• Создание и выход в свет стихотворения "Воспоминания в Царском Селе". Исследование поэтического и художественного своеобразия. Ростки индивидуального пушкинского стиля. Фразеологические группы и их неразрывность с поэтической индивидуальностью Державина.

  реферат (31,1 K)
 • Летопись жизни российских правителей, участников "Смутного времени". Личность дьякона И. Тимофеева. Структура и анализ содержания Временника. Смерть Ивана Грозного и политические последствия этого события. Становление русского народа как сплоченной нации.

  реферат (27,3 K)
 • Перше комплексне дослідження збірника "Галицько-руські народні приповідки". Розгляд міркувань І. Франка щодо питань видової диференціації, ґенези і особливостей семантики паремій, співвідношення інтернаціонального та національного елементів у межах жанру.

  автореферат (75,6 K)
 • Художественное наследие А.С. Пушкина и его влияние на творчество И.С. Тургенева. Анализ рассказа "Гамлет Щигровского уезда" из цикла "Записки охотника": проблема существования личностей, сомасштабных пушкинским центральным героям - Онегину и Татьяне.

  статья (26,3 K)
 • Вивчення історії виникнення трагедії В. Шекспіра "Гамлет". Визначення основних властивостей багатогранності шекспірівських характерів. Характеристика відомості та популярності Шекспірівської трагедії. Розгляд філософсько-етичної проблематики "Гамлета".

  реферат (28,7 K)
 • Смысл заглавия романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени". Психо-аналтический портрет Печорина. Сравнение дуэли – Онегина и Ленского; Печорина и Грушницкого – и роль самоанализа в поведении Печорина. Роль в романе "двойников" Грушницкого и Вернера.

  реферат (48,3 K)
 • Исследование новаторского характера комедии Грибоедова с позиции преодоления традиции риторического культуры "готового слова". Рассмотрение особенностей синтеза жанров, осуществляемого в комедии с участием пародийно-травестирующей стихии водевиля.

  статья (27,0 K)
 • Анализ сюжетно-композиционной основы эпического произведения. Работа над эпизодом и образом героя. Система персонажей и ее роль в выявлении авторской позиции. Роль эпиграфа в выявлении идейного смысла рассказа. Сюжетообразующая роль образа-символа.

  курсовая работа (35,7 K)
 • Аналіз особливостей ґотичного жанру в романі "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк в аспекті ґендерних студій та постмодерністських уявлень. Ґотика та увага на злободенних проблемах людства. Архетипи, що представляють у романі темні імпульси несвідомого.

  статья (425,3 K)
 • Своєрідність перекладацької практики Т. Шевченка і відлуння "геніальності його схвильованої сповіді" у переспівах Псалтиря І. Франком та Л. Костенко. Дослідження шевченкознавцями джерел та життєвих обставин поета, в яких творився цикл "Давидові псалми".

  статья (357,5 K)
 • Образ сада в рассказе Толстого "Утро помещика" - литературный прием, раскрывающий половодье чувств героев. Дилемма любви и томления по Божественному, ее развитие в явлениях природы. Образ идеального возлюбленного героини рассказа, эротические переживания.

  контрольная работа (30,1 K)
 • Знакомство читателя с основными действующими лицами "Дворянского гнезда", обитателями и гостями дома Марьи Дмитриевны Калитиной. Проявление любви Лаврецкого и Лизы Калитиной. Образ Тургеневской девушки Лизы. Развязка романа, перелом в жизни героев.

  эссе (16,7 K)
 • Подієвий сюжет оповідання "Літопису самовидців". Хронологія, розлогий спектр перипетій, зав'язку і кульмінація. Розвиток емоційно-ціннісної лінії оповіді. Спроба українців вивищити, ствердити і захистити моральні і національні цінності від корупції.

  статья (35,5 K)
 • Изображение жизни средневековой Европы в ста новеллах "Декамерона". Чума как изображение общества, которое находится в кризисном состоянии. Изображение человеческой любви. Проблема взаимоотношений в браке. Концепция человеческой личности у Боккаччо.

  контрольная работа (24,3 K)
 • История поэмы Лермонтова "Демон". Философско-этическое содержание образа Тамары. Черты романтизма в поэме, отражение бесперспективности настроений отрицания. Противоречия в произведении, изменение образа главного героя на протяжении повествования.

  реферат (28,0 K)
 • Коротка біографія Юрія Андруховича, характеристика його співпраці з журналом "Перевал". Опис та особливості збірки "День смерті пані День", специфіка процесу створення нової, активної, розкутої, "вуличної" поезії із ламаним ритмом і образним рядом.

  презентация (5,4 M)
 • Особенности литературного сознания XIX века, процесс его развития. Понятие "изящной" литературы, ее характеристика. Основные черты произведения "Дневник писателя" Ф.М. Достоевского, особенности жанровой специфики и идейно-художественной целостности.

  реферат (15,9 K)
 • Средоточие андреевских тем. Обзор творчества: грани соприкосновения. Тема бессилия и "безличия" человеческой мысли в рассказе "Мысль", анализ сюжета. Позднее творчество Андреева как закат литературной славы писателя. Роман-памфлет "Дневник Сатаны".

  курсовая работа (30,1 K)
 • Основная функция дневника во второй половине жизни человека. "Дневник" Суворина как галерея портретов, имен, встреч и сцен из петербургской и московской жизни. Документальные записи о общественно-политических, литературных, культурных событиях.

  статья (331,9 K)
 • "Дневники" М.М. Пришвина - поток публикуемых текстов, значение темы природы в их самобытности. Способы перехода географического прототипа в художественное явление. Признаки, обеспечивающие восприятие документа как основы художественного явления.

  статья (33,4 K)