• Особливості технотрилеру "Бот" і психотрилеру "Твердиня" М. Кідрука. Оцінка ролі художніх творів у українській літературі. Аналіз складових жанрової специфіки технотрилеру. Поєднання в творах мистецьких форм із масовокомунікаційними медійними формаціями.

  статья (19,8 K)
 • Описание биографии и творчества Ираклия Луарсабовича Андроникова – ученого-литературоведа, писателя, мастера устного рассказа. Анализ разницы форм выражения мыслей: речи устной и речи письменной. История создания "особого театра" на телевидении.

  статья (18,7 K)
 • Обзор основных этапов развития жанра утопии в русской литературе и выявление на каждом из них основных содержательных аспектов. Этапы и направления формирования жанра литературной утопии под влиянием устного народного творчества, его национальные истоки.

  статья (18,9 K)
 • Устойчивость идейно-художественных связей фельетонов Ф.М. Достоевского с его прозой разных лет. Соотношение художественных и публицистических элементов в творческой практике Ф.М. Достоевского в границах фельетонного жанра, влияние фельетонных элементов.

  автореферат (44,3 K)
 • Творчество гениального русского композитора А.Н. Скрябина как одно из самых замечательных явлений музыки начала XX ст. Жизнь и творчество Скрябина, раскрытие его исполнительского дарования под руководством педагога Московской консерватории В.И. Сафонова.

  статья (20,0 K)
 • Поняття "монументальне" і "мініатюрне" у художній творчості в їх проекції на різні види мистецтва. Українська хорова мініатюра як предмет дослідження, особливості її жанру. Хорові мініатюри представника київської композиторської школи В. Зубицького.

  автореферат (68,5 K)
 • Житійна проза як один із найпопулярніших жанрів у письменстві Київської Русі. Епоха розквіту цього жанру у візантійській літературі. Стиль "плетіння словес". Розвиток ораторсько-проповідницької прози. Східнослов’янська агіографія – "княжі житія".

  эссе (14,3 K)
 • Визначення співвідношення фактографічного й белетристичного елементів у щоденниковій традиції кінця ХХ – початку ХХІ ст. Аналіз проблемно-тематичного спектру та поетикальних можливостей щоденникового тексту та наслідків синтезу жанру із публіцистикою.

  автореферат (41,7 K)
 • Поэтическое творчество В.А. Жуковского как закономерный результат эволюции поэта от лирики к эпосу. Эмоциональная экспрессивность, непосредственная связь с современностью и дидактичность - характерные особенности древнегреческой литературной элегии.

  статья (165,5 K)
 • Аналіз сучасних досліджень жанрів драматургії у контексті універсальних генологічних студій. Висвітлення проблеми родової специфіки драми та типології драми. Розробка авторського підходу до понять трансформація і жанрова модифікація у літературознавстві.

  статья (58,1 K)
 • Розгляд наукових уявлень про літературні жанри. Характеристика культурно-історичних епох, які формують відповідний стиль художнього мислення. Оцінка умов виникнення постмодерних жанрів, існування яких наука про літературу ігнорує або трактує неоднозначно.

  статья (84,7 K)
 • Журналістика як явище і як професія, її зміст та структурні елементи: інформаційна, аналітична та документально-художня. Типи жанри: публіцистика, документальні програми, трансляції або звіти про засідання вищого законодавчого органу. Вимоги до них.

  реферат (19,0 K)
 • Подавання оригінального наукового знання та обробка наукових текстів. Загально-лінгвогенологічний аналіз та характеристика жанрів у сучасному жанровому ландшафті англомовної наукової комунікації. Основи інтерпретації структури та семантики тексту.

  статья (340,6 K)
 • Сутність та шляхи формування естетичного ставлення людини до дійсності. Взаємозв'язок жанрів пісенної лірики та мистецтва як носіїв естетичних кодів. Особливості відображення у провідних жанрах пісенної лірики пізнавального ставлення людини до творчості.

  статья (131,8 K)
 • Жанр як предмет формотворення матеріалу та спосіб відображення теми журналістського твору. Інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні жанри політичної журналістики. Проблема етичної відповідальності журналіста у політичній портретистиці.

  доклад (23,3 K)
 • Дослідження генологічної парадигми саморепрезентативного письма. Література особистого спогаду. Генологічні характеристики автобіографії, мемуарів й автобіографічної повісті як жанрів прозової саморепрезентації. Особливісті автобіографічних автопортретів.

  статья (23,2 K)
 • Розгляд особливостей професійних мовленнєвих жанрів, використання яких дозволить студентам якісно продукувати дискурси різних типів, адекватно добирати мовні засоби, використовувати фрагменти художніх текстів відповідно до поставленого завдання.

  статья (20,1 K)
 • Виявлення і розкриття значення явищ мистецького життя Києва початку ХХІ ст. шляхом інтерпретації текстів. Формування концепцій сприйняття творів видатних діячів української культури. Стилістичні особливості викладу думок у часописах "Артанія" та "Шо".

  статья (77,5 K)
 • Характеристика специфічної локальної ситуації, яка склалася на Закарпатті. Аналіз популярного баладного тексту про двох голубів. Причини, через які текст роз'єднався між двома жанрами: баладою та колядкою. Роль вдови в сільському середовищі Карпат.

  статья (638,5 K)
 • Жанрова багатогранність спадщини видатного майстра, представника харківської композиторської школи й української музичної культури І. Ковача. Ключові особливості авторського стилю композитора, які забезпечують цілісність його творчої індивідуальності.

  статья (25,1 K)