• Пояснення продуктивності жанрового мислення І. Франка у світлі історико-естетичного досвіду української та світової літератури. Кваліфікація системогенези ліричних жанрів творчого доробку І. Франка як результату диверсифікації його авторської свідомості.

  автореферат (71,6 K)
 • Філософські та регіонально-діалектичні тенденції, що впливають на специфіку традиційного вокального виконавства та мовних особливостей китайської народної пісні. Жанрова класифікація пісенної творчості та роль фольклору у культурному розвитку народу.

  автореферат (54,8 K)
 • Жанрові ознаки, риси та особливості побутування анекдоту, деякі характеристики динаміки його функціонування. Збільшення ролі індивідуального авторства. Комплексне дослідження постфольклору. Зародження міської фольклорної традиції на межі XVTI-XVІII ст.

  статья (45,2 K)
 • Аналіз досить поширеного у сучасній драматургії жанра драми-приквелу. Опис історії приквелу в світовій літературі. Визначення жанрових особливостей п’єси-приквелу щодо сюжетно-фабульних, хронотопних, а також його персоносферних взаємин із прототекстом.

  статья (32,6 K)
 • Розглядаються особливості жанру роману виховання на прикладі твору "Апостол черні" О. Кобилянської. Простежується проблематика, ґенеза особистості, сюжетно-композиційні особливості твору. Доля Юліяна Цезаревича та процес його життєвого самостановлення.

  статья (19,5 K)
 • Жанрові властивості роману "Нація на світанку". Виявлення прикметних рис художнього письма автора. Основна проблема жанрології словесного мистецтва, варіативність наукових дефініцій її складових. Жанрова інтерпеляція в межах одного художнього твору.

  статья (203,4 K)
 • Основні лексичні мовні засоби, які дають змогу одержати цілісну картину мовного оформлення жанрів юридичного дискурсу на сучасному етапі розвитку юриспруденції. Аналіз мовних засобів у жанрі розслідування кримінальної справи юридичного дискурсу.

  статья (31,1 K)
 • Теорія та історія жанрології прози, художня епіка У. Самчука, західноукраїнська романістика 30-40 рр. ХХ ст. Визначенні й окресленні жанрової структури романів У. Самчука, в аналізі особливостей їх структурно-стилістичної і наративної організації.

  автореферат (39,3 K)
 • Дослідження діяльності київської школи літографії у 1980-ті роки, визначення кола київських митців, які працювали в літографській техніці та аналіз їхнього творчого доробку на основі джерельної бази. Дослідження розвитку техніки плоского друку.

  статья (129,1 K)
 • Ознайомлення із жанровою специфікою журналу "Квітка. Настина читанка". Визначення тематичного контексту та цільової аудиторії. Аналіз типоформуючих ознак. Розгляд таких рис журналу, як розмаїтість жанрово-видової палітри та відсутності усталеного формату.

  статья (377,2 K)
 • Дослідження жанрово-стильових особливостей сучасного українського роману Ю. Щербака "Час смертохристів. Міражі 2077 року". Належність роману до політичного жанрового різновиду. Вплив світоглядних орієнтирів письменника на ідейне спрямування твору.

  статья (20,4 K)
 • Дослідження жанрово-стильових особливостей сучасного українського роману, його належність до політичного різновиду. Перспективи розвитку жанру за сучасної літературної динаміки. Вплив світоглядних орієнтирів письменника на ідейне спрямування твору.

  статья (21,7 K)
 • Анализ первой части партиты №2 В. Зубицкого, представленной соответствующими жанрово-тематическими знаками, с позиций жанровой драматургии. Исследование жанровой драматургии на разных масштабных уровнях системной организации музыкального произведения.

  статья (3,0 M)
 • Определение термина "гипербола", ее особенности как литературного средства выразительности и стилистического приема. Классификация гипербол по способу их образования. Анализ влияния гипербол в китайском языке на смысловую составляющую в произведениях.

  курсовая работа (40,4 K)
 • Раскрытие социально-политического содержания фактов современной общественной жизни с помощью визуальных средств как цель творчества фоторепортеров. Документальность - отличительная особенность снимков, предназначенных для средств массовой информации.

  курсовая работа (45,2 K)
 • Изучение специфики газетной публицистики и жанровой организации публицистического стиля. Описание языковых средств, использующихся в газетно-публицистическом стиле. Анализ содержания текстов, структурных особенностей и лексики студенческой газеты.

  курсовая работа (61,2 K)
 • Обзор классификации основных телевизионных жанров. Исследование исторического развития телевидения в России. Характеристика жанровой структуры российских каналов. Перспективы развития их редакционной политики. Эфирная сетка общенациональных телеканалов.

  курсовая работа (38,9 K)
 • Процесс деления литературы на жанровые типы и виды. Значение сюжета в определении жанровой природы произведения. Поэтика строения и развития сюжета миниатюрной прозы, композиционные возможности прозаических миниатюр "Стихотворений в прозе" И.С. Тургенева.

  статья (207,1 K)
 • Творчество Ж. Висенте как диалог средневековой культуры и начинающегося Возрождения. Особенности развития средневекового театра и связанных с ним категорий праздника и зрелища. Сущностно-бытийная связь средневекового театра и христианского богослужения.

  статья (29,6 K)
 • Определение и характеристика места токкаты и каприччо, которые придают концертный блеск этюдам Ф. Листа. Исследование и анализ особенностей образно-смысловых сфер (героической, лирической и фантастической), которые играют важную роль в организации цикла.

  статья (401,3 K)