• Порівняльний аналіз єврейського і українського менталітетів виявляє відносну схожість історії їх формування. Специфічні риси та особливості національних пріоритетів українців та євреїв. Пропозиції щодо впровадження етнонаціональної політики в Україні.

  творческая работа (20,2 K)
 • Дослідження та характеристика міжвоєнного періоду, який посідає центральне місце в етнонаціональній історії Донбасу. Аналіз процесу маргіналізації нащадків змішаних шлюбів, що була органічним явищем у поліетнічних за своїм складом промислових містах.

  статья (35,2 K)
 • Етнонаціональні аспекти функціонування й розвитку шкільництва в Правобережній Україні в умовах інституційних трансформацій і поглинення її в російський імперський суспільний організм. Позиції російського Православ’я з нерівноправною поліконфесійністю.

  статья (46,8 K)
 • Багатоетнічність та зв'язок вельбарської культури зі східногерманськими племенами готів. Археологічні докази Б.В. Магомедова щодо гепідської належності вельбарської культури Волині, характеристика її пам’яток, визначальні риси посуду, могильників.

  статья (24,5 K)
 • Розгляд факторів, які генерували або гальмували процеси формування та утвердження національної ідентичності лемківської етнографічної групи. Ідентифікаційні суперечності в політичному житті нації в період з 90-тих років ХІХ, до 30-тих років ХХ ст.

  автореферат (41,0 K)
 • Етнічний склад населення та етнічні процеси на Закарпатті у 40-80-х рр. ХХ ст. Проблема адаптації корінного населення Закарпаття до постійно змінюваного соціального і політичного середовища. Самоідентифікація національних і етнічних меншин Закарпаття.

  автореферат (49,0 K)
 • Утвердження традиційної культурної самобутності та особливості соціального буття гуцулів. Початок національного відродження у ХІХ ст. та специфіка соціального і політичного розвитку. Активізація національної самоідентифікації гуцулів на зламі ХІХ–ХХ ст.

  автореферат (67,8 K)
 • Основні фактори, які визначали зміни етносоціальної структури населення Галичини в роки Другої світової війни. Етнічний склад населення регіону. Вплив протистояння тоталітарних держав (Німеччини, СРСР) на динаміку етносоціальної структури населення краю.

  статья (28,6 K)
 • Етносоціальний та етнокультурний розвиток міста Винники. Соціально-економічні, етнодемографічні та етнокультурні зміни у місті в умовах переходу від війни до миру (1944-1945). Аналіз етнокультурного життя населення в другій половині 40-50-х років.

  автореферат (37,7 K)
 • Лексикографічні праці як надійне джерело інформації для проведення різнопланових наукових досліджень мовних фактів. Вивчення стереотипів сенсорного сприйняття, відомості про які можуть бути отримані лише за умови аналізу динаміки їх становлення.

  статья (25,3 K)
 • Особливість встановлення етнічної приналежності народів культур пізньої бронзи та раннього заліза на території Покуття. Головна участь неврів у етногенезі західної гілки сучасних українців. Характеристика взаємодії племен культури ноа і сабатинівської.

  статья (33,8 K)
 • Туристично-рекреаційний потенціал Гуцульщини. Особливості збереження ідентичності гуцульського етносу. Чинники збереження унікальних природних комплексів, раціонального і збалансованого природокористування в етнографічному районі Українських Карпат.

  статья (31,1 K)
 • Філософські та регіонально-діалектичні тенденції, що впливають на специфіку традиційного вокального виконавства та мовних особливостей китайської народної пісні. Жанрова класифікація пісенної творчості та роль фольклору у культурному розвитку народу.

  автореферат (54,8 K)
 • Характеристика развития культуры и народного промысла в Беларуси в период бронзового века, анализ археологических исследований территорий. Этнический состав местных племен, особенности древних верований и обрядов, основные формы первобытного искусства.

  доклад (13,9 K)
 • История создания Лимаревского конного завода №61. Ущерб, который получило коневодство Украины в годы фашистской оккупации. Мастера конного дела Лимаревского завода. Мастер-наездница Бурдова М.А. Краткий обзор выдающихся тренеров лошадей, их достижения.

  реферат (2,9 M)
 • Исследование иконографии изображений женского божества в ранних оседло-земледельческих культурах. Определение его функций и ипостасей. Признаки трансформации представлений о женском сакральном образе в условиях оседлости и производящего хозяйства.

  автореферат (92,1 K)
 • Рассмотрение реализации традиционных женских функций в старообрядческом сообществе. Выяснение совокупности факторов, определявших статус женщин в беспоповском сообществе. Анализ условий выполнения женских функции и в семейной и в общественной жизни.

  автореферат (45,5 K)
 • Рассмотрение научных работ историка-краеведа Стефана Зверева. Изучение вопросов истории Воронежского края. Исследование деятельности епископа Митрофана и православной церкви. Издание систематического указателя "Книги, брошюры и листы воронежской печати".

  реферат (21,6 K)
 • Исследование материальной и духовной культуры Аганских ханты и лесных ненцев. Образ жизни местных жителей, традиционные виды природопользования. Основы религиозных верований ханты. Родовые и фамильные предания. Фольклорное творчество народов Севера.

  творческая работа (88,3 K)
 • Інтер'єр жител населення Чернігово-Сіверщини другої половини ХVІІІ - середини ХІХ ст. Сакральні центри хати. Порівняльна характеристика українців і росіян. Виокремлення українського культурного і традиційно-буттєвого комплексу із загальноросійського.

  статья (27,1 K)