• Опис явища кітчевості в постмодерністській художній літературі як неспроможності традиційного потрактування художнього образу інкорпорувати риси різних, проте сумісних, класичних і технологічно інноваційних жанрів. Жанр англомовного епічного фентезі.

  статья (30,5 K)
 • Предпосылки расцвета жанра антиутопии. Сюжет, основные идеи, культ диктатуры и его последствия, общество, герои и их характеры в романах У. Голдинга "Повелитель мух" и Дж. Оруэлла "1984". Внутренний мир человека как объект интереса в литературе.

  статья (56,5 K)
 • Теория смеха и пародия в литературе. Роман-антиутопия "Москва 2042" и его место в творчестве Владимира Войновича. Сатирический портрет Александра Солженицына. Жанр антиутопии, смешение трагического и комического, проблема "черного юмора" в литературе.

  реферат (36,7 K)
 • Дослідження проявів та розвитку фільмів-антиутопії у період 1926-1968 рр. Антиутопія як новаторський жанр, що виходить за рамки більш популярної пригодницької фантастики. Аналіз культурно-історичного контексту, що уможливлював виникнення подібних фільмів.

  статья (32,3 K)
 • Характеристика гостро сатиричного зображення керівників фінансово-промислового капіталу у романі Винниченка "Сонячна машина". Визначення особливої ролі автора у розвитку антиутопії. Оцінка поняття "театр абсурду", його рис, парадоксів та символів.

  реферат (20,9 K)
 • Історичний шлях байки від умовно-дидактичного до художньо-реалістичного жанру. Специфічні риси, структурні ознаки і принципи байки. Відображення суспільного життя у творах байкарів – Білецького-Носенка та Є. Гребінки. Фольклор у байках Л. Боровиковського.

  реферат (49,9 K)
 • Дослідження в руслі концепції жанрової спадковості специфіку кінематографічного прочитання балад збірки "Букет" (1853) відомого чеського письменника і фольклориста К.Я. Ербена режисером Ф.А. Брабецем ("Букет" (2000). Ключові кольори в цій баладі.

  статья (45,2 K)
 • "Художественно-психологические" биографии, созданные Б. Зайцевым, их отличия от научных и историографических жизнеописаний или использующих вымысел биографических романов. Метод "реконструкции" образа на основе документа в беллетризованной биографии.

  статья (28,6 K)
 • Леонид Федорович Зуров как представитель молодого поколения первой волны русской эмиграции. Краткие биографические данные писателя, его творческий путь. Былички - произведения народной несказочной прозы, их главные черты. Основные черты его сочинений.

  статья (24,9 K)
 • Нерозривність форми і змісту жанру в способі аналізу дійсності. Пізнавальні та виразні можливості репортажу, складнощі його сюжетно-композиційної побудови. Активна і суб'єктивна роль журналіста. Специфіка короткої замітки в її класичному трактуванні.

  курсовая работа (59,7 K)
 • Проведение исследования акустических образов вокального и инструментального интонирования в их отличии и взаимосвязи. Главная особенность раскрытия технически-прикладной и художественно-выразительной роли вокализа в исполнительской практике вокалиста.

  автореферат (68,3 K)
 • Аналіз результату огляду домінантних жанрово-інтонаційних моделей плачу, репрезентованих у творчості сучасних українських композиторів. Дослідження на основі обраних творів В. Рунчака, М. Скорика, О. Козаренка, І. Карабиця, Г. Овчаренко та В. Вишинського.

  статья (513,0 K)
 • Висвітлення особливостей термінології, мови, характерних рис, притаманних духовним пісням, та їх призначення. Визначення ролі композитора М. Копки у розвитку української духовної пісні кінця ХІХ - початку ХХ століття. Аналіз духовних пісень композитора.

  статья (52,8 K)
 • Современная эпоха расцвета гиперреализма в живописи. Сцены повседневной жизни в работах Филиппа Барлоу. Портреты простых людей, жителей городской суеты, которые идут по своим делам. Фокусировка первого плана. Взгляд на мир затуманенными глазами.

  контрольная работа (21,3 K)
 • Виявлення основних аспектів стосовно трактування поняття роману з позиції постмодернізму. Особливість епічного твору як картини світу та казки для жінок, гендерно детермінованої. Аналіз світобуття жінки, що пов’язане з письменником та аудиторією.

  статья (173,8 K)
 • Виявлення основних аспектів стосовно трактування поняття роману з позиції постмодернізму. Риси жіночого роману, що має відношення до казки, оскільки любовний роман - це казка для жінок. Його спрямування на масову аудиторію та відображення реалій життя.

  статья (20,0 K)
 • Дидактические обозрения китайца Ван Ан Хи. Проявление позиций журналиста. Возбуждение интересов аудитории. Отстаивание передовых точек зрения и способствование совершенствованию "личной стратегии" граждан. Образ жизни и межчеловеческие отношение.

  презентация (2,7 M)
 • Аналіз збільшення кількості журналістських розслідувань. Використання добірних заголовків, аргументації та логічності викладу. Застосування хронікально-репортажного стилю. Розширення тематики матеріалів за рахунок їх соціальної й духовної спрямованості.

  статья (36,1 K)
 • Изучение истории формирования жанра записок в русской литературе в творчестве писателей. Исследование поэтики путевых записок. Анализ специфики их заглавия. Выявление их сюжетно-композиционных особенностей. Литературная преемственность на уровне жанра.

  курсовая работа (64,8 K)
 • Выявление основных причин, вызвавших жанровую дифференциацию журналистского творчества. Характеристика основных подходов к рассмотрению понятий "формат" и "жанр". Расширение диапазона значения понятия "формат", реализации коммуникативной стратегии.

  статья (22,9 K)
 • Особенности популярного публицистического жанра интервью. Отличительные признаки данного жанра, классификация видов интервью. Рассмотрение ведущих языковых особенностей текстов интервью, в частности, анализ наиболее типичных оценочных конструкций.

  статья (209,7 K)
 • Специфика функционирования жанра интервью на современном этапе. Установление характерных стилевых средств, используемых говорящими в процессе телевизионного интервью, как устной формы бытования данного жанра. Механизмы трансформации языковых средств.

  автореферат (99,1 K)
 • Рассмотрение драматических произведений национальных литератур Поволжского региона, художественно осмысливающих эпоху распада Волжской Булгарии в результате нашествия татаро-монгольских войск в первой половине ХIII в. Отличительные черты жанра трагедии.

  статья (24,7 K)
 • Розгляд оригінального тлумачення жанру інструментального концерту в творчості М. Скорика на матеріалі Концерту №1 для віолончелі з оркестром. Виявлення впливу стильового напряму "нова фольклорна хвиля" на творчість молодих композиторів шістдесятих років.

  статья (1,0 M)
 • Знайомство з відомими прикладами закордонних телевізійних передач. Розгляд особливостей, характерних рис, жанроутворювальних елементів та обов’язкових вимог жанру на прикладах американських, британських та німецьких програм у жанрі інтерв’ю та ток-шоу.

  статья (61,9 K)
 • Особливості історичного роману В. Скотта. Поєднання історичних фактів з художнім вимислом. Широка панорама життя Середньовічної Англії в історичних романах письменника: "Роб Рой", "Уеверлі", "Квентін Дорвард". Основні риси художнього методу письменника.

  статья (328,5 K)
 • Изучение аспектов изучения категории "жанр" в зарубежном литературоведении. Роль П. Медведева в разработке жанра как категории поэтики. Обоснование значимости жанра для художественного мышления писателя и для определенных «ожиданий» читателя от текста.

  статья (52,6 K)
 • Характеристика жанрово-композиционного своеобразия сборника "Случаи" первого российского писателя-абсурдиста Д. Хармса. Анализ структуры и содержания "Случаев" Д. Хармса с точки зрения соответствия их жанровой природе цикла. Семантическая связь цикла.

  статья (30,9 K)
 • Основы изучения газетных жанров в российских средств массовой информации. Репортаж как способ формирования читательского внимания в "Новой газете". Использование в репортаже словарного богатства языка и возможностей газетно-публицистического стиля.

  курсовая работа (37,3 K)
 • Роль антиципации и апперцепции в реализации чертишуу - креативного конкурса-соревнования двух комузистов-соперников на примере жанра карезгей. Значение элементов, выполняющих кларитивную и эвристическую функции в структуре кыргызских инструментальных кюу.

  статья (15,8 K)