• Знайомство з особливостями формування позитивної життєвої позиції. Загальна характеристика вправи "Складові щасливого життя". Розгляд поширених життєвих позицій, які описав психолог Е. Берн. Життєва позиція як ще одна складова досягнення успіху.

  практическая работа (143,7 K)
 • Проблема межличностных отношений школьников. Основные факты, свидетельствующие о положительном влиянии межличностных отношений в коллективе на индивида. Влияние социальных и педагогических факторов на формирование межличностных отношений в коллективе.

  творческая работа (3,2 M)
 • Розгляд необхідних засновницьких документів. Вибір банківських послуг. Складення бізнес-плану реалізації підприємницької діяльності. Встановлення прав і відповідальності як суб’єкту підприємницької діяльності. Аналіз податків, які необхідно сплачувати.

  бизнес-план (632,7 K)
 • Специфика роли слов "надо" и "хочу" в желании победить самого себя и в жизни в целом. Влияние борьбы со страхом и боязнью на достижение цели быть победителем. Особенности стремления к конкретной цели, преодоления чего-либо как составляющих победы.

  эссе (12,4 K)
 • Уявлення про самототожність. Стійкість і мінливость, статичні й динамічні характеристики ідентичності особистості. Вплив на формування Я-ідентичності неусвідомлюваних механізмів психіки - інтроєкції, ідентифікації, відчуження в досвіді дитинства.

  статья (26,6 K)
 • Визначення поняття іміджу. Дослідження сутності та структури Я-концепції в іміджеології. Аналіз Я-концепції як установки, що впливає на процеси сприйняття й самосприйняття. Аналіз соціально-психологічних механізмів впливу на групову і масову свідомість.

  курсовая работа (51,1 K)
 • Формирование Я-концепции ребенка в младшем школьном возрасте. Суждение о себе. Суждения родителей и их ожидания. Особенности Я-концепции в подростковом возрасте. Представления о своих способностях. Проявление обобщенности в процессе самоопределения.

  статья (51,0 K)
 • Теоретические подходы к пониманию концепции "Я" в психологической науке. Психологические процессы и механизмы уверенности в себе, которые способствуют формированию, поддержанию и изменению самооценки. Исследование Я-концепции и самооценки личности.

  курсовая работа (156,6 K)
 • Изучение роли Я-концепции и среды разных образовательных учреждений в выборе профессии старшеклассниками. Анализ особенностей взаимосвязи компонентов Я-концепции с характеристиками выбора профессии старшеклассниками разных образовательных учреждений.

  презентация (623,5 K)
 • Личностные особенности руководителей, которые способствуют делегированию полномочий. Наличие связи между делегированием полномочий и эффективностью работы руководителей. Методика диагностики личности с помощью психогеометрического теста С. Деллингера.

  статья (128,5 K)
 • Теоретические аспекты исследования ценностных ориентаций в подростковом возрасте. Проблема самосознания и самоопределения, психологическая характеристика подростка. Эмпирическое исследование и анализ ценностей юношества по "Ценностному опроснику Шварца".

  курсовая работа (78,0 K)
 • Я-концепция и индивидуальное развитие в соответствии с теорией Э. Эриксона. Психологические особенности развития Я-концепции у старших подростков. Организация и методы исследования компонентов концепции, оценка эффективности реализации программы тренинга.

  дипломная работа (78,6 K)
 • Анализ унитарности и многоаспектности я–концепции, множественности и многомерности метаиндивидуального мира. Изучение эмпатии и психологической близости. Сказочные персонажи в метаиндивидуальном мире читателя. Формулирование исследовательской гипотезы.

  автореферат (273,8 K)
 • Я–концепция и межличностные отношения. Метаиндивидуальный мир: множественность и многомерность. Понятия эмпатии и психологической близости: история и современное состояние. Читатель и сказочные персонажи как сфера метаиндивидуального мира литературы.

  диссертация (1015,3 K)
 • Поняття іміджу та його історичні витоки. Поняття Я-концепціі в іміджеології. Я-концепція як установка, що впливає на процеси сприйняття й самосприйняття. Соціально-психологічні механізми впливу масової комунікації на групову і масову свідомість.

  курсовая работа (80,0 K)
 • Особливості самосприйняття підлітком самого себе в реальних та віртуальних соціальних групах. Мотивація аналізу закономірностей до створення віртуальної ідентичності користувача. Аналіз впливу віртуального середовища на психічний розвиток особистості.

  статья (1,8 M)
 • Розгляд поняття особистості, як носія свідомості та свідомості як найвищої форми відображення. Дослідження функцій свідомості: накопичення знання про світ та людину, а також регулювання активності особистості (поведінки, діяльності та спілкування).

  статья (25,9 K)
 • Психологічні особливості структурування життєвого простору і часу. Розвиток Я-концепції як інтегральної характеристики особистості. Значення захисних психологічних механізмів та культурних факторів на поведінку людини. Засоби досягнення ідентичності.

  статья (248,8 K)
 • Психологічні особливості структурування людиною власного життєвого простору, часу в контексті ідеї безперервності розвитку Я-концепції як її інтегральної характеристики. Механізми психологічного функціонування особистості та збереження власної цілісності.

  статья (21,6 K)
 • Дослідження внутрішнього світу особистості, стрижнем якого є її Я-концепція. Вивчення різних соціальних умов, які впливають на формування Я-концепції особистості. Обґрунтування категорії "Я-концепція" через самоставлення, самовизначення, самоствердження.

  статья (35,6 K)
 • Осмислення складності структурно-змістовної характеристики процесу самовизначення, соціалізації, індивідуальності. Особливості когнітивного, емоційно-оцінкового та поведінкового компонентів Я-концепції особистості. Вивчення внутрішнього світу особистості.

  статья (51,8 K)
 • Исследование ключевых ценностей нового урбанизма как образа жизни, характерного для современного мегаполиса. Урбанистически ориентированные медиа - тип интернет-издания, повестку которого определяют интересы повседневной жизни современного города.

  статья (34,6 K)
 • Методика формирования элементов образа "Я" у детей дошкольного возраста. Использование развивающего потенциал метода, предложенного отечественным психологом Т.А. Флоренской. Значение процесса творческого общения ребенка с героями русских сказок.

  статья (27,5 K)
 • Принципы исследования самосознания в процессе поступательного его становления. Отражение данной проблемы в философии. Структура системы трансцендентального идеализма Шеллинга, переосмысление автором фихтевской системы через призму трансцендентального.

  статья (36,2 K)
 • Участь Ярослава Лесіва в українському визвольному русі. Аналіз процесу становлення його як громадсько-політичного та релігійного діяча, залучення до антирежимного руху спротиву. Визначення внеску у відновленні Української греко-католицької церкви.

  статья (6,5 M)
 • Изучение политического и социально-экономического развития Киевской Руси. Характеристика времени правления Я. Мудрого. Издательство "Русской Правды". Оценка предпосылок и становления феодальных отношений на Руси. Внешняя политика России в начале XX века.

  контрольная работа (43,1 K)
 • Розгляд особливостей внеску українського літературознавця і перекладача Я. Погребенник у дослідження українсько-німецьких літературних зв’язків. Я. Погребенник як доктор філологічних наук, професор, лауреат Національної премії імені Т.Г. Шевченка.

  статья (48,9 K)
 • Детские и юношеские годы жизни Я.А. Коменского; его педагогическая деятельность. Дидактические принципы сознательности, активности, наглядности, систематичности знаний. Значение физических упражнений в обучении. Роль учителя в педагогическом процессе.

  реферат (33,9 K)
 • Краткая биографическая справка о Я.А. Коменском. Основные положения педагогической теории Я.А. Коменского, его научные взгляды на обучение детей. Проблема семейного воспитания в педагогическом наследии Я.А. Коменского, его значение в современной практике.

  курсовая работа (28,4 K)
 • Основные этапы научной биографии Я.Б. Зельдовича - выдающегося физика, владевшего качествами универсала, не знавшего границ между областями физики. Рассмотрение генезиса наиболее важных идей Я.Б. Зельдовича, который был генератором потрясающих аналогий.

  статья (51,1 K)