• П'єса, яка була опублікована письменником Генріком Ібсеном в 1879 році, і вважається однією з перших феміністичних п'єс. Критика уявлень про шлюб, які існували в ХІХ сторіччі. Опис життя Нори Хельмер — ідеальної дружини Торвальда, успішного бізнесмена.

  презентация (597,3 K)
 • Опис популярної "малої" прози сучасного українського письменника О. Ульяненка. Поетична творчість поетів-вісімдесятників. Розробка антропологічно-філософської концепції людини на основі підсвідомого ставлення до життя, смерті, всепрощення та любові.

  статья (88,7 K)
 • Засоби і прийоми психологічного аналізу реалій життя та характер пафосу белетристики Ореста Авдиковича. Жанрова своєрідність та особливості характерології "малої" прози письменника. Місце творчості О. Авдиковича в загальноукраїнській літературі.

  автореферат (42,6 K)
 • Устная речь и оценка ее значения в обществе. Восприятие власти послевоенного времени, его неоднозначность и проблемы определения, отражение в устной истории и литературе. Попытки применения социологизаторских приемов к материалам устной истории.

  статья (42,8 K)
 • Датирование начала написания романа М.А. Булгаковым. Работа над первыми главами. Возобновление работы после перерыва. Установление названия "Мастер и Маргарита" только к третьей редакции. Фабульная правка текста. Признание романа главным делом жизни.

  презентация (179,0 K)
 • Дослідження взаємодії міфологічного мислення та історичного буття європейських етносів. Особливості трактування образу "жінки-матері", чинники формування фольклорних стереотипів. Аналіз образів "мати" й "мачуха" як художньої антиномії казкового епосу.

  автореферат (78,7 K)
 • Исследование различия понятий сказа и сказки. Характеристика сути сказа о малахитовой хозяйке: любви и уважения к труду и природе, упорства, смелости и честности человека, не нарушающего данных обещаний. Рассмотрение последствий от действий Степана.

  презентация (1,5 M)
 • Типология образов человека, оторвавшегося от родного дома в творчестве В. Астафьева, Ф. Абрамова, В. Белова и В. Распутина. Анализ образов главных героев. Концепция маргинальной личности в творчестве крупнейших прозаиков деревенской прозы 1960–80-х годов.

  статья (30,5 K)
 • Отзывы Белинского и Гончаров о произведении Грибоедова "Горе от ума". Борьба "века нынешнего" с "веком минувшим", лживость отношений между людьми в доме Фамусова. Личная драма Чацкого, горе, проистекающее от его ума, борьба за дело, за идею, за правду.

  сочинение (7,1 K)
 • Аналіз творів Ю. Косача, І. Костецького та В. Домонтовича. Визначення екзистенційних та ірраціональних аспектів творчості письменників-модерністів. Ставлення митців МУРу до модернізму. Дослідження різних форм та видів "мистецтва кохання" у творах.

  статья (23,8 K)
 • Риси індивідуального стилю Миколи Костенка. Висвітлення гармонійного існування людини в природному середовищі в розділі "Дзвін мовчання" у книжці "Золоті ворожбити". Експресіоністичні риси в новелетці "Двісті кроків". Особливості прозової творчості.

  статья (25,9 K)
 • Фольклорно-літературний образ Києва, що став духовним фундаментом "київського міфу". Особливості його індивідуальної творчої інтерпретації в російському романтизмі ХІХ ст. Аналіз ідейно-естетичних параметрів "київського міфу" як художнього концепту.

  автореферат (62,4 K)
 • "Моління" Данила Заточника - видатна пам'ятка світової культурної спадщини. Аналіз змісту послання Данила до князя Ярослава Всеволодовича. Визначення соціального положення автора та часу появи твору. Майстерна словесна мозаїка з висловів та афоризмів.

  реферат (20,9 K)
 • Исследование особенностей композиции и содержания поэмы В. Ерофеева "Москва - Петушки", его тематика и значение в мировой литературе. Характеристика основных образов данного произведения, путь главного героя и автора. Метафизический смысл поэмы.

  статья (24,8 K)
 • Неизвестные и малоизвестные факты биографии Н. Хлопова - русского писателя конца XIX - начала XX века. История взаимоотношений писателя с А. Чеховым. Сценическая история пьес и причины их репертуарного долголетия. Анализ рассказа "История одной скрипки".

  статья (225,4 K)
 • Зв'язок Т. Шевченка з родиною Лазаревських, зокрема з Афанасією Олексіївною. Українська родина як одна з ключових тем літературного доробку Т. Шевченка. Опрацювання щоденника А.О. Лазаревської за 1856–1858 роки та сімейних листів Лазаревських.

  статья (324,9 K)
 • Анализ мотива овеществления и идентичности в романах Э. Елинек "Любовницы" и "Пианистка". Особенности построения портрета героя, его главные элементы. Идентичность собственника как доминантный признак внутреннего содержания образа в произведениях.

  статья (21,7 K)
 • "Навадир" как один из наиболее популярных жанров арабской средневековой литературы. Исследование истории изучения жанра учеными-востоковедами. Характеристика движения "навадир" в плане генезиса от лингвистического понятия к литературному и жанровому.

  статья (22,0 K)
 • Аналіз використання порівняльно-історичного метода в літературознавстві, що є найбільш об'єктивним, якщо треба вирішити проблему оригінальності кожної літератури. Опис полеміки Б. Грінченка з М. Драгомановим щодо сутності і змісту української літератури.

  статья (26,7 K)
 • Дослідження творчості представників празької школи з погляду творення ними "національного міфу", якому властиві еволюційні процеси: пошук ідентичності, міфологізація історії та етноландшафту, національний месіанізм та етико-антропологічна домінанта.

  автореферат (48,6 K)