• Вплив постседиментаційних змін на хімічний склад молюсків з верхньокрейдяних та кайнозойських відкладів України. Реконструкція геоісторичних подій. Застосування палеобіогеохімічного аналізу для виявлення стратиграфічних рівнів у кайнозойських розрізах.

  автореферат (86,8 K)
 • Розроблення методики палеомагнітних досліджень неконсолідованих осадків, критеріїв вибору об'єктів досліджень – носіїв інформації про вікові геомагнітні варіації, оптимального комплексу магнітно-мінералогічних і статистичних методів обробки даних.

  автореферат (73,4 K)
 • Пошук промислових концентрацій золота, урану й алмазів на території Українського й Балтійського щитів. Аналіз складу й будови товщ Криворізької структури. Порівняння складу пісковиків і сланців новокриворізької світи. Петрохімічні характеристики порід.

  статья (2,1 M)
 • Сутність малакофауністичного методу досліджень. Вивчення динаміки у просторі й часі рельєфотворчих процесів: еолово–делювіального лісонагромадження, соліфлюкції. Верхньо-плейстоценова фауна молюсків відкладів лесово–грунтової серії на Волино-Поділлі.

  автореферат (33,8 K)
 • Роль тваринництва та полювання в господарстві мешканців енеолітичного поселення Картал. Зібрання значної археозоологічної колекції, аналіз якої дозволяє здійснити реконструкцію господарства населення Карталу та відтворити оточуючі поселення ландшафти.

  статья (18,3 K)
 • Знакомство с основными периодами палеозойской эры: силурийский, кембрийский, каменноугольный. Рассмотрение характерных особенностей животного мира палеозойской эры. Анализ представителей растительного мира палеозоя: лишайники, папоротники, водоросли.

  презентация (489,2 K)
 • Девонский период и время величайших катаклизмов на нашей планете. Столкновение Европы, Северной Америки и Гренландии. Образование сверхматерика - Лавразии. Формирование горных систем на востоке Северной Америки. Население головоногих моллюсков и брахипод.

  реферат (13,7 K)
 • З’ясування закономірностей будови і геологічних умов утворення нижньо-середньопалеозойських вулканогенних й осадових формацій Північно-Східної Фергани. Вдосконалення моделі геологічної будови, а також вивчення типоморфних ознак породних парагенезисів.

  автореферат (53,2 K)
 • История изучения и историография палеолита северо-востока Европы. Хроностратиграфия и палеогеография среднего и позднего плейстоцена. Основные памятники раннего и среднего палеолита, начальной и ранней поры верхнего, позднего и финального палеолита.

  автореферат (73,3 K)
 • Сущность понятий "мобильного искусства" и "искусства малых форм". Основные памятники культуры эпохи палеолита. Развитие образа женщины в искусстве данного периода (антропоморфные изображения). Особенности художественного образа палеолитических "Венер".

  реферат (16,5 K)
 • Географическое распространение лессовых отложений. Морфологические особенности и методы исследования ископаемых почв. Стратиграфия палеопочв четвертичного периода Узбекистана. Возможности изображения на карте горизонтов палеопочв лессовых толщ.

  методичка (6,2 M)
 • Заселення Палестини стародавніми євреями. Держава Давида і Соломона. Староєврейське суспільство після загибелі Ізраїльсько-Іудейського царства. Рух пророків, реформи Іосії. Палестина під іноземним володарюванням. Політичний переворот у Єрусалимі.

  реферат (62,0 K)
 • Политическая роли Я. Арафата в развитии палестино-израильского конфликта. Неудачный концептуальный политический опыт урегулирования конфликта, рухнувшего под бременем собственной неэффективности. Причины длительности палестино-израильского конфликта.

  статья (28,4 K)
 • Оценка событий, происходящих на Ближнем Востоке из-за палестино-израильского противостояния на рубеже XX и ХХI веков. Основные конфликтогенные факторы и проблемы арабо-израильских отношений в историческом развитии. Пути и методы урегулирования конфликта.

  реферат (46,5 K)
 • Национально-освободительное движение палестинского народа в 1948-1981 годы. Институционализация палестино–израильского конфликта в современных условиях. Нормализация арабо-израильских отношений. Обострение обстановки на Ближнем Востоке в начале XXI века.

  дипломная работа (89,3 K)
 • Призначення та принципи діяльності Англо-американського комітету з Палестини, причини загострення міжнародних відносин та методи подолання військового конфлікту. Сутність англо-американських протиріч у "палестинському питанні", наслідки його вирішення.

  реферат (23,9 K)
 • Розробка теоретико-методологічних засад і науково-методичних підходів формування стратегії розвитку паливного комплексу в сучасних умовах Визначення напрямів вдосконалення перспективного енергозабезпечення як основи енергетичної безпеки України.

  автореферат (62,4 K)
 • Утворення, склад і властивості, класифікація паливних корисних копалин. Особливості видобутку нафти, торфу, кам'яного та бурого вугілля, природного газу, горючих сланців. Господарське використання та екологічні наслідки видобування корисних копалин.

  курсовая работа (7,4 M)
 • Значення паливних природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу регіонів. Регіональні проблеми антропогенного впливу господарської діяльності на якісні та кількісні характеристики довкілля. Проблеми ресурсозбереження та відтворення ресурсів.

  курсовая работа (2,1 M)
 • Добування кам’яного та бурого вугілля на території України. Видобувна та переробна галузі нафтової промисловості. Аналіз причин кризи в нафтопереробному виробництві. Цінність торфу як палива. Галузь паливної промисловості та енергетичного комплексу.

  презентация (3,6 M)