• Характеристика відмінностей, що відрізняють націю від етносу. Аналіз державної ідеї як почуття любові, відчуття побратимства, яке гуртує докупи усіх. Дослідження ідеологічних засад творення нової української держави в творах українських публіцистів.

  статья (18,4 K)
 • Політична прогностика Михайла Павлика та Івана Франка щодо майбутньої держави соціалізму. Роздуми Марії Башкирцевої. Мотиви повернення М. Грушевського в радянську Україну і відображення суті тоталітаризму в антиутопіях зарубіжних та українських авторів.

  статья (40,0 K)
 • Масштабне переосмислення суспільно-політичного буття країни. Визначення оптимальних та ефективних способів впровадження ідей та цінностей відкритого суспільства в Україні. Розвал радянської тоталітарної системи. Концептуалізація поняття відкритості.

  статья (22,2 K)
 • Запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та її достовірності. Регулювання раціонального використання та охорона земель у складі природних ресурсів у 1920 роки. Утворення спеціального фонду на заходи з розвитку сільського господарства.

  статья (25,6 K)
 • Власний погляд щодо проблем розвитку суспільства та школи на сучасному етапі, її роль у підвищенні рівня духовності й моральності. Основні механізми, за допомогою яких можлива розбудова Нової української школи. Значущість громадсько-активної школи.

  статья (23,7 K)
 • Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства. Галицьке месіанство в процесі становлення сучасної Української держави. Суспільно-політична діяльність демократичних сил Галичини на початку 1990-х років.

  статья (30,5 K)
 • Розширення уявлення учнів про традиції та звичаї українського народу. Виховування бажання дотримуватися устоїв. Розвиток у дітей пізнавальних інтересів та узагальнення даних про український вінок як символ-оберіг народу, його значення у житті українців.

  разработка урока (814,8 K)
 • Актуальность изучения поведения вкладчиков в период нестабильности экономики. Государственное регулирование и банковские паники. Независимая пресса и ее влияние на общество. Обзор российского рынка вкладов. Асимметрия информации и рыночная дисциплина.

  дипломная работа (1,1 M)
 • Исследование похода Бахты-Гирея в Нижнее Поволжье. Рассмотрение конфликта между Аюкой и князем А. Бековичем-Черкасским. Анализ отказа калмыцкого хана как удобного предлога не выступить против Кубанской орды. Последствия набегов кубанских татар на Россию.

  статья (26,4 K)
 • Разработка оградительного и причального сооружений. Анализ мероприятий по защите дна у причального сооружения от размыва, вызванного работой судовых движителей. Расчет мола из обыкновенных массивов причального сооружения с высоким свайным ростверком.

  дипломная работа (1,2 M)
 • Определение сооружений, зданий и ландшафта, формирующего комплекс набережной. Эстетические и функциональные связи компонентов набережных. Оградительные морские гидротехнические сооружения. Особенности сооружения парных параллельных и сходящихся молов.

  реферат (184,7 K)
 • Створенню наближеної нелінійної теорії та інженерних методів розрахунку автофазних приладів НВЧ – нового класу електронно-вакуумних релятивістських приладів НВЧ, в основу яких покладене явище повного захоплення електронів полем електромагнітної хвилі.

  автореферат (89,4 K)
 • Основні риси взаємодії електронів з електромагнітними і комбінаційними хвилями в статичних магнітних полях різної симетрії і форми. Створення наближеної нелінійної теорії нерелятивістських і релятивістських автофазних підсилювачів (АЛХВ-Н, АЛВЕ).

  автореферат (90,0 K)
 • Проблеми методів наближеного обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції і способи їх вирішення. Виведення формули наближеного обчислення, залишкового члену формули прямокутників, формули трапецій і рівняння Сімпсона.

  курсовая работа (249,4 K)
 • Обґрунтовано переваги використання методу наближеного обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку. Наведено приклад використання методу для визначення найприбутковішого інвестиційного проекту за умов ризику щодо майбутніх витрат і доходів.

  статья (67,3 K)
 • Побудова і обґрунтування оптимальних керувань у формі зворотного зв'язку (синтезу) для низки задач оптимального обмеженого керування розподіленими системами зі швидко осцилюючими коефіцієнтами. Застосування методу динамічного програмування Беллмана.

  автореферат (279,2 K)
 • Застосування квадратурних формул з вагою до інтеграла з нескінченними межами і розривною функцією. Метод Канторовича для виділення особливостей. Наближене обчислення кратних інтегралів. Метод статистичних випробувань Монте-Карло, Люстерника і Діткіна.

  курсовая работа (289,4 K)
 • Відокремлення коренів алгебраїчних та трансцендентних рівнянь. особливості графічного методу розв’язування рівнянь. Знаходження рішення способом пропорційних частин. Комбінований метод (метод дотичних і хорд), його специфіка. Приклади розв’язування задач.

  курсовая работа (1,4 M)
 • Різноманітні методи розв'язку задач про найкраще наближення класів неперіодичних функцій алгебраїчними многочленами в просторі. Асимптотичне значення цієї величини. Умови, для яких ця асимптотична рівність приймає простіший вигляд, їх суттєвий зміст.

  автореферат (79,5 K)
 • Аналіз системи врядування на регіональному рівні в порівнянні з європейськими стандартами, визначення сутнісних характеристик цих стандартів. Розробка ефективної моделі формування інституту регіонального врядування в умовах розбудови демократизації.

  автореферат (41,4 K)