• И. Кант как философ, труды которого лежат в основе немецкой классической философии. Человек, этика, нравственность, красота - основные темы осмысления И. Кантом в области эстетического знания. Анализ прекрасного и возвышенного в философии И. Канта.

  статья (19,3 K)
 • Характеристика та місце проблеми відношення людини до навколишнього середовища і до самої себе у розвитку суспільства. Особливості філософського аналізу впливу результатів наукових досліджень у природознавстві на зміни у свідомості людини ХХІ століття.

  статья (278,7 K)
 • Истоки пессимизма. Особенности философской системы Шопенгауэра, ключевыми составляющими которой являются пессимизм, идеализм, эстетический мистицизм и этика сострадания, аскезы, сплавленные в монистический волюнтаризм. Метафизика, эстетика Шопенгауэра.

  реферат (17,9 K)
 • Зв’язок насильства і мови на прикладі текстуальних експериментів де Сада та його аналіз в історичній перспективі, що демонструє тенденцію до елімінації. Принципи культури по Бад’ю (відділення позитивних цінностей від негативних). Парадокс радикалізації.

  доклад (24,3 K)
 • Дослідження концепції "нової етики" німецько-американського філософа Г. Йонаса. Обґрунтування філософської концепції "принципу відповідальності", як методологічного базису виховання моральної відповідальності сучасної молоді, у тому числі сільської.

  статья (30,4 K)
 • Понятие остроумия как творческого процесса, его классификация и типы, подходы к идентификации. Особенности отражения всех видов остроумия в телевизионной программе "Прожекторперисхилтон". Использование в передаче стилистических средств: иронии, сарказма.

  статья (25,5 K)
 • Аналіз концепції "радикального емпіризму" У. Джеймса як трансформація традиційного емпіризму. Особливості трактування американським мислителем поняття "досвіду". Виявлення нового підходу У. Джеймса до філософських категорій дійсності, свідомості, істини.

  статья (25,5 K)
 • Рассмотрение идеи направленности времени в христианстве. Исследование сложно организованных саморазвивающихся объектов современной наукой. Интерпретация процессов развития посредством выделения механизмов адаптации и катастроф. Диалектические законы.

  контрольная работа (38,6 K)
 • Розгляд основних ідей, контексту написання та висвітлення полеміки, пов’язаної з працею Ф. Ніцше "Ранкова заграва". Аналіз сполучення "реалізму" софістів з "емпіризмом" досократиків та "ідеалізмом" Платона щодо оцінки людської мотивації та почуттів.

  статья (240,8 K)
 • Дослідження взаємодії самопрезентації (ego-презентації) та зовнішнього спостереження щодо постаті В’ячеслава Липинського. Принципи побудування та структура соціокультурного студіювання, у тому числі й людської тілесності. Поняття та зміст репрезентації.

  статья (53,9 K)
 • Концепція символізму в формуванні логічної конструкції імені за О. Лосєвим. Потенціал "Філософії імені" щодо сучасного лінгво-філософського осмислення мовних полів та інтерактивних практик, пов’язаних з літературно-естетичною складовою філософії.

  статья (34,6 K)
 • Факторы, оказывавшие влияние на развитие философской мысли в России. "Русская Идея" как философский термин, который использовался философами в XIX-XX вв. для осмысления русского самосознания и патриотизма, культуры, национальной и мировой судьбы России.

  контрольная работа (26,2 K)
 • Кратка биография Н.А. Бердяева одного из самых известных русских философов XX века. Суждения Бердяева о России, русском народе, русской душе. Характеристика исторической миссии России на протяжении веков. Идея коммюнотарности и братства людей и народов.

  доклад (12,5 K)
 • Формирование мировоззрения, а также политико-правовых идей П.И. Пестеля, обстоятельства и этапы протекания. "Русская правда": общая характеристика данного проекта и его положения, вопросы государственного устройства, земельного и крепостного права.

  реферат (29,8 K)
 • Любовь как высшее проявление человеческой сущности в философских трудах В. Соловьёва. Анализ концепции мироздания, как совокупности разделенного, но стремящегося к объединению мужского и женского начала. Характеристика человеческой эмоциональной любви.

  реферат (36,6 K)
 • Характеристика выражения "Я знаю только то, что ничего не знаю", его структура и главные задачи. Сущность телеологии Сократа, описание философских проблем. Судьба Платона после смерти учителя, основная мысль творчества. Разработка идеалистической морали.

  реферат (27,7 K)
 • Сократ як видатний вчений Стародавньої Греції, втілення еллінської мудрості. Основні ідеї і метод філософії Сократа, особливості його релігійних та політико-правових поглядів. Специфіка філософського осмислення проблеми людини у філософії Сократа.

  контрольная работа (58,5 K)
 • Аналіз формування уявлень людства з проблеми трактування темпоральності, часу, вічності. Вічність як потойбічне, надчуттєве, що знаходиться поза звичним світом, містить все, що існувало, існує і буде існувати, в якій кожна мить пов'язана з усіма іншими.

  статья (106,8 K)
 • Створення інтелектуальної основи суспільної думки щодо життєвої корисності спорту - завдання філософії у формуванні нового фізкультурно-спортивного світогляду. Перетворення світоглядних парадигм у культурно-історичну настанову - ціль "спортософії".

  статья (267,5 K)
 • "Сродна праця" як одна з найважливіших категорій в системі філософських і соціологічних поглядів Г. Сковороди в розумінні людини, її діяльності та сенсу життя. Характеристика зв’язку вчення видатного українського філософа з ідеями діячів Реформації.

  курсовая работа (39,3 K)