• Девонский период и время величайших катаклизмов на нашей планете. Столкновение Европы, Северной Америки и Гренландии. Образование сверхматерика - Лавразии. Формирование горных систем на востоке Северной Америки. Население головоногих моллюсков и брахипод.

  реферат (13,7 K)
 • З’ясування закономірностей будови і геологічних умов утворення нижньо-середньопалеозойських вулканогенних й осадових формацій Північно-Східної Фергани. Вдосконалення моделі геологічної будови, а також вивчення типоморфних ознак породних парагенезисів.

  автореферат (53,2 K)
 • История изучения и историография палеолита северо-востока Европы. Хроностратиграфия и палеогеография среднего и позднего плейстоцена. Основные памятники раннего и среднего палеолита, начальной и ранней поры верхнего, позднего и финального палеолита.

  автореферат (73,3 K)
 • Сущность понятий "мобильного искусства" и "искусства малых форм". Основные памятники культуры эпохи палеолита. Развитие образа женщины в искусстве данного периода (антропоморфные изображения). Особенности художественного образа палеолитических "Венер".

  реферат (16,5 K)
 • Географическое распространение лессовых отложений. Морфологические особенности и методы исследования ископаемых почв. Стратиграфия палеопочв четвертичного периода Узбекистана. Возможности изображения на карте горизонтов палеопочв лессовых толщ.

  методичка (6,2 M)
 • Заселення Палестини стародавніми євреями. Держава Давида і Соломона. Староєврейське суспільство після загибелі Ізраїльсько-Іудейського царства. Рух пророків, реформи Іосії. Палестина під іноземним володарюванням. Політичний переворот у Єрусалимі.

  реферат (62,0 K)
 • Оценка событий, происходящих на Ближнем Востоке из-за палестино-израильского противостояния на рубеже XX и ХХI веков. Основные конфликтогенные факторы и проблемы арабо-израильских отношений в историческом развитии. Пути и методы урегулирования конфликта.

  реферат (46,5 K)
 • Национально-освободительное движение палестинского народа в 1948-1981 годы. Институционализация палестино–израильского конфликта в современных условиях. Нормализация арабо-израильских отношений. Обострение обстановки на Ближнем Востоке в начале XXI века.

  дипломная работа (89,3 K)
 • Призначення та принципи діяльності Англо-американського комітету з Палестини, причини загострення міжнародних відносин та методи подолання військового конфлікту. Сутність англо-американських протиріч у "палестинському питанні", наслідки його вирішення.

  реферат (23,9 K)
 • Розробка теоретико-методологічних засад і науково-методичних підходів формування стратегії розвитку паливного комплексу в сучасних умовах Визначення напрямів вдосконалення перспективного енергозабезпечення як основи енергетичної безпеки України.

  автореферат (62,4 K)
 • Утворення, склад і властивості, класифікація паливних корисних копалин. Особливості видобутку нафти, торфу, кам'яного та бурого вугілля, природного газу, горючих сланців. Господарське використання та екологічні наслідки видобування корисних копалин.

  курсовая работа (7,4 M)
 • Значення паливних природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу регіонів. Регіональні проблеми антропогенного впливу господарської діяльності на якісні та кількісні характеристики довкілля. Проблеми ресурсозбереження та відтворення ресурсів.

  курсовая работа (2,1 M)
 • Добування кам’яного та бурого вугілля на території України. Видобувна та переробна галузі нафтової промисловості. Аналіз причин кризи в нафтопереробному виробництві. Цінність торфу як палива. Галузь паливної промисловості та енергетичного комплексу.

  презентация (3,6 M)
 • Досягнення фінансової стабільності та стабілізації видобутку вуглеводнів як один з напрямків розвитку нафтовидобувної галузі в Україні. Пріоритетні завдання модернізації та реконструкції ключових об’єктів українського газотранспортного комплексу.

  статья (765,8 K)
 • Визначення ключових умов формування та використання нафтогазових ресурсів України. Шляхи поліпшення використання наявної природної бази та напрями подальшого розвідування ресурсів. Основні завдання й напрями реалізації Енергетичної стратегії України.

  статья (1,2 M)
 • Паливо майбутнього – альтернатива природних копалин. Зріджені вуглеводневі гази. Синтетичний бензин, метанол, етанол. Зріджений біометан – перспективне моторне паливо. Вуглеводневий газ для побутових цілей. Конструювання автомобілів на паливних елементах.

  реферат (35,6 K)
 • Класифікація, склад і основні характеристики палива. Калорійні еквіваленти. Сучасне становище паливно-енергетичного комплексу України. Види і маркування твердого палива. Умови його постачання, транспортування і зберігання. Альтернативні джерела енергії.

  реферат (41,0 K)
 • Охрана исчезающих растений посредством культивирования с целью их изучения и сохранения. Видоспецифичные особенности видов рода Iris по морфологическим признакам пыльцевых зерен. Сравнительно-палиноморфологическая характеристика видов рода Iris.

  реферат (620,3 K)
 • Зрительные и слуховые впечатления как традиционный объект художественных описаний. Рассмотрение прозы румынского писателя Мирчи Элиаде на примере произведений "У цыганок" и "Девица Кристина". Понятие и роль в литературе сна и яви, мифа и реальности.

  сочинение (27,3 K)
 • Создание нового проекта. Знакомство с меню View и Window. Управление отображением макета на экране. Работа с палитрами и указателями. Использование диалогового окна Character Attributes. Импорт текста из текстового процессора. Стили абзацев и символов.

  учебное пособие (4,2 M)