• Дослідження жанру слов’янського фентезі та особливості його побутування у межах літератури. Специфіка моделювання ірреальної дійсності, створення оригінальних персонажів із залученням фольклорних, казкових, міфологічних елементів у романі В. Арєнєва.

  статья (34,9 K)
 • Рассмотрение жанра итогового школьного сочинения в исторической перспективе. Изучение процесса введения итогового сочинения в школе, которое вписывается в современные тенденции образования. Анализ требований к написанию экзаменационного сочинения.

  статья (18,4 K)
 • Исследование новой формы коммуникации – политической интернет-коммуникации, появление которой обусловило возникновение новых интернет-жанров. Анализ основных коммуникативных характеристик жанра твиттинг в сфере политической интернет-коммуникации.

  статья (996,7 K)
 • Место трагедии в литературном наследии А. Сумарокова. Характеристика особенностей жанра в эпистоле "О стихотворстве". Историческая основа жанра трагедии "Димитрий Самозванец", ее политический и философский подтекст. Приемы создания образа главного героя.

  лекция (34,5 K)
 • Жанр классицистической трагедии в русской литературе XVIII века. Нравственная ответственность индивидуума за выполнение общественного долга. Создатель первых образцов трагического классицизма - А.П. Сумароков. Проблематика и композиция "Синав и Трувор".

  реферат (61,6 K)
 • Теоретичне осмислення жанру трагедії в українському літературознавстві. Образ трагедійного героя як символ духовної безвиході. Концепція трагедійного і трагікомічного у пророчій драмі. Трагедійна сутність образів і конфліктів в історичній драматургії.

  автореферат (74,7 K)
 • Визначення типових рис стилю транскриптора в його інтерпретації першоджерела. Виявлення різностильових зразків транскрипції з позицій відтворення як типових засад жанру, так і його індивідуально-творчих новацій. Принципи міжстильової взаємодії.

  автореферат (78,4 K)
 • Особливості технотрилеру "Бот" і психотрилеру "Твердиня" М. Кідрука. Оцінка ролі художніх творів у українській літературі. Аналіз складових жанрової специфіки технотрилеру. Поєднання в творах мистецьких форм із масовокомунікаційними медійними формаціями.

  статья (19,8 K)
 • Творчество гениального русского композитора А.Н. Скрябина как одно из самых замечательных явлений музыки начала XX ст. Жизнь и творчество Скрябина, раскрытие его исполнительского дарования под руководством педагога Московской консерватории В.И. Сафонова.

  статья (20,0 K)
 • Поняття "монументальне" і "мініатюрне" у художній творчості в їх проекції на різні види мистецтва. Українська хорова мініатюра як предмет дослідження, особливості її жанру. Хорові мініатюри представника київської композиторської школи В. Зубицького.

  автореферат (68,5 K)
 • Житійна проза як один із найпопулярніших жанрів у письменстві Київської Русі. Епоха розквіту цього жанру у візантійській літературі. Стиль "плетіння словес". Розвиток ораторсько-проповідницької прози. Східнослов’янська агіографія – "княжі житія".

  эссе (14,3 K)
 • Визначення співвідношення фактографічного й белетристичного елементів у щоденниковій традиції кінця ХХ – початку ХХІ ст. Аналіз проблемно-тематичного спектру та поетикальних можливостей щоденникового тексту та наслідків синтезу жанру із публіцистикою.

  автореферат (41,7 K)
 • Поэтическое творчество В.А. Жуковского как закономерный результат эволюции поэта от лирики к эпосу. Эмоциональная экспрессивность, непосредственная связь с современностью и дидактичность - характерные особенности древнегреческой литературной элегии.

  статья (165,5 K)
 • Розгляд наукових уявлень про літературні жанри. Характеристика культурно-історичних епох, які формують відповідний стиль художнього мислення. Оцінка умов виникнення постмодерних жанрів, існування яких наука про літературу ігнорує або трактує неоднозначно.

  статья (84,7 K)
 • Журналістика як явище і як професія, її зміст та структурні елементи: інформаційна, аналітична та документально-художня. Типи жанри: публіцистика, документальні програми, трансляції або звіти про засідання вищого законодавчого органу. Вимоги до них.

  реферат (19,0 K)
 • Подавання оригінального наукового знання та обробка наукових текстів. Загально-лінгвогенологічний аналіз та характеристика жанрів у сучасному жанровому ландшафті англомовної наукової комунікації. Основи інтерпретації структури та семантики тексту.

  статья (340,6 K)
 • Сутність та шляхи формування естетичного ставлення людини до дійсності. Взаємозв'язок жанрів пісенної лірики та мистецтва як носіїв естетичних кодів. Особливості відображення у провідних жанрах пісенної лірики пізнавального ставлення людини до творчості.

  статья (131,8 K)
 • Жанр як предмет формотворення матеріалу та спосіб відображення теми журналістського твору. Інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні жанри політичної журналістики. Проблема етичної відповідальності журналіста у політичній портретистиці.

  доклад (23,3 K)
 • Дослідження генологічної парадигми саморепрезентативного письма. Література особистого спогаду. Генологічні характеристики автобіографії, мемуарів й автобіографічної повісті як жанрів прозової саморепрезентації. Особливісті автобіографічних автопортретів.

  статья (23,2 K)
 • Виявлення і розкриття значення явищ мистецького життя Києва початку ХХІ ст. шляхом інтерпретації текстів. Формування концепцій сприйняття творів видатних діячів української культури. Стилістичні особливості викладу думок у часописах "Артанія" та "Шо".

  статья (77,5 K)