• Дослідження питання походження І. Виговського, а також характеристика родини та подій його дитинства. Аналіз ключових подій Визвольної війни та участі шляхтича у них. Аналіз участі І. Виговського у формуванні апарату управляння Української держави.

  реферат (73,9 K)
 • Розгляд творчого доробку І. Калинця. Характеристика циклів "Пробуджена муза" та "Невольнича муза". Визначення визивного модернового "єретизму" поезії митця. Встановлення спорідненості поезії Калинця як із сучасниками, так і з поезією 20-х років.

  реферат (13,8 K)
 • Іммануіл Кант як німецький філософ, родоначальник німецької класичної філософії. Його трансцендентальне вчення про початки, метод і тлумачення самої природи чистого розуму. Особливості раціональної психологія, космології, та поняття раціональної теології.

  эссе (21,8 K)
 • Завдання, які ставив Мольєр, створюючи свою п'єсу. Основа конфлікту п'єси "Міщанин-шляхтич". Сюжетна лінія "Мартина Борулі", переваги аристократів. Характеристика дворянства як міфу, який пов'язаний з кращим життям. Особисті етичні цінності та їх підміна.

  конспект урока (223,1 K)
 • Провідні напрями наукової діяльності українського історика І. Кревецького як засновника "державницької школи" національної історіографії. Аналіз досліджень ученого, в центрі яких перебувала політична історія Галичини кінця XVIII – початку XX ст.

  статья (24,4 K)
 • Меценатська діяльність І. Мазепи в галузі освіти. Розвиток меценатської діяльності в епоху Козаччини Гетьманщини. Вагомий внесок Мазепи в духовно-культурну спадщину. Аналіз доброчинної діяльності гетьмана І. Мазепи в сфері культури Лівобережної України.

  реферат (45,1 K)
 • Питання про сухопутні та морські походи козаків Українського гетьманату у Північне Причорномор'я та Крим. Роль в організації та здійснені цих походів гетьмана І. Мазепи. Важливість здобутків І. Мазепи напередодні Великої Північної війни 1700-1721 рр.

  статья (39,2 K)
 • Розгляд біографії драматурга - І. Микитенко. Огляд наслідків участі у діяльності революційного полкового комітету. Оцінка переходу від соціальних драм до жанру комедії. Підкреслення принципів "пролетарського" та соціалістичного реалізму в творах.

  биография (12,9 K)
 • Виокремлення векторів розвитку української академічної філософії XVIII-ХІХ ст. у творчому доробку І. Мірчука. Основні течії, котрі визначали зміст філософської думки в Україні: просвітництво та романтизм. Вплив на українську філософію ідей Г. Гегеля.

  статья (30,8 K)
 • У статті, на основі архівно-кримінальної справи, висвітлена трагічна доля І. Новака, розстріляного навесні 1938 року за постановою особливої трійки УНКВС по Полтавській області. Охарактеризована основні діяльність українця та його родинні стосунки.

  статья (24,0 K)
 • Славний отаман І. Сірко та його роль в історії українського козацтва. Кость Гордієнко – "останній лицар Запоріжжя". Участь війська Запорозького в Північній війні. Життєвий шлях та діяльність останнього кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського.

  курсовая работа (40,8 K)
 • Основні завдання які ставить перед інтелігенцією І. Франко, для подальшого покращення життя українського суспільства. Інтелігенція як громада освічених людей з широким кругозором, виробленим характером та щирими почуттями до українського народу.

  статья (27,7 K)
 • У статті проаналізовано роль Каменяра у налагодженні галицько-наддніпрянських стосунків у останній третині ХІХ століття. Розкриття його основних поглядів на проблему соборності українського народу, формування й утвердження модерної української нації.

  статья (24,7 K)
 • Нарис біографії українського археолога, історика та музеєзнавця І. Фабриціус. Характеристика особливостей публікацій і тематики наукових праць І. Фабриціус, написаних під впливом В. Гошкевича. Робота над "Археологічною картою українського Причорномор'я".

  статья (842,3 K)
 • Становлення і розвиток соціоісторичного напрямку в радянському палеолітознавстві. Теоретичні погляди Шовкопляса та практична реалізація ним конкретно-історичного підходу в рамках навчальної школи Єфименка. Датування пам’яток за допомогою даних геології.

  статья (359,7 K)
 • Історичний аналіз життя і діяльності відомого караимского просвітителя середини XIX - початку XIX століття - Іллі Ілліча Казаса. Оцінка його історіографічної спадщини в суспільному, політичному та просвітянському житті кримськотатарського народів.

  автореферат (41,4 K)
 • Дослідження історії життя і діяльності І.І. Казаса в умовах поліетнічного кримського регіону. Реконструкція процесу формування і розвитку просвітницького і суспільного руху серед кримських татар і караїмів та роль, яку відіграв у цьому процесі І.І. Казас.

  автореферат (49,1 K)
 • Аналіз мовознавчої спадщини Івана Огієнка. Фундаментальні дослідження вченого, його наукові розвідки з питань акцентології української літературної мови, а також історії наголосу слов’янських мов. Наголос як елемент орфоепії, загальної мовної культури.

  статья (21,2 K)
 • Життєвий і творчий шлях Родіонова, його ідейно-творча еволюція. Аналіз роману "Наше преступление", "Жертвы вечерние" в контексті російської прози кінця ХІХ – початку ХХ століть. Оцінка літературної спадщини Родіонова, її місце і значення в літературі.

  автореферат (43,2 K)
 • Рефлекторна, інтегративна та координаційна функції центральної нервової системи. Загальні положення теорії про дві сигнальні системи, сигнальні системи за І.П. Павловим. Особливості першої сигнальної системи, взаємодія першої і другої сигнальних систем.

  реферат (20,4 K)