих задач, особенности речевых приемов, применяемых в ходе беседы. Специфика подготовки к разговору и характеристика приемов активного слушания.

  контрольная работа (18,7 K)