• Історичний розвиток детективного жанру, його типологія в контексті світової літератури. Специфіка французького детективного роману і висвітлення його головних ознак. Виявлення причин актуальності й популярності детективного жанру та явища енантіосемії.

  статья (52,7 K)
 • Сутність та характеристика етноцентризму. Тенденція до міжетнічного протиставлення етносу іншим народам. Соціально-психологічні функції стереотипізації. Етнічні стереотипи, їх зміст та види. Особливості адаптаційних процесів у етноконтактних групах.

  контрольная работа (57,4 K)
 • Наявність синтаксичного явища ізоляції як одна з головних синтаксичних ознак аглютинативних мов. Особливості координації форм головних членів речення. Опрацьовано правила маркування множини іменників суфіксом -ВП та дієслів із суфіксами 3 ос. множини and.

  статья (143,0 K)
 • Причини, наслідки і механізми явища інституційного ізоморфізму в демократичних трансформаціях постсоціалістичних держав. Прояви інституційного ізоморфізму на прикладах політичної культури та формування і реалізації політики охорони здоров'я в Україні.

  автореферат (29,6 K)
 • Виявлення типів, форм та основних функцій інтермедіальних елементів у сучасних українських тревелогах. Порівняння як основна мовною форма їх втілення, головні функції – експресія та комізм. Зв'язки тревелогу з текстовим і взагалі культурним простором.

  статья (21,3 K)
 • Використання У. Самчуком ремінісценцій з Біблії, зарубіжної літератури, переказів, біблійних образів, звернень до східної та вітчизняної філософії у епістолярних творах. Взаємовплив і трансформація тексту, що наслідується в кореспонденції У. Самчука.

  статья (143,6 K)
 • Особливості трактування поняття "інтерференція" у працях науковців для виявлення їх відмінностей. Визначення методів роботи на уроці німецької мови для запобігання негативному впливу рідної мови на формування іншомовної комунікативної компетенції учнів.

  статья (16,5 K)
 • Дослідження основних підходів до витлумачення морфонологічного явища інтерфіксації в українському мовознавстві. Розгляд поглядів лінгвістів на поняття морфонологічної модифікації. Особливості морфонологічних закономірностей на прикладі інтерфіксації.

  статья (24,8 K)
 • Обґрунтування місця творчості Івана Котляревського, в українській поезії до шевченківської доби. Характеристика традиційного окреслення й розуміння котляревщини. Розгляд семантики функцій даного явища в українській літературі середини ХІХ століття.

  реферат (29,9 K)
 • Статтю присвячено проблемам формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції у студентів мовних спеціальностей. Розглядаються можливості використання явища культурного шоку для формування у студентів міжкультурної іншомовної компетенції.

  статья (27,5 K)
 • Сутність і фізичне обґрунтування явища люмінесценції, його головні характеристики. Схеми енергетичних рівнів іонів рідкісноземельних елементів. Відмінні особливості антистоксової люмінесценції, її роль і значення. Характерні властивості наночастинки.

  курсовая работа (416,9 K)
 • Вивчення лексико-семантичної трансформації слова в східноподільських говірках, яка базується на міжпарадигматичних зв’язках слів. Зауважено, що уживання замість одного слова на підставі спільності семантичного елемента виявлено неоднаковою мірою.

  статья (39,4 K)
 • Явище миттєвого реагування функції серця та гемодинаміки на резонанс фундаментальної інформації у людини. Дослідження гемодинаміки тетраполярною грудною реографією в момент появи сенсорного резонансу. Ресурси психічної енергії Всесвіту для людства.

  контрольная работа (22,7 K)
 • Дослідження суті та особливостей явища містицизму, його побутування в житійній літературі. Аналіз місця містики в середньовічній моделі християнської книжності. Релігійна складова агіографічних творів. Визначення основних українських рис цього феномену.

  статья (54,3 K)
 • Аналіз проявів андроцентризму в мовах патріархальних і постпатріархальних суспільств як одного з орієнтирів у системі мовних координат. Опис принципів формування феміністичної лінгвістики з метою системного усунення виявів мовної дискримінації жінки.

  статья (73,2 K)
 • Особливості явища мовної естетики на різних етапах розвитку українського перекладознавства в періоді між кін. XIX ст. - поч. XXI ст. Зміна перекладознавчих поглядів на це явище з перспективи структурно-семіотичної, семантичної і герменевтичної естетики.

  статья (26,1 K)
 • Визначення ролі модальності в симфонічній музиці Чайковського, специфіки прояву модальних принципів у музиці та у творах Чайковського. Характеристика типів музичної модальності як способу організації музичного тексту та виявлення його семантичних функцій.

  статья (30,1 K)
 • Структурно-змістові особливості музично-виконавського мислення, його загальні типологічні показники та специфічні компоненти. Виявлено найбільш актуальні та виправдані природою даного явища музикознавчі підходи та їх теоретично-категоріальне забезпечення.

  статья (28,4 K)
 • Вивчення стилю, композиторського письма Д. Шостаковича. Розгляд контексту музичних робіт та їх ролі для культури ХХ століття. Основні процеси музично-мовної деривації. Моделювання стилістичного змісту на основі повторюваних композиційних прийомів.

  статья (56,5 K)
 • Значення національного в становленні музичної поетики опери як результату взаємодії оперної форми і семантичних установок певного історичного типу культури. Провідні музично-композиційні прийоми опер Верді в контексті еволюції його оперного методу.

  автореферат (43,7 K)
 • Особливість мистецького доробку художників ХХІ століття. Сучасне образотворче мистецтво в контексті вивчення окремих його жанрів. Суть ознак неосюрреалізму в українському образотворчому мистецтві. Аналіз надмірної деталізації та трансформації зображення.

  статья (31,9 K)
 • Політична корупція як одна з основних перешкод демократичного розвитку України. Криміналізація та тінізація економіки, хибна методологія та недостатньо прозора приватизація державного та комунального майна - фактори корумпування суспільних відносин.

  статья (17,7 K)
 • Характеристика опису явища омонімії в епонімії, простеженого на зібраному лексичному матеріалі із загальномовних словників української, англійської та французької мов. Особливість свідомого вживання омонімії при творенні епонімів для мовної гри.

  статья (27,8 K)
 • Вивчення та дослідження різноманітних видів аналізу тексту для визначення та розпізнавання омонімів. Графічна диференціація омонімів японської мови. Створення тлумачно-комбінаторних словників. Способи опису лексичних одиниць. Принцип побудови тлумачень.

  курсовая работа (79,8 K)
 • Спроба визначити особливості явища соціальної ізоляції в системі фундаментальних понять та систематизувати соціально-психологічні, філософські уявлення про відчуження як механізм остракізації в групі. Аналіз трансцендентальних факторів життєвої форми.

  статья (1,3 M)
 • Аналіз функціонально-стилістичних можливостей експресивного явища актуального членування речень. Граматична суть, причини вияву, інтонаційні особливості парцельованих структур. Критерії їх ідентифікації в тексті, принципи опису засобів їх організації.

  автореферат (28,5 K)
 • Прояви педагогічного насильства як серйозна причина психічно-емоційних розладів тих, хто страждає від цього явища. Розгляд прийомів прояву насилля у закладах вищої освіти. Рекомендації щодо профілактики і недопустимості проявів педагогічного насильства.

  статья (23,8 K)
 • Педофілія як окремий випадок хвороби залежної поведінки. Дослідження патологічної залежності від сексу. Явище педофілії в сучасній медико-психологічній літературі. Вивчення психологічної характеристики педофіла. Види педофілії, причини виникнення.

  реферат (47,7 K)
 • Складові процесу та основні ступені транспозиції (синтаксичний, морфологічний та семантичний). Досягнення явища морфологічної транспозиції шляхом додавання морфеми або афікса (афіксації) або ж зміни лише парадигми лексеми без формальних змін (конверсії).

  статья (399,4 K)
 • Характеристика явища перехідності в системі частин української мови в синхронічному та діахронічному аспектах. Обґрунтування питань, пов’язаних з взаємодією частин мови, визначення належності до частин мови омонімічних лексем та визначення меж слова.

  статья (666,7 K)