• Визначення типових рис стилю транскриптора в його інтерпретації першоджерела. Виявлення різностильових зразків транскрипції з позицій відтворення як типових засад жанру, так і його індивідуально-творчих новацій. Принципи міжстильової взаємодії.

  автореферат (78,4 K)
 • Особливості технотрилеру "Бот" і психотрилеру "Твердиня" М. Кідрука. Оцінка ролі художніх творів у українській літературі. Аналіз складових жанрової специфіки технотрилеру. Поєднання в творах мистецьких форм із масовокомунікаційними медійними формаціями.

  статья (19,8 K)
 • Средства и формы передачи информации в древнейшей германской поэтической традиции. Правила аллитерационного стихосложения в жанре тулы, кумулятивная функция аллитерации. Создание хронологической последовательности имён в "Англосаксонской хронике".

  статья (96,5 K)
 • Описание биографии и творчества Ираклия Луарсабовича Андроникова – ученого-литературоведа, писателя, мастера устного рассказа. Анализ разницы форм выражения мыслей: речи устной и речи письменной. История создания "особого театра" на телевидении.

  статья (18,7 K)
 • Обзор основных этапов развития жанра утопии в русской литературе и выявление на каждом из них основных содержательных аспектов. Этапы и направления формирования жанра литературной утопии под влиянием устного народного творчества, его национальные истоки.

  статья (18,9 K)
 • Общая характеристика творческой деятельности Г.Ф. Телемана. Знакомство со сборником "12 фантазий для скрипки соло". Анализ особенностей изучения жанра фантазии и его типологических признаков. Рассмотрение жанров-форм инструментальной музыки барокко.

  статья (37,0 K)
 • Идейно-художественное содержание и особенности формы фельетонов А.И. Герцена и Ф.М. Достоевского. Признаки фельетонного жанра: факты, злободневность проблематики, тематическая разноплановость, комический компонент, свободная структура и ассоциативность.

  статья (26,2 K)
 • Устойчивость идейно-художественных связей фельетонов Ф.М. Достоевского с его прозой разных лет. Соотношение художественных и публицистических элементов в творческой практике Ф.М. Достоевского в границах фельетонного жанра, влияние фельетонных элементов.

  автореферат (44,3 K)
 • Творчество гениального русского композитора А.Н. Скрябина как одно из самых замечательных явлений музыки начала XX ст. Жизнь и творчество Скрябина, раскрытие его исполнительского дарования под руководством педагога Московской консерватории В.И. Сафонова.

  статья (20,0 K)
 • Исследование фортепианного творчества известного китайского композитора Ду Минсиня, событий биографии и становления творческой личности композитора. Анализ одного из последних произведений для фортепиано – сюиты "Альбом для юношества нового века".

  статья (617,6 K)
 • Поняття "монументальне" і "мініатюрне" у художній творчості в їх проекції на різні види мистецтва. Українська хорова мініатюра як предмет дослідження, особливості її жанру. Хорові мініатюри представника київської композиторської школи В. Зубицького.

  автореферат (68,5 K)
 • Житійна проза як один із найпопулярніших жанрів у письменстві Київської Русі. Епоха розквіту цього жанру у візантійській літературі. Стиль "плетіння словес". Розвиток ораторсько-проповідницької прози. Східнослов’янська агіографія – "княжі житія".

  эссе (14,3 K)
 • Зображення квітів як втілення ідеального, прекрасного в мистецтві Китаю і Європи. Вплив європейського квіткового натюрморту як самостійного жанру, на філософію, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво Китаю. Споріднені риси зі стилістикою гунбі.

  статья (797,3 K)
 • Характеристика українських літературознавчих студій, присвячених теоретичному осмисленню жанру художньої автобіографії. Аналіз дослідження жанру художньої автобіографії та питання статусу і місця автобіографії в системі художньо-документальних жанрів.

  статья (24,7 K)
 • З'ясування змісту українських літературознавчих студій, присвячених теоретичному осмисленню жанру художньої автобіографії. Дослідження жанру художньої автобіографії та питання статусу і місця автобіографії в системі художньо-документальних жанрів.

  статья (43,5 K)
 • Аналіз жанрових особливостей щоденників "Домашній протокол" Я. Марковича, "Діаріуш або Журнал" і "Дневник" М. Ханенка, жанрово взаємопов’язаних із козацьким літописанням. Зміст нотаток про історичні події в Україні першої половини та середини XVIII ст.

  статья (38,7 K)
 • Визначення співвідношення фактографічного й белетристичного елементів у щоденниковій традиції кінця ХХ – початку ХХІ ст. Аналіз проблемно-тематичного спектру та поетикальних можливостей щоденникового тексту та наслідків синтезу жанру із публіцистикою.

  автореферат (41,7 K)
 • Сущность ключевых понятий "эволюция", "элегия". Особенности элегии и любовной лирики Пушкина. Элегическое творчество А.П. Сумарокова. Элегия в рамках эйдетической эпохи. Истоки элегической поэзии в русской литературе. Черты элегии в творчестве Пушкина.

  реферат (22,2 K)
 • Поэтическое творчество В.А. Жуковского как закономерный результат эволюции поэта от лирики к эпосу. Эмоциональная экспрессивность, непосредственная связь с современностью и дидактичность - характерные особенности древнегреческой литературной элегии.

  статья (165,5 K)
 • Раскрытие поэтики жанра эпиграммы в творчестве К. Пруткова. Исследование содержательных аспектов жанра эпиграммы и особенностей его формы. Рассмотрение приемов алогизма и пародийности. Обращение современных авторов к творческому наследию К. Пруткова.

  статья (38,6 K)
 • Выяуленне адметных і агульных рыс эсэістычных творау беларускіх і украінскіх аутарау. Тэндэнцыи развіцця жанра у беларускай і украінскай літаратуры. Залежнасць дамініравання жанравых уласцівасцей ад гісторыка-літаратурнага перыяду узнікнення твора.

  статья (51,0 K)
 • Аналіз сучасних досліджень жанрів драматургії у контексті універсальних генологічних студій. Висвітлення проблеми родової специфіки драми та типології драми. Розробка авторського підходу до понять трансформація і жанрова модифікація у літературознавстві.

  статья (58,1 K)
 • Дослідження жанрової палітри музичного мистецтва. Розгляд скриньки жанрів камерно-вокальної музики. Особливості композиційної будови вокальної музики. Різновиди музичного супроводу до пісні. Ознайомлення з творчістю композитора Д. Крижанівського.

  статья (328,9 K)
 • Розгляд наукових уявлень про літературні жанри. Характеристика культурно-історичних епох, які формують відповідний стиль художнього мислення. Оцінка умов виникнення постмодерних жанрів, існування яких наука про літературу ігнорує або трактує неоднозначно.

  статья (84,7 K)
 • Журналістика як явище і як професія, її зміст та структурні елементи: інформаційна, аналітична та документально-художня. Типи жанри: публіцистика, документальні програми, трансляції або звіти про засідання вищого законодавчого органу. Вимоги до них.

  реферат (19,0 K)
 • Соціальна інтеграція дітей і дорослих з обмеженням життєдіяльності. Реалізація сучасних форм навчання у системі спеціальної та інклюзивної освіти. Розвиток комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей із церебральним паралічем засобами народної педагогіки.

  статья (29,8 K)
 • Аналіз офіційно-ділових документів, які використовують у релігійній сфері. Визначення жанрів, структури і функціонування офіційно-ділових текстів сучасного релігійного дискурсу. Дослідження лексем на позначення реквізитів офіційно-ділової комунікації.

  статья (24,4 K)
 • Подавання оригінального наукового знання та обробка наукових текстів. Загально-лінгвогенологічний аналіз та характеристика жанрів у сучасному жанровому ландшафті англомовної наукової комунікації. Основи інтерпретації структури та семантики тексту.

  статья (340,6 K)
 • Типи наукової комунікації у сучасній лінгвістиці. Провідні тенденції в існуванні жанрів первинної англомовної наукової комунікації. Сучасний стан та перспективи розвитку видів статті, монографії та дисертації у сучасному жанровому ландшафті науки.

  статья (19,0 K)
 • Спроба пояснити шляхи формування естетичного ставлення людини до дійсності. Схема взаємозв'язку жанрів пісенної лірики та мистецтва загалом як носіїв естетичних кодів. Відображення у жанрах пісенної лірики естетичного ставлення людини до дійсності.

  статья (24,7 K)