• Етнонаціональні процеси та рухи як могутній фактор розвитку цивілізації. Національна суверенізація в органічній єдності із забезпеченням гармонізації етнічних інтересів на основі демократичних, гуманістичних принципів та загальнолюдських вартостей.

  статья (174,5 K)
 • Аналіз етнічних груп, що сформувалися в Британській Вест-Індії. Характеристика становища рабів, привезених з Західної Африки. Особливості поселення марунів. Використання рабської праці при освоєнні Ямайки. Антагонізми між афроамериканцями та мулатами.

  статья (205,9 K)
 • Статус Криму в імперських і радянських політико-адміністративних структурах. Німецькі детермінанти кримської політики; кампанія "татаризації". Крим у період Другої світової війни. Ставлення до культурної спадщини етнічних груп Криму в незалежній Україні.

  статья (35,8 K)
 • Характеристика етнічних стереотипів як однієї зі складових національної ідентичності. Дослідження їх впливу на становлення й існування ідентичності. Вивчення складових стереотипів та їхніх характеристик, а також їх зв’язок із національним міфом.

  статья (24,4 K)
 • Демографічні, соціально-економічні процеси етнічних груп у Галичині в міжвоєнний період. Чисельність та склад населення краю: його розвиток і динаміка. Культурно-освітнє життя та етнокультурні взаємовпливи, громадсько-побутові особливості етнічних груп.

  автореферат (48,7 K)
 • Виникнення східної гілки праслов’ян на початковому етапі українського етносу. Питання слов’яногенезу в ранньо-римський період. Вплив зовнішньої міграції вельбарських племен історії етногенезу східних слов’ян в Західнополісько-волинському регіоні.

  статья (23,1 K)
 • Історична інформація про склад колективу етнографів УГМЕХП у Львові в кінці 50-х - першої половині 60-х рр. ХХ ст. Наукові інтереси, авторське бачення, дослідження й досягнення визначних етнографів, їх участь в громадському житті Львова і України.

  статья (343,6 K)
 • Виявлення регіональних особливостей, дослідження процесів становлення і тенденцій розвитку етнографічного музейництва Півдня України ХІХ - початку ХХІ ст., (на прикладах діяльності музеїв Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької областей, АР Крим).

  автореферат (60,7 K)
 • Особливості етнічного складу населення Північної, Східної, Північно-Східної, Південної та Центральної Азії. Аналіз міграційних процесів та умови розвитку урбанізації. Адміністративний устрій провінцій та міст. Чисельність "корінних" жителів та емігрантів.

  реферат (24,5 K)
 • Регіональні особливості основних етапів розвитку етнології Поділля. Форми та методи у розгортанні етнографічних досліджень регіону окресленого періоду. Фактори, що спричинили зміни у напрямах дослідження подільської етнографії 20-х – 30-х років ХХ ст.

  автореферат (47,7 K)
 • Розгляд Донеччини як етнічної складової частини української нації та Слобожанщини. Влив історичного минулого на становлення культури й традицій. Становлення Краматорська як міста. Огляд визначних подій і промисловості. Гордість славними земляками.

  контрольная работа (399,5 K)
 • Дослідження краєзнавчої діяльності П. Чубинського в контексті тогочасної деполонізаційної політики Російської імперії. Підходи до наукового вивчення обширів українського національного простору. Аналіз результатів і значення експедицій Чубинського.

  статья (51,7 K)
 • Особливості синхронного функціонування етнічної культури українців і білорусів. Основні тенденції розвитку населення Берестейщини в докиївський час. Темпи і рівень сучасних етнічних процесів. Тенденції асиміляції українського населення Берестейщини.

  автореферат (41,4 K)
 • Особливе місце української народної вишивки в системі матеріальної культури. Домінантні мотиви в орнаменті подільської вишивки та регіональна специфіка окремих стилів орнаменту. Загальний аналіз генезів та еволюції традиції української народної вишивки.

  автореферат (42,2 K)
 • Особливості формування та визначення проблемних питань у стратегії мовної політики загалом по Україні та по регіонах. Необхідність використовування міжнародного досвіду управління етнонаціональними відносинами. Проблеми етнокультурного життя Донбасу.

  статья (33,7 K)
 • Процеси етнокультурної взаємодії в історичному розвитку Волині. Деякі етнокультурні особливості цього краю. Блюда та колорит волинської кухні. Особливості волинського жіночого та чоловічого національного костюму. Орнамент та неповторність вишивки.

  реферат (15,3 K)
 • Зміни в етнічному складі у III ст. до н.е. - IV ст. н.е. Північно-Західного, Центрального та Південно-Західного Криму. Вивчення особливостей ліпної кераміки. Порівняльно-типологічний аналіз та культурно-хронологічна систематизація старовинного посуду.

  автореферат (98,2 K)
 • Аналіз трансформації кримськотатарських весільних звичаїв та обрядів. Виявлення факторів, що визначили зміни весільної обрядовості кримських татар. Ознайомлення з обрядом нікях як з основним весільним дійством в ісламській традиції кримських татар.

  статья (325,2 K)
 • Дослідження етапів становлення містознавчих досліджень. Розвиток етнології міста в українських гуманітарних студіях. Розкриття особливостей функціонування урбаністики у 1920-30 рр. Специфіка вивчення культури у радянський період. Сучасний стан розвитку.

  статья (155,4 K)
 • Порівняльний аналіз єврейського і українського менталітетів виявляє відносну схожість історії їх формування. Специфічні риси та особливості національних пріоритетів українців та євреїв. Пропозиції щодо впровадження етнонаціональної політики в Україні.

  творческая работа (20,2 K)