• Сакральна архітектурна спадщина Покуття як окрема група храмових будівель, що мають відмінності і водночас перебувають в синтезі з іншими групами. Генеза дерев'яних споруд і їх типологія. Архітектура малих форм: каплички, дзвіниці, придорожні хрести.

  реферат (24,4 K)
 • Збереження самобутніх пам’ятників народної архітектури України. Вивчення сакрального зодчества. Забезпечення юридичної недоторканності пам’яток культури. Аналіз діяльності Національної спілки краєзнавців. Внесення дерев’яних церков до Реєстру ЮНЕСКО.

  реферат (37,7 K)
 • Особливості формування мовних знаків. Виявлення та передача концептуального змісту релігійної комунікації. Роль сакральної метафори у вираженні процесу еманації Божественного, що розширює свідомість людини для пізнання трансцендентної реальності.

  статья (23,9 K)
 • Поширення впливу релігії на сферу свідомості та духовну культуру. Характеристика основних груп сакральних мікротопонімів, що виражають релігійні основи народу. Значення божественного начала та аналіз географічних найменувань християнського походження.

  статья (164,3 K)
 • Українська еміґрація як фактор збереження національної традиції у сфері релігійного мистецтва. Сакральна творчість львівських композиторів сучасності. Становлення нової української релігійної музики у контексті динаміки розвитку образотворчих мистецт.

  автореферат (80,7 K)
 • Аналіз художнього оздоблення православних храмів Німеччини XIX - початку ХХ ст. Історико-культурний контекст поширення православних соборів на німецьких землях. Вплив академічного мистецтва метрополії на сакральний живопис у православних храмах.

  автореферат (77,5 K)
 • Етапи історії фундацій монастирів і характер апостолату ченців в Україні. Сакральний простір костелів, наповнення інтер’єрів творами мистецтва. Аналіз напрямків мистецького доробку домініканців, взаємовплив сакрального мистецтва України, Західної Європи.

  автореферат (71,4 K)
 • Ідейно-світоглядний аспект генези Східнохристиянської (візантійської) цивілізації та ідейно-державницька легітимність Київської Русі. Формування ідеологеми "Святої Русі" та її співвідношення з концепцією "софійності" давньоруської світоглядної системи.

  автореферат (51,7 K)
 • З'ясування текстотвірної та ідейно-концептуальної функції стрижневих лексем-концептів "Армагедон" і "Вавилон" у повісті Марії Матіос "Армагедон уже відбувся...". Поглиблений аналіз лінгвостилістичних студій над зазначеними сакральними концептами.

  статья (225,0 K)
 • Особливості становлення Давньогрецької драматургії та її вплив на розвиток світового театру. Основні жанри античного театру: трагедія, комедія, сатирівська драма. Прийом контрасту як улюблений художній засіб Софокла. Місце театру в житті давніх греків.

  реферат (21,2 K)
 • Сакральність як визначальна риса етнічної ментальності українців. Дослідження її вияву в мові національного художнього дискурсу через призму поетичних творів М. Рильського. Етноментальність та її сакрально-релігійні ознаки в українській науковій думці.

  статья (21,9 K)
 • Исследование феномена сакрального в контекстуальном поле современной культуры. Процессы преобразований в культурном пространстве современного общества. Сферы влияния религиозного комплекса на социум. Значение сакрального фактора в жизнеустроении народов.

  статья (19,5 K)
 • Сакральные художественные образы вероучения как одно из высших достижений христианского искусства. Создание и почитание иконы в христианстве. Образ ангела как источник духовности, символ вселенской гармонии, языковый код христианской культурной традиции.

  статья (15,9 K)
 • Анализ мировоззрения выдающегося философа XVIII в. Г. Сковороды. Косвенная связь библейской экзегетики мыслителя с противоречивой культурной и общественной атмосферой эпохи Просвещения, сложившейся в России под влиянием европейских идей и традиций.

  статья (22,0 K)
 • Реконструкция первоначального облика каргалинской диадемы на основе анализа художественных приемов и традиций, существовавших в период создания прикладного искусства. Проведение исследования закона композиции о создании сюжетно-смыслового центра.

  статья (892,2 K)
 • Характеристика Сакской эпохи в Казахстане. Влияние гуннских племен на историю Казахстана. Расселение сакских племен на территории Средней Азии и Казахстана в VII-IV вв. до н. э. Структура общественного устройства, быт, культура и обычаи усуней и кангюев.

  реферат (292,3 K)
 • Возникновение и развитие кочевого скотоводства в условиях Казахстана. Места расселения саков на территории Казахстана. Общественный строй и политическая история кочевников. Характеристика основных видов хозяйства и знакомство с культурным наследием саков.

  презентация (6,9 M)
 • Понятие и отличительные особенности "звериного стиля" как характерного вида декора, предпосылки его возникновения и распространения, связь с пережитками тотемизма и утверждением роли воина-племенного вождя. Отличительные черты "Сакского звериного стиля".

  презентация (735,4 K)
 • Особенности институционной и пандектной правовых систем. Сущность пандектной системы. История и предпосылки создания Саксонского гражданского уложения. Характеристика содержания и структуры всех частей гражданского уложения для королевства Саксонского.

  реферат (26,6 K)
 • "Саксонское зерцало" как наиболее распространенные нормы обычного права в судебной практике северо-восточной Германии. Судебная защита достоинства женщины и прав детей. Годичные циклы повинностей и выплат. Договор о верности между господином и вассалом.

  доклад (12,5 K)