• Аналіз рецепції постаті і творчості Івана Франка на сторінках часопису "Червоний шлях" (1923-1936) під кутом зору українсько-польських літературних взаємин. Дослідження ролі Болеслава Пруса у виникненні редакцій повісті Івана Франка "Boa constrictor".

  статья (21,2 K)
 • Визначення та характеристика специфіки рецепції творчості польського письменника С. Пшибишевського Іваном Франком. Дослідження та аналіз творчості епатажного польського письменника Пшибишевського, яка є відомою в українському літературознавстві.

  статья (30,0 K)
 • Процес зародження і розвитку взаємин й співпраці І. Франка зі Стефаном Ковалівим. Характеристика впливу творчості Івана Франка на становлення письменницької практики Стефана Коваліва. Особливості двостороннього діалогу через призму збереженого листування.

  статья (505,3 K)
 • Особисті і творчі взаємини Івана Франка і Теодора Томаша Єжа. Демократичні устремління обох митців і водночас на розбіжності в оцінці українського визвольного руху. Схожі оцінки Франком і Єжем творчості польських митців (зокрема Яна Каспровича).

  статья (23,4 K)
 • Дослідження основних принципів літературно-естетичних та творчих взаємозв'язків І. Франка та Ф. Достоєвського в компаративному контактно-генетичному аспекті. Аналіз літературно-критичної спадщини Франка в контексті творчості російського письменника.

  статья (21,9 K)
 • Аналіз поглядів І.Я. Франка на постать лідера руху хлопоманів, видатного вітчизняного ученого і громадського діяча Володимира Боніфатійовича Антоновича. Хлопомани і хлопоманство як явище у контексті розвитку українського літературного життя 1860-х років.

  статья (34,6 K)
 • Дослідження еволюції української елегії на смерть від Яна Кохановського до Івана Франка. Розгляд філософсько-поетичного твору Франка, як різновиду жалобної елегії. Вивчення різновидів елегії: тренічної та еротичної. Аналіз жанрової структури вірша.

  статья (27,1 K)
 • Розгляд значення перекладацької діяльності, яка була відомою ще з часів старожитнього світу. Ознайомлення з окремими питаннями української перекладознавчої практики. Вивчення практики автоперекладу, яку започаткував І. Франко і яка є малодослідженою.

  статья (18,9 K)
 • Дослідження польсько-українських літературних взаємозв’язків у роботах Івана Франка. Вивчення феномену "української школи" в польській літературі, найвидатнішими представниками якої вважаються поети-романтики С. Гощинський, Б. Залеський і А. Мальчевський.

  статья (41,1 K)
 • Аналіз Франкових статей, рецензій і публікацій про польських поетів і прозаїків у монографії Миколи Купльовського про Івана Франка. Відношення І. Франка до Ю. Словацького – польського поета. Огляд статей Франка про польських поетів "української школи".

  статья (19,0 K)
 • Аналіз наукових і публіцистичних праць Івана Франка, його ідеї стосовно ролі та значення інтелігенції у вихованні української молоді. Недоліки тогочасного українського суспільства та інтелігенції, цілі та вимоги, які перед нею ставить письменник.

  статья (260,7 K)
 • Висвітлення поглядів І. Франка на ідею незалежності українського народу як необхідної умови існування нації й способи її втілення шляхом віднайдення відповідного суспільного устрою. Аналіз позицій І. Франка щодо сучасних йому суспільно-політичних устроїв.

  статья (25,9 K)
 • Аналіз наукового діалогу Івана Франка та польського славіста Александра Брюкнера. Дискусії двох учених про поширення апокрифів у Польщі та Україні в епоху середньовіччя. Проаналізовано літературознавчі студії ХІХ-ХХ ст. українського та польського учених.

  статья (22,9 K)
 • Основні тенденції "української школи" польського романтизму в контексті українофільства, роль діячів того періоду у популяризації та утвердженні свободи, національної самобутності народу. Дослідження зацікавленості І. Франка та А. Роллє темою козаччини.

  статья (29,6 K)
 • Аналіз дослідження творчості та громадської діяльності українського письменника Івана Франка та його зв’язків з польським літературним рухом кінця ХІХ століття. Головні особливості франкового листування з видатною польською письменницею Елізою Ожешко.

  статья (28,0 K)
 • Динаміка розвитку української та світової літератури у кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Принципи Франкової творчості на основі аналізу літературно-критичних праць, а також художньої практики письменника. Формування та еволюція естетичної свідомості.

  автореферат (83,2 K)
 • Біографічно-мистецький діалогізм І. Франка та С. Вінценза — двох представників «гуцульської школи» — у контексті польської та української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.. Постать і архитвір Вінценза. "Гуцульські зустрічі" І. Франка і С. Вінценза.

  статья (34,7 K)
 • Аналіз впливу творчості І. Франка на розвиток українського січового руху. Співпраця письменника з галицькими та буковинськими "Січами". Ставлення Франка до створення осередків українського пожежно-гімнастичного товариства "Січ" на Гуцульщині і Покутті.

  статья (31,9 K)
 • Погляди Івана Франка на систему жанрів у найдавніший період розвитку української літератури. Давні писемні пам’ятки в науково-дослідницькій практиці. Писемні пам’ятки в науково-дослідницькій спадщині Франка. Біографічна умотивованість зацікавлень.

  курсовая работа (63,3 K)
 • Роль постаті І. Франка в етнонаціональному духовному просторі українського народу, обстоюванні державної незалежності та духовності, в утвердженні національної ідеї. Розуміння поетом проблеми єдності української нації і націєтворчої функції інтелігенції.

  статья (32,3 K)