• Вивчення дидактики мовленнєвої підготовки артистів розмовного жанру. Розвиток мовленнєвих здібностей артистів розмовного жанру шляхом використання методів ігрової творчості й імпровізації. Роль ігрових тренінгів у засвоєнні навичок ансамблевої творчості.

  статья (55,0 K)
 • Вивчення дидактики мовленнєвої підготовки артистів розмовного жанру і режисерів естради. Дослідження розвитку їх здібностей шляхом використання різних ігрових та імпровізаційних тренінгових вправ. Роль тренінгів у засвоєнні навичок ансамблевої творчості.

  статья (37,1 K)
 • Розгляд основних теоретичних викликів, які висуває перед юриспруденцією сучасна економічна теорія. Ігрові інтерпретації договорів, нетипових для правознавства. Розгляд ідей оферти та акцепту. Визначення соціальних наслідків договірних відносин.

  статья (50,5 K)
 • Досліджено основні функції літературних містифікацій. Ігровий аспект явища висвітлено на прикладі містифікованого образу П. Горотака. Збірка "Дияболічні параболи" проаналізована на предмет гри вигаданого образу із сучасниками авторів містифікації.

  статья (19,2 K)
 • Сутність рольових ігор та їх місце у процесі формування у курсантів комунікативної компетентності. Функції та умови організації рольових ігор. Принципи імітаційного моделювання рольових ігор в навчально-виховному процесі як метода активного навчання.

  статья (214,9 K)
 • Використання професійно-орієнтованих технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів трудового навчання. Аналіз ігрового проектування (ІП) у формуванні дизайнерської культури майбутніх фахівців. Упровадження ІП при вивченні курсу "Основи айдентики".

  статья (20,6 K)
 • Кіно як аудіовізуальний твір кінематографії, що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами, та який є результатом спільної діяльності його виконавців і виробників. Ознайомлення учнів з творчістю Довженка.

  разработка урока (23,8 K)
 • Значення гри як культурного феномену в умовах інформаційного перенасичення сучасного суспільства. Аналіз та висвітлення ігрового принципу побудови постфольклорних творів інтернет-мережі, що слугують комунікативним каналом передачі нових сенсів і значень.

  статья (34,3 K)
 • Гра в паблік рилейшнз як стратегія продуктивної поведінки, що дає змогу сформувати громадську думку. Шляхи пошуку ефективного соціально-комунікаційного інструментарію подолання негативних наслідків транзитивності в життєдіяльності сучасного соціуму.

  статья (26,3 K)
 • Дослідження раннього фортепіанного циклу "Бирюльки", що став своєрідною "лабораторією" образного ладу творчості А. Лядова та його композиторського стилю. Розкриття ігрових принципів організації музичного матеріалу та їх ролі у драматургії циклу.

  статья (229,3 K)
 • Розкриття ігрових принципів організації музичного матеріалу та їх ролі у драматургії раннього фортепіанного циклу А. Лядова. Формування особливого - "казково-ігрового образного" світу, який надалі був втілений майстром у лядівських симфонічних картинках.

  статья (253,8 K)
 • Філософське осмислення розважальності у сучасному суспільстві та характеру культури гри. Визначення ігрових принципів, що виявляються у розважальній діяльності сучасної людини. Руйнівний вплив розваг з ігровими елементами на її духовний потенціал.

  статья (301,8 K)
 • Розкриття пріоритетності розвиваючої, освітньої, виховної цілей навчання дошкільників англійської мови у порівнянні з практичною метою. Розвиток комунікативних навичок и знань дитини з допомогою гри. Використання ігор при вивченні англійської мови.

  статья (290,8 K)
 • Дослідження особливостей застосування ігрових моментів на заняттях з іноземної мови. Аналіз етапів, переваг та недоліків, а також можливих труднощів, які можуть виникнути при її застосуванні на занятті. Розгляд прикладів ігрових завдань для студентів.

  статья (22,9 K)
 • Дослідження "одеської мови" як специфічного дискурсу, що має ігрову природу. Аналіз аспектів подібності "одеської" мови та мови дітей, одеського та софістичного дискурсів. Особливості присутності "вінінгової інтенції" відповідного типу мислення.

  статья (28,0 K)
 • Етапи формування європейських концепцій гри. Поняття її сучасного розуміння на базі філософсько-естетичних теорій. Аналіз специфіки функціонування ігрових структур у нотному тексті. Множинність зовнішніх ігрових модифікацій і спільних принципів.

  автореферат (46,3 K)
 • Значення педагогічної гри в умовах сучасної школи. Ознайомлення з навчально-пізнавальними методами та прийомами організації учбового процесу. Обґрунтування дидактичних функцій зазначеної освітньої технології. Приклади практичних завдань для учнів.

  презентация (335,5 K)
 • Гра як метод навчання школярів. Використання ігрової діяльності у сучасній школі. Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять. Основні функції ігор. Застосування різних способів мотивації. Зміцнення міжособистісних відносин.

  презентация (1,4 M)
 • Аналіз переваг використання ігрових технологій навчання у початкових класах. Приклади вправ ігрового характеру у добукварний період. Характеристика дидактичних ігор та цікавих вправ букварного періоду. Приклади вправ для розвитку навичок читання.

  статья (517,7 K)
 • Особливості проведення змагальної та технологічної ігор. Вимоги до проектування організаційно-діяльнісної гри. Сценарії застосування ігрових технологій навчання в інженерно-педагогічній діяльності. Етапи розвитку освіти та провідної технології навчання.

  учебное пособие (652,3 K)