• Аналіз залежності ціноутворення на зерно на провідних біржах світу та спотовому ринку України. Дослідження причин низької ціни на кукурудзу та продовольчу пшеницю. Інструменти управління ціновими ризиками. Принципи валютного та ф'ючерсного регулювання.

  статья (2,7 M)
 • Фінансовий ф'ючерс як контракт, згідно якого здійснюються поставка фінансового активу (іноземна валюта, депозитні сертифікати, банківські депозити, акції, векселі, довгострокові казначейські зобов'язання, фондові індекси). Учасники ф'ючерсних ринків.

  статья (60,4 K)
 • Аналіз ринку строкових фінансових інструментів. Вивчення історії розвитку ф'ючерсної торгівлі. Наведення обов'язкових реквізитів ф'ючерсного контракту, умов форвардного контракту. Розгляд варанту як товаророзпорядчого документу і похідного цінного паперу.

  реферат (20,1 K)
 • Розгляд витоків української антропології та етнографії. Вивчення життєвого шляху Ф. Вовка. Аналіз його наукових праць та вкладу у вивчення українського орнаменталізму. Дослідження впливу наукової діяльності Вовка на сучасне бачення культурологічної науки.

  курсовая работа (31,1 K)
 • Створення та функціонування органів державної безпеки комуністичної доби та діяльність Ф. Дзержинського. Налагодження взаємовідносин між Всеросійською та Всеукраїнською надзвичайними комісіями у війні. Пропозиції щодо масових розстрілів та пограбування.

  реферат (32,5 K)
 • Пристрастие отца Ф. Достоевского к спиртным напиткам, его убийство крестьянами. Бесконечное чувство любви писателя к брату, жалости к матери и протест против тирании. Белинский и его признание в Достоевском талантливого и перспективного писателя.

  презентация (872,5 K)
 • Вивчення контактно-генетичних зв’язків і типологічних аналогій, паралелей та відмінностей між творчістю Достоєвського і представниками "Південної школи" американського роману Вільямом Фолкнером, Р.П. Уорреном, К. Маккалерсом, В. Стайроном та В. Персі.

  автореферат (42,5 K)
 • Активізація кращих сил української інтелігенції у боротьбі за розбудову національної культури. Діяльність вчених-гуманітаріїв у складних соціально-політичних умовах української революції, тоталітарного сталінського режиму, збереження вітчизняної спадщини.

  автореферат (45,7 K)
 • Головні етапи та особливість участі Ф. Ернста у процесі охорони пам’яток культури й музейному будівництві України. Дослідження чинників, що вплинули на ефективність його діяльності у складі відповідних пам’яткоохоронних і музейних закладів й установ.

  автореферат (42,8 K)
 • Аналіз окремих літературно-критичних та публіцистичних статей Федора Коваля, в яких він писав про поезію Т.Г. Шевченка та вплив його творчості на формування свідомості українського народу, а також популяризація творчості Т.Г. Шевченка на Заході.

  статья (370,3 K)
 • Исследование вклада выдающегося фольклориста В.Ф. Миллера в российскую науку. Особенности изучения Миллером осетинского языка и фольклора. Научный поиск Миллером связующего звена между славянским, индоевропейским и индоиранским фольклорными пластами.

  реферат (33,1 K)
 • Фридрих Ницше — немецкий мыслитель, создатель философского учения, основанного на теории Дарвина. Тема воли к власти, отрицающей принципы норм морали, религии, культуры у Ницше как принцип борьбы и утверждения жизни. Мысли о создании "сверхчеловека".

  реферат (23,4 K)
 • Идея сверхчеловека и идея вечного возвращения в произведении Ф. Ницше "Так говорил Заратустра". Отличительные черты "высшего" человека. Значение вечного возвращения. Возвышения к сверхчеловеку как путь к самоопределению. Отношение Ницше к христианству.

  реферат (17,4 K)
 • Анализ краткой биографии Ф. Ницше, рассмотрение основных работ. Сущность понятия "ницшеанство". Форма изложения философских идей у Ницше как это афоризмы, мифы, проповеди, полемика, декларации. Знакомство с философскими взглядами немецкого мыслителя.

  курсовая работа (59,4 K)
 • Рассмотрение влияния философии Ф. Ницше на экспрессионистскую идею обновления. Выяснение степени независимости экспрессионизма от учения философа. Сопоставление образов "нового человека" и Сверхчеловека на материале сочинения "Так говорил Заратустра".

  статья (25,0 K)
 • Раскрытие содержания основополагающих элементов догматики христианства. Самобытное философское учение Фридриха Ницше и социальная основа идеологии фашизма. Основные этические принципы, справедливое устройство общества Ницше и отрицание христианства.

  реферат (29,7 K)
 • Рассмотрение биографии, жизненного пути и творчества Фридриха Ницше. Обсуждение правомерности мнения, что философские идеи национал-социализма заложили основу фашизма. Изучение понятий: сверхчеловек, раса, война, национализм, славянофобия и антисемитизм.

  контрольная работа (19,3 K)
 • Перехід від класичного мислення до некласичного як культурно-онтологічна основа ніцшеанської концепції людини. Пояснення концептуальних засад людини шляхом аналізу християнської і ніцшеанської антропології. Становлення конституїтивних аспектів Надлюдини.

  курсовая работа (89,3 K)
 • Дослідження впливу політичної думки на розвиток української культури. Обґрунтування Ф. Прокоповичем централізації російської держави й перетворення її на монархію. Формування національної ідентичності українців. Російські доктрини XVIII століття.

  статья (45,0 K)
 • Изучение поведения организмов и принципов "оперантного обусловливания". Высокая плодовитость гиеновидных собак. Регулирование рождаемости собак, их образ жизни и поведение. Величина участка обитания отдельных семей. Типичный эксперимент Скиннера.

  доклад (19,8 K)