• Дослідження суті та особливостей явища містицизму, його побутування в житійній літературі. Аналіз місця містики в середньовічній моделі християнської книжності. Релігійна складова агіографічних творів. Визначення основних українських рис цього феномену.

  статья (54,3 K)
 • Значення національного в становленні музичної поетики опери як результату взаємодії оперної форми і семантичних установок певного історичного типу культури. Провідні музично-композиційні прийоми опер Верді в контексті еволюції його оперного методу.

  автореферат (43,7 K)
 • Політична корупція як одна з основних перешкод демократичного розвитку України. Криміналізація та тінізація економіки, хибна методологія та недостатньо прозора приватизація державного та комунального майна - фактори корумпування суспільних відносин.

  статья (17,7 K)
 • Вивчення та дослідження різноманітних видів аналізу тексту для визначення та розпізнавання омонімів. Графічна диференціація омонімів японської мови. Створення тлумачно-комбінаторних словників. Способи опису лексичних одиниць. Принцип побудови тлумачень.

  курсовая работа (79,8 K)
 • Аналіз функціонально-стилістичних можливостей експресивного явища актуального членування речень. Граматична суть, причини вияву, інтонаційні особливості парцельованих структур. Критерії їх ідентифікації в тексті, принципи опису засобів їх організації.

  автореферат (28,5 K)
 • Педофілія як окремий випадок хвороби залежної поведінки. Дослідження патологічної залежності від сексу. Явище педофілії в сучасній медико-психологічній літературі. Вивчення психологічної характеристики педофіла. Види педофілії, причини виникнення.

  реферат (47,7 K)
 • Плеоназм в англійському синтаксисі. Основні види помилок, пов’язані із вживанням у тексті стилістичних зворотів мови з однозначними, семантично близькими чи синонімічними словами. Правила і стратегії граматично правильного втілення у речення думок автора.

  статья (124,2 K)
 • Аналіз явища рецепції інформації в житті та діяльності суспільства як фактору запозичення "чужого" і видання його за "своє". Основні причини виникнення цього явища та пропозиції щодо механізмів мінімізації негативної дії цього явища в сучасних умовах.

  статья (30,5 K)
 • Синкретизм поезії та прози в українському письменстві XVII-XVIII ст., ґенези та форм існування явища. Причини, що спонукали авторів поєднувати поезію та прозу в межах одного тексту. Функції поетичних (прозових) вкраплень до прозових (поетичних) текстів.

  автореферат (34,2 K)
 • Класифікація термінів-синонімів та синтаксичних термінів української мови з функціонально-прагматичних позицій. Абсолютні та відносні терміни-синоніми у синтаксичній термінології. Квазисиноніми для позначення феномена в різних лінгвістичних напрямках.

  статья (18,4 K)
 • Дослідження явища синонімії у термінологічній лексиці, класифікації термінологічних синонімів. Аналіз розмежування синонімів та джерел термінів-синонімів. Визначення факторів, що зумовлюють появу синонімії в термінологічних системах української мови.

  статья (288,9 K)
 • Дослідження проблем перекладу українською мовою підрядних речень з англомовного публіцистичного дискурсу, аналіз особливостей їх перекладу. Структура публіцистичного дискурсу. Аналіз факторів, які визначають необхідність перекладацьких трансформацій.

  статья (45,3 K)
 • Розглядається явище синтаксичної синонімії на прикладі асиндетичного субстантивного словосполучення Nr+Nr. Подано лінгвокогнітивне обґрунтування причин синонімії. Визначено ступінь значеннєвої близькості та подібності синонімічних словосполучень.

  статья (23,3 K)
 • Розгляд суті стратегічної культури, як комплексу поглядів та точок зору, поширених в суспільстві, стосовно ролі сили і сфери її використання в міжнародних відносинах. Аналіз її феномену в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.

  статья (34,8 K)
 • Дослідження чинників розвитку словникової комунікаційної системи сучасної української мови. Визначення продуктивних моделей словотворення. Вивчення основних лексико-семантичні групи дериватів. З’ясування функційних можливостей суфіксальних універбів.

  статья (30,9 K)
 • Визначення універсального для слов’янських мов явища універбації. Характеристика форм абстрактних лексичних одиниць. Семантичні особливості нових словосполучень і понять. Удосконалення лінгвальних процесів на Україні. Аналіз мовних і мовленнєвих явищ.

  статья (24,2 K)
 • Зміст фасилітуючої взаємодії між викладачем і студентами. Особливості фасилітуючого спілкування між учасниками навчального процесу. Визначення поняття "фасилітуюча позиція вчителя", її роль у роботі викладача навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

  статья (19,9 K)
 • Характеристика символічних значень початкових кореневих приголосних фонестем німецької мови. Встановлення семантичних характеристик даних фонестем. Визначення залежності ступеня фонетичної умотивованості слова від його належності до різних розрядів.

  автореферат (42,5 K)
 • Розглянуто фразеологічну паронімію, специфіку таких фразеологічних одиниць. Виділено їх основні типи з урахуванням особливостей компонентного складу та організації. Простежено перспективи розвитку лінгвістичних досліджень фразеологічних паронімів.

  статья (304,6 K)
 • Принципи об'єктивності та цілісності. Сутність явища футурології, її функції та можливі методи. Вибірковий огляд елементів популярних футурологічних моделей. Уявлення про різноманітність, остаточну несформованість науки. Метод історизму та герменевтики.

  статья (27,8 K)