• Аспекти жанрової специфіки малої історичної прози, зокрема історичного оповідання. Поліваріантність співвідношень історичних реалій і художньої інтерпретації, еволюція домислу й вимислу. Компоненти поетики творів та їх сюжетно-композиційні особливості.

  автореферат (39,7 K)
 • Еволюція романних форм у прозі В. Ґолдінґа. Тенденції, напрями дослідження творчості письменника у вітчизняному і зарубіжному літературознавстві. Специфіка сюжетно-композиційної організації, її вплив на жанрову природу, часопросторові відносини у романах.

  автореферат (66,3 K)
 • Основні жанрові моделі романів В. Шевчука та А. Мердок. Стильові домінанти творчості письменників, характерні елементи їх романної поетики. Процеси видозміни жанрових ознак романів та синтезування в одному творі елементів різних жанрових різновидів.

  автореферат (81,0 K)
 • Визначення основних сюжетних ліній твору, різновидної специфіки художнього тексту, що полягає у введенні в його канву елементів романтизму та політичного змістового навантаження. Введення в епічну канву образів-символів, що романтизують образ народу.

  статья (22,5 K)
 • Історичні та онтологічні аспекти співвідношення молитви й лірики. Літературна молитва: генологічні кваліфікації, модифікації. Проблема молитвослівного вірша. Рання стадія формування східнослов’янської молитовної поезії. Старослов’янський молитовний вірш.

  автореферат (152,6 K)
 • Введення в науковий обіг корпусу альтових сонат, створених у хронологічному просторі кінця XVII – початку XXІ століть. Здійснення стильової атрибуції проаналізованих сонат для альта і фортепіано. Процес інтеграції доробку українських композиторів.

  автореферат (41,8 K)
 • Узагальнення сучасних наукових підходів до понять "музичний жанр", "жанрова поетика". Розгляд специфіки світогляду М. Сидельникова як чинника у формуванні власної жанрової поетики. Вивчення основних принципів роботи даного композитора зі словом.

  автореферат (57,0 K)
 • Дослідження ліро-епічної частини доробку Михайла Ткача (відомого в Україні та за її межами поета-пісняра) на прикладі кінопоеми "Руки на штурвалі" та поеми-канто "Стадіон". Вираження в творах національного колориту за допомогою фольклорної символіки.

  статья (378,3 K)
 • З’ясування особливостей і ролі сатиричних жанрів публіцистики. Обґрунтування доцільності їх виокремлення у загальній жанрології журналістики. Дослідження впливу на їхній характер зображальних текстів, наділених особливою образністю й публіцистичністю.

  статья (38,1 K)
 • Художня специфіка прози Наталі Саррот як прикладу Нового Роману та літератури постмодернізму. Нова форма презентації ментальних процесів за допомогою "тропізмів". Філологічний аналіз романів Н. Саррот "Золоті плоди", "Ви чуєте їх?" та "Відчиніть".

  автореферат (40,2 K)
 • Виділення жанрового різновиду роману ХХ століття. Визначення жанрових констант та елементів поетики. Зміщення фокусу зображення на сенсорний суб'єктивізм та згладження трагізму і гострої конфліктності декадентського світосприйняття в романі В. Вулфа.

  статья (21,9 K)
 • Особливості жанру твору "Маленький принц". Філософська тематика казки, романтичні традиції. Галерея образів, що виникають у розумі зрілої людини, роздумуючи над твором письменника. Тема буття як одна з ключових філософських тем казки "Маленький принц".

  реферат (84,6 K)
 • Дослідження художньої своєрідності новел Е. По у плані вивчення особливостей американської новели як літературного жанру. Знайомство з творчою діяльністю автора та загальна характеристика його новел "Падіння будинку Ашерів", "Вбивство на вулиці Морг".

  реферат (37,0 K)
 • Вивчення художніх принципів та своєрідності жанру подорожі у творчості Крашевського. Неоднозначності визначення цього літературного твору, його жанрової свободи, взаємодії з проблемою кліше. Аналіз залежності від змін, що відбуваються в літературі.

  статья (148,3 K)
 • Жанрові особливості романної прози В. Даниленка в сучасному українському немодерністському дискурсі. Своєрідність авторського моделювання дійсності у романах "Газелі бідного Ремзі", "Капелюх Сікорського". Специфіка, новаторство художнього мислення митця.

  статья (27,9 K)
 • Творчість англійського письменника Грема Гріна. Його роман "Тихий американець" – твір про злочин. Основа сюжету - це рух політичних подій. Зображення духовного життя Фаулера. Метод класичних детективів. Відмінність роману від звичайної літератури.

  реферат (16,5 K)
 • Основні тенденції в історії вивчення творчості І.Е. Бабеля у світовому літературознавстві. Особливості формування композиційної структури та жанрова своєрідність тексту "Кінармії". Функціонування та взаємодія мотиву смерті та мотиву еросу у книзі.

  автореферат (40,0 K)
 • Дослідження творів Михайла Арцибашева в жанрово-типологічному аспекті. Оцінка специфічних особливостей впливу Л. Толстого, О. Блока на формування особистості і розвиток творчості письменника. Класифікація жіночих образів у малій прозі М. Арцибашева.

  автореферат (25,7 K)
 • Романи "Сестри Річинські" Ірини Вільде та "Оплот" Теодора Драйзера у рамках проблеми ідентифікації роману і його функціонування в національних літературах ХХ ст. Аналіз місця і ролі соціально-психологічних романів у тогочасному літературному процесі.

  статья (228,2 K)
 • Теоретична рефлексія українського фемінізму в жанрі постмодерністського роману. Фемінна проза як іманентний сегмент сучасного літературного процесу. Полістилізм і художній синтез. Художня реалізація філософічності жіночого, національного буття в романах.

  автореферат (40,8 K)