• Висвітлення життєвого шляху, світоглядної позиції та творчого доробку Т. Шевченка. Соціально-економічні, етичні та правові погляди видатного мислителя, який поєднував у собі талант художника, філософа, поета. Практична діяльність кирило-мефодіївців.

  статья (292,3 K)
 • Система ідеалістичної діалектики Гегеля: ідеї розбудови філософської системи, феноменологія духу, "логіка". Протиріччя між методом і системою у філософії. Основні структурні елементи методології. Сутність проблеми взаємозв'язку логічного й історичного.

  реферат (50,6 K)
 • Пояснення Платона причин виникнення тиранії, її критика. Його бачення ідеальної держави. Встановлення в ідеальній державі суворої цензури над думками людей. Необхідність знищення приватної власності. Принципова спорідненість платонізму з тоталітаризмом.

  реферат (22,1 K)
 • Платон – віртуозний давньогрецький конструктор базових ідей майбутнього тоталітаризму. "Ідейний каземат" у формі утопічної концепції державного правління. Політико-правова тематика книг вченого. Роль політичних знань у державному правлінні країною.

  статья (21,5 K)
 • Значення ідеального та еталонного в категоріальних засадах теорії музично-виконавської творчості. Аналіз процесу становлення звукоідеалів виконавської інтерпретації у віолончельній творчості ХХ–ХХІ ст. Формування жанрово-стильових еталонів виконання.

  автореферат (67,1 K)
 • Протиріччя у визначенні ідеального чоловіка у сучасний період. Студентські мрії про обранця, бажання одружитися з фізично і розумово розвиненим, спортивної статури чоловіком. Кількість одружених студенток, які знайшли свій ідеал і живуть з ним у шлюбі.

  творческая работа (25,6 K)
 • Ознаки і загальне поняття ідеальних слідів, їх місце, роль та значення в системі криміналістики. Розробка системи тактичних прийомів актуалізації ідеальних слідів та виявлення окремих особливостей її застосування при проведенні вербальних слідчих дій.

  автореферат (37,8 K)
 • Можливість використання ідей А.С. Макаренка у формуванні ключових життєвих компетентностей учня та професійної компетентності педагогічного працівника. Поєднання педагогічної практики та залучення до соціальних норм поведінки майбутніх громадян країни.

  статья (192,0 K)
 • Система наукових поглядів К.Г. Юнга та його послідовників на особистість та фактори і умови її розвитку. Концептуальні положення аналітичної психології у контексті розгляду феноменів особистісного розвитку. Дослідження психологічних типів особистості.

  автореферат (47,3 K)
 • Вчення про невідчужувані права людини видатного українського мислителя Б. Кістяківського. Розробка теоретичної моделі ідеальної держави - антиподу держави авторитарної, тоталітарної. Соціальні ідеали та механізми суспільного життя в ідеальній державі.

  статья (29,3 K)
 • Провідні ідеї вальдорфської педагогіки в контексті сучасної філософії освіти. Проблема вільного розвитку особистості у теоріях Р. Штайнера і В.О. Сухомлинського. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов адаптації моделі вальдорфської школи в Україні.

  автореферат (84,9 K)
 • Ефективність упровадження в практику вітчизняної школи положень вільного виховання особистості учнів. Організація виховної роботи в діяльності сучасних загальноосвітніх закладів. Дослідження педагогічних умов створення системи вільного виховання.

  автореферат (181,7 K)
 • Умови й обставини появи ідей громадянського гуманізму в контексті гуманізму ренесансного. Особлива роль ідей громадянського гуманізму в процесі утвердження нового розуміння людини як творчої особистості. Носії ідей громадянського гуманізму в Україні.

  автореферат (74,8 K)
 • Вплив концепцій громадянського гуманізму епохи Ренесансу на культурно-національне відродження і розвиток культурно-національної самобутності українського народу, його мови, релігії, церкви, традицій культури, формування національної самосвідомості.

  автореферат (39,7 K)
 • Ідеї державності як питоме підґрунтя консолідації українського народу. Головні ознаки національної ідеї та ретроспективний огляд її розвитку в контексті історичного розвитку козацтва. Особливості багатьох аспектів розуміння державності і соборності.

  статья (30,6 K)
 • Основні атрибутивні риси екзистенції як специфічного буттєвого виміру. Відображення у кіномистецтві протистояння атеїстично орієнтованого та релігійного екзистенціалізмів. Бачення Бога в контексті західноєвропейського кінопроцесу, зміна ролі християнства.

  автореферат (56,7 K)
 • Біографічні відомості про американського економіста, доктора філософії Джона Кенета Ґелбрейта. Дослідження основних літературних робіт вченого. Характеристика основних ідей економічні теорії Дж. Ґелбрейта. Сутність концепції "техноструктури" Ґелбрейта.

  реферат (28,6 K)
 • Основні фактори європейської міждержавної інтеграції. Аналіз розвитку інтеграційних процесів, що відбувались під впливом католицької церкви, суспільно-політичних і філософських поглядів деяких учених на процеси клерикалізації світської влади в Європі.

  статья (24,7 K)
 • Критика змісту і методів навчання і виховання в галицьких народних школах в творах І. Франка. Інтеракційний аналіз взаємодії вчителів і учнів. Аналіз ситуацій емпатії, що виникають у процесі особистісно орієнтованої взаємодії вчителя і молодших школярів.

  контрольная работа (25,8 K)
 • Дослідження еволюції, ідеї формування, розвитку і взаємодії політичних еліт в історичній ретроспективі. Аналіз положення щодо інтеграції консервативної моделі досягнення консенсусу В. Липинського з демократичними концепціями зарубіжних елітологів.

  автореферат (19,8 K)