• Епос - оповідна форма літератури. Легенда - фольклорний, літературний твір, у якому є розповідь на фантастичну тему. Притча — алегорична розповідь про людське життя моралізуючого виду. Фейлетон — проміжна ланка між нарисом, оповіданням та новелою.

  статья (25,0 K)
 • Розгляд сучасних українських телевізійних програм розважального жанру. Особливості функціонування різних типів жанру розважальних програм українського телепростору, їх ознаки, класифікація, чинники успішного функціонування. Значення дефініції "жанр".

  статья (25,5 K)
 • Історія створення та джерела роману. Визначення поняття про жанр та композицію твору, їх види та сутність. Характеристика жанрових та композиційних особливостей роману Євгена Гребінки "Чайковський". Вивчення системи образів та засобів їх творення.

  курсовая работа (35,7 K)
 • Оцінка жанрової специфіки роману Кононовича "Тема для медитації". Особливості реалізації авторських новацій у контексті жанру постмодерного роману. Інтерпретація автором ознак постмодерного тексту: функційних стилів, фрагментарності, нелінійного письма.

  статья (19,9 K)
 • Жанри художньої літератури. Стилістичний аналіз мови роману "Лексикон інтимних міст". Використання семантико-граматичних типів речень, внутрішньо- та зовнішньо синтаксичних зв’язків, ритмомелодики висловлень і текстів. Художній та розмовний стиль текстів.

  статья (24,6 K)
 • Дослідження літературно-критичної рецепції розвитку неоромантизму в літературі. Аналіз феєрій: драми Лесі Українки "Лісова пісня" та казки Г. Гауптмана "Затоплений дзвін". Визначення спільних та відмінних рис жанрово-стильової та структурної специфіки.

  курсовая работа (63,4 K)
 • Роль інформації в сучасному світі. Розвиток телевізійної знімальної та записувальної техніки, ефективність її впливу на телеглядача. Інтерв'ю у відеосюжеті, погляд людини на проблему. Характерні риси жанру, аналітика і наявність авторської оцінки.

  реферат (26,8 K)
 • Характеристика драматичного твору письменника К. Марло "Паризька різанина", яка трансформує жанр трагедії, об’єднуючи у п’єсі родові ознаки драми та епосу. Уявлення про кожну дійову особу у п’єсі, її характер, зовнішність, ставлення до подій у країні.

  статья (277,3 K)
 • Жанрові особливості перекладу німецькомовних фармацевтичних текстів з урахуванням специфіки таких текстів та фахової комунікації. Комплексна стратегія перекладу фахових текстів на засадах перекладацького аналізу таких феноменів, як дискурс та фахова мова.

  автореферат (41,4 K)
 • Процес мистецького становлення С. Лема як фантаста та еволюція його письменницького дискурсу. Процеси дифузії та інтерференції жанрових канонів фантастики у творчості С. Лема. Жанрові особливості фантастичних творів письменника, семантика його текстів.

  автореферат (65,0 K)
 • Опис генологічної складової створення дискурс-портрета публічної мовної особистості. Параметри базисного дискурс-аналізу: жанр, регістр, контекст, мовна й комунікативна компетенція, тезаурус. Базисні особливості організації їхньої мовленнєвої діяльності.

  статья (21,0 K)
 • Аналіз ідейно-естетичного пошуку І. Драча в жанрі поем. Типологічна специфіка жанрової природи поем автора, їх значення в літературному процесі новітньої доби. Вплив літературних традицій на формування літературного світогляду та стилю І. Драча.

  статья (31,9 K)
 • Характеристика особливостей напрацювань Н. Фрая щодо проблеми жанру, пов'язаних з родовим поділом літератури. Визначення пропозиції про модусний і архетиповий підходи до її аналізу, з виокремленням високоміметичного та низькоміметичного модусів.

  статья (32,7 K)
 • Сутність живопису, роль його методів типізації і відповідних засобів художньої виразності. Моральні й соціальні погляди великого Кобзаря в творчості. Сюжет картин "Смерть Олега, князя древлянського", "Смерть Богдана Хмельницького" та "Катерина".

  реферат (469,3 K)
 • Дослідження трансформаційних процесів мовленнєвих жанрів у комунікативному середовищі футбольних фанатів. Визначення психолінгвістичних механізмів цих процесів. Характеристика традиційних та новітніх жанрів дискурсу футбольних фанатських угруповань.

  статья (38,7 K)
 • Ознаки сентиментального, детективного, соціального та філософського романів. Жанрові модифікації сучасної літератури. Характерні ознаки детективу. Специфіка розгортання сюжету у романі Н. Гуменюк "Енна". Використання особливого набору художніх прийомів.

  статья (20,5 K)
 • Аналіз категорії жанру роману та її трансформації у контексті розвитку українсько-польського літературного процесу. Десакралізація образу автора. Автентичність і спадкоємність першожанрів. Розвиток театру, його експериментальність у добу модернізму.

  статья (25,8 K)
 • Аналіз категорії жанру роману та її трансформації у контексті розвитку українсько-польського літературного процесу. Стан розвитку літератури, незалежно від національного контексту у вузькому сенсі, як вид динамічного діалогу між автором і читачем.

  статья (20,8 K)
 • Дослідження діалектики традицій і новацій жанрового різновиду - історичної поеми. Застосування версифікаційних засобів структуризації творів Д. Павличка для збагачення їх ідейних параметрів, філософічності художнього мислення, поглиблення драматизму.

  статья (44,7 K)
 • Установление и анализ характера реализации текстовых категорий лексико-грамматическими средствами в немецкой драматургии. Выявление и характеристика особенностей текстоформирующих признаков, отличающих драму от других жанров литературных произведений.

  автореферат (91,3 K)