• Биография крупнейшего русского литератора эпохи сентиментализма Н.М. Карамзина. Идиллия как один из жанров античной литературы, изображавший мирные добродетели сельской жизни на фоне прекрасной природы. Поэтический образ Лизы из повести "Бедная Лиза".

  презентация (1,1 M)
 • Роман Достоевского и полемика с "натуральной школой". "Бедные люди" и традиция сентиментализма: нравственная равноправность "маленького человека"; гуманистический комплекс представлений о нравственной общности всех людей по Карамзину. Диалогизм романа.

  реферат (20,6 K)
 • Описание стратегий эссеизации "Бесконечного тупика" Д. Галковского, механизмов связи частей "примечаний" текста произведения в единую художественную систему. Стратегия объединения эссе в роман, которая отражается в формировании нескольких типов сюжета.

  статья (18,7 K)
 • Творческая судьба А.Н. Островского. Пьеса "Бесприданница" - вершина предреформенного периода искусства драматурга. Деньги и их роль в судьбах людей как основной конфликт произведения. Герои пьесы в образе обычных персонажей с вечными проблемами.

  курсовая работа (31,2 K)
 • Новое поколение революционеров в "Бесах": бесовщина; антиреволюционные, антинигилистические идеи писателя-почвенника. Элементы "Жития Великого грешника" – революционера нового поколения, подлинного беса. Ставрогин. Проблема "отцов и детей" в романе.

  реферат (17,2 K)
 • Виявлення особливостей епістолярного жанру ХІХ ст. у романі Ф. Достоєвського "Бідні люди". Узгодженість між формою та змістом твору, модель статусної поведінки персонажів, інтертекст. Передача чужої думки за допомогою прямого та непрямого мовлення.

  доклад (17,2 K)
 • Розгляд основних літературних джерел комедії. Оцінка жанрової особливості "Божественної комедії" у висвітленні дослідників. Визначення структури "Божественної комедії" як відображення середньовічних представлень. Опис ренесансних складових поеми Данте.

  реферат (39,1 K)
 • Ольга Кобилянська як постать, що найяскравіше втілює ідею українського літературного фемінізму межі століть. Ідейно-світоглядові та характеристичні збіжності особистостей самої письменниці та героїнь її прозових творів. Феміністичні та ніцшеанські мотиви.

  статья (23,8 K)
 • Аналіз проблемно-тематичних і жанрових ознак повісті О. Кониського "В гостях добре, а дома ліпше" як художньо-документальної версії часу. Характерні риси індивідуального стилю письменника: публіцистичність, відтворення історичних подій і реальних осіб.

  статья (23,9 K)
 • Дослідження суспільно-політичної думки та національно-духовної культури освіченої верстви України, у формуванні якої вирішальну роль мала історія. Висвітлення проблеми ренегатства на прикладі образу князя Єремії Вишневецького – головного героя роману.

  статья (22,0 K)
 • З’ясування причин виникнення в’язничних мотивів у творчості письменників ХХ ст. Розкриття специфіки "тюремної" прози. Інтерпретації топосу в'язниці та розкриття у творах письменників проблеми моральної деструкції героя-в’язня в умовах ув’язнення.

  статья (16,4 K)
 • Своеобразие авторской позиции Гоголя в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Характер народности произведения, присутствие фольклорного начала, изображение народной жизни. Сборник "Миргород" как этап развития романтизма и утверждения реализма Гоголя.

  лекция (34,5 K)
 • Характеристика произведения "Взгляд на азербайджанскую литературу" Юсифа Везир Чеменземинли (1887–1943), интерес к произведению в Турции. Вклад Ю.В. Чеменземинли в общественно-политическую жизнь Азербайджана и в развитие науки литературоведения.

  статья (202,8 K)
 • Вивчення дефініції "масова"/"елітарна" література. Критерії розмежування означеної категорії. Проблема естетичного смаку автора мемуарів "Дар Евдотеї". Взаємопроникнення стилів у мемуарах Д. Гуменної, ознаки як "масового", так і "високого" мистецтва.

  статья (17,1 K)
 • Аналіз засобів новаторської лірико-психологічної драми, що створюють імпліцитний пласт п’єси А. Чехова. Визначення жанрової приналежності п’єси. Символічні образи та прийоми, що передають внутрішній світ героїв. Вплив підтексту твору на його глибину.

  статья (35,5 K)
 • Мотиви нарису Олеся Гончара — "відчуття близькості" по відношенню до Іншого, його художньо-публіцистичний розвиток через актуалізацію автором концептів прекрасного, специфіка їх художньо-публіцистичної репрезентації на духовність в їх гармонійній єдності.

  статья (101,7 K)
 • Аналіз проблем вивчення окремих індивідуально-авторських інтерпретацій "вічного" сюжету в контексті світової літератури. Особливості індивідуально-авторських модифікацій легенди про Дон Жуана, представлені у творах Дж. Байрона, О. Пушкіна, Л. Українки.

  автореферат (79,0 K)
 • Понимание художественного текста как дихотомичного дискурса. Текст как фундаментальное понятие современной лингвистики и семиотики. Особенности внутренней стороны художественного текста, определение его духовности и культуро-нравственной информации.

  статья (18,2 K)
 • В.П. Некрасов как один из основоположников "окопной" прозы, отличительной чертой которой является изображение войны "изнутри" со всеми её подробностями. Литературное взаимодействие и влияние Ремарка на российскую военную прозу второй половины ХХ в.

  статья (19,0 K)
 • Етапи творчої біографії відомого бразильського письменника та поета Пауло Коельо, його неординарний життєвий шлях. Авторський літературний стиль, заснований на гарному розумінню на людської психології, дещо незвичному та й досить своєрідному світогляду.

  статья (25,6 K)